Sprievodca rozpočítaním spotrebovaných surovín podľa skutočnosti

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Výrobné listy (KL) po vyvolaní funkcie Rozpočítať v záložke Zoznam. Slúži na hromadné rozpočítanie zadaného množstva surovín do vybraných VLG.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Suroviny

Tu sa zobrazí zoznam všetkých surovín z označených VLG. Nad zoznamom je možné zadať položku "2. sklad na zobrazenie stavu zásob". Predvypĺňa sa východiskový sklad z prvého označeného VLG.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail VLG. Tu objasníme iba nasledujúce:

NázovPopis
SkladIdentifikácia skladu, z ktorého sa má daná surovina vydávať. Zodpovedá položke Sklad v záložke Strom v KL.
Zásoba v skladeZásoba v sklade z predchádzajúcej položky.
VypočítanéPotrebné množstvo surovín vypočítané podľa noriem príp. ručne zadané vo VLG. Zodpovedá položke Počet v záložke Strom vo VLG.
VydanéZadáte sem počet, ktorý bol skutočne spotrebovaný. Ten sa bude rozpočítavať.
Zásoba v 2.skladeZásoba v sklade zadanom nad zoznamom. Pri zmene 2.skladu sa zásoby v tomto stĺpci prepočítajú.

Platí:

  • Rozpočítava sa vážene podľa aktuálneho množstva v KL - nové množstvo suroviny na riadku VLG sa vypočíta takto:

    "nový počet na riadku VLG" = "pôvodný počet na riadku VLG" * "nový celkový počet zadaný v sprievodcovi"/ "pôvodný celkový počet napočítaný do sprievodcu z riadkov VLG"
  • Pri rozpočítavaní sa zohľadňuje prípadne zadané nedeliteľné množstvo jednotky a prebehne zaokrúhlenie nahor na celé nedeliteľné množstvo.
  • Pozor! Pri rozpočítavaní na jednotlivé riadky VLG sa nové počty kontrolne sčítavajú a do posledného riadka sa uloží celý zvyšok bez ohľadu na uvedený výpočet (aby súčet novo vypočítaných množstiev dal i po prípadnom zaokrúhlení dohromady počet zadaný v sprievodcovi). Tento "zvyšok" už nerieši prípadne zadanú nedeliteľnosť jednotky a je na užívateľovi, aby si to prípadne upravil vo VLG.

2. krok - Potvrdenie rozpočítania surovín

V druhom kroku sprievodcu máte možnosť potvrdiť, či skutočne chcete danú akciu vykonať. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa spustí proces rozpočítavania surovín.

3. krok - Správa o rozpočítaní a dokončenie

V tomto kroku sa zobrazí informácia o výsledku uskutočneného rozpočítania a počte upravených VLG a upravených riadkov surovín.