Doklady Reverse charge - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúcu položku:

Názov Popis
Typ zdroj. dokladu

Keďže ide o agendu dokladov, ktoré majú väzbu na nejaký doklad zdrojový, je možné si vypísať len také doklady, ktoré majú väzbu len na vybrané zdrojové doklady.

K vyhľadaniu a výberu daných zdrojových dokladov sa v rámci tohto obmedzovacieho prvku ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého si vyhľadáte požadované zdrojové doklady.

Len chybne či neúplne vystavené

Umožní vypísať si problematické DRC, na ktorých nezodpovedajú sumy základu DPH zdrojovému dokladu tak, ako by mali (napr. z dôvodu chybného vystavenia DRC alebo z dôvodu spätnej opravy zdrojového dokladu na sumy vyššie či nižšie, bez toho aby bol rovnakým spôsobom opravený taktiež DRC a pod.). Oba prípady sú chybné a je potrebné doklady príslušne opraviť. Ponúkané možnosti:

  • DPH priznaná čiastočne (neúplné DRC) - vypíše DRC, pri ktorých celková suma základu pre výpočet odvodu DPH je nižšia ako celková suma na zdrojovom doklade (teda zdrojový doklad nie je priznaný v plnej výške)
  • Priznaná vyššia suma DPH (chybné DRC) - vypíše DRC, pri ktorých celková suma základu pre výpočet odvodu DPH je vyššia ako celková suma na zdrojovom doklade (teda odvod DPH je vyčíslený z väčšieho základu, ako je potrebný)

Pozor na to, ako sa vyčísľuje základ dane u JZD, viď popis JZD.

Dátum a čas vytvorenia

Umožní vyhľadať si doklady podľa dátumu a času prvotného vzniku dokladu resp. posledné opravy dokladu (tzn. podľa obsahu položiek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE).

Ak v záložke Zoznam tieto položky nemáte, ale chceli by ste ich zobrazovať, môžete si ich zobrazovanie pridať. Viď definovateľné stĺpce.

Dátum a čas poslednej opravy
Riadky

Pre všetky obmedzenia za riadkové údaje v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Pri obmedzení na riadkový údaj Sklad existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj doklady s neskladovými riadkami bez ohľadu na obmedzenie podľa skladov, viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.