Zálohové listy vydané - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Stav zaplatenia

Umožní obmedzovať doklady podľa stavu ich zaplatenia. K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzení podľa zaplatenosti dokladov. Ponúkané hodnoty na výber:

 • nezaplatené vôbec - doklady, ktoré zatiaľ nie sú zaplatené ani čiastočne, teda nemajú žiadnu platbu
 • zaplatené čiastočne - doklady, pri ktorých prebehla nejaká platba, ale nie sú zatiaľ uhradené úplne
 • zaplatené presne - doklady uhradené presne vo výške 100% predpisu
 • preplatené - doklady, pri ktorých je zaplatené viac, ako 100% predpisu
Stav zúčtovania vzhľadom k predpisu

Umožní obmedzovať doklady podľa stavu ich zúčtovania, pričom zúčtovaná suma celkom sa posudzuje so sumou predpisu, teda sumou zálohového listu. K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzenia podľa zúčtovaní dokladov. Ponúkané hodnoty na výber:

 • nezúčtované - zálohové listy, ktoré ešte neboli vôbec zúčtované ani čiastočne
 • zúčtované čiastočne - zálohové listy, ktoré už majú nejaké zúčtovanie, ale zatiaľ nie je zúčtované 100% predpisu zálohy
 • zúčtované celkom - zálohové listy, ktoré majú zúčtované 100% predpisu zálohy (tzn. celý predpis zálohy zo zálohového listu je celkom zúčtovaný).
Stav zúčtovania vzhľadom k platbe

Umožní obmedzovať doklady podľa stavu ich zúčtovania, pričom zúčtovaná suma celkom sa posudzuje so sumou platieb zálohového listu celkom. K dispozícii je vypočítavací obmedzovací prvok s výberom viacerých hodnôt. Výberom (začiarknutím) z ponúkaných hodnôt si môžete zvoliť rôzne kombinácie obmedzenia podľa zúčtovaní dokladov. Ponúkané hodnoty na výber:

 • nezúčtované - zálohové listy, ktoré ešte neboli vôbec zúčtované ani čiastočne
 • zúčtované čiastočne - zálohové listy, ktoré už majú nejaké zúčtovanie, ale zatiaľ nie je zúčtované 100% sumy, ktorá bola zo zálohového listu uhradená (teda uhradené bolo viac, ako dosiaľ zúčtované, ešte teda treba zvyšok zaplatenej zálohy zúčtovať)
 • zúčtované presne - zálohové listy, pri ktorých bolo zúčtované presne toľko, koľko bolo zaplatené
 • zúčtované cez - zálohové listy, ktoré majú zúčtované viac, ako koľko bolo celkom zaplatené (teda vykonali ste zúčtovanie časti zálohy, ktorá zatiaľ nebola pokrytá platbou)
Zúčtovateľné

Tomuto začiarknutému obmedzeniu vyhovejú také zálohové listy, ktoré ešte neboli celkom zúčtované a súčasne dosiaľ vykonané platby sú vyššie ako dosiaľ zúčtovaná suma, teda je na nich čo zúčtovať (zaplatená suma dosiaľ nebola celá zúčtovaná). Objasníme na príklade:

Majme ZL na 5000Sk. Zaplatený vo výške 4000Sk a zúčtovaný do faktúry vo výške 4000Sk. Taký ZL nebude uvedený medzi zúčtovateľnými zálohovými listami, dokiaľ nedorazí ďalšia jeho platba.

Dátum a čas vytvorenia

Umožní vyhľadať si doklady podľa dátumu a času prvotného vzniku dokladu resp. posledné opravy dokladu (tzn. podľa obsahu položiek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE).

Ak v záložke Zoznam tieto položky nemáte, ale chceli by ste ich zobrazovať, môžete si ich zobrazovanie pridať. Viď definovateľné stĺpce.

Dátum a čas poslednej opravy
Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Aktuálny stav schvaľovania dokladu

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.).

Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).

Schvaľovací scenár

Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

 • Existuje - schvaľovací scenár existuje
 • Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje
 • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vyžaduje sa schválenie

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

 • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
 • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvaľovanie

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.