Vzájomné zápočty - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu vzájomného zápočtu zo záložky Zoznam. Doklady vzájomného zápočtu majú hlavičky aj riadky. Pri ukladaní dokladu vzájomného zápočtu sa zaistí samostatné zaúčtovanie jednotlivých riadkov (platieb). Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Rozdelenie platby riadka Rozúčtovanie riadka Zaúčtovanie riadka Ručné párovanie riadka Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení (ide o interné číslovanie prideľované systémom).
Celkom pohľadávky V priebehu zadávania riadkov dokladu vzájomného zápočtu je tu možné sledovať celkovú sumu úhrad pohľadávok.
Celkom záväzky V počas zadávania riadkov dokladu vzájomného zápočtu je tu možné sledovať celkovú sumu úhrad záväzkov.
Pohľadávky - záväzky Informačná položka o celkovom rozdielu úhrad pohľadávok a záväzkov. Ak je rozdiel nenulový, nie je možné doklad uložiť.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Firma Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vzájomného zápočtu vystavený. Needitovateľná položka, preberá sa a aktualizuje automaticky po uložení dokladu z položky Firma z prvého riadka dokladu vzájomného zápočtu. V prípade, keď doklad žiadny riadok neobsahuje, firma v hlavičke nie je vyplnená.
Rad Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu, tzn. typu vzájomný zápočet.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum

Dátum vystavenia dokladu vzájomného zápočtu, tzn. dátum, ku ktorému bola uzatvorená dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. Tlačí sa na všetkých formulároch typu Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov ako dátum uzatvorenia dohody.

Je povolené, aby jeden doklad zastrešujúci platby vzájomným zápočtom obsahoval platby s rôznymi dátumami. Preto sa dátum zadáva aj pre jednotlivé platby zvlášť v subzáložke Obsah. Tu zadaný dátum slúži potom na predvyplnenie dátumu platby do záložky Obsah. Keďže na dokladoch vzájomných zápočtov každý riadok vystupuje v podstate ako samostatný doklad podobne, ako je to v prípade dokladov bankových výpisov (viď výklad v kap. Vecný obsah - banka), informuje dátum dokladu zadaný v hlavičke dokladu vzájomného zápočtu iba o tom, kedy bol doklad vystavený.

Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Mena

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Predvypĺňa sa menou nastavenou pre firmu zadanou v hlavičke dokladu alebo menou lokálnou, ale môžete zadať ľubovoľnú inú. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny.

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet súm na už zadaných riadkoch kurzom, sumy zostanú číselne rovnaké, akurát budú v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

 

Externé číslo

Položka je určená na evidenciu čísla dokladu, pod ktorým si zaevidoval doklad o vzájomnom zápočte váš obchodný partner. Nepovinná položka, predsa však odporúčame ju využívať.

Okrem tohto čísla systém vystavenému dokladu vzájomného zápočtu pridelí po uložení štandardne vlastné číslo dokladu v jeho rade.

Kontrola duplicity ext. čísla sa pri vzájomných zápočtoch (na rozdiel od iných dokladov) nedeje.

Na riadku tuzemského dokladu, ktorý platí doklad v cudzej mene, je možné meniť kurz

Funkčnosť parametra je zjavná z jeho popisu.

Po začiarknutí parametra sú v obsahu pre riadky viditeľné stĺpce Kurz vzťažný, Mena pl., Kurz, Suma platby.

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak je doklad vzájomného zápočtu zadávaný v lokálnej mene.

Prepne na subzáložku Obsah.


Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam dosiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny).

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Riadky dokladu vzájomného zápočtu sú v podstate na rovnakej úrovni ako iné doklady. Preto pri mazaní platia rovnaké pravidlá, ako pri mazaní iných dokladov. Napr. nemožno vymazať riadok dokladu vzájomného zápočtu, ktorý je auditovaný a pod.
 • Platba - slúži na zadanie dokladu - predpisu platby, ktorý je daným riadkom dokladu vzájomného zápočtu platený. Funkcia vyvolá Sprievodcu vyhľadaním dokladu, pomocou ktorého môžete zadaný doklad podľa rôznych kritérií dohľadať. Platbu nemusíte nutne vyhľadávať týmto spôsobom, ak je zadaný správne variabilný symbol, je vyhľadaná automaticky. Prípadne možno vyvolať toho istého Sprievodcu z položiek "Suma" alebo "Variabilný symbol" z daného riadka dokladu vzájomného zápočtu, viď ďalej.

  Ak vyberáte doklady typu Ostatný príjem/výdaj a zvolíte variant "Hľadať v agende", okrem voľby Vyhľadať podľa identifikácie je k dispozícii aj začiarkavacie políčko "Je platbou iného dokladu". Ak ho začiarknete, ponúkne sa zoznam obmedzený len na tie doklady, "ktoré nie sú platbou" iného dokladu. Ak by ste napriek tomu vybrali doklad, ktorý je sám platbou, sprievodca nepovolí takéto doklady naimportovať a zobrazí informatívnu hlášku.

 • Načítaj kurz - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v danom riadku dokladu vzájomného zápočtu). Táto funkcia je k dispozícii vtedy, ak je zadávaný doklad vzájomného zápočtu v cudzej mene (slúži na prácu s položkami "Kurz vzt., Zóna a Kurz").
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom zadaným v danom riadku dokladu vzájomného zápočtu. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, a ručne zadaný kurz na doklad si prajete rovno uložiť taktiež do kurzového lístka. Táto funkcia je k dispozícii vtedy, ak je zadávaný doklad vzájomného zápočtu v cudzej mene (slúži na prácu s položkami "Kurz vzt., Zóna a Kurz").

V zozname riadku sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Typ Položka typu skrytý zoznam, kde zvolíte, či ide o úhradu pohľadávky alebo záväzku. Povinná položka. Typ platby sa pre urýchlenie zadávania na novom riadku predvypĺňa zadaným typom z riadka predchádzajúceho.
Dátum Dátum platby. Povinná položka. Pri prvej platbe sa predvypĺňa dátumom zadaným v hlavičke celého dokladu vzájomného zápočtu, pri ďalších potom dátumom podľa predchádzajúceho riadka, ale možno ho ľubovoľne zmeniť. V ABRA Gen je totiž povolené, aby jeden doklad vzájomného zápočtu obsahoval platby s rôznymi dátumami, preto sa dátum zadáva aj pre jednotlivé platby zvlášť v subzáložke Obsah. Pri dokladoch vzájomného zápočtu každý riadok vystupuje v podstate ako samostatný doklad, podobne, ako je tomu pri bankových výpisoch (ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - banka), a tu zadaný dátum je dátum vystavenia dokladu pre daný riadok vzájomného zápočtu a podľa neho sa aj predvyplní dátum účtovania (ďalej viď kap. Predvypĺňanie dátumov).
Mena Mena platby na danom riadka dokladu vzájomného zápočtu. Položka sa predvypĺňa menou zadanou v hlavičke dokladu a nie je možné ju editovať.
Suma

Suma vykonanej platby.

Ide o sumu v mene zadanej na riadku dokladu vzájomného zápočtu (viď predchádzajúca položka).

Keďže riadok dokladu vzájomného zápočtu je platbou nejakého dokladu, ide súčasne o položku "Suma" v zozname platieb daného dokladu v jeho záložke Platby, viď Záložka Platby- všeobecne.

V tejto položke je tiež možné vyvolať Sprievodcu vyhľadaním dokladu (stlačením funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole) a vyhľadať pomocou neho platený doklad. Sprievodca vyvolaný z tejto položky sa ponúka rovno s voľbou hľadania podľa sumy v mene zadanej na riadku dokladu, pretože sa predpokladá, že práve podľa tejto položky budete v daný moment najskôr hľadať.

Ak ide o platbu dokladu spárovaného cez variabilný symbol, viď ďalej, a pokiaľ suma nie je zadaná (je nulová), potom sa suma predvyplní sumou k úhrade, ktorá na platenom doklade zostáva uhradiť.

Kurz vzťažný/ Zóna / Kurz

Položky na zadanie kurzu pre prepočet sumy na lokálnu menu. K dispozícii za podobných podmienok ako položka Suma (lok.), teda vtedy, pokiaľ treba dopočítať položku "Suma (lok.)", viď nižšie. Alebo ak je začiarknutý parameter Na riadku tuzemského dokladu, ktorý platí doklad v cudzej mene, je možné meniť kurz.

Kurz a Kurz vzťažný nie sú editovateľné, ak sa doklad vzájomného zápočtu zadáva v lokálnej mene a súčasne sa kurz nerovná 1 alebo kurz vzťažný sa nerovná 1.

Kurz sa predvypĺňa. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumu v riadku dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutého parametra.

Suma (lok.)

Suma vykonanej platby, teda suma platby na riadku dokladu vzájomného zápočtu, prepočítaná na lokálnu menu podľa kurzu zadaného ďalej na riadku dokladu vzájomného zápočtu.

Položka je k dispozícii iba vtedy, ak sa doklad vzájomného zápočtu zadáva v inej mene ako lokálnej, alebo ak sa doklad vzájomného zápočtu zadáva v lokálnej mene a súčasne sa kurz nerovná 1 alebo kurz vzťažný nerovná 1.

Buďme na Slovensku v roku 2009, tzn. po prechode na novú lokálnu menu EUR. Majme VZ vystavené v lokálnej mene EUR. Mena zadaná na riadku VZ je tiež EUR, napriek tomu sa zobrazia položky Suma (lok.), Kurz a Kurz vzťažný pri riadkoch VZ, ktoré boli v mene EUR už pred dátumom prechodu na novú lokálnu menu (kurz sa nerovná 1 alebo kurz vzťažný sa nerovná 1).

Mena pl.

Mena platby dokladu.

Položka je needitovateľná a je k dispozícii len vtedy, ak je doklad vzájomného zápočtu zadávaný v lokálnej mene a ak je začiarknutý parameter Na riadku tuzemského dokladu, ktorý platí doklad v cudzej mene, je možné meniť kurz.

Suma platby

Suma vykonanej platby v mene dokladu, teda suma platby na riadku dokladu vzájomného zápočtu, prepočítaná na sumu v mene dokladu menu podľa kurzu zadaného ďalej na riadku dokladu vzájomného zápočtu.

Položka je needitovateľná a je k dispozícii len vtedy, ak je doklad vzájomného zápočtu zadávaný v lokálnej mene a ak je začiarknutý parameter Na riadku tuzemského dokladu, ktorý platí doklad v cudzej mene, je možné meniť kurz.

Var.symbol

Variabilný symbol plateného dokladu. Pokiaľ zadáte variabilný symbol, systém sa podľa neho automaticky pokúsi dohľadať platený doklad. Ak je dohľadaný práve jeden taký doklad, potom sa rovno pripojí ako doklad predpisu platby, ak ich je dohľadaných viac, potom sa zobrazí ich zoznam podobne, ako keby ste vyhľadávali podľa Sprievodcu vyhľadaním dokladu.

Platený doklad možno vyhľadávať aj podľa neúplného variabilného symbolu. Teda pokiaľ nepoznáte presne celý variabilný symbol, môžete využiť tzv. divoké znaky (wildcards). Objasníme na príklade:

Potrebujeme vyhľadať platený doklad, ale poznáme len prvých niekoľko číslic z variabilného symbolu, napr. 1013. Potom zadáme *1013* a systém vyhľadá všetky doklady, ktorých variabilný symbol začína číslicami 1013.

V tejto položke je tiež možné vyvolať Sprievodcu vyhľadaním dokladu (stlačením funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole) a vyhľadať pomocou neho platený doklad. Sprievodca vyvolaný z tejto položky sa ponúka rovno s voľbou hľadania podľa Var. symbolu, pretože sa predpokladá, že práve podľa tejto položky budete v danom momente najskôr hľadať.

Stav Položka zobrazuje číslo plateného dokladu. Na rozdiel od bankových výpisov tu nie je podporovaná hodnota Bez predpisu, keďže tu nemá význam.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu vzájomného zápočtu môže byť samozrejme zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa pre urýchlenie zadávania pri novom riadku predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho. Ak ide o platbu spojenú s plateným dokladom (tzn. nejde o platbu bez predpisu), tak sa stredisko preberie z prvého riadka plateného dokladu.

Firma Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný riadok dokladu vzájomného zápočtu vystavený. Povinná položka. Pokiaľ na niektorom riadku nechcete konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, môžete využiť nejaké fiktívne pre tento účel nadefinované. V prípade platby bez predpisu sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (no platbu bez predpisu tu nie je možné uložiť), pri platbe s predpisom sa preberá z plateného dokladu. Predvyplnenú firmu je možné v prípade potreby zmeniť. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.
Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu vzájomného zápočtu môže byť samozrejme zadaný na inú zákazku, keďže môže ísť o celkom nesúvisiace platby.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa pre urýchlenie zadávania pri novom riadku predvypĺňa zadanou zákazkou z riadka predchádzajúceho. Ak ide o platbu spojenú s plateným dokladom (tzn. nejde o platbu bez predpisu), tak sa zákazka preberie z prvého riadka plateného dokladu.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Kontácia

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného riadka dokladu vzájomného zápočtu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu. Predkontácia sa pre urýchlenie zadávania na novom riadku predvypĺňa zadanou kontáciou z riadka predchádzajúceho.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie riadka, kde možno ešte vykonať prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Subzáložka Rozdelenie platby riadka

Význam tejto záložky a pravidlá jej použitia sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, v kap. Záložka Rozdelenie platby - všeobecne len s tým rozdielom, že ide o predpis platby jednotlivých riadkov dokladu vzájomného zápočtu, a nie celého dokladu.

Navyše sú ešte v hornej časti subzáložky zopakované pre lepšiu orientáciu kľúčové informácie o aktuálnom riadku dokladu vzájomného zápočtu zo subzáložky Obsah, napr. Typ, Firma, Suma, Dátum, apod. Vpravo hore vedľa týchto položiek sú k dispozícii dve tlačidlá navigátora, ktoré umožňujú pohyb medzi jednotlivými riadkami dokladu vzájomného zápočtu v subzáložke Obsah priamo zo subzáložky Rozdelenie platby riadka.

Subzáložka Rozúčtovanie riadka

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, ak editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný). Táto informácia sa pri novom doklade preberá podľa nastavenia pri rade dokladov.

Význam tejto záložky a pravidlá jej použitia sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecne len s tým rozdielom, že ide o rozúčtovanie jednotlivých riadkov dokladu vzájomného zápočtu, a nie celého dokladu. Navyše sú ešte v hornej časti subzáložky zopakované pre lepšiu orientáciu kľúčové informácie o aktuálnom riadku dokladu vzájomného zápočtu zo subzáložky Obsah, napr. Typ, Firma, Suma, Dátum, apod. Vpravo hore vedľa týchto položiek sú k dispozícii dve tlačidlá navigátora, ktoré umožňujú pohyb medzi jednotlivými riadkami dokladu vzájomného zápočtu v subzáložke Obsah priamo zo subzáložky Rozúčtovanie riadka.

Subzáložka Zaúčtovanie riadka

Subzáložka je k dispozícii len v prehliadacom režime, teda mimo editačný režim, pokiaľ prehliadame doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný).

Zobrazí, ako bol riadok dokladu vzájomného zápočtu zaúčtovaný do účtovníctva (teda vyslaný do žiadostí alebo denníku).

Pravidlá pre použitie tejto subzáložky sú rovnaké ako pravidlá pre použitie záložky Zaúčtovanie v iných agendách, v ktorých sa táto môže vyskytnúť, a bola podrobne popísaná v kap. Záložka Zaúčtovanie - všeobecne, avšak s nasledujúcou výnimkou: pretože pri dokladoch vzájomného zápočtu nejde o zaúčtovanie celého dokladu, ale samostatne jednotlivých riadkov, nejde o záložku na rovnakej úrovni ako je záložka Detail daného bankového výpisu, ale je riešená ako subzáložka záložky Detail. Avšak, ako plynie z názvu subzáložky, zobrazuje zaúčtovanie všetkých riadkov aktuálneho dokladu (na rozdiel od subzáložiek Rozúčtovanie riadka a Ručné párovanie riadka).

Subzáložka Ručné párovanie riadka

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú rovnaké ako pravidlá použitia záložky Ručné párovanie v iných agendách, v ktorých sa táto môže vyskytnúť, a boli podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá, avšak s nasledujúcou výnimkou: pri dokladoch vzájomného zápočtu sa zadanie párovania netýka celého dokladu, ale týka sa vždy len aktuálneho riadka. Na riadky dokladu vzájomného zápočtu môžeme podobne ako na riadky bankového výpisu pozerať ako na samostatné doklady, viď výklad v kap. Vecný obsah - banka. Preto aj každý taký riadok má "svoju" záložku Ručné párovanie.

Navyše sú ešte v hornej časti subzáložky zopakované pre lepšiu orientáciu kľúčové informácie o aktuálnom riadku dokladu vzájomného zápočtu zo subzáložky Obsah, napr. Typ, Firma, Suma, Dátum, apod. Vpravo hore vedľa týchto položiek sú k dispozícii dve tlačidlá navigátora, ktoré umožňujú pohyb medzi jednotlivými riadkami dokladu vzájomného zápočtu v subzáložke Obsah priamo zo subzáložky Ručné párovanie riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Sprievodca Ctrl +Enter Funkcia na naimportovanie riadkov vzájomného zápočtu zo zoznamu vyhľadaných pohľadávok a záväzkov medzi dokladmi zvoleného typu a vystavených na zvolenú firmu. Funkcia vyvolá Sprievodcu tvorbou vzájomného zápočtu.
Účtovníctvo

F6

alebo

Shift +F6

Pomocou tejto funkcie si môžete vyvolať agendu účtovníctva a uskutočňovať ďalšie akcie s účtovnými zápismi aktuálneho dokladu resp. tu aktuálneho riadka aktuálneho dokladu. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je aktívna subzáložka Zaúčtovanie riadkov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu účtovníctva "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby a podľa toho, či sú účtovné zápisy žiadosti alebo nie (viď položka Žiadosť v zozname zaúčtovania), funkcia vyvolá agendu účtovných žiadostí alebo účtovného denníka a otvorí ju buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie danej účtovnej agendy. Ak nie je stav zaúčtovania v prípade všetkých zápisov rovnaký (tzn. niektoré sú ešte žiadosti a iné už nie), zobrazí sa dialógové okno, v ktorom zvolíte, čo si prajete aktuálne otvoriť:

Takto odtiaľ vyvolaná účtovná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky tie účtovné zápisy daného dokladu, ktoré otvorenej agende patria. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej účtovnej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich účtovných zápisov a pod.).

Funkcia teda pracuje podobne ako rovnomenná funkcia v záložkách Zaúčtovanie v iných agendách.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).