Dobropisy faktúr prijatých - záložka Zoznam

Seznam dobropisů faktur přijatých omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Dátum spl. Obsah položky Dátum splatnosti z hlavičky dokladu.
Dátum uplatnenia odpočtu Obsah položky Dátum uplatnenia odpočtu z hlavičky dokladu, ak ide o daňový doklad.
Celkom bez/resp. (lok.)

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Celkom/resp. (lok.) Celková suma dokladu (vrátane DPH) v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Celkom zapl./resp. (lok.) Koľko už bolo z daného dokladu zaplatené celkom v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Nezaplatené/resp. (lok.) Koľko zostáva z daného dokladu nezaplatené v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Var.symbol Variabilný symbol daného dobropisu. Obsah položky Variabilný symbol uvedenej v hornej časti záložky Detail.
Faktúra Číslo faktúry, ku ktorej sa viaže aktuálny dobropis.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového DP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

 • Nový dobropis možno zadať jedine k existujúcej faktúre. Nie je teda možné generovať dobropis bez toho, aby mal väzbu na nejakú faktúru.
 • Nový dobropis nemožno zadať, pokiaľ už bola celá pôvodná faktúra dobropisována.

Pri dobropisoch však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

 • z agendy Dobropisov otvorenej samostatne - po vyvolaní funkcie Nový sa najskôr ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyhľadáte faktúru, ku ktorej chcete generovať nový dobropis.
 • z agendy Dobropisov otvorenej "cez" agendu faktúr - tzn. priamo z agendy faktúr funkciou Dobropisy vyvoláte agendu dobropisov k aktuálnej faktúre a v takto otvorenej agende Dobropisov použijete funkciu Nový - v tomto prípade sa už Sprievodca výberom dokladu neponúka, keďže nie je potrebný (agenda Dobropisov sa otvára "cez" agendu faktúr s tzv. červeným obmedzením (viď popis v rámci funkcie Dobropisy), z ktorého je zrejmé, k akej faktúre sa bude nový dobropis generovať).

  Pozor, informácia o väzbe na zdrojový záznam daná červeným obmedzením sa stratí, pokiaľ sa v takto vyvolanej agende uskutoční nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt bol vykonaný podľa rovnakého obmedzenia). Potom bude najskôr vyvolaný sprievodca výberom dokladu ako v predchádzajúcom prípade. Ďalší výklad viď Červené obmedzenie a občerstvenie, resp. nové dopyty do databázy.

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné údaje - všeobecne, existuje možnosť vystavovať niektoré nové doklady na základe nejakých iných (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Dobropis je vystavovaný podľa iného dokladu a z tohto dokladu sa tým pádom preberá nielen suma na dobropisovanie do riadkov do subzáložky Obsah, ale i niektoré hlavičkové údaje. Nie je teda potrebné zadávať všetky hlavičkové údaje znovu ručne, vďaka čomu sa značne urýchli jeho vystavenie. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu nový doklad bude tvoriť, bude do neho možné importovať i dodatočne, viď funkciu B2B import v detaile DP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

 • Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)
 • Spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad typu Dobropis, viď Sprievodca spracovaním - Prijatý ISDOC doklad typu Dobropis.

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie. Výnimku predstavujú údaje v subzáložke Účely výdaja, ktoré je možné opravovať, mazať a pridávať aj v prípade, že bol doklad uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Opravovať čiastky, resp. počty na doklade možno len v obmedzenej miere v závislosti od čiastok resp. počtov na faktúre, ku ktorej riadok dobropisu patrí.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Nie je možné zmazať doklad, ku ktorému už existuje nejaká platba, tzn. musíte najskôr doklady platieb vymazať alebo zrušiť ich väzbu na platený doklad, ktorý potrebujete zmazať. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady účelov výdajov, pozri možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja.

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Skopírovať F9 Každý dobropis sa môže viazať k inej faktúre, kopírovanie by teda nebolo zmysluplné.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Faktúry

F6

alebo

Shift +F6

Zobrazí faktúru k aktuálnemu dobropisu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu faktúr "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Faktúr prijatých a otvorí ju "cez" agendu Dobropisov faktúr prijatých alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy faktúr. Takto odtiaľ vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa faktúry len k aktuálnemu dobropisu.

Zviazaná faktúra k aktuálnemu dobropisu môže existovať maximálne jedna.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých faktúr a pod.).

Kurzové rozdiely Shift + Enter

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k dobropisom v cudzích menách. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým dobropisom si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

 • k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
 • k všetkým označeným
 • k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané dobropisy a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende dobropisov v záložke Platby daného dobropisu.

Pri výpočte KR sa detekujú dva druhy problematických dokladov:

 • preplatené doklady
 • a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda dobropisov. Takto vyvolaná agenda dobropisov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdielu k dobropisom možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

 • funkciou Kurzové rozdiely z agend Faktúr vydaných resp. Faktúr prijatých, keďže pred vyhodnotením faktúry sa najskôr vyhodnotia s ňou zviazané dobropisy k danému dátumu
 • automaticky pri vykonaní uzávierky fakturácie za rady dobropisov resp. faktúr, pokiaľ k uzatváraným faktúram existujú v uzatváranom období dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy
 • priamo z agendy Kurzové rozdiely funkciou Nový k dobropisu, resp. k faktúre, pokiaľ k zvolenej faktúre existujú k danému dátumu ešte nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy
DRC

Ctrl + D

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Zviazaný DRC doklad k aktuálnemu dokladu môže existovať maximálne jeden.
DRC doklad môže existovať len k dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. vystavenému alebo v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

Otvorenie agendy DRC dokladov sa ponúka aj automaticky po uložení zdrojového dokladu, ku ktorému môže existovať DRC, viď Akcie vyvolané po uložení záznamu.

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.
Časové rozlíšenie

Ctrl + L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie - všeobecne. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.