Daňové zálohové listy prijatej - záložka Zoznam

Seznam daňových zálohových listů přijatých omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom/resp. (lok.)

Celková suma dokladu v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Celkom zapl./resp. (lok.) Koľko už bolo z daného dokladu zaplatené celkom v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Nezaplatené/resp. (lok.)

Koľko zostáva z daného dokladu vyrovnať v lokálnej mene.

Pri DZL bude položka Nezaplatené v mene DZL nulová, keďže DZL je vystavený presne podľa svojej platby, teda v mene dokladu je zaplatený vo výške 100%. Predsa však pri DZL v cudzích menách môže nastať vďaka odlišným kurzom rozdiel v lokálnej mene, ktorý je potrebné vyrovnať spočítaním kurzových rozdielov.

Dobropisy Celková suma dobropisov k aktuálnemu daň. zálohovému listu v mene dokladu.
Zúčtované vr.korekcie/resp. (lok.) Celková suma s daňou, ktorá z daného DZL už bola zúčtovaná. Do sumy tu uvedenej sú zahrnuté aj prípadné korekcie, pokiaľ pri vystavovaní DZL alebo pri jeho následnom zúčtovaní do faktúr nejaké vznikli. (Výklad korekcií a príčin ich vzniku viď Problematika záloh). Zodpovedá súčtu sumárnych položiek "Už zúčtované" a "Korekcie" v stĺpci Záloha v záložke Zúčtovanie. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Zostáva zúčtovať/resp. (lok.) Suma, ktorú ešte treba zúčtovať. Ide o sumu s daňou, ktorú ešte zostáva z DZL zúčtovať. Zodpovedá sumárnej položke "Zostáva zúčtovať" v stĺpci Záloha v záložke Zúčtovanie.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového DZP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

 • Nový DZP možno zadať jedine k existujúcej platbe zálohy, tzn. k existujúcemu riadku bankového výpisu, pokladničnej výdajke, dokladu ostatného výdaja alebo nezúčtovanej časti zálohového listu. Nemožno teda generovať DZP, tzn. bez toho aby nemal väzbu na jeden z uvedených zdrojových dokladov, pričom musí ísť o platbu zálohy. Tzn. DZP nemožno vytvoriť k riadku BV, pokiaľ je tento platbou iného dokladu, k PP či OSP, pokiaľ je táto platbou iného dokladu či pokiaľ ide o PV s DPH, či k už zúčtované časti ZL.
 • Nový DZP nemožno zadať, pokiaľ už daná platba zálohy bola zdanená (tzn. existuje k nej iný doklad DZP).

Pri DZP však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

 • Z agendy DZP otvorenej bez väzby na zdrojový doklad - po vyvolaní funkcie Nový sa najskôr ponúkne dialógové okno na výber typu vyrovnávaného dokladu, ku ktorému chcete DZP doklad vytvoriť a potom Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyhľadáte konkrétny zdrojový doklad , ku ktorému chcete generovať nový DZP. Tzn. vyberiete:
  • pokladničnej výdaj, ktorý je platbou zálohy, ku ktorej nebol vystavovaný predpis zálohy v agende zálohových listov
  • ostatný výdaj, ktorý je platbou zálohy, ku ktorej nebol vystavovaný predpis zálohy v agende zálohových listov
  • zálohový list, ktorý je predpisom poskytnutej zálohy
 • Z agendy DZP otvorenej s väzbou na zdrojový doklad - tzn. funkciou vyvolanou priamo z agendy zdrojového dokladu - platí pre platby záloh bankou. Z agendy bankových výpisov možno DZP vystaviť:
  • Funkciou "Daňový zálohový list" vyvolanou nad riadkom na platbu zálohy, ku ktorej nebol vystavovaný predpis zálohy v agende zálohových listov. Funkcia vyvolá agendu DZV otvorenú k aktuálnemu riadku zdrojového dokladu a v takto otvorenej agende DZV môžete rovno zadať nový DZL - v tomto prípade sa už Sprievodca výberom dokladu neponúka, keďže nie je potrebný (agenda DZV sa otvára "cez" agendu zdrojového dokladu s tzv. červeným obmedzením, aj keď v tomto prípade sa otvára vo zvláštnom režime priamo v editácii nového dokladu bez ďalších záložiek, ďalej viď popis pri funkcii "Daňový zálohový list").

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné údaje - všeobecne, existuje možnosť vystavovať niektoré nové doklady na základe nejakých iných (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Daň. zálohový list je vystavovaný podľa iného dokladu a teda sa z týchto dokladov preberá nie len suma zálohy na zdanenie do riadkov do subzáložky Obsah, ale aj niektoré hlavičkové údaje. Teda netreba všetky hlavičkové údaje DZL zadávať znova ručne, čím sa značne urýchli jeho vystavenie. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu nový doklad bude tvoriť, bude do neho možné importovať i dodatočne, viď funkciu B2B import v detaile DZP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy niektorých položiek môžu byť zakázané alebo obmedzené, pokiaľ už bol DZL zúčtovaný.

Ďalej opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokiaľ ste opravili údaje na daňovom doklade spadajúcom do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

V agende DZL možno zmazať aj doklad, ku ktorému existuje platba. Z princípu vystavovania DZL totiž nie je možné pripojenú platbu meniť, mazať či inak s platbami manipulovať, preto pokiaľ je platba chybne (napr. ste vystavili DZL k inej platbe zálohy), potom ho zmažte a vystavte znova. Ak je DZL zmazaný, automaticky sa zruší väzba na doklad platby zálohy, ten prestane byť platbou DZL dokladu, čím sa o.i. vyvolá jeho "preúčtovanie".

Z toho o. i. plynie, že DZL nie je možné zmazať, ak zdrojový doklad nie je možné opraviť a preúčtovať (napr. z dôvodu auditácií a pod.).

Nemožno vymazať zálohový list, ktorý je už aspoň čiastočne zúčtovaný do faktúry. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady účelov výdajov, pozri možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Skopírovať F9 Každý daňový zálohový list sa môže viazať k inému zdrojovému dokladu, kopírovanie by teda nebolo zmysluplné.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Dobropisy F6

Zobrazí všetky doklady typu Dobropis daňového zál. listu k aktuálnemu daňovému zálohovému listu.

Funkcia vyvolá agendu Dobropisy faktúr daňových zálohových listov prijatých a otvorí ju "cez" agendu daňových zálohových listov prijatých. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dobropisov daňových zál. listov prijatých. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dobropisov daň. zál. listov prijatých sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa Dobropisov len k aktuálnemu daňovému zál. listu prijatému.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a zísakť záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dobropisov k všetkým DZL a pod.).

Kurzové rozdiely Shift + Enter

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k daň. zálohovým listom v cudzích menách resp. aj dobropisom daň. zálohových listov, pokiaľ k daným DZL existujú k danému dátumu dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým DZL si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

 • k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
 • k všetkým označeným
 • k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané DZL a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende DZL v záložke Platby daného DZL, resp. agende dobropisov DZL v záložke Platby daného dobropisu DZL.

Pri výpočte KR sa všeobecne detekujú dva druhy problematických dokladov:

 • preplatené doklady
 • a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda DZL. Takto vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

Pri DZL samotných zmienené problémy nenastanú, keďže z princípu tvorby DZL je tento vždy uhradený v 100% výške (vystavený presne 1:1 k platbe zálohy). Predsa však ku zmieneným problémom môže dôjsť, pokiaľ k DZL existujú dobropisy a tieto dobropisy sú uhradené takými platbami, že celková skupina DZL+dobropisy DZL je z hľadiska výpočtu kurz. rozdielov vyhodnotená ako problematická.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdielu k DZL možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

DRC

Ctrl + D

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Zviazaný DRC doklad k aktuálnemu dokladu môže existovať maximálne jeden.
DRC doklad môže existovať len k dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. vystavenému alebo v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

Otvorenie agendy DRC dokladov sa ponúka aj automaticky po uložení zdrojového dokladu, ku ktorému môže existovať DRC, viď Akcie vyvolané po uložení záznamu.

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.