Sadzby úrokov z omeškania

Zoznam úrokov z omeškania nadefinovaných v systéme.

Agenda Sadzby úrokov z omeškania sa do v. 14.51/52 nazývala Sadzby penále.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.