INTRASTAT - všeobecne

Obsah kapitoly:

Čo je INTRASTAT

Vstupom SR do EÚ vznikli slovenským firmám, ktoré predávajú alebo nakupujú tovar v EÚ, nové povinnosti v oblasti štatistických hlásení. 1. januára 1993 vznikol jednotný trh a zaviedol sa voľný pohyb tovaru medzi členskými štátmi EÚ. Od tohto dátumu sa už dodávky tovaru v rámci štátov Európskej únie nedeklarujú na colných úradoch.

No keďže niektoré údaje z colných prehlásení boli zdrojom štatistických zisťovaní, vznikla spolu so zavedením spoločného trhu potreba sledovať pohyb tovaru v rámci EU kvôli štatistikám iným spôsobom. Na zber dát o pohybe tovaru medzi členskými štátmi EÚ sa preto zaviedol nový systém nazývaný INTRASTAT. Je to vlastne systém zberu dát pre štatistiku obchodovania s tovarom v rámci členských štátov EÚ, pokiaľ pri jeho prijatí alebo odoslaní nie je povinnosť predkladať colným orgánom colné prehlásenie.

Zisťovanie prebieha na základe nariadenia Rady EHS č. 3330/91 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a nariadenia Komisie ES č. 1901/2000, ktoré obsahuje aj niektoré pravidlá z nariadenia č. 3330/91.

Systém INTRASTAT je povinný pre všetky členské štáty EÚ, nie je však jednotný, čo sa týka zberu dát (napr. rozličné formy výkazu a pod.)

Povinnosť podávať INTRASTAT sa vzťahuje ako na firmy, ktoré tovar do iných členských štátov vyvážajú, tak na firmy, ktoré z týchto štátov tovar dovážajú.

V závislosti od finančného objemu prijatého alebo odoslaného tovaru sa určí, či sa príslušná právnická alebo fyzická osoba (ďalej len firma) stane tzv. spravodajskou jednotkou a bude teda povinná poskytovať informácie pre systém INTRASTAT. Ďalej v závislosti od finančného objemu prijatého alebo odoslaného tovaru sa určuje, či príslušná firma ako spravodajská jednotka má povinnosť vypĺňať do výkazu INTRASTAT všetky údaje alebo len niektoré, tzn. či firma podáva úplné alebo zjednodušené hlásenie INTRASTAT.

Podniky musia výkaz pravidelne v stanovených termínoch odovzdať príslušným colným orgánom. Hlásenie je pritom možné podať na príslušnom tlačive alebo elektronicky.

V prípade zjednodušeného hlásenia sa položky Druh dopravy, Dodacie podmienky do výkazu INTRASTAT tlačia prečiarknuté. Či sa tlačí úplné alebo zjednodušené hlásenie INTRASTAT, závisí od hodnoty parametrov Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT – odoslanie tovaru resp. Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT – prijatie tovaru.

V prípade, že spravodajská jednotka, ktorá je povinná pravidelne každý mesiac odovzdávať výkazy o prijatí alebo odoslaní tovaru INTRASTAT, v niektorom mesiaci žiadnu transakciu nerealizuje, je povinná príslušnému colnému orgánu o tejto skutočnosti v bežnom termíne odovzdať tzv. negatívne hlásenie. Negatívne hlásenie sa odovzdáva zvlášť za prijatý tovar a zvlášť za tovar odoslaný, vzhľad viď ďalej Zostavenie negatívneho INTRASTAT hlásenia.

Späť na obsah

Spôsob zostavenia výkazu INTRASTAT

Doklady zahŕňané do zostavovaného hlásenia INTRASTAT:

Za účelom zostavenia výkazu INTRASTAT - Odoslanie tovaru v ABRA Gen sa čerpá:

 • z dokladov VPR (tzn. z vybraných dokladov na výstupe len z vratiek príjemiek), ktoré
  • sú vystavené s typom obchodu 2, 4, 5
  • mají datum pro Intrastat z hlavičky vratky příjemky spadající do období, za které se výkaz sestavuje,
  • majú aspoň jeden riadok nastavený, že sa má zahŕňať do INTRASTAT
 • z dokladov FV, PP (tzn. z vybraných dokladov na výstupe a to predajných dokladov na výstupe), ktoré:
  • sú vystavené s typom obchodu 2, 4, 5
  • ich dátum plnenia spadá do obdobia, za ktoré sa výkaz zostavuje,
  • a majú aspoň jeden skladový riadok nastavený, že sa má zahŕňať do INTRASTAT

Z týchto dokladov sa berú do úvahy len skladové riadky s nastavením zahŕňať do INTRASTAT, tzn. skladové riadky, ktoré majú v položke Do Intrastat hodnotu Započítavať alebo hodnotu Započítavať s dopravou. Z takýchto riadkov takýchto dokladov, z ich hlavičiek a z údajov príslušnej sklad. karty sa potom čerpajú jednotlivé údaje do hlásenia INTRASTAT, viď ďalej.

Za účelom zostavenia výkazu INTRASTAT - Prijatie tovaru v ABRA Gen sa čerpá:

 • z dokladov PR (tzn. z vybraných dokladov na vstupe len z príjemiek), ktoré
  • sú vystavené s typom obchodu 2, 4, 5
  • mají datum pro Intrastat z hlavičky příjemky spadající do období, za které se výkaz sestavuje,
  • majú aspoň jeden riadok nastavený, že sa má zahŕňať do INTRASTAT
 • z dokladov DV, VP (tzn. z vybraných dokladov na výstupe a to inverzných predajných dokladov na výstupe), ktoré:
  • sú vystavené s typom obchodu 2, 4, 5
  • ich dátum plnenia spadá do obdobia, za ktoré sa výkaz zostavuje,
  • a majú aspoň jeden skladový riadok nastavený, že sa má zahŕňať do INTRASTAT

  Z týchto dokladov sa berú do úvahy len skladové riadky s nastavením zahŕňať do INTRASTAT, tzn. skladové riadky, ktoré majú v položke Do Intrastat hodnotu Započítavať alebo hodnotu Započítavať s dopravou. Z takýchto riadkov takýchto dokladov, z ich hlavičiek a z údajov príslušnej sklad. karty sa potom čerpajú jednotlivé údaje do hlásenia INTRASTAT, viď ďalej.

  Do hlásenia INTRASTAT sa zahrnú všetky skladové riadky s nastavením "zahŕňať do INTRASTAT", tzn. aj príjemka vystavená omylom a k nej patriaca vratka príjemky.

  Z iných skladových dokladov charakteru "príjem do skladu", ako napr. Inventárny prebytok alebo Príjem výrobkov z výroby sa za účelom výkazu pre INTRASTAT nečerpá, pretože svojou povahou sa netýkajú nákupu tovaru.

Späť na obsah / začiatok kapitoly

Príznak Vyplnený pre INTRASTAT

Na dokladoch, ktoré môžu byť zahrnuté do hlásenia INTRASTAT, sa po uložení automaticky vypĺňa príznak Vyplnený pre INTRASTAT (IntrastatCompleteKind), ktorý určuje,či a do akej miery je doklad vyplnený z hľadiska hlásenia INTRASTAT. Podľa hodnoty tohto príznaku je možné obmedzovať doklady podľa stavu vyplnenosti pre INTRASTAT v záložke Obmedzenie. Hodnoty príznaku:

Hodnota sa nastavuje automaticky programom pri ukladaní dokladu podľa stavu vyplnenosti všetkých položiek potrebných pre zostavenie úplného resp. zjednodušeného hlásenia INTRASTAT nasledovne:

Nepatrí do INTRASTAT (vnútorná hodnota 0)

Hodnota 0 znamená, že doklad nepatrí do výkazu Intrastat. Hodnota 0 bude na doklad zapísaná vtedy, ak platí:

 • pre príjemky a vratky príjemiek:
  • firma je neplatiteľ DPH v lokálnej krajine
  • alebo na doklade je iný typ obchodu ako 2, 4, 5
  • alebo doklad nemá ani jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou
 • pre faktúry vydané, pokladničné príjmy, dobropisy faktúr vydaných a vrátenia pokladničných príjmov:
  • doklad je vystavovaný ako nedaňový
  • alebo na doklade je iný typ obchodu ako 2, 4, 5 (typ 6 je len pre doklady, ktoré sú vystavované ako nedaňové)
  • alebo doklad nemá ani jeden skladový riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať (tzn. má buď všetky riadky neskladové alebo má i skladové, ale s príznakom Do Intrastat = 0-Nezapočítavať, prípadne 2-Rozpočítavať ako dopravu)

Nevyplnené (vnútorná hodnota 1)

Hodnota 1 znamená, že doklad patrí do výkazu Intrastat, ale nespĺňa podmienky úplného a ani čiastočného podania. Hodnota 1 bude na doklad zapísaná vtedy, ak súčasne platí:

 • pre príjemky a vratky príjemiek:
  • Doklad patrí do INTRASTAT, tzn.:
   • firma je platiteľ DPH v lokálnej krajine
   • na doklade je typ obchodu 2, 4 alebo 5
   • doklad má aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou,
  • ale v hlavičke nie sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT alebo na niektorom z riadkov s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou, nie sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT alebo na niektorom z riadkov s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou nie je nastavené, že zadané ceny sú kompletné alebo na niektorom z riadkov s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou, na ktorom je nastavené, že zadané ceny sú kompletné, je nulová celková cena a súčasne je nulová Suma pre Intrastat (bližšie viď Výpočet sumy pre INTRASTAT).

   Podľa vyhlášky by v prípade nulovej obstarávacej ceny mala byť použitá cena obvyklá, takže nulová suma pre INTRASTAT nie je vyhodnotená ako žiaduca.

   Príznak kompletnosti cien sa užívateľsky nastavuje len pri PR (viď Kompl.ceny pri PR). Na VPR nemá zmysel, nie je možné ho užívateľsky nastaviť a tým pádom sa k nemu v priebehu kontroly záznamov na VPR pri podaní neprihliada.

 • pre faktúry vydané, pokladničné príjmy, dobropisy faktúr vydaných a vrátenia pokladničných príjmov:
  • Doklad patrí do INTRASTAT, tzn.:
   • doklad je vystavovaný ako daňový
   • na doklade je typ obchodu 2, 4 alebo 5
   • doklad má aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať,
  • ale v hlavičke nie sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT alebo na niektorom zo skladových riadkov s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať, nie sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT.

Vyplnené pre zjednodušené hlásenie (vnútorná hodnota 2)

Hodnota 2 znamená, že doklad patrí do výkazu Intrastat, ale nespĺňa podmienky úplného podania. Hodnota 2 bude na doklad zapísaná vtedy, ak súčasne platí:

 • pre príjemky a vratky príjemiek:
  • Doklad patrí do INTRASTAT, tzn.:
   • firma je platiteľ DPH v lokálnej krajine
   • na doklade je typ obchodu 2, 4 alebo 5
   • doklad má aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou.
  • V hlavičke dokladu sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT (tzn. Povaha transakcie).
  • Na všetkých riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou, sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT (tzn. Kraj).

   Nevyplnenosť položiek INTRASTAT v riadkoch, ktoré majú nastavené Do Intrastat=0-Nezapočítavať, teda neprekáža.

  • Na všetkých riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou je nastavené, že zadané ceny sú kompletné.
  • Na všetkých riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou, na ktorých je nastavené, že zadané ceny sú kompletné, je nenulová Suma pre Intrastat.
 • pre faktúry vydané, pokladničné príjmy, dobropisy faktúr vydaných a vrátenia pokladničných príjmov:
  • Doklad patrí do INTRASTAT, tzn.:
   • doklad je vystavovaný ako daňový
   • na doklade je typ obchodu 2, 4 alebo 5
   • doklad má aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať.
  • V hlavičke dokladu sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT (tzn. Povaha transakcie).
  • Na všetkých skladových riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať, sú vyplnené všetky položky potrebné aspoň pre zjednodušené hlásenie INTRASTAT (tzn. Kraj).

   Nevyplnenosť položiek INTRASTAT v skladových riadkoch, ktoré majú nastavené Do Intrastat=0-Nezapočítavať, teda neprekáža.

Vyplnené pre úplné hlásenie (vnútorná hodnota 3)

Hodnota 2 znamená, že doklad patrí do výkazu Intrastat, a spĺňa podmienky úplného (a samozrejme tým pádom i čiastočného) podania. Hodnota 3 bude na doklad zapísaná vtedy, ak súčasne platí:

 • pre príjemky a vratky príjemiek:
  • Doklad patrí do INTRASTAT, tzn.:
   • firma je platiteľ DPH v lokálnej krajine
   • na doklade je typ obchodu 2, 4 alebo 5
   • doklad má aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou.
  • V hlavičke dokladu sú vyplnené všetky položky potrebné pre úplné hlásenie INTRASTAT.
  • Na všetkých riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou sú vyplnené všetky položky potrebné pre úplné hlásenie INTRASTAT .

   Nevyplnenosť položiek INTRASTAT v riadkoch, ktoré majú nastavené Do Intrastat=Nezapočítavať, teda neprekáža.

  • Na všetkých riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou je nastavené, že zadané ceny sú kompletné.
  • Na všetkých riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou, na ktorých je nastavené, že zadané ceny sú kompletné, je nenulová Suma pre Intrastat.
 • pre faktúry vydané, pokladničné príjmy, dobropisy faktúr vydaných a vrátenia pokladničných príjmov:
  • Doklad patrí do INTRASTAT, tzn.:
   • doklad je vystavovaný ako daňový
   • na doklade je typ obchodu 2, 4 alebo 5
   • doklad má aspoň jeden skladový riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať.
  • V hlavičke dokladu sú vyplnené všetky položky potrebné pre úplné hlásenie INTRASTAT.
  • Na všetkých skladových riadkoch s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať, sú vyplnené všetky položky potrebné pre úplné hlásenie INTRASTAT.

   Nevyplnenosť položiek INTRASTAT v skladových riadkoch, ktoré majú nastavené Do Intrastat=0-Nezapočítavať, teda neprekáža.

Späť na obsah / začiatok kapitoly

Obsah výkazu INTRASTAT

Obsahom výkazu INTRASTAT je o. i.:

Výkazy INTRASTAT sú k dispozícii v agende Reporty INTRASTAT.

Aby bol zostavený výkaz správny, musia byť pochopiteľne na záznamoch, z ktorých sa čerpá, vyplnené potrebné položky.

Na kontrolu vyplnenosti údajov a vyhľadanie problémových záznamov je k dispozícii Sprievodca kontrolou záznamov pre INTRASTAT, ktorý všetky chybne vyplnené záznamy v jednotlivých agendách vypíše a umožní ich priamo doplniť. Sprievodcu je možné spustiť z agendy Reporty INTRASTAT v rámci kontroly údajov.
V dokladových agendách je k dispozícii aj možnosť nechať si vypísať len doklady nevyplnené pre INTRASTAT (pre zjednodušené alebo úplné hlásenie) a tie si vyplniť dodatočne, viď popis záložky Obmedzenie v agendách dokladov vstupujúcich do INTRASTAT.

Kombinovaná nomenklatúra (kód tovaru)

Vo výkaze INTRASTAT je potrebné uvádzať predaje súhrnne za kódy tovaru, čo sú osemmiestne číselné kódy tzv. kombinovanej nomenklatúry. (Nezamieňajte si s položkou Kód v definícii skladovej karty).

Podkladom komb. nomenklatúry je colný sadzobník alebo TARIC (integrovaný sadzobník EÚ).

Európsky kód ICN kombinovanej nomenklatúry má 8 znakov, rovnako aj v SR má štandardne 8 znakov.

Tento kód sa zadáva na skladových kartách v položke Kombinovaná nomenklatúra výberom z pomocného číselníka Kombinovaných nomenklatúr. V prípade použitia tejto karty v skladovom riadku dokladu sa doňho nijako nepreberá, tzn. na dokladoch sa táto informácia nepamätá, ale pri zostavovaní hlásenia INTRASTAT sa použije odkaz na kombinovanú nomenklatúru aktuálne zadaný v údajoch príslušnej skladovej karty ako podmienka skupinovania.

Platí, že ak sa INTRASTAT hlásenie vykazuje len v zjednodušenej podobe, udáva sa len prvých 10 najvýznamnejších položiek kombinovanej nomenklatúry podľa ich fakturovanej hodnoty rozčlenených podľa krajín (resp. ďalších položiek). Zostávajúce položky sa napočítajú podľa členských štátov pod kódom "99500000", viď aj popis Fakturovaná hodnota. Vykazovanie len prvých 10-tich položiek a nasčítanie zostávajúcich sa neodvodzuje z aktuálneho nastavenia v Parametri Povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT, ale rieši sa priamo v definícii tlačových zostáv. Je preto potrebné zvoliť zodpovedajúcu tlačovú zostavu (resp. definíciu exportu). Podobne ani vysúčtovanie zostávajúcich nezávisí od aktuálneho nastavenia obmedzujúcej položky Kumulovať podprahové transakcie. Zjednodušené hlásenie môže teda obsahovať maximálne 264 položiek (10 najvýznamnejších x 24 členských štátov + 24 kumulovaných zápisov).

Medzi 10-timi najvýznamnejšími položkami nech je aj tovar s kódom 11111111. Tento tovar prijíma spravodajská jednotka z ČR, Nemecka a Poľska. Na zjednodušenom hlásení o prijatí tovaru bude táto položka rozpísaná do 3 riadkov podľa členského štátu odoslania. Rovnakým spôsobom bude uvedených ďalších 9 najvýznamnejších položiek. Ostatné položky zoskupí podľa štátov a uvedie pod kódom 9950 0000.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Štát odoslania, štát určenia a štát pôvodu - pre INTRASTAT-odoslanie

Štát odoslania pri odoslaní tovaru:

Nevypĺňa sa a je prečiarknutý.

Štát určenia pri odoslaní tovaru:

Ide o posledný členský štát, do ktorého sa má tovar v rámci príslušnej transakcie dodať. Štát určenia sa čerpá:

Štát pôvodu pri odoslaní tovaru:

Ide o členský štát, v ktorom sa tovar vyrobil, spracoval, vypestoval apod. V prípade spracovania tovaru v rôznych štátoch sa za štát pôvodu berie štát, v ktorom tovar dostal svoju konečnú podobu. Štát pôvodu sa čerpá:

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Štát odoslania a štát pôvodu - pre INTRASTAT-prijatie

Štát odoslania pri prijatí tovaru:

Ide o členský štát, z ktorého sa tovar odoslal priamo do miesta prijatia. Nie je to štát, cez ktorý sa tovar len prevážal. Štát odoslania sa čerpá:

Štát pôvodu pri prijatí tovaru:

Ide o členský štát, v ktorom sa tovar vyrobil, spracoval, vypestoval apod. V prípade spracovania tovaru v rôznych štátoch sa za štát pôvodu berie štát, v ktorom tovar dostal svoju konečnú podobu. Štát pôvodu sa čerpá:

V lokalizaci pro SR platí, že není-li Stát původu znám, uvede se ten, z něhož bylo zboží přijaté.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Kraj pôvodu - pre INTRASTAT - odoslanie

Ide o región (kraj) pôvodu v lokálnej krajine, kde bol tovar vyrobený, spracovaný, vypestovaný a pod.

Kraj pôvodu sa čerpá:

 • z položky Kraj pôvodu v riadkoch vybraných dokladov na výstupe (predajných dokladov na výstupe, vratiek príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Krajov. No je možné ho nastaviť aj priamo v údajoch skladu v položke Kraj alebo vo Firemných nastaveniach v rovnomennej položke. Pri použití daného skladu v riadku dokladu na výstupe Kraj pôvodu sa potom automaticky predvyplní z údajov skladu alebo z Firemného nastavenia. No predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť. (Viď tiež popis položky Kraj pôvodu v riadkoch dokladov.)

Aby bolo možné správne zostaviť hlásenie INTRASTAT, musia byť z číselníka Kraje použité len aktuálne platné kódy, viď popis začiark. políčka Zobraziť aj nepoužívané záznamy.

Ak kraj pôvodu nie je známy, môže sa nahradiť napr. krajom uskutočnenia obchodnej transakcie alebo krajom odoslania tovaru. Viď aj metodiku výkazu INTRASTAT.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Kraj určenia - pre INTRASTAT - prijatie

Ide o región (kraj) určenia v lokálnej krajiny, v ktorom sa má tovar spotrebovať, inštalovať, spracovať, zmontovať, opraviť a pod.

Kraj pôvodu sa čerpá:

 • z položky Kraj určenia v riadkoch vybraných dokladov na vstupe (skladových príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Krajov. No je možné ho nastaviť aj priamo v údajoch skladu v položke Kraj alebo vo Firemných nastaveniach v rovnomennej položke. Pri použití daného skladu v riadku dokladu na vstupe Kraj sa potom automaticky predvyplní z údajov skladu alebo z Firemného nastavenia. No predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť. (Viď tiež popis položky Kraj určenia v riadkoch dokladov.)
 • z položky Kraj pôvodu v riadkoch vybraných dokladov na výstupe (inverzných predajných dokladov na výstupe), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Krajov. No je možné ho nastaviť aj priamo v údajoch skladu v položke Kraj alebo vo Firemných nastaveniach v rovnomennej položke. Pri použití daného skladu v riadku dokladu na výstupe Kraj pôvodu sa potom automaticky predvyplní z údajov skladu alebo z Firemného nastavenia. No predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť. (Viď tiež popis položky Kraj pôvodu v riadkoch dokladov.)

Aby bolo možné správne zostaviť hlásenie INTRASTAT, musia byť z číselníka Kraje použité len aktuálne platné kódy, viď popis začiark. políčka Zobraziť aj nepoužívané záznamy.

Ak kraj určenia nie je známy, je možné ho nahradiť. Napr. krajom obchodovania. Viď aj metodiku výkazu INTRASTAT.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Fakturovaná hodnota v lokálnej mene

Fakturovanou sumou sa pre účely INTRASTAT myslí cena skutočne platená za prijatý alebo odoslaný tovar, vrátane prípadných obchodných nákladov predávajúceho spojených s dopravou tovaru, pričom podľa metodiky pre výkaz INTRASTAT platí:

 • Mena a zaokrúhlenie:
  • v ČR: Fakturovaná suma sa uvádza v lokálnej mene zaokrúhlená na celé čísla smerom hore. Tzn. celé koruny smerom nahor.
  • v SR: Fakturovaná suma sa uvádza v lokálnej mene zaokrúhlená na celé čísla smerom hore. Tzn. celé eurá smerom nahor.

  Do 31.12.2008 sa v SR zaokrúhľovalo nadol, pričom minimálna suma, ktorá sa v hlásení uvádzala, bola 1Sk.

 • Kurzy pre prepočet:
  • v ČR: Pre potreby INTRASTATu sa s platnosťou od 1.8.2016 musí používať kurz meny uvedený na doklade.

   Dříve se pro přepočet pro účely INTRASTATu musel používat speciální kurz k tomu určený, vyhlašovaný celními úřady, pro jehož evidenci byla určena agenda Kurzovní lístek (INSTRASTAT). Tzn. z dokladov vystavených v cudzej mene sa údaj o sume pre INTRASTAT čerpal v mene dokladu a prepočítaval sa až pri zostavovaní hlásenia špeciálne stanoveným kurzom.

   V súvislosti s vyššie uvedenou legislatívnou zmenou sú k dispozícii tlačové zostavy "Jednorazové podanie INTRASTAT (od 1.8.2016)" (viď agenda Podanie INTRASTAT) a "INTRASTAT - podrobný výpis (od 1.8.2016)" (viď agenda Reporty INTRASTAT), ktoré danú legislatívnu zmenu zohľadňujú.

  • v SR: pre prepočet fakturovanej hodnoty v cudzej mene je možné použiť kurzy priamo z dokladov spadajúcich do daného hlásenia. Tzn., že z dokladov vystavených v cudzej mene sa údaj o sume pre INTRASTAT čerpá priamo v lokálnej mene (využívajú sa lokálne sumy vypočítané na dokladoch kurzom uvedeným v hlavičke dokladu).
 • Nutnosť vykazovať reálnu cenu v prípade predaja za cenu symbolickú či nulovú:
  • Ak je cena tovaru (ktorý má vstupovať do hlásenia INTRASTAT) na doklade nulová alebo je tu preukázateľne len symbolická, tak pokyny pre zostavenie hlásenia INTRASTAT vyžadujú uviesť do výkazu reálnu hodnotu tovaru, ktorá zodpovedá jeho cene, ktorú by mal v prípade, že by bol predmetom bežného nákupu alebo predaja. Preto je na skladovej karte možné zadať cenu, ktorá sa pre Intrastat v takom prípade použije. (Slúžia na to položky Hranica pre cenu obvyklú a Cena obvyklá, viď ďalej).
 • Zahrnutie dopravy do vykazovanej ceny do INTRASTAT:
  • Do ceny vykazovanej do INTRASTAT za daný tovar môže byť zahrnutá i suma za dopravu, pričom na rôznych dokladoch sa táto suma zadáva rôzne (z dôvodu ich rozdielneho charakteru), viď ďalej.

Ďalej platí, že ak sa vykazuje len hlásenie v zjednodušenej podobe, uvádza sa len prvých 10 najvýznamnejších položiek kombinovanej nomenklatúry rozčlenených podľa krajín, ostatné položky sa nasčítajú podľa členských krajín pod kódom "99500000", viď vyššie aj popis Kombinovanej nomenklatúry - odchýlky v lokalizácii pre Slovensko (teda podobne, ako keby šlo o malé zásielky, hoci tento pojem sa v INTRASTATE podľa slovenskej legislatívy nevyskytuje).

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Vlastná hmotnosť v kg

Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru bez obalu v kg. Udáva sa bez desatinných miest, pričom najmenšia udávaná hmotnosť je 1 kg, tzn. hmotnosť menšia ako 1 kg sa zaokrúhľuje smerom hore na 1 kg (aktuálne pravidlá zaokrúhľovania údajov o vlastnej hmotnosti viď metodiku INTRASTAT).

Údaj o hmotnosti sa zadáva na skladovej karte v položke Hmotnosť doplnkovej mernej jednotky. V prípade použitia tejto karty v skladovom riadku dokladu sa doňho nijako nepreberá, tzn. na dokladoch sa táto informácia nepamätá, ale pri zostavovaní hlásenia INTRASTAT sa použije údaj aktuálne zadaný v údajoch príslušnej skladovej karty. Údaj o hmotnosti doplnkovej mernej jednotky môže byť zadaný aj v odvodených jednotkách hmotnosti, no do hlásenia INTRASTAT sa zadáva vždy prepočítaný na kg. Podrobnejšie informácie o výpočte hmotnosti do INTRASTAT podľa zadaného údaja o hmotnosti viď príklady v popise položky Hmotnosť doplnkovej mernej jednotky na sklad. karte.

Či sa vedľajšie výdaje pri predaji tovaru rozpočítavajú do Sumy pre Intrastat podľa hmotnosti alebo podľa množstva, závisí od hodnoty parametra Náklady na dopravu pre potreby Intrastatu rozpočítavať podľa.

Pre niektoré vymenované kombinované nomenklatúry nie je povinné uvádzať vo výkaze INTRASTAT údaj o vlastnej hmotnosti. V číselníku kombinovaných nomenklatúr je možné nastaviť, že pre danú kombinovanú nomenklatúru vykazovanie údaja o vlastnej hmotnosti nie je povinné. Za tovar patriaci do takejto kombinovanej nomenklatúry sa potom hmotnosť nevyhodnocuje a vo výkaze sa neuvádza.

Z výše uvedeného plyne, že sklad. karta, která patří do kombinované nomenklatury, u níž není nastaveno nepovinné vykazování hmotnosti, MUSÍ mít zadán údaj o hmotnosti doplňkové měrné jednotky. V opačnom prípade sa hmotnosť pohybu s danou skladovou kartou vyhodnotí samozrejme ako nulová, a v hlásení INTRASTAT sa podľa zásad zaokrúhľovania vykáže ako 1kg!!!

Zadanie hmotnosti dopln. MJ je na sklad. karte povinné, ak ide o kombinovanú nomenklatúru s povinným vykazovaním hmotnosti. K situácii, že nie je zadaná hmotnosti dopln. MJ, však môže dôjsť napr. po zmene príznaku v kombinovanej nomenklatúre z nepovinného vykazovania na povinné apod.

Hmotnosť sa nevyhodnocuje a vo výkaze neuvádza ani pre tzv. malé zásielky.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Množstvo v doplnkovej mernej jednotke - MJ

Množstvo tovaru sa uvádza v doplnkových MJ stanovených pre daný tovar v kombinovanej nomenklatúre. Uvádza sa bez desatinných miest, pravidlá zaokrúhľovania viď metodika INTRASTAT.

Táto doplnková MJ je uvedená v pomocnom číselníku kombinovaných nomenklatúr a k skladovej karte sa priradí prostredníctvom zadanej kombinovanej nomenklatúry v položke Kombinovaná nomenklatúra. Na sklad. karte sa uvádza vzťah doplnkovej MJ k jednidcovému množstvu príslušnej sklad. karty kvôli prepočtu pohybov tovaru z dokladov, ktoré sa uskutočnili v iných jednotkách. Pri použití tejto karty do skladového riadka dokladu sa do nej údaj o dopln. MJ a jej vzťahu nijako nepreberá, tzn. na dokladoch sa táto informácia nepamätá, ale pri zostavovaní hlásenia INTRASTAT sa použije údaj aktuálne zadaný v údajoch príslušnej skladovej karty.

Či sa vedľajšie výdaje pri predaji tovaru rozpočítavajú do Sumy pre Intrastat podľa hmotnosti alebo podľa množstva, závisí od hodnoty parametra Náklady na dopravu pre potreby Intrastatu rozpočítavať podľa.

Množstvo sa nevyhodnocuje a vo výkaze sa neuvádza pre kumulované zásielky.

Množstvo sa vo výkaze neuvádza ani v prípade, keď je tovar zaradený do kombinovanej nomenklatúry s doplnkovou mernou jednotkou ZZZ.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Transakcia

Kód povahy transakcie. Kódy pováh transakcií sú uvedené v pomocnom číselníku Povahy transakcií a k skladovému pohybu vykazovanému do INTRASTATu sa priradia prostredníctvom zadania položky Povaha transakcie INTRASTAT v hlavičkách dokladov. (Tzn. nie je možné na jednom doklade uvádzať pohyby uskutočnené s rôznou povahou transakcie.)

Kód transakcie sa čerpá:

 • INTRASTAT Odoslanie:
  • z položky Povaha transakcie v hlavičkách vybraných dokladov na výstupe (z predajných dokladov na výstupe, vratiek príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Pováh transakcií.
 • INTRASTAT Prijatie:
  • z položky Povaha transakcie v hlavičkách vybraných dokladov na vstupe (skladových príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Pováh transakcií.
  • z položky Povaha transakcie v hlavičkách vybraných dokladov na výstupe (z inverzných predajných dokladov na výstupe), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Pováh transakcií.

   Aby bolo možné správne zostaviť hlásenie INTRASTAT, musia byť z číselníka Povahy transakcií použité len aktuálne platné kódy, viď popis začiark. políčka Zobraziť aj nepoužívané záznamy.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Dodacie podmienky

Kód skupiny dodacích podmienok. Kódy skupín dodacích podmienok sú uvedené v pomocnom číselníku Skupiny dodacích podmienok a k skladovému pohybu vykazovanému do INTRASTATu sa priradia prostredníctvom zadania položky Dodacie podmienky INTRASTAT v hlavičkách dokladov. (Tzn. nie je možné na jednom doklade uvádzať pohyby uskutočnené s rôznymi dodacími podmienkami.)

Kód dodacích podmienok sa čerpá:

 • INTRASTAT Odoslanie:
  • z položky Dodacie podmienky v hlavičkách vybraných dokladov na výstupe (z predajných dokladov na výstupe, vratiek príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Dodacích podmienok.
 • INTRASTAT Prijatie:
  • z položky Dodacie podmienky v hlavičkách vybraných dokladov na vstupe (skladových príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Dodacích podmienok.
  • z položky Dodacie podmienky v hlavičkách vybraných dokladov na výstupe (z inverzných predajných dokladov na výstupe), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Dodacích podmienok.

  Aby bolo možné správne zostaviť hlásenie INTRASTAT, musia byť z číselníka Skupiny dodacích podmienok použité len aktuálne platné kódy, viď popis začiark. políčka Zobraziť aj nepoužívané záznamy.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Druh dopravy INTRASTAT

Kód druhu dopravy. Kódy druhov dopravy sú uvedené v pomocnom číselníku Druhov dopravy a k skladovému pohybu vykazovanému do INTRASTATu sa priradia prostredníctvom zadania položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách dokladov. (Tzn. nie je možné na jednom doklade uvádzať pohyby uskutočnené s rôznymi druhmi dopravy.)

Kód druhu dopravy INTRASTAT sa čerpá:

 • INTRASTAT Odoslanie:
  • z položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách vybraných dokladov na výstupe (z predajných dokladov na výstupe, vratiek príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Druhov dopravy.
 • INTRASTAT Prijatie:
  • z položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách vybraných dokladov na vstupe (skladových príjemiek), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Druhov dopravy.
  • z položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách vybraných dokladov na výstupe (z inverzných predajných dokladov na výstupe), kde sa zadáva výberom z pomocného číselníka Druhov dopravy.

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Negatívne INTRASTAT hlásenie

V negatívnom hlásení sa použije príslušný Výkaz s rovnako vyplneným záhlavím ako pri bežnom hlásení. V záhlaví výkazu je akurát uvedená poznámka "NEGATÍVNE". Riadky sú prázdne.

Riadky negatívneho hlásenia by mali byť krížom prečiarknuté, čo bohužiaľ nie je možné realizovať priamo v tlačovej zostave a užívateľ si ich musí preškrtnúť sám.

Kumulované zásielky a ich vykazovanie v systéme

Pri zostavovaní hlásenia INTRASTAT sa pracuje aj s pojmom Kumulované zásielky. Pri kumulovaní zásielok platia špeciálne pravidlá, ako ich vykazovať v hlásení. Vykazujú sa napr. pod špeciálnym kódom kombinovanej nomenklatúry "99500000", nie je pre ne potrebné uvádzať hmotnosť, a pod., viď popis vyššie.

Ide o súhrnné uvedenie pohybov pod spoločným kódom malej zásielky "99500000", ktoré neprekročili určitý finančný limit daný metodikou pre zostavenie výkazu INTRASTAT (v SR pre lokálnu menu Sk 8400Sk (do 31.12.2008) a 200EUR po prechode na lokálnu menu EUR (tzn. od 1.1.2009)). Ak teda suma vykazovanej zásielky v absolútnej hodnote neprekročí uvedenú sumu, je možné použiť kumulovanie.

Údaje potrebné na kumulovanie zásielok (tzn. finančný limit, kód tovaru) sú definované priamo v definícii tlačovej zostavy výkazu INTRASTAT a užívateľsky sa nezadávajú na žiadnom inom mieste systému ABRA Gen, pretože to nie je potrebné. Ak by sa metodikou INTRASTAT zmenili, užívatelia v rámci update dostanú tlač. zostavu aktualizovanú , príp. si môžu urobiť kópiu dodávanej zostavy a upraviť si v jej definícii príslušené hodnoty tak, ako potrebujú. Pri definovateľných exportoch je princíp podobný.

Pozor, systém ABRA Gen však pri kumulovaní zásielok nepostupuje v súlade s poslednými pokynmi pre vyhodnocovanie malých zásielok, ich vykazovanie pomocou systému preto neodporúčame, keďže pri určitej kombinácii dát nemusí byť výsledok správny. Ide o známy problém, ktorý bohužiaľ vznikol kvôli neexistujúcemu výkladu danému úradmi v dobe prípravy modulu a ktorý v ďalšom texte objasníme:

Systém ABRA Gen postupuje tak, že pokiaľ je celkový súčet fakturovaných súm danej položky colného sadzobníka za dané obdobie, daný kraj, typ transakcie a ďalšie položky vyšší ako 200 EUR (do 31.12.2008 8400 Sk), objaví sa vo formulári ako samostatná položka. V opačnom prípade, keď je suma nižšia ako 200 EUR, fakturovaná hodnota sa pripočíta k špeciálnej položke so zvláštnym kódom 9950000. Systém ABRA Gen teda nerieši, či je alebo nie je daná položka súčasťou faktúry, ktorá je celkovo vystavená na sumu vyššiu ako 200 EUR.

Pretože zmena tohto druhu je bohužiaľ natoľko zásadná, že prepracovanie by znamenalo obrovské množstvo zmien v systéme so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi (proces implementácie, testovania a ladenia nebol jednoduchý a zabral na prelome vstupu do EÚ niekoľko mesiacov) a vzhľadom na to, že do dnešného dňa sa vyskytli len ojedinelé pripomienky klientov, rozhodli sme sa zatiaľ nechať riešenie tak ako je.

Vykazovanie malých zásielok je však dobrovoľné, preto našim klientom odporúčame v prípade, že by mali mať problémy s úradmi, aby kumulovanie nepoužívali. To sa nastavuje pri zostavovaní výkazu v obmedzujúcich podmienkach v položke Kumulovať podprahové transakcie (defaultná hodnota je Nie).

Späť na obsah / začiatok kapitoly /začiatok podkapitoly

Trojstranný obchod a INTRASTAT

V trojstrannom obchode vystupujú 3 osoby, ktoré sú registrované k DPH v rôznych krajinách EÚ, pričom 1. osoba predáva 2. osobe, od ktorej nakupuje 3. osoba. 2. osoba sa nazýva prostredná osoba. Podľa toho, v ktorých krajinách sú jednotlivé osoby registrované k DPH sa líši, kto z nich bude mať povinnosť danú transakciu vykazovať vo výkaze INTRASTAT. Pritom treba mať na pamäti, že v systéme INTRASTAT sa sleduje pohyb tovaru cez hranicu, nie finančné toky. Preto sú ďalej uvedené príklady rôznych realizácií trojstranného obchodu:

1. typ trojstranného obchodu:

Tovarová transakcia, v ktorej vystupujú tri osoby registrované k DPH v troch rôznych členských štátoch EÚ. Tovar sa prepravuje z členského štátu, v ktorom je registrovaná 1. osoba, do štátu, ktorom je registrovaná 3. osoba. Pritom 1. osoba predáva tovar 2. osobe a od nej tento tovar nakupuje 3.osoba.

Pretože sa sleduje pohyb tovaru cez hranicu a nie finančné toky, 2. osoba tovar do INTRASTAT vôbec nevykazuje. 1. osoba musí vykázať odoslanie tovaru do štátu, v ktorom je k DPH registrovaná 3. osoba. 3. osoba vykáže v hlásení INTRASTAT prijatie tovaru zo štátu 1. osoby.

Slovenská osoba, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ (2. osoba), nakupuje tovar vo Francúzsku a posiela ho priamo zákazníkovi v Nemecku. Slovenská osoba vo výkaze údaje o tovare neuvádza , nakoľko ten nie je určený pre SR. Údaje o odoslaní sa objavia vo výkaze odoslania vo Francúzsku a na výkaze prijatia v Nemecku.

Náčrt tohto variantu trojstranného obchodu. Bodkovaná čiara znázorňuje finančný tok, plná čiara pohyb tovaru. Červenou sú vyznačené osoby zodpovedné za vykázanie pohybu tovaru v hlásení INTRASTAT

2. typ trojstranného obchodu:

Tovarová transakcia, v ktorej vystupujú tri osoby registrované k DPH v dvoch členských štátoch EÚ. Tovar sa pri takomto obchode prepravuje z členského štátu, v ktorom je registrovaná k DPH 1. osoba, do štátu, ktorom je registrovaná 3. osoba. Pritom 1. osoba predáva tovar 2. osobe, ktorá je registrovaná k DPH v tom istom členskom štáte a od nej tento tovar následne nakupuje 3. osoba, registrovaná k DPH v inom členskom štáte.

Odoslanie do INTRASTAT musí v tomto prípade vykázať 2. osoba, údaje o prijatí 3. osoba.

Slovenská osoba (2) predava tovar osobe (3) do Nemecka, tovar však odosiela zákazníkovi iná slovenská osoba (1), od ktorej ho druhá osoba (2) nakupuje. Odoslanie výkazu musí vykázať slovenská osoba (2), prijatie zaznamená nemecká osoba (3).

Náčrt tohto variantu trojstranného obchodu. Bodkovaná čiara znázorňuje finančný tok, plná čiara pohyb tovaru. Červenou sú vyznačené osoby zodpovedné za vykázanie pohybu tovaru v hlásení INTRASTAT

3. typ trojstranného obchodu:

Tovarová transakcia, v ktorej vystupujú tri osoby registrované k DPH v dvoch rôznych členských štátoch EÚ. Tovar sa pri takomto obchode prepravuje z členského štátu, v ktorom je registrovaná k DPH 1. osoba, do štátu, v ktorom je registrovaná 3. osoba. Pritom 1. osoba predáva tovar 2.osobe, ktorá je registrovaná k DPH v rovnakej krajine ako 3. osoba, ktorej tento tovar predáva 2. osoba.

Odoslanie do INTRASTAT musí vykázať 1.osoba, prijatie vykazuje 2. osoba.

Slovenská osoba (2) predáva tovar inej slovenskej osobe (3), pričom táto osoba (2) tento tovar nakupuje od nemeckej osoby (1), ktorá ho priamo dodáva z Nemecka slovenskej osobe (3). Za vyplnenie príkazu prijatia tovaru je zodpovedná slovenská osoba (2), ktorá tento obchod sprostredkovala, nie osoba (3), ktorá je len jeho príjemcom (osoba (3) preberá tovar na území SR). Odoslanie tovaru vykazuje osoba (1) v Nemecku.

Náčrt tohto variantu trojstranného obchodu. Bodkovaná čiara znázorňuje finančný tok, plná čiara pohyb tovaru. Červenou sú vyznačené osoby zodpovedné za vykázanie pohybu tovaru v hlásení INTRASTAT

4. typ trojstranného obchodu:

Tovarová transakcia, v ktorej vystupujú dve osoby registrované k DPH v dvoch rôznych krajinách EÚ a jedna osoba z tretej krajiny. 1.osoba odosiela tovar z členského štátu priamo 2. osobe do iného členského štátu, pričom ho predáva 3. osobe mimo EÚ, od ktorej ho nakupuje 2. osoba.

Odoslanie do INTRASTAT musí vykázať 1.osoba, prijatie 2.osoba.

Slovenská osoba (3) nakupuje tovar od ruskej osoby (2), ktorej ho predala nemecká osoba (1). Tovar sa prepravuje od nemeckej osoby (1) priamo k slovenskej osobe (3). Vo výkazoch pre INTRASTAT osoba (1) uvedie údaje o odoslaní a osoba (3) údaje o prijatí.

Náčrt tohto variantu trojstranného obchodu. Bodkovaná čiara znázorňuje finančný tok, plná čiara pohyb tovaru. Červenou sú vyznačené osoby zodpovedné za vykázanie pohybu tovaru v hlásení INTRASTAT

Späť na obsah / začiatok kapitoly