Normy gastrovýroby - záložka Detail

Záložka zobrazí a umožňuje meniť detailné informácie o aktuálnej norme zo záložky Zoznam. Položky zadávané k normám sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Strom Pracovný postup Foto

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Výrobok Kód a názov skladovej karty, na ktorú je norma viazaná.
Hmotnosti
  Hmotnosť jednotky

Informácie o hmotnostiach sa zobrazujú iba vtedy, ak má použitá jednotka výrobku (zadaná v položke Jednotka) uvedenú hmotnosť v definícii jednotiek príslušnej skladovej karty. Táto hmotnosť sa potom berie ako požadovaná (cieľová) hmotnosť a zobrazuje sa tu spolu so súčtom hmotností surovín a rozdielom medzi týmito hmotnosťami a to ako pre jednu vyrábanú jednotku, tak celkovo pre požadovaný počet vyrábaných jednotiek. Rozdiel slúži na kontrolu, či hmotnosti surovín naplnia celkovú hmotnosť výrobku a či teda v norme nie je nejaká chyba.

Ďalej viď možnosti zadávania požadovaného množstva suroviny.

  Hmotnosť jednotky vypočítaná
  Rozdiel hmotnostnej jednotky

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Skladová karta

Skladová karta, ku ktorej je norma viazaná. K jednej skladovej karte môže byť priradená iba jedna norma. Norma ďalej môže byť viazaná iba na skladové karty s položkou Výrobok nastavenou na "Áno". Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa sklad. karty s príznakom Výrobok.

Ako hlavičkovú skladovú kartu normy-výrobku nie je možné použiť kartu triedy makrokarta, ktorá slúži len na združenie iných skladových kariet a nie je na ňu možné uskutočniť príjem, pričom príjem na skladovú kartu výrobku je finálnou funkčnosťou výrobného listu, keď vzniká doklad typu Príjem hotových výrobkov (PHV).

Počet

Spolu s Jednotkou určujú množstvo, pre ktoré je norma zostavená. Povolený iba kladný nenulový počet.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Počet tu môže byť zadaný bez ohľadu na nedeliteľnosť jednotky. Nedeliteľnosť použitej jednotky sa uplatní až pri vkladaní normy (resp. skladovej karty) do výrobného listu - tam už zadať zlomok nedeliteľnej jednotky nie je možné.

Počet tu nemá žiadnu väzbu na počet jednotiek, ktoré sa budú niekedy v budúcnosti podľa tejto normy vyrábať. Použite taký počet, pre ktorý sa bude norma najjednoduchšie zostavovať a kontrolovať. Väčšinou sa používa 1 alebo 10, je ale možné zadať ľubovoľné číslo. (Napríklad 27 ks, pretože v rámci výroby sa do zapekacej pece zmestí práve 27 ks a varenie po takýchto dávkach je preto výhodné.)

Jednotka Viď Počet.
Kalkulačný sklad surovín

Sklad, pre ktorý sa vykonáva kalkulácia, resp. z ktorého sa berie cena surovín na zistenie kalkulačnej ceny výrobku. Povinná položka. Predvypĺňa sa obsahom rovnomennej položky z Nastavenia gastrovýroby.

Z Nastavenia gastrovýroby sa ďalej berie príznak, či sa má na kalkuláciu prednostne použiť posledná obstarávacia cena alebo skladová cena z poslednej uzávierky.

Kalkulačný sklad z hlavičky sa neberie do úvahy, ak je zadaný sklad na riadku suroviny.

Ako kalkulačný sa obvykle volí sklad, z ktorého sa vydávajú suroviny pri samotnom spracovaní gastrovýroby v rámci výrobných listov, aby sa cena vypočítaná na norme čo najviac približovala reálnej cene pri výrobe.

Poznámka Dopĺňajúci popis danej normy. Nepovinná položka. Položka nemá žiadny ďalší význam, slúži iba ako dopĺňajúce info.
Cena jednotky Cena výrobku vypočítaná z obsahu normy za použitia surovín z kalkulačného skladu. Je to cena surovín potrebných pre výrobu jednej jednotky výrobku.
Celková cena

Celková cena zadaného množstva (položka Počet) výrobku. Je to celková cena surovín potrebných na výrobu podľa normy, resp. celková cena surovín zadaných v obsahu normy.

Podrobný postup, podľa ktorého kalkulácia cien prebieha a kedy prebieha, viď Kalkulácia cien.

Dátum kalkulácie ceny Pri vytvorení novej normy sa automaticky vyplní aktuálny systémový dátum platný v dobe jeho vytvorenia. Pri oprave normy sa automaticky vyplní aktuálny systémové dátum platný v dobe opravy, tzn. položka obsahuje dátum poslednej aktualizácie normy.
Vytvoril Pri vytvorení novej normy sa automaticky vyplní menom aktuálneho užívateľa, ktorý normu vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý danú normu opravil/aktualizoval, pokiaľ bola norma aktualizovaná.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov normy, tzn. surovín, z ktorých sa norma skladá.

Možnosti zadávania požadovaného množstva suroviny:

Požadované množstvo suroviny je možné zadávať prostredníctvom Počtu, Jednotky či Hmotnosti. Platí:

 • Pri zadaní skladovej karty a jej jednotky, viď položky ďalej, sa do riadka načíta aj hmotnosť a hmotnostná jednotka zadaná pre danú skladovú jednotku v definícii skladovej karty. Pri zmene skladovej jednotky v riadku sa zmení aj k nej prislúchajúca hmotnostná jednotka, hmotnostnú jednotku nie je možné editovať, je vždy daná skladovou jednotkou.
 • Pri editácii riadka prebiehajú nasledujúce prepočty:
  • keď sa zmení počet, dopočíta sa hmotnosť
  • keď sa zmení jednotka, počet sa nezmení, nastaví sa hmot. jednotka a dopočíta sa hmotnosť
  • keď sa zmení hmotnosť, dopočíta sa počet
  • keď sa zmení skl.karta, prepočíta sa počet skladových jednotiek podľa pomeru hmotností pôvodnej a novej skladovej jednotky

Ďalej platí:

 • Pri zmene jednotky sa NEKONTROLUJE, či sú hmotnosti jednotiek v rovnakom pomere ako ich vzťahy.
 • Ak nie je zadaná hmotnosť zvolenej skl.jednotky, prepočty sa nevykonávajú.
 • Hmotnosť výrobku:
 • Skl. karty-polotovary:
  • Pri vložení normy do normy - čo sa týka hmotnosti, správa sa ako normálna surovina, ktorá sa nevyrába, tzn. jej hmotnosť sa zoberie z použitej jednotky polotovaru.

Predpokladom správneho fungovania a plného využitia je zadanie hmotností pre jednotky skladových kariet používané v Gastrovýrobe.

Subzáložka obsahuje nasledujúce ovládacie prvky:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov.

Názov Popis
Kód skl. karty

Skladová karta suroviny. Položka, ktorou je skladová karta identifikovaná, sa zobrazuje v závislosti od nastavenia položky Zadávať pod zoznamom surovín.

Surovinou môže byť tiež iný výrobok - viď ďalej položku Rozpad. Zmenou skladovej karty sa prepočíta cena, ostatné údaje sa nemenia.

Zadanie viacerých riadkov naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi. Podrobnejšie pozri popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Z obsahu makrokarty sa samozrejme vložia len riadky skladového typu 3. Samotnú kartu triedy makrokarta tu nie je možné použiť ako skladovú kartu výrobku. Makrokarta slúži len na združenie iných skladových kariet a nie je na ňu možné uskutočniť príjem, pričom príjem na skladovú kartu výrobku je finálna funkčnosť výrobného listu a vzniká doklad typu Príjem hotových výrobkov (PHV).

Názov skl. karty Názov skladovej karty.
Popis

Nepovinný dopĺňajúci popis skladovej karty, ktorý sa použije na bližšiu špecifikáciu použitej suroviny. V popise sa môžu zadať vlastnosti, ktoré má surovina na danom riadku mať.

Príklad použitia:
Kuchyňa používa na výrobu mnoho druhov korenia. Z hľadiska inventarizácie a sledovania zásob stačí ich sledovanie na spoločnej skladovej karte Korenie. V rámci jednej normy môže byť predpísané použitie niekoľkých konkrétnych druhov korenia a všetkých sa požaduje úplne konkrétne množstvo. Spoločná skladová karta Korenie sa zadá do obsahu normy v toľkých riadkoch, koľko druhov korenia je potrebných na výrobu – napr. raz ako 10g čierneho korenia a inokedy ako 20g papriky. Ku každému riadku sa potom pripojí popis – označenie konkrétneho druhu. Tento údaj sa potom z normy prenesie do riadka suroviny vo výrobnom liste, kde slúži ako informácia pre výrobcu (kuchára) pri výrobe konkrétneho výrobku.

Počet

Počet jednotiek suroviny (hrubý) potrebný na výrobu výrobku, resp. na výrobu množstva výrobkov, ktoré je zadané na hlavičke normy. Je potrebné zadať také množstvo, ktoré sa má odpísať zo skladu, tzn. napríklad zemiaky pred oškrabaním.

Jedna z možností, ako zadať požadované množstvo suroviny. Čo pre neho platí, viď vyššie možnosti zadávania požadovaného množstva suroviny.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jedn.

Jednotka skladovej karty, v ktorej je zadaný počet-množstvo suroviny v norme. Počet tu môže byť zadaný bez ohľadu na nedeliteľnosť jednotky. Kritériom pre výber tejto jednotky je len jej vhodnosť v súvislosti s počtom. Jedna z možností, ako zadať požadované množstvo suroviny. Čo pre neho platí, viď vyššie možnosti zadávania požadovaného množstva suroviny.

Ak má karta jednotky zadané, predvyplní sa automaticky tá, ktorá je zadaná ako hlavná. Je ale samozrejme možné vybrať i inú.

Prev.j. Prevodová jednotka - jednotka skladovej karty pre prevod suroviny zo skladu surovín do prevádzkového skladu. Táto jednotka sa uplatní až vo výrobnom liste - v okamihu výpočtu surovín pri vkladaní výrobku do výrobného listu sa použije ako predpísaná jednotka v riadku suroviny pre jeho prevod a ak nie je ručne zmenená, je použitá na dokladoch PRV (prevodka výdaj) a PRP (prevodka príjem).
Hmotnosť Hmotnosť a hmotnostná jednotka suroviny vzhľadom k zadanému počtu a jednotke. Jedna z možností, ako zadať požadované množstvo suroviny. Čo pre neho platí, viď vyššie možnosti zadávania požadovaného množstva suroviny.
Hmot.j.
Straty %

Straty (odpad) v percentách, desatinné číslo v intervale 0 až 100%. Straty vyjadrujú mieru zníženia hmotnosti/rozmerov suroviny vo výrobku pri spracovaní v rámci gastrovýroby.

Položka je len informatívna, nemá v dátach ďalšie nadväznosti.

Cena

Skladová cena suroviny. Počíta sa z počtu jednotiek a ceny jednotky v kalkulačnom sklade. Ak na riadku nie je položka Sklad vyplnená, použije sa cena z kalkulačného skladu uvedeného na hlavičke. Pre kalkuláciu sa použije cena podľa príznaku z Nastavenia gastrovýroby.

Podrobný postup, podľa ktorého kalkulácia cien prebieha a kedy prebieha, viď Kalkulácia cien.

Prev. skl.

Nastavenie, či sa má pre danú surovinu použiť prevádzkový sklad. Položka môže nadobúdať hodnoty:

 • Áno - prevádzkový sklad sa použije. Surovina sa najskôr prevedie do prevádzkového skladu prevodkou (ak jej nie je pre danú výrobu na prevádzkovom sklade dostatok) a až potom sa použije doklad výdaja materiálu do výroby (VMV).
 • Nie - prevádzkový sklad sa nepoužije. Surovina sa bude spotrebovávať priamo zo skladu surovín, priamo dokladom výdaja materiálu do výroby.

Aby sa prevádzkový sklad pre surovinu v riadku surovín VLG automaticky použil (predvyplnil), musí byť prevádzkový sklad na VLG zadaný (viď položka Prevádzkový sklad v subzáložke Hlavička VLG).

Ovplyvňuje predvyplnenie položky Sklad v riadkoch surovín v subzáložke Strom výrobného listu (VLG). Podrobnejšie viď Práca so skladmi v Gastrovýrobe.

Sklad

Sklad, z ktorého sa majú brať ceny pre kalkuláciu.

Je to nepovinný údaj, ktorý slúži na vytvorenie výnimky v čerpaní suroviny pre gastrovýrobu.
Ak nie je zadaný, cena sa pri kalkulácii berie z kalkulačného skladu uvedeného na hlavičke. Ak je zadaný, kalkulácia bude brať cenu suroviny vždy zo zadaného skladu.

Tu zadaný sklad sa prenáša aj do riadka suroviny vo výrobnom liste. Podrobnejšie viď Práca so skladmi v Gastrovýrobe.

Náhrady

Možnosti náhrad suroviny pri výrobe vo Výrobnom liste - sú tri:

 • Nie – surovinu nie je možné nahradiť žiadnou inou surovinou
 • Čís. (číselník) – surovinu je možné nahrádzať, náhrady sa vyberajú z pripraveného číselníka, resp. sa podľa neho kontrolujú
 • Áno – surovinu je možné nahradiť ľubovoľnou inou surovinou/skladovou kartou, správnosť náhrady záleží len na užívateľovi - táto možnosť je prednastavená
Rozpad

Táto vlastnosť má význam len, keď je surovinou výrobok (polotovar) s vlastnou normou. Určuje, či sa tento výrobok–surovina pri výrobe (konkrétne pri vykonaní výpočtu) rozpadne na vlastné suroviny podľa svojej normy. (Inými slovami, či sa pri výrobe finálneho výrobku má vyrábať tiež z vlastných surovín alebo nie.)

 • Áno - polotovar sa rozpadne. Pri výrobe finálneho výrobku sa bude tiež vyrábať zo svojich surovín.
 • Nie - polotovar sa použije "vcelku". Použije sa priamo ako vyrobený výrobok z vlastnej zásoby. Bol už vyrobený skôr alebo bol pre túto výrobu nakúpený od dodávateľa, i keď zvyčajne sa vyrába.

V normách je možné Rozpad=Áno nastaviť iba pre skladovú kartu s príznakom Výrobok=Áno (pretože iba taká môže mať zavedenú vlastnú normu). Nie je rozhodujúce, či v danom okamihu táto norma už existuje alebo nie. Hodnota Áno sa tiež pre takéto skl. karty (s príznakom Výrobok=Áno) predvypĺňa.

Ak norma neexistuje, bude sa vo VLG k takejto položke pristupovať ako k nevyrábanej surovine. Viď Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Gastrovýroby.

Nastavenie rozpadu z noriem bude možné vo výrobnom liste upraviť pomocou tlačidiel Rozpad -, Rozpad +. Nastavenie Rozpadu v norme tiež ovplyvňuje, ako sa bude daná položka zobrazovať v strome normy a v strome VLG. Viď opäť Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Gastrovýroby. Ďalej viď tiež príklad Kedy použijeme Rozpad=Nie a zmenu rozpadu a Vyrábať=Nie.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá a výber položky pre zadávanie skladovej karty do aktuálneho riadka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok označený kurzorom.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka označeného kurzorom.
 • Importovať - na import obsahu vybraných noriem do práve editovanej normy. Po stlačení tohto tlačidla sa "cez" agendu noriem otvorí dočasne znovu agenda Normy, v ktorej je možné označiť vybrané normy, ktoré chcete naimportovať. V tomto prípade sa agenda noriem síce otvára s tzv. červeným obmedzením "Normy na výber", ale toto obmedzenie je prázdne, tzn. nijako agendu neobmedzuje. Takže na výber sa ponúkajú všetky existujúce normy (vrát. tej, do ktorej sa importuje). K dispozícii sú všetky funkcie agendy Normy. Po výbere noriem a stlačení tlačidla OK sa systém vráti do rozeditovanej normy a zároveň do nej pridá riadky označených noriem. Ak nebola žiadna norma označená, naimportujú sa riadky normy aktuálne zaostrenej v zozname noriem (na ktorej stojí kurzor).Zadávať - Na nastavenie zadávaného údaja o skladovej karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané v rámci výkladu položky Skladová karta v zozname riadkov.

Subzáložka Strom

Subzáložka zobrazí zloženie práve spracovávanej normy v stromovej štruktúre. Pokiaľ výrobok obsahuje aj polotovary, je aj u nich možné zistiť, z akých surovín sa skladajú a aký vplyv tieto suroviny majú na celkovú cenu výrobku.

Strom slúži len na prehliadanie štruktúry normy, neslúži na editáciu.

Popis ovládania stromu je k dispozícii v kap. Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Gastrovýroby.

Názov Popis
Ovládacie prvky stromu Grafické prvky na rozbalenie/zbalenie vetvy a grafické znázornenie, či ide o výrobok s vlastnou normou alebo len o surovinu, viď kap. Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Gastrovýroby.
Skladová karta Kód a názov skladovej karty výrobku alebo suroviny.

Význam ďalších zobrazovaných položiek je zrejmý z ich názvov a je uvedený v popise zoznamu riadkov v subzáložke Obsah.

V tejto subzáložke je aktívna funkcia Polotovar.

Subzáložka Pracovný postup

Textový popis pracovného postupu. Využije sa ako informatívna položka napr. pre niektoré reporty.

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k norme obrázok - následne ho je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Kalkulovať - - Funkcia je podrobne popísaná v kapitole Normy gastrovýroby - záložka Zoznam.
Polotovar - -

Funkcia je aktívna len v subzáložke Strom. Otvorí agendu Normy, pokiaľ je v aktuálnom riadku polotovar - teda výrobok, použitý ako zložka práve spracovávanej normy. Agenda Normy sa otvorí s obmedzením na jedinú normu z aktuálneho riadka.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.