Zálohové listy prijaté - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu zálohovému listu prijatému zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Def. panel môžete tiež využiť napríklad na zobrazovanie informácie o stave vystavenia platobného príkazu k danému dokladu, tzn. či už boli vystavené žiadosti o PLP alebo PLP a aké. Na to môžete využiť dodávanú QuickReports funkciu NxReceivedInvoicesPaymentState.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Var.symb. Variabilný symbol daného zálohového listu. Obsah položky Variabilný symbol z hlavičky dokladu (viď ďalej).

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového ZLP vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

 • V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch.
 • V prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
 • A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Ostatné údaje
Dátum splatnosti
DueDate$DATE
Dátum splatnosti daného zálohového listu. Predvypĺňa sa podľa nastaveného dátumu splatnosti z Firemných údajov. Každopádne tu ide o prijatý doklad výdajový, takže dátum splatnosti vo väčšine prípadov budete zadávať ručne podľa dátumu zadaného na prijatom doklade, takže predvyplnený dátum bude potrebné príslušne upraviť.
Bankový účet
FirmBankAccount_ID

Účet firmy z adresára. Ak má firma zadaný viac ako jeden bankový účet, predvypĺňa sa ten, ktorý je prvý v poradí. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.

Konšt.symbol
ConstSymbol_ID
Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly.
Špecifický symbol
SpecSymbol
Bankový účet partnera - špecifický symbol. Teda špecifický symbol k cieľovému účtu. Ak je účet niektorým z účtov zadaných k zvolenej firme v Adresári firiem, predvyplní sa špecifický symbol podľa rovnako pomenovanej položky z definície daného účtu.
Variabilný symbol
VarSymbol

Ide o doklad prijatý, teda variabilný symbol je položka zadávaná užívateľom podľa údajov na prijatom doklade. Viď tiež Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým variabilným symbolom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený.

Kontrola duplicity VS na vstupných dokladoch sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Či sa bude variabilný symbol prenášať do popisu platby, určuje globálny parameter Do popisu platby prenášať.

Externé číslo
ExternalNumber

Tu môžete zadať externé číslo na danom prijatom doklade.

Je možné podľa neho doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený. Ak je ext. číslo numerické, je jeho hodnota skopírovaná do variabilného symbolu. Tu sa má kontrolovať nevyplnenosť položky, závisí na stave parametra Upozorňovať na nevyplnené externé číslo vo Firemných údajoch.

Tu uvedené externé číslo sa využíva napr. pri importoch dokladov ISDOC prijatých typu faktúra resp. vrubopis na vyhľadanie zviazaných zálohových listov. Preto ho starostlivo zadávajte podľa čísla zálohového listu vášho dodávateľa, inak ho nebude možné pri importe automaticky vyhľadať. Ďalej viď Spracovanie dokumentov a popis importu ISDOC dokladu typu Faktúra.

Kontrola duplicity ext. čísla sa koná pre všetky existujúce doklady daného typu vystavené na danú firmu. Nijako sa v nej nezohľadňuje ani obdobie, ani rady dokladov daného typu.

Či sa bude externé číslo prenášať do popisu platby, určuje globálny parameter Do popisu platby prenášať.

Zahraničie/cudzia mena
Domáca krajina/Dovoz

Položka typu prepínač, podľa ktorého nastavenia sa sprístupňuje alebo zneprístupňuje na editáciu druhá položka Krajiny, v ktorej sa potom zadáva kód konkrétnej krajiny.

Táto položka všeobecne určuje, či sa vystavovaný doklad bude správať ako doklad domáci či zahraničný. (Pri zahraničných dokladoch, ktoré sú s DPH, sa nezadávajú všeobecne sadzby DPH (je možné zadať len sadzbu 0%), naopak sa zadávajú indexy DPH, nie sú k dispozícii niektoré položky z hlavičky závislé na nastavení krajiny, nie sú k dispozícii celkové sumy ceny s DPH a DPH a pod.).

Pri samotných Zálohových listoch voľba Tuzemsko/Dovoz resp. zadaná krajina nemá význam, pretože nejde o daňový doklad. No zálohové listy je možné importovať do následných predajných dokladov (faktúr), na ktorých položka krajina význam má a do ktorých sa krajina môže zo zálohového listu prevziať.

Krajina
Country_ID

Či je položka editovateľná, závisí od nastavenia predchádzajúcej položky Domovská krajina/Dovoz:

 • Tuzemsko - v tomto prípade je položka na zadanie kódu krajiny predvyplnená kódom lokálnej krajiny nastavenej vo Firemných údajoch a nie je ju možné editovať (nemá to význam)
 • Dovoz - v tomto prípade sa položka na zadanie kódu krajiny sprístupní na editáciu a zadáte do nej kód ľubovoľnej krajiny z číselníka krajín (okrem krajiny lokálnej). (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ak je zálohový list v cudzej mene a ak je zúčtovaný, krajinu už nie je možné meniť. Ďalej viď popis pri položke Mena.

Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu) atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

 • menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
 • alebo po zadaní krajiny do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu.

  Po zmene firmy resp. krajiny odoslania sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Dále se kurz může automaticky změnit po zadání platby (dokladu platícího daný zálohový list) podle kurzu dané platby a to s ohledem na nastavení firemního parametru Při platbě nezdaněných záloh změnit kurz zálohy podle dokladu platby a datum platby vůči jiným platbám.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad zaplatený. Platby môžu byť totiž vykonané v inej mene, a preto sa na dokladoch platby o. i. zapamätáva "suma platby" v mene dokladu. Pokiaľ by sa mena dokladu spätne zmenila, sumy platby by boli chybne.

Ak je zálohový list v cudzej mene a ak je zúčtovaný, menu a kurz už nie je možné meniť. Dôvodom je to, že zúčtovanie zálohových listov sa účtuje spoločne s dokladmi, do ktorých bolo zúčtované a taká zmena by následne znamenala nutnosť prepočítania a preúčtovanie všetkých čerpaní (zúčtovaní) zálohového listu, čo by nemuselo byť v praxi žiaduce. Ak potrebujete menu napriek tomu zmeniť, zrušte najprv vykonané zúčtovania.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Prepne na subzáložku Obsah.

V hlavičkových údajoch zálohového listu sa nezadáva kontácia, keďže zúčtovanie zálohového listu sa účtuje podľa kontácie v rámci faktúry, do ktorej bol zúčtovaný.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). Pri výdajových dokladoch nie je možné všeobecne voliť z rôznych typov riadkov, ako tomu je pri dokladoch príjmových. Položky zadávané v riadkoch tohto dokladu:

Názov Popis
Suma Na zadanie sumy zálohy.
Text K dispozícii na zadanie ľubovoľného textu. Predvypĺňa sa údajom z položky Popis v hlavičke dokladu.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. V prípade zálohových listov sa účtujú len ich zúčtovania záloh z riadkov typu 4. Rovnako ako v celom systéme sa aj tu stredisko zadáva pri všetkých typoch riadkov (aj pri textových). Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
B2B import -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie zálohového listu prijatého (ZLP) naimportovaním údajov podľa zálohového listu vydaného (ZLV) vystaveného vaším dodávateľom a zaslaného elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dokladu prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový z B2B importu v záložke Zoznam s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).