Daňové zálohové listy vydané

Agenda daňových zálohových listov vydaných - spojuje v sebe knihu a všetky funkcie na opravy, zadávanie, mazanie, platenie, zaúčtovanie atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.