Daňové zálohové listy vydané - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Typ obchodu

Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach vydaných.

Neponúka sa tu nasledujúce Typy obchodu:
- Do inej krajiny EÚ (doklady bez DPH) - Vyberie doklady s Typom obchodu 6 - (keďže tento doklad je vždy daňový)

Krajina priznania DPH dodávateľa Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina priznania DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, pretože pre daný typ obchodu nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
Stav zúčtovania vzhľadom k predpisu

Umožní obmedzovať dokladmi podľa stavu ich zúčtovania, pričom zúčtovaná suma celkom sa posudzuje so sumou predpisu, teda sumou daňového zálohového listu.

Porovnajte s obmedzením zálohových listov, kde sa posudzuje stav zúčtovaní vzhľadom k predpisu alebo vzhľadom k platbe. To tu nemá význam, keďže DZL je vystavený práve vo výške svojej "platby", teda je vždy zaplatený vo výške 100%.

K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzenia podľa zúčtovaní dokladov. Ponúkané hodnoty na výber:

 • nezúčtované - daň. zálohové listy, ktoré ešte neboli vôbec zúčtované ani čiastočne
 • zúčtované čiastočne - daň. zálohové listy, ktoré už majú nejaké zúčtovanie, ale zatiaľ nie je zúčtované 100% zdanenej zálohy
 • zúčtované celkom - daň. zálohové listy, ktoré majú zúčtované 100% zdanenej zálohy (tzn. celá suma z daň. zálohového listu je celkom zúčtovaná).

Pre posúdenie stavu zúčtovania sa berie v úvahu zúčtovaná suma vrátane prípadných vzniknutých korekcií (výklad korekcií a príčin ich vzniku viď Problematika záloh).

Len zúčtovateľné

Tomuto začiarknutému obmedzeniu vyhovejú také daň. zálohové listy, ktoré ešte neboli celkom zúčtované, teda je na nich čo zúčtovať (zdanená zaplatená záloha dosiaľ nebola celá zúčtovaná do faktúr). Objasníme na príklade:

Majme DZL na 5000Sk. Bol zúčtovaný do faktúry vo výške 4000Sk. Taký DZL bude uvedený medzi zúčtovateľnými daň. zálohovými listami.

Toto omezení se defaultně používá jako součást předvyplněných podmínek pro provedení dotazu v Průvodci výběrem dokladu, který se nabízí např. pro výběr DZL při importech DZL do jiného dokladu.

Len nevyplnené pre ESL

Umožní vám vypísať len doklady, ktoré by sa s ohľadom na údaje zadané na doklade mali premietať do hlásenia ESL, ale nie sú úplne vyplnené.

Doklad je vyhodnotený ako nevyplnený pre ESL vtedy, ak súčasne platí:

 • Doklad patrí do ESL, tzn.:
  • na doklade je typ obchodu 2
  • doklad má aspoň jeden riadok typu 4 s príznakom Do ESL = 1-Započítavať,
 • ale v riadku dokladu nie je vyplnená položka Kód ESL potrebná pre hlásenie ESL
Dátum a čas vytvorenia

Umožní vyhľadať si doklady podľa dátumu a času prvotného vzniku dokladu resp. posledné opravy dokladu (tzn. podľa obsahu položiek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE).

Ak v záložke Zoznam tieto položky nemáte, ale chceli by ste ich zobrazovať, môžete si ich zobrazovanie pridať. Viď definovateľné stĺpce.

Dátum a čas poslednej opravy
Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Ďalší popis položiek z riadkových obmedzení
Do ESL

Umožní vypísať doklady podľa príznaku

 • ÁNO - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok typu 4 s príznakom Do ESL = 1-Započítavať.
 • NIE - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do ESL = 0-Nezapočítavať.

  V prípade riadkov dokladov, na ktorých nie je položka Do ESL dostupná (pretože nemá pre zvolený typ obchodu význam alebo ide o iný typ riadka), je položka vnútorne defaultne vyplnená ako keby hodnotou 0-Nezapočítavať, hoci nie je vizuálne k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou NIE vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou NIE zmysluplné, je potrebné ho kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. za typ obchodu).