Dobropisy faktúr vydaných (DV)

Agenda dobropisov faktúr vydaných - spojuje v sebe knihu a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, mazanie, platenie dobropisov.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.