Faktúry vydané - záložka Zoznam

Seznam zadaných faktur vydaných omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Dátum spl. Obsah položky Splatnosť z hlavičky dokladu.
Dátum pln. Obsah položky Dátum plnenia z hlavičky dokladu, ak ide o daňový doklad.
Celkom bez/resp. (lok.) Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene. Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú, použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah - Cudzie meny - denominácie, EUR.
Celkom/resp. (lok.) Celková suma dokladu (vrátane DPH) v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Dobropisy/resp. (lok.) Celková suma dobropisov k aktuálnej faktúre v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Celkom zapl./resp. (lok.)

Koľko už bolo z daného dokladu zaplatené celkom v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Do stavu zaplatenia faktúr sa zohľadňujú aj prípadné vystavené dobropisy a ich platby. Teda faktúra je nezaplatená vtedy, pokiaľ jej platby znížené o platby dobropisov sú menšie ako predpis faktúry znížený o predpis k nej vystavených dobropisov.

Nezaplatené/resp. (lok.) Koľko zostáva z daného dokladu nezaplatené v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Var.symbol Variabilný symbol danej faktúry. Obsah položky Variabilný symbol uvedenej v hornej časti záložky Detail.

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na tomto doklade:

Názov Popis
Vyplnený pre INTRASTAT
(IntrastatCompleteKind)
Ide o príznak, či a do akej miery je doklad vyplnený z hľadiska hlásenia INTRASTAT, bližšie viď popis príznaku Vyplnený pre INTRASTAT v kapitole INTRASTAT - všeobecne.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej FV:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné doklady - všeobecne, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej faktúry sa líšia v podstate iba tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na počiatku tvorby faktúry alebo nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie hlavičkových údajov. (Pri zúčtovaní zálohových listov potom môžu existovať aj odlišnosti v predvypĺňaní dátumov, v závislosti na tom, či bol zúčtovaný funkciou Nový Podľa zálohového listu alebo či bol zúčtovaný dodatočne).

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile FV, resp. zúčtovaním zálohy v subzáložke Zálohové listy.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!


Kedy spolu s faktúrou vzniká aj nový dodací list resp. skladová príjemka a koľko ich vzniká

Spolu s faktúrou sa môže automaticky vystavovať aj nový dodací list alebo i nová skladová príjemka. A to vtedy, pokiaľ faktúra obsahuje aspoň jeden riadok, na ktorý je potrebné dodací list resp. skladovú príjemku vystavovať, ale na ktorý zatiaľ dodací list resp. príjemka neexistuje.

 • Nový DL vzniká vtedy, pokiaľ vystavujete novú faktúru alebo opravujete aktuálnu a
  • pridali ste ručne (tzn. nebol importovaný) aspoň jeden nový riadok typu 3-skladový riadok s kladným množstvom alebo
  • pridali ste aspoň jeden nový riadok ľubovoľného typu na základe importu objednávky a to tej jej časti, na ktorú dosiaľ dodací list neexistoval.

   Pozor, tu zdôrazňujeme, že stačí importovať z DL skladový riadok ľubovoľného typu, teda DL vznikne, aj keď faktúra po importe z objednávky neobsahuje žiaden riadok skladový. Vyhodnotenie importovateľných riadkov viď napr. Procesná tvorba dokladov - DL -> FV.

 • Nová PR vzniká vtedy, pokiaľ vystavujete novú faktúru alebo opravujete aktuálnu a

Naopak na nové ručne pridané riadky (teda nie importované) s kladným množstvom, ktoré nie sú typu 3-skladový riadok a ku ktorým zatiaľ neexistuje dodací list, nový dodací list nevzniká. Podobne na nové ručne pridané riadky so záporným množstvom, ktoré nie sú typu 3-skladový riadok, nová príjemka nevzniká.

V opačnom prípade, kedy faktúra obsahuje iba riadky importované z tých častí objednávky, na ktoré už dodacie listy existujú, resp. importované priamo z dodacích listov alebo obsahuje len nové ručne pridané neskladové riadky, žiaden nový dodací list nevzniká.

Príklad1: Majme dodací list DL-1 na 5ks tovaru. Ďalej majme DL-2 na 2 ks toho istého tovaru pre toho istého odberateľa. Teraz ich odberateľovi fakturujeme, ale on si želá ešte pri tej príležitosti dodať ďalší 1 ks. V agende faktúr vydaných vystavíme novú faktúru napr. podľa dodacieho listu DL-1 a ďalej pomocou funkcie Import naimportujeme DL-2. Nakoniec pridáme nový skladový riadok a do neho 1 ks požadovaného tovaru. V položke Importovaný doklad v Obsahu bude pri danom riadku uvedené, že bol čerpaný z DL zatiaľ "Bez čísla". V subzáložke Importované doklady bude v zozname dodacích listov tak isto jeden zatiaľ "Bez čísla". Po uložení faktúry sa súčasne vytvorí aj nový dodací list DL-3 na 1ks tovaru. Na prvé dva riadky sa žiadne dodacie listy negenerujú - keďže už existujú.

Bolo by isto možné, najskôr vystaviť samostatný DL-3 a potom ho importovať do FV, ale bolo by to zbytočne zdĺhavé.

Pokiaľ sa bude generovať nový DL resp. PR, program vyžaduje o. i. v hlavičke faktúry v položke Rady skladových dokladov zadanie radu, v ktorom sa má tento DL resp. PR vytvoriť. K dispozícii je tiež možnosť nastavenia tlače týchto skladových dokladov po uložení faktúry. Dodací list je po uložení faktúry k dispozícii v agende Dodacích listov. Príjemka je po uložení faktúry k dispozícii v agende Príjemiek.

Pri automatickom vytváraní dodacieho listu resp. príjemky automaticky spolu s predajným dokladom (s faktúrou vydanou resp. s pokladničnou príjemkou) sa importujú (preberajú) z FV/PP do nového DL resp. do novej PR niektoré hlavičkové údaje (ako napr. Osoba), aj keď v tomto prípade nejde o import (FV/PP sa neimportuje do DL/PR). Ďalej pozri aj Importy užívateľsky definovateľných položiek.

Pri tvorbe DL s predajným dokladom nevzniká viac nových dodacích listov naraz, ani keď importujete viac objednávok prijatých, resp. ich častí, ku ktorým neexistuje dodací list. (Na rozdiel od obdobnej situácie, kedy automaticky vznikajú vratky dodacích listov spolu s dobropisom faktúry vydanej). Objasníme na príklade:

Príklad2: Majme objednávku OP-1 na 3 ks tovaru, s tým, že na 1 ks už existuje dodací list DL-10 a ďalej na toho istého odberateľa objednávku OP-2 na iný tovar. Vystavíme podľa tejto objednávky novú faktúru. Teda do faktúry sa importuje DL-10 z OP-1, ďalej zvyšok z OP-1, ku ktorej sa bude tvoriť nový dodací list zatiaľ "Bez čísla". Ďalej importujeme OP-2. Na ňu je potrebné taktiež tvoriť nový dodací list. Ide o ten istý dodací list zatiaľ "Bez čísla" a budú do neho naimportované riadky z oboch objednávok. Podobne, pokiaľ by sme v tom momente pridali ďalší nový skladový riadok ručne (teda nie importom z existujúcej objednávky), ďalší dodací list "Bez čísla" rovnako nepribudne a riadok sa pridá do tvoreného dodacieho listu zatiaľ "Bez čísla". Po uložení faktúry teda vznikne jeden nový DL.

Pokiaľ skladový doklad tvorený s faktúrou nespĺňa niektoré validačné kontroly, tak to program pri pokuse o uloženie faktúry nahlási a uloženie nepovolí, kým nebudú údaje zadané korektne. Napr. typicky ak je sklad k dátumu vystavovania uzavretý. Na skladový doklad sa preberá dátum z faktúry, teda skladový doklad nebude možné uložiť. Potom treba na vystavovanej faktúre zadať dátum vyšší ako posledná uzávierka, príp. uzávierku skladu zrušiť.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ je do faktúry čerpaná sklad. príjemka (PR) v rámci riešenia vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch, tak sa opravy niektorých položiek prenášajú do danej PR. Ale platí i naopak, že opravy daných položiek na predajnom doklade je možné uskutočniť jedine vtedy, pokiaľ je možná ich oprava na PR. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

Pokiaľ máme FV s PR a opravíme menu, zmena meny sa automaticky premietne do PR. Pokiaľ ale zmenu meny nebolo možné do PR premietnuť, pretože napr. k PR už existuje vrátenie príjmov a menu meniť nie je možné, tak nebude možné uskutočniť ani opravu meny na FV.

Pokiaľ už k dokladu existujú inverzné doklady "Dobropisy faktúr vydaných", tak nie je možné opraviť čiastku dokladu, resp. počet na nižší, ako je celková čiastka, resp. počet na týchto dobropisoch. Rovnako nie je povolené opravovať Typ obchodu a niektoré ďalšie položky podstatné pre prípadný inverzný doklad.

Pre opravy počtu na riadkoch čerpaných z dodacieho listu alebo z príjemky navyše platí nasledujúce: Pokiaľ faktúra čerpá aspoň jeden dodací list alebo príjemku, tak záleží na tom, či opravujete faktúru s importovaným dodacím listom resp. príjemkou v režime čerpania "S opravou DL/VR" alebo nie. A ďalej tiež na tom, či k daným riadkom dodacieho listu resp. príjemky čerpaným do opravovanej faktúry už existujú nejaké inverzné doklady "vratky". Pokiaľ faktúra čerpá zo skladovej príjemky (a ide o vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch), tak sú opravy do značnej miery obmedzené, pričom povolené opravy faktúry sa adekvátne automaticky premietajú do zviazanej skladové príjemky. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

Ďalej tu nie je možné ľubovoľne opravovať doklady vytvorené z iných agend nejakým nadriadeným dokladom, ktorý na ne má väzbu (napr. na nich nie je možné mazať riadky), čo tu sú:

 • faktúry vydané vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtovania SL
 • faktúry vydané vystavené z Projektového riadenia v rámci vyúčtovania projektu

  Pozor! Opravy takýchto dokladov robte s uvážením. Ak oprava vedie k zmene sumy dokladu, môžete spôsobiť, že prestanú súhlasiť údaje o vyúčtovaní ("vyfakturovaní") daného SL resp. daného projektu s údajmi uvedenými na danej FV. I takáto oprava je povolená, ale užívateľ by ju mal robiť len v skutočne opodstatnených prípadoch.

Opravy dokladov môžu byť celkom alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. Pri faktúrach vydaných typicky ide o:

 • doplnenie sériových čísel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, pokiaľ tieto neboli zadané rovno pri zadaní faktúry, resp. do nej čerpaného dodacieho listu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu). Ide síce o údaje príslušného dodacieho listu, ale možno ich zadať aj prostredníctvom faktúry, do ktorej je daný riadok dodacieho listu čerpaný. Pokiaľ zadávate šarže/sériová čísla k niektorému riadku faktúry, doplňujete ich v podstate na zodpovedajúci dodací list. A naopak, pokiaľ ich doplníte na dodací list, premietnu sa automaticky do faktúry.

  Šarže/sériová čísla nemožno doplňovať na fakturačné doklady z uzavretých radov, ako tomu je pri uzavretých skladových dokladoch. Pokiaľ teda potrebujete doplniť šarže/sér.č. na fakturačný doklad, doplňte ich na zodpovedajúce doklady skladové, do fakturačného dokladu sa premietnu automaticky.

Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky

Spolu s opravenou faktúrou sa môže:

 • automaticky vystavovať i nový dodací list resp. skladová príjemka - za akých okolností sa s faktúrou vystavuje automaticky aj nový dodací list alebo skladová príjemka, bolo uvedené v popise funkcie Nový
 • automaticky opravovať počet na dodacom liste - a to ak opravujete riadok faktúry čerpaný z dodacieho listu alebo príjemky, ste v režime čerpania "S opravou DL" a na riadku FV opravíte počet
 • automaticky opravovať počet, cena a iné údaje na skladovej príjemke -, a to ak opravujete riadok faktúry čerpaný z príjemky, ste v režime čerpania "S opravou PR" a na riadku FV opravíte počet, jednotku alebo cenu, stredisko, zákazku, obchodný prípad alebo v hlavičke takejto faktúry opravíte údaje rozhodujúce o cene na danej príjemke (mena, kurz). Pozor, v tomto prípade nie je možné meniť Typ obchodu. (Typ obchodu musí byť tuzemský.)

  Tu to ale platí aj naopak, že opravy daných položiek na predajnom doklade je možné vykonať jedine vtedy, pokiaľ je možná ich oprava na PR:
  Čiže ak opravujete údaje faktúry, pričom aspoň jeden z jej riadkov čerpá z príjemky V režime čerpania "Bez opravy PR", na FV nie je možné opravovať nielen počet, ale ani údaje rozhodujúce o cene na danej príjemke (cena na danom riadku, mena, kurz), nakoľko by to mohlo byť nežiaduce. (PR už mohla byť uzavretá skladovou uzávierkou a pod.)

  Zmena v uplatnení zliav či aktualizácia zliav sa do PR nijako neprenáša, keďže zľavy sa na záporné riadky neuplatňujú (viď Vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch (FV/PP)). Zmena v dátume zaúčtovania predajného dokladu (používa sa pre dátum vystavenia sklad. dokladu, viď predvypĺňanie dátumov) sa do PR tiež neprenáša.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokiaľ ste opravili údaje na daňovom doklade spadajúcom do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

 

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • Kontrola DPH - slúži ako pomocná zostava na kontrolu DPH (kontrola účtu proti priznaniu zostavenému z dokladov, najmä, pokiaľ sa líši dátum účtovania a dátum zdaniteľného plnenia). Najskôr sa zobrazí otázka na účet, ktorý chcete kontrolovať s dokladom (napr. 343100). Zostava potom kontroluje DPH na doklade s DPH zaúčtovaným na vybranom účte 343 a vypíše rozdielne sumy. Ďalej pomôže vyhľadať doklady, kde sú rozdielne dátumy vystavenia, dátum plnenia, dátum účtovania.
Vymazať F8

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Tu ide o prípad, kedy k dokladu už existuje inverzný doklad dobropis, tzn. niektorý z jeho riadkov bol už zahrnutý do dokladu inverzného. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Ďalej nemožno zmazať doklad, pokiaľ k nemu už existuje nejaká platba, tzn. musíte najskôr doklady platieb vymazať alebo zrušiť ich väzbu na platený doklad, ktorý potrebujete zmazať.

Podobne nemožno vymazať doklad, pokiaľ už k nemu existuje sankčná faktúra alebo upomienka.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ďalej podobne ako tu nie je možné ľubovoľne opravovať doklady vytvorené z iných agend nejakým nadriadeným dokladom, ktorý na ne má väzbu (napr. na nich nie je možné mazať riadky), nie je ich tu možné ani vymazať, čo tu sú:

 • faktúry vydané vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtovania SL
 • faktúry vydané vystavené z Projektového riadenia v rámci vyúčtovania projektu

  Ak potrebujete takýto doklad vymazať, musíte to urobiť vymazaním daného dokladu priamo z danej agendy, kde vznikol, pokiaľ je tam mazanie daného dokladu podporované a povolené.

Ak zmažete doklad, do ktorého boli importované (čerpané) iné doklady, tieto sa osamostatnia.


Doklady tejto agendy je možné navyše mazať ešte ďalším spôsobom:

 • Funkciou Vymazať z lišty navigátora zoznamu faktúr a účteniek vystavených k servisnému listu (SL)

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Skopírovať

F9

alebo

Shift +F9

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvárania kópií dokladov dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či ide o vytvorenie jednej kópie alebo viacerých kópií aktuálneho záznamu.

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Dobropisy F6

Zobrazí všetky doklady typu Dobropis k aktuálnej faktúre.

Funkcia vyvolá agendu Dobropisy faktúr vydaných a otvorí ju "cez" agendu faktúr vydaných. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Dobropisov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Dobropisov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa Dobropisov len k aktuálnej faktúre.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dobropisov k všetkým faktúram a pod.).

Kurzové rozdiely Shift + Enter

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k faktúram v cudzích menách resp. aj dobropisom pokiaľ k daným faktúram existujú k danému dátumu dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým faktúram si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

 • k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
 • k všetkým označeným
 • k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané faktúry a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende faktúr v záložke Platby danej faktúry, resp. dobropisov v záložke Platby daného dobropisu.

Pri výpočte KR sa detekujú dva druhy problematických dokladov:

 • preplatené doklady
 • a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda faktúr. Takto vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdielu k faktúram možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Upomienky /Sankčné faktúry Ctrl+U

Zobrazí všetky doklady typu Upomienka resp. Sankčná faktúra k aktuálnej faktúre a umožní doklady vystaviť hromadne. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Preúčtovať Ctrl +E Jedna z možností vyvolania preúčtovania dokladu. Podrobnejšie viď kap. - Preúčtovanie dokladov.
Časové rozlíšenie Ctrl +L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.