Uzávierka fakturácie

Vykoná uzávierku zvolených radov fakturačných dokladov za zvolené obdobie. Tzn. uzavrie zvolené rady pre dané obdobie, a pre doklady v cudzích menách, pre ktoré je to potrebné, napočíta kurzové rozdiely, resp. závierkové kurzové rozdiely. Alebo v prípade medzičasovej uzávierky uskutoční, prípadne zruší medzičasovú uzávierku zvolených radov fakturačných dokladov k zadanému dátumu, tzn. uzavrie zvolené rady k danému dátumu a pre doklady v cudzích menách, pre ktoré je to potrebné, napočíta kurzové rozdiely a vygeneruje, prípadne zruší nerealizované kurzové rozdiely ku konkrétnemu dátumu.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.