Zdanenie zálohy (vystavenie DZL), riadková korekcia

Zaplatenú zálohu, ktorú sme nezúčtovali priamo do koncového daňového dokladu (viď predchádzajúcu kap. Zúčtovanie nedanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu), musíme zdaniť (tzn. tretí a štvrtý prípad riešenia zálohy).

Ako bolo objasnené v kap. Problematika záloh - základný princíp, aby bola zaplatená záloha zdanená, je potrebné k nej vystaviť daňový zálohový list (DZL), pričom vystavenie DZL k nejakému dokladu na platbu zálohy znamená prepojenie týchto dvoch dokladov na podobnom princípe, ako je pripájanie platby k platenému dokladu a preto na doklad platby zálohy pozeráme ako na platbu daň. zálohového listu. Preto aj ďalší postup má veľa spoločného s bežným platením dokladov.

Ďalej nájdete: