Zálohové listy vydané - záložka Zúčtovanie

Zobrazí zoznam vykonaných zúčtovaní aktuálneho zálohového listu zo záložky Zoznam.

Zálohový list, resp. suma zálohy, ktorá je ním predpísaná, môže byť zúčtovaná do viac predpisov platieb. Každé zúčtovanie zálohy do dokladu predpisu platby je v podstate platbou tohto dokladu, teda vykonané zúčtovanie sa objaví tiež v zozname platieb daného dokladu. Záložka Zúčtovanie je teda zoznam dokladov, do ktorých bol daný zálohový list zúčtovaný, inými slovami zoznam dokladov, ktoré sú týmto zálohovým listom platené.

Zálohové listy možno zúčtovať do dokladu predpisu z viac miest programu, viď kap. Zúčtovanie nezdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu.

Záložka Zúčtovanie obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam dosiaľ vykonaných zúčtovaní. V zozname sa zobrazujú základné údaje o každom zúčtovaní:

Názov Popis
Platený doklad Doklad, do ktorého bol aktuálny zálohový list zúčtovaný (celý alebo čiastočne). V prípade platby účtenky zálohou na pokladni ide o pomocný doklad VPN - viď platenie zálohou na pokladni a predaj s využitím záloh, faktúr.
Dátum dokladu: Dátum plnenia plateného dokladu z predchádzajúcej položky.
Dátum zúčtovania Dátum platby, teda dátum zúčtovania zálohového listu.

Pretože zúčtovanie zálohového listu do faktúry je vlastne platbou faktúry, je význam zostávajúcich položiek tejto záložky podobný ako význam rovnomenných položiek záložky Platby, alebo vyplýva z ich názvu. Pri zúčtovaní

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Zúčtovanie zálohových listov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Pod navigátorom sú uvedené sumárne položky informujúce o stave zúčtovania daného zálohového listu. Sú uvedené jednako v samostatnom stĺpci v mene dokladu a jednako v samostatnom stĺpci v prepočtu na lokálnu menu:

Keď samotný doklad v lokálnej mene, čísla v oboch stĺpcoch sú pochopiteľne rovnaké!

Uvedené sumárne položky:

Názov Popis
Celková suma zálohy Tzn. suma, ktorá bola na zálohe predpísaná, teda na ktorú bol zálohový list vystavený.
Už zúčtované Suma všetkých dosiaľ vykonaných zúčtovaní daného zálohového listu.
Zostáva zúčtovať

Suma, ktorá zostáva na zúčtovanie, tzn. predpis mínus už zúčtované.

Ako je uvedené vyššie, ide o rozdiel predpísanej sumy a už zúčtovanej sumy, tzn. v tomto prípade sa nezohľadňuje to, koľko bolo skutočne zaplatené.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam (s tým, že tieto funkcie sa viažu k zálohový, listom, a nie k ich zúčtovaniam).

Pridávanie, mazanie a ďalšie akcie so zúčtovaním záloh prebiehajú prostredníctvom funkcií uvedených ďalej:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Nový F2 -

Zadanie nového zúčtovania aktuálneho zálohového listu. Ide o jednu z možností, ako vykonať zúčtovanie sumy zálohy predpísané na zálohovom liste do daného predpisu platby a tým aj o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu.

Po vyvolaní tejto funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom vyberiete typ plateného dokladu a Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete doklad, do ktorého chcete zálohu zúčtovať. Ďalej je vyvolaný rovnaký formulár na zadanie údajov platby (zúčtovanie) ako pri pripojení už existujúceho dokladu z agendy plateného dokladu. Pravidlá vykonania vlastného zúčtovania, tzn. zadanie sumy na zúčtovanie, predvyplnenie dátumov atď. sú spoločné pre zúčtovanie zálohového listu vykonávané aj z iných miest programu a sú uvedené v spoločnej kap. Zúčtovaniu nezdanenej zálohy do cieľového (daňového) dokladu časť Vlastný postup zúčtovania.

Doklad, do ktorého bola záloha zúčtovaná, pribudne v zozname zúčtovaní zálohového listu. Súčasne pribudne zúčtovaný zálohový list v zozname platieb v záložke Platby daného dokladu a pri faktúrach zároveň v zozname zúčtovaných záloh v záložke Detail, subzáložke Zálohové listy.


Nové zúčtovania zálohového listu možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Opraviť F4 - Umožní vykonať opravu údajov zadaného zúčtovania. Funkcia vyvolá rovnaký formulár ako je na pripojenie už existujúceho dokladu z agendy plateného dokladu, kde môžete vykonať požadované opravy. Položky, ktoré už nie je možné opravovať, sú neprístupné.
Vymazať F8 -

Aktuálne zúčtovanie vymaže. Nejde o vymazanie zálohového listu, ale iba o vymazanie jeho zúčtovaní.

Vymazať nemožno zúčtovanie vystavené do obdobia, za ktoré je rad dokladu, do ktorého bolo zúčtované (platený doklad) už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový doklad, do ktorého bolo vykonané aktuálne zúčtovanie zálohy.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojového dokladu "cez" agendu zálohových listov
  • otvoriť samostatne

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnemu zúčtovaniu a otvorí ju buď "cez" agendu zálohových listov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná dokladová agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa zdrojového dokladu k aktuálnemu zúčtovaniu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.).

Tlač F5 -

Umožňuje vykonať štandardne tlač vykonaných zúčtovaní zálohového listu a to:

  • buď aktuálneho dokladu
  • alebo zoznamu dokladov (na rozdiel od funkcie Tlač v zozname zálohových listov sa tu pred tlačou nevyberá, aké záznamy tlačiť, tlačia sa tie, čo sú práve zobrazené v záložke.)
Občerstviť F11 - Umožňuje vykonať štandardne občerstvenie zoznamu zúčtovaní.
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Účtovanie o vykonaných zúčtovaniach zálohových listov

O predpisoch zálohových listoch ako takých sa neúčtuje. Zúčtovania zálohových listov sa účtujú spolu s dokladom, do ktorého boli zúčtované a to pod jeho číslom dokladu. Ďalej viď záložka Zaúčtovanie všeobecne.