Upomienky (UP)

Agenda upomienok k faktúram vydaným - spája v sebe knihu a všetky funkcie na opravy, zadávanie, mazanie, platenie atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.