Vzájomné zápočty (VZ)

Agenda pre platby dokladov vzájomným zápočtom, spojuje v sebe knihu týchto dokladov a všetky funkcie na prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.