Daňové zálohové listy prijaté - záložka Platby

Obsahuje zoznam platieb aktuálneho dokladu zo záložky Zoznam.

Pravidlá zadávania platieb a ďalšie informácie ohľadom platieb viď Platby dokladov. Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, rovnaké a boli podrobne popísané v kap. Záložka Platby - všeobecne.

Pre prácu so záložkou Platby v agende DZL však existujú odchýlky:

V záložke Platby DZL môžu byť iba:

  • doklad na platbu zálohy, na základe ktorého daň. zálohový list vznikol
  • prípadné doklady kurzových rozdielov realizovaných či závierkových kurz. rozdielov generované výpočtom kurz. rozdielov

Iné platby tu však zadávať nemožno. Platby nemožno ani odtiaľ opravovať ani mazať, keďže DZL je vystavený iba a presne k jednej konkrétnej platbe a je s ňou zviazaný 1:1. Teda tu funkcie na pridávanie a opravy platieb ani nie sú k dispozícii. Pokiaľ je potrebné východiskovú platbu nejako zmeniť, je potrebné DZL zrušiť a vystaviť znova (samozrejme pokiaľ to ešte je možné).

Pozor!

Záložka Platby na dokladoch tejto agendy môže vykazovať nenulový stav a to i napriek tomu, že DZL je z princípu veci vždy zaplatený vo výške 100% a tiež napriek tomu, že v prípade DZL v cudzej mene bol za obdobie vystavenia správne dopočítaný kurzový rozdiel KR, ktorý vyrovnal do nuly i sumu v lokálnej mene:

Nech existuje platba zálohy vo výške 100USD v kurze 1:25. Ďalej nech je k nej vystavený DZL na 100USD v kurze 1:26. Vypočítaný KR bude 100 (2600-2500) a záložka Platby DZL bude po jeho spočítaní zrovnaná do nuly, tzn. v sumári pod zoznamom platieb v položke "Zostáva zaplatiť" budú uvedené nuly.

Z princípu výpočtu KR/KZN k DZL (viď Výpočet kurzových rozdielov v systéme) totiž vyplýva, že v prípade nezúčtovanej alebo čiastočne zúčtovanej zálohy vzniknú k danému DZL ešte závierkové kurz. rozdiely KZN, ktoré danú pohľadávku/záväzok (čo je v tomto prípade nezúčtovaná časť bez DPH) príslušne "preceňujú" s ohľadom na kurz platný k dňu uzávierky, a v niektorých prípadoch vzniknú i KR k DZL v ďalšom období. Tieto KR/KZN môžu spôsobiť, že celkovo v sumári pod zoznamom platieb v položke "Zostáva zaplatiť" nebude v lokálnej mene nula. Je to ale vlastnosť, ktorá plynie zo spôsobu výpočtu, a užívateľ nemusí mať obavy, že by tento nenulový stav indikoval chybne vypočítané kurzové rozdiely.

Ďalej viď kap. Príklady výpočtu KR, KZN, KRZ - K daňovým zálohovým listom a ich dobropisom. Nájdete tu celú kopu príkladov, kedy vznikajú KZN príp. i KR v ďalších obdobiach a v jednotlivých príkladoch je tiež uvedené, akú sumu vykazuje v danom prípade záložka Platby pre daný DZL.