Zálohové listy prijaté (ZLP)

Agenda zálohových listov prijatých - spája v sebe knihu a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, mazanie, platenie atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Nákup pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Fakturácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.