Dobropisy daňových zálohových listov prijatých - záložka Zoznam

Seznam dobropisů daňových zálohových listů přijatých omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom/resp. (lok.)

Celková suma dokladu v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Celkom zapl./resp. (lok.) Koľko už bolo z daného dokladu zaplatené celkom v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Nezaplatené/resp. (lok.) Koľko zostáva z daného dokladu nezaplatené v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Var.symbol Variabilný symbol daného dobropisu. Obsah položky Variabilný symbol uvedenej v hornej časti záložky Detail.
Zdroj. DZP Číslo zdrojového daňového zálohového listu, ku ktorému sa viaže aktuálny dobropis.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového DDP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

 • Nový dobropis možno zadať jedine k existujúcemu daň. zálohovému listu. Nie je teda možné generovať dobropis DZP bez toho, aby mal väzbu na nejaký DZP.
 • Nový dobropis nie je možné zadať, pokiaľ už celý pôvodný DZP bol dobropisovaný alebo zúčtovaný do faktúry, tzn. že už nie je čo dobropisovať (v tom prípade sa v novom dobropise nepredvyplnia žiadne riadky so sumami a nie je ich možné ani zadať).

Ďalšie pravidlá pre vystavenie dobropisov k DZP:

Vystavovanie dobropisov k daňovým zálohovým listom prijatým (DDP k DZP) prebieha na podobnom princípe ako vystavovanie dobropisov k faktúram prijatým (DP k FP) s týmto rozdielom:

 • Dobropisujú sa jednotlivé riadky, na riadkoch DZP sa potom pamätá, koľko z nich už bolo dobropisovaných.

pričom platí:

 • Riadky DZP je možné dobropisovať iba do hodnoty pôvodnej zdanenej zálohy mínus už zúčtované zálohy do faktúr (tzn. sumu z DZP je možné zúčtovať alebo dobropisovať); už úplne vyčerpané riadky typu 4 (úplne dobropisované alebo zúčtované do faktúry) sa v novom DDP neponúkajú.
 • Informačné riadky typu 0 sa neimportujú.
 • Pri vystavení dobropisov DZP platí výnimka pri vyčíslovaní súm s daňou/bez dane na dobropisoch DZP, ak je vystavovaný dobropis posledným dokladom, ktorým je DZP zúčtovávaný do nuly.

Pri dobropisoch však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

 • Z agendy Dobropisov daň. zálohových listov otvorenej samostatne - po vyvolaní funkcie Nový sa najprv ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyhľadáte daň. zálohový list, ku ktorému chcete generovať nový dobropis.
 • Z agendy Dobropisov daň. zálohových listov otvorenej "cez" agendu daň. zálohových listov - tzn. priamo z agendy daňových zálohových listov funkciou Dobropisy vyvoláte agendu dobropisov DZP k aktuálnemu DZP a v takto otvorenej agende dobropisov DZP použijete funkciu Nový - v tomto prípade sa už Sprievodca výberom dokladu neponúka, keďže nie je potrebný (agenda Dobropisov DZP sa otvára "cez" agendu DZP s tzv. červeným obmedzením (viď popis v rámci funkcie Dobropisy), z ktorého je zrejmé, k akému DZP sa nový dobropis DZP bude generovať).

  Pozor, informácia o väzbe na zdrojový záznam daná červeným obmedzením sa stratí, pokiaľ sa v takto vyvolanej agende uskutoční nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt bol vykonaný podľa rovnakého obmedzenia). Potom bude najskôr vyvolaný sprievodca výberom dokladu ako v predchádzajúcom prípade. Ďalší výklad viď Červené obmedzenie a občerstvenie, resp. nové dopyty do databázy.

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné údaje - všeobecne, existuje možnosť vystavovať niektoré nové doklady na základe nejakých iných (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Dobropis je vystavovaný podľa iného dokladu a z tohto dokladu sa tým pádom preberá nielen suma na dobropisovanie do riadkov do subzáložky Obsah, ale i niektoré hlavičkové údaje. Nie je teda potrebné zadávať všetky hlavičkové údaje znovu ručne, vďaka čomu sa značne urýchli jeho vystavenie. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu nový doklad bude tvoriť, bude do neho možné importovať i dodatočne, viď funkciu B2B import v detaile DDP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

 • Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)
 • Spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad typu Dobropis daňovej zálohy, viď Sprievodca spracovaním - Prijatý ISDOC doklad typu Dobropis daňovej zálohy.

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ďalej opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Sumy na doklade je možné opravovať iba v obmedzenej miere v závislosti od súm resp. počtov na riadku daň. zálohového listu, ku ktorému riadok dobropisu DZP patrí, stavu účtovania DZV atď.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokiaľ ste opravili údaje na daňovom doklade spadajúcom do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Nie je možné zmazať doklad, ku ktorému už existuje nejaká platba, viď záložka Platby, tzn. musíte najskôr doklady platieb vymazať alebo zrušiť ich väzbu na platený doklad, ktorý potrebujete zmazať.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Skopírovať F9 Každý dobropis sa môže viazať k inému DZP, kopírovanie by preto nebolo zmysluplné.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Daň. zál. list

F6

alebo

Shift +F6

Zobrazí daň. zálohový list k aktuálnemu dobropisu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu faktúr "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcie vyvolá agendu Daňových zálohových listov prijatých a otvorí ju "cez" agendu Dobropisov daň. zálohových listov (DZP) alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy DZP. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DZP sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DZP len k aktuálnemu dobropisu DZP.

Zviazaný DZP k aktuálnemu dobropisu DZP môže existovať maximálne jeden.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých DZP a pod.)

Kurzové rozdiely Shift + Enter

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k dobropisom v cudzích menách. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým dobropisom si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

 • k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
 • k všetkým označeným
 • k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané dobropisy a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende dobropisov v záložke Platby daného dobropisu.

Pri výpočte KR sa detekujú dva druhy problematických dokladov:

 • preplatené doklady
 • a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda dobropisov. Takto vyvolaná agenda dobropisov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdielu k dobropisom možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

DRC

Ctrl + D

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Zviazaný DRC doklad k aktuálnemu dokladu môže existovať maximálne jeden.
DRC doklad môže existovať len k dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. vystavenému alebo v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

Otvorenie agendy DRC dokladov sa ponúka aj automaticky po uložení zdrojového dokladu, ku ktorému môže existovať DRC, viď Akcie vyvolané po uložení záznamu.

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.