Faktúry prijaté - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej faktúre prijatej zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Rozúčtovanie Ručné párovanie Schvaľovanie výdajov Účely výdaja Zálohy Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Def. panel môžete tiež využiť napríklad na zobrazovanie informácie o stave vystavenia platobného príkazu k danému dokladu, tzn. či už boli vystavené žiadosti o PLP alebo PLP a aké. Na to môžete využiť dodávanú QuickReports funkciu NxReceivedInvoicesPaymentState.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom bez dane

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

DPH K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH.
Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet.

Var.symb. Variabilný symbol danej faktúry, ide o doklad prijatý, teda variabilný symbol je položka zadávaná užívateľom podľa údajov na prijatom doklade. Viď tiež Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol.
Dobropisované bez dane Celková suma dobropisov k aktuálnej faktúre prijatej bez DPH.
Dobropisované celkom Celková suma dobropisov k aktuálnej faktúre prijatej vrát. DPH

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Kontácia
AccPresetDef_ID

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej FP vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

 • V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch.
 • V prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
 • A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Účet
FirmBankAccount_ID

Účet firmy z adresára. Ak má firma zadaný viac ako jeden bankový účet, predvypĺňa sa ten, ktorý je prvý v poradí. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.

Ostatné údaje
Dátum splatnosti
DueDate$DATE
Dátum splatnosti danej faktúry. Predvypĺňa sa podľa nastaveného dátumu splatnosti z Firemných údajov. Každopádne tu ide o prijatý doklad výdajový, takže dátum splatnosti vo väčšine prípadov budete zadávať ručne podľa dátumu zadaného na prijatom doklade, takže predvyplnený dátum bude potrebné príslušne upraviť.
Konšt.symbol
ConstSymbol_ID
Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly.
Špecifický symbol
SpecSymbol
Bankový účet partnera - špecifický symbol. Teda špecifický symbol k cieľovému účtu. Ak je účet niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa špecifický symbol podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
Externé číslo
ExternalNumber

Tu je potrebné zadať externé poradové číslo z prijatého daňového dokladu (externé evidenčné číslo prijatého dokladu), ktoré sa nemusí zhodovať s variabilným symbolom. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť k iným účelom. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na vstupných dokladoch - Externé číslo.

Je možné podľa neho doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený. Ak je ext. číslo numerické, je jeho hodnota skopírovaná do variabilného symbolu. Tu sa má kontrolovať nevyplnenosť položky, závisí na stave parametra Upozorňovať na nevyplnené externé číslo vo Firemných údajoch.

Kontrola duplicity ext. čísla sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Či sa bude externé číslo prenášať do popisu platby, určuje globálny parameter Do popisu platby prenášať.

Variabilný symbol
VarSymbol

Ide o doklad prijatý, teda variabilný symbol je položka zadávaná užívateľom podľa údajov na prijatom doklade. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým variabilným symbolom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený.

Kontrola duplicity VS na vstupných dokladoch sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Či sa bude variabilný symbol prenášať do popisu platby, určuje globálny parameter Do popisu platby prenášať.

Referencia
VATReportReference
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Referencia. Položka k dispozícii len v prípade, ak je viditeľná položka Preferencia výkazu DPH.
Spôsob úhrady
PaymentType_ID

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy, pričom, ak má firma zadaná v hlavičke dokladu, viď vyššie, nastavený spôsob úhrady v jej subzáložke Ďalšie údaje, potom sa predvyplní touto hodnotou.

Niektoré zvolené spôsoby úhrady môžu vyvolať po uložení dokladu príslušné súvisiace akcie:

 • V hotovosti - pri platbe v hotovosti je možné ihneď po uložení faktúry vystaviť pokladničnú výdajku. Platí len pre nové doklady. Po uložení faktúry sa rovno ponúkne dialógové okno na zadanie novej platby práve uloženej faktúry. Vzhľad a spôsob zadania novej platby je štandardný, ako by bola zadávaná nová platba v hotovosti priamo v záložke Platby. (Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu. Spôsob zadania novej platby zadaním nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu je podobný vo všetkých agendách a popisuje ho rovnomenná kapitola. Viď tiež Akcie volané po uložení záznamu.

  Vystavenú pokladničnú výdajku je možné ihneď po jej uložení rovno vytlačiť. Tlač resp. export pokladničnej výdajky po uložení musí byť nastavený, viď nastavenie tlače pokladničnej výdajky - pri platbe v hotovosti vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.

  Pokiaľ z nejakého dôvodu nechcete, aby sa ponúkalo vystavenie účtenky po zadaní faktúry s platbou v hotovosti (napr. účtujete inej firme a zadávate doklady spätne a účtenky na platby v hotovosti už napr. máte zadané), môžete si nadefinovať a používať fiktívny spôsob úhrady pre tieto "hotovostné" platby, pri ktorom zvolíte iný druh úhrady ako hotovosť (napr. šekom).

 • Pokiaľ je spôsob úhrady iný ako typu Bankový prevod, tak:
  • k takému dokladu potom nie je možné vystaviť platobný príkaz, funkcia Platobný príkaz pre neho nie je dostupná.
  • taký doklad nie je možné uhradiť bankovým výpisom, riadok bankového výpisu odkazujúci sa na tento doklad (viď položka Stav riadka bankového výpisu) nie je možné uložiť.

   Ak nie je na doklade Spôsob úhrady vôbec zadaný, je funkcia Platobný príkaz dostupná a doklad je možné uhradiť bankovým výpisom.

Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňať s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%).

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

 • aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
 • či sa má doklad zahŕňať do DPH evidencie,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum uplatnenia odpočtu,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Spôsob zadania", viď ďalej,
 • či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index,
 • či sú v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazované položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH" a "Dobropisované bez dane",
 • prípadnú aktualizáciu kurzu podľa dátumu plnenia, viď popis parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol k dokladu dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, viď záložka Platby. Ďalej ju nie je možné meniť, pokiaľ už k dokladu existuje doklad reverse charge, či pokiaľ je k dokladu pripojené nejaké čerpanie (do skladových príjemiek, obstarania majetku, ...).

(Keďže príznak ovplyvňuje o. i. možné použiteľné typy obchodu na danom doklade a na takých dokladoch je potom možnosť opráv typu obchodu či súvisiacich položiek obmedzená. Viď Pravidlá pre Typ obchodu a súvisiace položky - predvypĺňanie a možné opravy.)

Dátum plnenia
VATAdmitDate$DATE
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Dátum plnenia.
Dátum uplatnenia odpočtu
VATDate$DATE

Dátum uplatnenia odpočtu DPH. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Spôsob zadania
DataEntryKind

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si prajete zadávať sumu na danom doklade, tzn. ktoré položky (suma bez dane, daň, suma s daňou) sa v riadkoch zadávajú a ktoré dopočítavajú a ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Zjednodušená faktúra/Fyz.osoba
SimplifiedVATDocument
Položka umožňuje označiť daný doklad ako zjednodušenú faktúru (resp. ako fyzickú osobu). Nijako neovplyvňuje ďalšie údaje dokladu. Viac viď zjednodušená faktúra (fyzická osoba). Položka je k dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.
Preferencia výkazu DPH
VATReportPreference

Slúži na zostavenie výkazu KV DPK/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny odpočtu DPH CZ resp. SK.

Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle LEN užívateľ!

Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Väčšinu údajov v dialógu typu obchodu už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba.

Názov Popis
Typ obchodu

Položka typu prepínač. Z ponúkaných možností musíte vybrať typ obchodu, podľa toho, za akým účelom doklad vystavujete. Voľba je úplne na zodpovednosti užívateľa. Aké možnosti sú k dispozícii a aký je ich význam viď Typy obchodu pre doklady na vstupe.

Zvolený typ obchodu ovplyvňuje ďalšie položky s ním súvisiace a to jednak položky ďalej ponúkané v tomto dialógovom okne, a jednak položky riadkov dokladov v záložke Obsah (DPH sadzby, DPH indexy, príslušnosť riadka do hlásenia INTRASTAT).

Domáca krajina/Dovoz Položka je k dispozícii len pre doklady, vystavované s typom obchodu "0 - Nezadané". Ďalej viď popis rovnomennej položky v popise typu obchodu "0 - Nezadané".
Krajina odoslania Krajina odoslania. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.
Krajina odpočtu DPH Krajina, do ktorej DPH priznania bude tento doklad zahrnutý. To, či je položka k dispozícii, či je dostupná na editovanie a či sa nejako predvypĺňa, závisí od toho, či je doklad vystavovaný ako daňový a od zvoleného typu obchodu pre tento doklad. Ďalej viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov.
Režim prenesenia daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní) K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Ďalej viď popis rovnomenných položiek pri jednotlivých typov obchodov.
Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC)

Typ obchodu a niektoré súvisiace položky (napr. Krajinu priznania/odpočtu DPH a pod.) už v niektorých prípadoch nie je možné na doklade meniť (napr. ak už existuje inverzný doklad a pod.), viď Pravidlá pre Typ obchodu a súvisiace položky - predvypĺňanie a zmeny, aj keď ide inak o editovateľné položky.

Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu), od zvoleného typu obchodu pre tento doklad atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

 • prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
 • alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
 • alebo po zadaní krajiny odoslania do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu,
 • prípadne sa predvyplní podľa zadaného typu obchodu, ak daný typ obchodu vyžaduje zadanie nejakej konkrétnej meny (napr. podľa Krajiny odpočtu DPH). Ďalej viď i popis položky Mena v rámci jednotlivých typov obchodov.

  Po zmene firmy resp. krajiny odoslania sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny odoslania sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Zadaná mena nijako neovplyvňuje to, či sa na doklade bude zadávať DPH sadzba a DPH index alebo nie. Takže môžete vystaviť aj doklad v cudzej mene s DPH (samozrejme ak je položka DPH začiarknutá a ak je zadaná lokálna krajina, viď vyššie).

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gold voľba cudzej meny špecifikovala, či ide o zahraničný doklad, ktorý bude vystavovaný bez DPH.

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet súm na už zadaných riadkoch kurzom, sumy zostanú číselne rovnaké, akurát budú v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

Ak je doklad v cudzej mene a ak je čerpaný ako výdaj do iných dokladov (napr. do dokladu Zmeny ceny alebo Výdaje zaobstarávania majetku), menu a kurz už nie je možné meniť. Dôvodom je to, že čerpanie sa realizuje v mene dokladu, predsa však do cieľového dokladu sa premieta prepočítané na lokálnu menu kurzom z čerpaného dokladu. A pri prípadnej zmene meny či kurzu by mohlo dôjsť k situáciám, kedy doklad je v cudzej mene vyčerpaný, ale v lokálnej nie a naopak.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad zaplatený. Platby môžu byť totiž vykonané v inej mene, a preto sa na dokladoch platby o. i. zapamätáva "suma platby" v mene dokladu. Pokiaľ by sa mena dokladu spätne zmenila, sumy platby by boli chybne.

To isté platí pre zúčtovanie zálohy, keďže vykonané zúčtovanie nezdanenej zálohy zo zálohového listu (ZL) je vlastne platbou dokladu. Výnimkou je ale vystavovanie nového dokladu so zúčtovaním zálohového listu v inej mene. Pokiaľ vystavujete nový doklad a zúčtovávate do neho zálohu (tzn. vystavujete novú faktúru podľa ZL alebo ste zúčtovanie zadali až v záložke Zálohy), potom môžete menu dokladu ešte zmeniť (ručne, ak je editovateľná pre zvolený typ obchodu alebo zmenou krajiny DPH priznania a pod.). V tom prípade sa sumy platby v záložke Zálohy príslušne zaktualizujú, aby boli v mene dokladu.

Podobne nie je možné meniť menu, pokiaľ bolo do dokladu realizované zúčtovanie zdanenej zálohy z daňového zálohového listu (DZL), tzn. faktúra obsahuje aspoň jeden riadok typu 5, keďže DZL a faktúra musí mať menu zhodnú.

Ďalej menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad dobropisovaný.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Prepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). Pri výdajových dokladoch nie je možné všeobecne voliť z rôznych typov riadkov, ako tomu bolo pri dokladoch príjmových. Položky zadávané v riadkoch tohto dokladu:

Názov Popis
Režim DPH

K dispozícii len vtedy, ak má doklad v dialógu Typu obchodu nastavený režim prenesenie daňovej povinnosti (tzn. je začiarknutý prepínač Režim prenesenie daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní)). Na dokladoch v tomto režime umožňuje zvoliť, či ide o riadok s daňou (DPH), alebo o riadok v režime prenesenie daňovej povinnosti (PDP). Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Položka nie je k dispozícii na editáciu na riadkoch, ktoré už boli dobropisované.

%DPH

Sadzba DPH pre daný riadok dokladu. Položka môže byť k dispozícii len vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Ako bolo povedané v popise daňových/nedaňových dokladov, pokiaľ pre zvolený typ obchodu nemajú DPH indexy význam, na daný doklad sa nezadávajú, aj keď je vystavovaný ako daňový.

DPH sadzbu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka sadzieb DPH. Aké sadzby sa ponúkajú, závisí na zadanej krajne priznania/odpočtu DPH a zvolenom type obchodu zvolenom v dialógu Type obchodu. Pokiaľ ide o doklad, na ktorom dialóg Typ obchodu nie je k dispozícii, potom záleží na zadanom prepínači Domáca krajina/Vývoz resp. Dovoz.

DPHIndex

Index DPH, pomocou ktorého je daný riadok daného dokladu premietnutý do DPH priznania. Položka môže byť k dispozícii len vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Ako bolo povedané v popise daňových/nedaňových dokladov, pokiaľ pre zvolený typ obchodu nemajú DPH indexy význam, na daný doklad sa nezadávajú, aj keď je vystavovaný ako daňový.

Jedine doklady so zadanými DPH indexmi sa môžu premietnuť do DPH priznaní pre príslušnú krajinu priznania resp. odpočtu DPH zadanú v hlavičke takéhoto dokladu. Akým spôsobom sa daný doklad premietne, závisí od zadaných DPH indexov a od definícií pre DPH priznanie.

DPH index zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka DPH Indexov. Vo všeobecnosti platí, že aké DPH indexy sa ponúkajú, závisí od zadanej DPH sadzby a typu dokladu z hľadiska toho, či ide o príjem/výdaj, či ide o doklad Vnútroštátny alebo Do/z iného štátu EÚ alebo Mimo EÚ, či ide o inverzný doklad resp. záporný riadok na doklade, či ide o prípad odpočtu DPH v režime reverse charge či pri dovoze mimo EÚ atď. DPH indexy sa môžu predvyplniť automaticky. Viď Ponúkanie a predvypĺňanie DPH sadzieb a indexov.

Bez dane, DPH, Celkom

Suma bez DPH, suma DPH a suma celková. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu. Položka na zadanie sumy dane môže byť nedostupná aj s ohľadom na zvolený Režim DPH.

Suma DPH sa môže predvypĺňať zaokrúhlená, ak je toto nastavené v parametri Zaokrúhľovať DPH na riadkoch vstupných dokladov vo Firemných nastaveniach.

Len v prípade, že ide o riadok importovaný z daňového zálohového listu prijatého (DZP) a bolo z neho zúčtované všetko, tak sa druhá strana nedopočítava podľa sadzby, ale preberá sa z DZP presne tak, ako na ňom bola. Viď Zúčtovanie zdanenej zálohy (z DZL) do faktúr, korekcie zúčtovania - Situácia na vstupe.

Suma bez DPH, Celkom a suma DPH nie je možné meniť, pokiaľ je zadané časové rozlíšenie. Funkcie časového rozlíšenia sú k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov. Pre prípadnú zmenu sumy je nutné najprv zmazať nastavenie časového rozlíšenia na tomto konkrétnom riadku a po zmene sumy ho znovu zadať.

Ručne

Položka je k dispozícii len v prípade, ak:

Ak bude v položke zadaná hodnota Áno, bude možné ručne editovať nasledujúce údaje Bez dane (lok.), DPH (lok.), Celkom (lok.). Viac viď popis daného parametra.

Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.)

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková v lokální měně.

Položky jsou k dispozici za stejných podmínek, jako předchozí položka Ručně. Pokud je v položce Ručně zadáno Ano, bude možno tyto částky v lokální měně editovat. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu.

Text K dispozícii na zadanie ľubovoľného textu. Predvypĺňa sa údajom z položky Popis v hlavičke dokladu.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Typ v.

Typ výdaja. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ výdaja zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov výdajov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu výdajov vo Firemných údajoch. Predsa však odporúčame ju využívať, keďže vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov výdajov až na analytické účty.

Defaultne dodávané predkontácie sú nastavené tak, aby dokázali položku Typ výdajov využiť (resp. defaultne dodávané hodnoty v číselníku Typov výdajov).

Predvypĺňa sa Typom výdaja zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov.

Položky týkajúce sa režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
  Typ plnenia Údaj pre vykazovanie režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") a zostavenie potrebných výkazov. Umožňuje zadať kód typu plnenia z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti, pod ktorým sa má daný riadok vykazovať.

Či sú položky k dispozícii, závisí od typu dokladu a od zvoleného Typu obchodu v hlavičke daného dokladu a začiarknutia príznaku Režim Prenesenie daňovej povinnosti a tiež od toho, či ide o doklad vystavovaný ako daňový (pre nedaňové doklady nie je daný režim k dispozícii).

Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

  Vykaz. množstvo

Slúži na zadanie vykazovaného množstva vo vykazovanej jednotke.

Vykazované množstvo je vo väčšine prípadov nutné zadávať ručne. Výnimkou je len prípad, pokiaľ je do riadkov faktúry prijatej FP (vystavovanej s typom obchodu Tuzemský + nastavený režim prenesenia daň. povinnosti) importovaná príjemka PR resp. objednávka vydaná OV. Za akých okolností sa potom údaje predvyplní a ako, viď podrobne v kap. Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") - Import PR resp. OV do FP/PV.

  Vykaz. jednotka

Jednotka z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti pre zvolený typ plnenia. Platí:

Použiť pomer

Slúži na zostavenie výkazu KH DPH. Umožňuje zadať informáciu, či sa k riadku dokladu vzťahuje pomerný nárok na odpočet DPH. Viac viď Pomerný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditeľnosť položky sa nastavuje funkčným tlačidlom Pomer v lište navigátora.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

  Pokiaľ vymažete všetky riadky, ktoré vznikli importom z jednej príjemky, príjemka sa nezmaže zo subzáložky Účely výdaja FP a ani čerpaná suma v subzáložke Účely výdaja FP z tejto príjemky sa nijako nezníži o sumy zo zmazaných riadkov. V takom prípade je potrebné vymazať príjemku priamo v subzáložke Účely výdaja pomocou funkcie Vymazať.

 • Poměr - Slouží pro zobrazení/skrytí položky Použit poměr v řádcích dokladu. Je k dispozícii len v závislosti na kombinácii Typu obchodu a krajiny priznania DPH, ktoré sú zvolené v hlavičke daného dokladu (nie je dostupné pre taký typ obchodu resp. krajinu DPH priznania, pre ktoré nemá význam). Viac viď Pomerný nárok na odpočet v KH DPH.
 • Schválenie - Vyvolá sprievodcu pre pripojenie riadka čerpania schváleného výdaja. s funkciou Pridať na záložke Schvaľovanie výdaja.
 • Časové rozlíšenie - Na vytvorenie časového rozlíšenia k aktuálnemu riadku, podpora pre účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Lišta na zadanie centového vyrovnania

Pod lištou navigátora je ešte k dispozícii položka:

Centové vyrovnanie (zaokrúhlenie)

Ak je prijatý doklad nejakým spôsobom zaokrúhlený, napr. na celé eurá a pod., môžete tu zadať príslušné centové vyrovnanie.

Centové vyrovnanie je zvláštny typ riadka z hľadiska účtovania (riadok typu zaokrúhlenie) a je teda možné nastaviť samostatnú predkontáciu pre zaokrúhlenie.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Rozúčtovanie

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, ak editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný).

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Schvaľovanie výdajov

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadanie záznamov čerpania sumy schválených výdajov (z riadkov dokladov Schválených výdajov) do riadka tohto výdajového dokladu.

Čerpanie schválených výdajov k riadkom vystavovaného dokladu nemusí byť povinné (záleží od nastavenia vo firemných údajoch - záložke Schvaľovanie výdajov), ale ak sa použije, je ho potrebné zadať tak, aby nedošlo k prečerpaniu sumy z riadka schváleného výdaja a príp. aby suma v lokálnej mene na riadku dokladu faktúry prijatej bez DPH bola pokrytá.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Schvaľovanie výdajov - všeobecne.

Subzáložka Účely výdaja

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadanie záznamov čerpania sumy z tohto výdajového dokladu (dokladu výdaja obstarania) do rôznych dokladov účelov výdaja.

Čerpanie do dokladov účelov výdaja nie je povinné, ale pokiaľ sa použije, je ho potrebné zadať tak, aby celková suma čerpaná z faktúry prijatej v mene dokladu nebola vyššia ako celková suma faktúry prijatej bez DPH, pokiaľ stav parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov nepovoľuje prečerpanie.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Účely výdaja - všeobecne.

Subzáložka Zálohy

Subzáložka zobrazuje zoznam vykonaných zúčtovaní zálohových listov prijatých, ktoré boli zúčtované aktuálnou faktúrou prijatou. Záznam v záložke vykonaných zúčtovaní pribudne, hneď ako vykonáme zúčtovanie zálohového listu do daného dokladu, pričom existuje viac možností, ako toto vykonať.

Keďže zúčtovanie zálohového listu je vlastne platbou faktúry, je význam jednotlivých položiek tejto subzáložky podobný ako význam rovnomenných položiek záložky Platby. Tu len upozorníme na nasledujúcu položku:

Suma a mena platby

Všeobecne ide o sumu úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným zúčtovaním zálohy, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tzn. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odčítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Ide o sumu v mene plateného dokladu!

Pri vystavovaní nového dokladu s nejakým zúčtovaním zálohy v inej mene, je možné meniť menu v hlavičke vystavovaného dokladu. Pokiaľ k zmene dôjde, položky Suma platby a mena sumy platby sa pred uložením dokladu príslušne zaktualizujú tak, aby zodpovedali mene dokladu. Viď tiež popis položky Mena v hlavičke.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Zálohové listy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu zúčtování záloh a změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Pridať - Ide o jednu z možností, ako pripojiť k danej faktúre zálohový list, teda ako realizovať zúčtovanie sumy zálohy predpísanej na zálohovom liste do danej faktúry. Ako bolo spomenuté v kapitole Importy dokladov všeobecne, nejde o klasický import jedného dokladu do druhého, ale o vystavenie faktúry, s tým, že zúčtovaná záloha je priamo pripojená ako jej platba, čo je zohľadnené i v jej tlači.

  Po vyvolaní tejto funkcie sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete zálohový list, ktorý chcete zúčtovať. Pravidlá vykonania vlastného zúčtovania, tzn. zadanie sumy na zúčtovanie, predvyplnenie dátumov atď. sú spoločné pre zúčtovanie zálohového listu vykonávané aj z iných miest programu a sú uvedené v spoločnej kap. Zúčtovanie nezdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu.

  Takto importovaná záloha (nové zúčtovanie ZL) pribudne v zozname zúčtovania v tejto subzáložke a bude po úspešnom uložení faktúry pripojená k faktúre ako jej platba.

 • Odobrať - Na odpojenie vybraného riadka zúčtovania. Odpojenie zúčtovania od faktúry znamená zrušenie tohto zúčtovania (príslušná suma zálohového listu nebude teda potom)

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Pri importe daň. zálohového listu (DZL) potom ide o odúčtovanie zaplatenej zálohy zdanenej už skôr práve prostredníctvom DZL.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

B2B import -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie faktúry prijatej (FP) naimportovaním údajov podľa faktúry vydanej (FV) vystavenej vaším dodávateľom a zaslanej elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dokladu prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový z B2B importu v záložke Zoznam s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).