Faktúry prijaté - záložka Zoznam

Seznam zadaných faktur přijatých omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Dátum spl. Obsah položky Dátum splatnosti z hlavičky dokladu.
Dátum uplatnenia odpočtu Obsah položky Dátum uplatnenia odpočtu z hlavičky dokladu, ak ide o daňový doklad.
Celkom bez/resp. (lok.)

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Celkom/resp. (lok.) Celková suma dokladu (vrátane DPH) v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Dobropisy/resp. (lok.) Celková suma dobropisov k aktuálnej faktúre v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Celkom zapl./resp. (lok.)

Koľko už bolo z daného dokladu zaplatené celkom v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Do stavu zaplatenia faktúr sa zohľadňujú aj prípadné vystavené dobropisy a ich platby. Teda faktúra je nezaplatená vtedy, pokiaľ jej platby znížené o platby dobropisov sú menšie ako predpis faktúry znížený o predpis k nej vystavených dobropisov.

Nezaplatené/resp. (lok.) Koľko zostáva z daného dokladu nezaplatené v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej FP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné doklady - všeobecne, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej faktúry prijatej (FP) sa líšia v podstate len tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby FP či nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. (Pri zúčtovaní zálohových listov môžu existovať aj odlišnosti v predvypĺňaní dátumov, v závislosti na tom, či bol zúčtovaný funkciou Nový Podľa zálohového listu či bol zúčtovaný dodatočne).

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile FP, B2B import v detaile FP, resp. zúčtovaním zálohy v subzáložke Zálohové listy.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ už k dokladu existujú inverzné doklady "Dobropisy faktúr prijatých", tak nie je možné opraviť čiastku dokladu na nižšiu, ako je celková suma týchto dobropisov. Rovnako nie je povolené opravovať Typ obchodu a niektoré ďalšie položky podstatné pre prípadný inverzný doklad.

Opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie. Výnimku predstavujú údaje v subzáložke Účely výdaja, ktoré je možné opravovať, mazať a pridávať aj v prípade, že bol doklad uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokiaľ ste opravili údaje na daňovom doklade spadajúcom do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

Vymazať F8

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Tu ide o prípad, kedy k dokladu už existuje inverzný doklad dobropis, tzn. niektorý z jeho riadkov bol už zahrnutý do dokladu inverzného. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady účelov výdajov, pozri možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Ďalej nemožno zmazať doklad, pokiaľ k nemu už existuje nejaká platba, tzn. musíte najskôr doklady platieb vymazať alebo zrušiť ich väzbu na platený doklad, ktorý potrebujete zmazať.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Skopírovať F9
Skopírovať F9 - menu

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností kopírovania dokladu dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či chcete vytvoriť kópiu bez alebo vrátane časového rozlíšenia:

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Dobropisy F6

Zobrazí všetky doklady typu Dobropis k aktuálnej faktúre.

Funkcia vyvolá agendu Dobropisy faktúr prijatých a otvorí ju "cez" agendu Faktúr prijatých. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Dobropisů. Takto odtud vyvolaná agenda Dobropisů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Dobropisy jen k aktuální faktuře.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dobropisov k všetkým faktúram a pod.).

Plat. príkaz

Ctrl +Enter

alebo

Shift +Ctrl +Enter

Vytvorí požiadavku na platobný príkaz alebo zobrazí už vytvorené žiadosti platobných príkazov alebo platobné príkazy.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a homebankingu. Ďalej nie je k dispoziícii, ak je na doklade zadaný Spôsob úhrady iný ako typu "Bankový prevod". Tzn. funkcia je k dispozícii, ak je v položke Spôsob úhrady zadaný spôsob úhrady typu "Bankový prevod" alebo ak je spôsob úhrady nevyplnený. Viď popis položky Spôsob úhrady faktúry prijatej.

Ďalej platí:

 • Ak je označený práve jeden doklad, ktorý má vyplnený Spôsob úhrady inou hodnotou ako hodnotou typu "Bankový prevod", funkcia nie je k dispozícii a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor.
 • Ak je označený práve jeden doklad, ktorý má vyplnený Spôsob úhrady hodnotou typu "Bankový prevod" alebo nemá Spôsob úhrady zadaný, funkcia je k dispozícii a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor.
 • Ak sú označené aspoň dva doklady, funkcia je k dispozícii bez ohľadu na hodnoty v položke Spôsob úhrady jednotlivých označených dokladov a na to, kde sa nachádza kurzor.

  Požiadavka na platobný príkaz sa však po vyvolaní funkcie Generovať žiadosť platobného príkazu vytvorí len pre tie doklady, pre ktoré to má zmysel, viď Generovanie žiadosti o PLP pre viacero dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Kurzové rozdiely Shift + Enter

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k faktúram v cudzích menách resp. aj dobropisom pokiaľ k daným faktúram existujú k danému dátumu dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým faktúram si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

 • k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
 • k všetkým označeným
 • k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané faktúry a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende faktúr v záložke Platby danej faktúry, resp. dobropisov v záložke Platby daného dobropisu.

Pri výpočte KR sa detekujú dva druhy problematických dokladov:

 • preplatené doklady
 • a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda faktúr. Takto vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdielu k faktúram možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

DRC

Ctrl +D

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Zviazaný DRC doklad k aktuálnemu dokladu môže existovať maximálne jeden.
DRC doklad môže existovať len k dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. vystavenému alebo v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

Otvorenie agendy DRC dokladov sa ponúka aj automaticky po uložení zdrojového dokladu, ku ktorému môže existovať DRC, viď Akcie vyvolané po uložení záznamu.

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.
Časové rozlíšenie CTRL+L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.