Dobropisy faktúr prijatých - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dobropisu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Rozúčtovanie Ručné párovanie Účely výdaja Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Faktúra prijatá Číslo faktúry prijatej, ku ktorému bol daný dobropis vystavený.
Celkom bez dane

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

DPH K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Var.symb. Variabilný symbol daného dobropisu, ide o doklad prijatý, teda variabilný symbol je položka zadávaná užívateľom podľa údajov na prijatom doklade. Viď tiež Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke Hlavička dobropisu sú rovnaké položky ako pri faktúre, ku ktorej dobropis patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek danej faktúry. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré nie je možné meniť, sú užívateľovi neprístupné k editovaniu, sú tzv. "sivé".

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení: Popis položiek hlavičky dobropisu je rovnaký ako popis položiek hlavičky faktúry (viď kap. Faktúra prijatá - záložka Detail - časť Hlavička), s nasledujúcimi výnimkami: v dobropise nie je k dispozícii položka Účet firmy z hlavičky dokladu, pričom niektoré položky nie je možné meniť, ako bolo povedané vyššie, alebo majú odlišný význam:

Názov Popis
Ostatné údaje
Externé číslo
ExternalNumber

Tu je potrebné zadať externé poradové číslo z prijatého daňového dokladu (externé evidenčné číslo prijatého dokladu), ktoré sa nemusí zhodovať s variabilným symbolom. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť k iným účelom. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na vstupných dokladoch - Externé číslo.

Je možné podľa neho doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený. Ak je ext. číslo numerické, je jeho hodnota skopírovaná do variabilného symbolu. Tu sa má kontrolovať nevyplnenosť položky, závisí na stave parametra Upozorňovať na nevyplnené externé číslo vo Firemných údajoch.

Kontrola duplicity ext. čísla sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Dôvod opravy
ReasonDescription

Textová položka umožňujúca popísať, z akého dôvodu sa dobropis k faktúre prijatej vytvára, napr. vrátenie tovaru, zníženie ceny tovaru kvôli jeho poškodeniu pri transporte a pod. Text uvedený v tejto položke sa zobrazuje vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári pod riadkami dokladu. Ak v tejto položke text nie je uvedený, dôvod opravy sa vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári netlačí.

Údaje DPH
DPH
VATDocument
Nastavenie položky DPH sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.
Spôsob zadania
DataEntryKind
Nastavenie položky sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.
Dátum plnenia
VATAdmitDate$DATE
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Dátum plnenia.
Dátum uplatnenia odpočtu
VATDate$DATE

Dátum uplatnenia odpočtu DPH. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Zjednodušená faktúra/Fyz.osoba
SimplifiedVATDocument
Nastavenie položky sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.
Preferencia výkazu DPH
VATReportPreference

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny odpočtu DPH CZ resp. SK.

Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle LEN užívateľ!

Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Názov Popis
Typ obchodu Položka sa preberá z faktúry a nemožno ju meniť.
Tuzemsko/Vývoz Položka sa preberá z faktúry a nemožno ju meniť.
Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní) K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Ďalej viď popis rovnomenných položiek pri jednotlivých typov obchodov. Položka sa preberá z faktúry a nemožno ju meniť.
Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC)
Krajina určenia Položka sa preberá z faktúry podľa položky Krajina určenia a nie je ju možné meniť.
Krajina odpočtu DPH Položka sa preberá z faktúry a nemožno ju meniť.
Mena
Currency_ID

Položka sa preberá z faktúry a nemožno ju meniť.

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
  • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
  • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade ide o inverzný doklad, predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Či sa po zmene dátumov v hlavičke dokladu opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu, závisí od nastavenia spomenutých parametrov.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov. Na editáciu sa ponúkajú riadky pôvodného dobropisu, zmenšené o už vystavené dobropisy.

V subzáložke Obsah dobropisu sú rovnaké položky ako pri faktúre, ku ktorej dobropis patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek danej faktúry. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré nie je možné meniť, sú užívateľovi neprístupné k editovaniu, sú tzv. "sivé".

Popis položiek obsahu dobropisu je rovnaký ako popis položiek obsahu faktúry. Ich popis nájdete v kap. Faktúra prijatá - záložka Detail - časť Obsah, s nasledujúcimi výnimkami: položky súm majú odlišný obsah:

Režim DPH Režim DPH sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.
Bez dane, DPH, Celkom

Suma bez DPH, suma DPH a suma celková, ktoré majú byť dobropisované. Dobropisovať je možné maximálne do výšky sumy, ktorá na faktúre ešte k dobropisovaniu zostáva.

Suma bez DPH, Celkom a suma DPH nie je možné meniť, pokiaľ je zadané časové rozlíšenie. Funkcie časového rozlíšenia sú k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov. Pre prípadnú zmenu sumy je nutné najprv zmazať nastavenie časového rozlíšenia na tomto konkrétnom riadku a po zmene sumy ho znovu zadať.

DPHIndex

Index DPH. Pri inverzných dokladoch sa DPH index predvyplní indexom pre inverzné doklady, ak je pri DPH indexe zdrojového dokladu index pre inverzné doklady zadaný. Ďalej viď popis rovnomennej položky v kap. Faktúra prijatá - záložka Detail - časť Obsah.

V tomto inverznom doklade je položka editovateľná. V lokalizácii pre Slovensko najmä preto, že do októbra 2007 bolo na inverzných dokladoch potrebné zadávať iné DPH indexy ako na dokladoch zdrojových (viď DPH indexy pre inverzné doklady), keďže "oprava odpočtu DPH" a "oprava základu dane" sa vykazovala v iných riadkoch DPH priznania. Editovateľnosť má však svoje využitie i v lokalizácii pre Českú republiku, napr. v prípade, keď bol zmenený DPH index na zdrojovom doklade a chcete ho adekvátne upraviť aj na existujúcom doklade inverznom.

Spôsob úhrady

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Predvypĺňa sa hodnotou z faktúry prijatej, ku ktorej je dobropis vystavovaný, pričom ak má firma zadaná v hlavičke dokladu, viď vyššie, nastavený spôsob úhrady v jej subzáložke Ďalšie údaje, potom sa predvyplní touto hodnotou.

Položky týkajúce sa režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
  Typ plnenia Údaj pre vykazovanie režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") a zostavenie potrebných výkazov. Umožňuje zadať kód typu plnenia z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti, pod ktorým sa má daný riadok vykazovať.

Či sú položky k dispozícii, závisí od typu dokladu a od zvoleného Typu obchodu v hlavičke daného dokladu a začiarknutia príznaku Režim Prenesenie daňovej povinnosti a tiež od toho, či ide o doklad vystavovaný ako daňový (pre nedaňové doklady nie je daný režim k dispozícii).

Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

  Vykaz. množstvo Slúži na zadanie vykazovaného množstva vo vykazovanej jednotke. Vykazované množstvo zadáva užívateľ ručne.
  Vykaz. jednotka

Jednotka z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti pre zvolený typ plnenia. Platí:

Použiť pomer

Slúži na zostavenie výkazu KH DPH. Obsahuje informáciu, či sa k riadku dokladu vzťahuje pomerný nárok na odpočet DPH. Viac viď Pomerný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditeľnosť položky sa preberá zo zdrojového dokladu, ku ktorému je aktuálny doklad vystavený.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

    V doklade Dobropisu nie je možné riadky pridávať ani vkladať - je možné vracať len to, čo bolo na faktúre, nič iné.

  • Časové rozlíšenie - Na vytvorenie časového rozlíšenia k aktuálnemu riadku, podpora pre účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Lišta na zadanie centového vyrovnania

Pod lištou navigátora je ešte k dispozícii položka:

Centové vyrovnanie (zaokrúhlenie) Môžete sem zadať príslušné centové vyrovnanie. Význam je podobný ako pri faktúrach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Rozúčtovanie

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, pokiaľ editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na nesúhrnný účtovný rad).

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Účely výdaja

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadanie záznamov čerpania sumy z tohto výdajového dokladu (dokladu výdaja obstarania) do rôznych dokladov účelov výdaja.

Čerpanie do dokladov účelov výdaja nie je povinné, ale pokiaľ sa použije, je ho potrebné zadať tak, aby celková suma čerpaná z dobropisu faktúry prijatej v mene dokladu nebola vyššia ako celková suma dobropisu faktúry prijatej bez DPH, pokiaľ stav parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov nepovoľuje prečerpanie.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Účely výdaja - všeobecne.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
B2B import -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie dobropisu faktúry prijatej (DP) naimportovaním údajov podľa dobropisu faktúry vydanej (DV) vystaveného vaším dodávateľom a zaslaného elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dokladu prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový z B2B importu v záložke Zoznam s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).