Daňový zálohový list prijatý - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálneho daňového zálohového listu prijatého (DZP), ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnym DZP (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Daňový zálohový list (DZP) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

Príklad zobrazenia väzieb k daňovému zálohovému listu prijatému. Zo zobrazenia sú zrejmé nasledujúce väzby: DZP bol zúčtovaný do faktúry prijatej a súčasne k nemu bol vystavený dobropis.

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám v tejto záložke tejto agendy (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2 V tejto agende zatiaľ nie je k dispozícii.