Vybrané základné pojmy

Na rozšírenie tejto príručky tu uvedieme výklad niektorých pojmov používaných v súvislosti s výkazmi INTRASTAT. Pozor presný výklad uvedených pojmov nie je predmetom tejto príručky, sú tu uvedené len na doplnenie výkladu v ďalších kapitolách a pre pohodlie užívateľa. Presné aktuálne znenie jednotlivých pojmov je potrebné si vždy dohľadať v aktuálne platnej metodike pre výkaz INTRASTAT.

Doplnková merná jednotka - údaj, ktorý umožňuje merať množstvo prijatého alebo odoslaného tovaru (počet kusov, litrov,...). Ide o druhý ukazovateľ mimo hmotnosti tovaru, ktorý je uvedený pri niektorých položkách v Kombinovanej nomenklatúre.

Dovoz - vstup tovaru na colné územie EÚ, tzn. dovoz z tretej krajiny do niektorého členského štátu.

Incoterms - medzinárodné obchodné podmienky vyhlasované medzinárodnou obchodnou komorou.

INTRASTAT - štatistický systém pre sledovanie pohybu tovaru medzi členskými krajinami EÚ pri vnútroúnijnom obchode. Vychádza z mesačných výkazov vypĺňaných spravodajskými jednotkami. Podlieha mu tovar, ktorý má status EÚ a tovar v celom režime aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prepracovania pod colným dohľadom, ktorý sa dočasne odosiela alebo prijíma iným členským štátom, ako v ktorom sa do týchto režimov pustil.

JCD - Jednotný správny dokument - predpísané tlačivo pre písomnú formu colného prehlásenia.

Nepriamy dovoz - Dovoz tovaru z tretej krajiny, pri ktorom bol dovážaný tovar prepustený do colného režimu voľného obehu v inom členskom štáte ako je členský štát, do ktorého je tovar dodávaný

Nepriamy vývoz - Vývoz tovaru do tretej krajiny, pokiaľ je tam prepravované cez iný členský štát, v ktorom sú vystavené colné vývozné dokumenty

Odoslanie tovaru - Odoslanie tovaru vykazovaného v INTRASTATe (vrátane navráteného tovaru dodávateľovi) z jedného členského štátu EÚ do iného členského štátu EU.

Prah asimilačný - Finančný objem odoslaného alebo prijatého tovaru, podľa ktorého sa určuje, či sa právnická alebo fyzická osoba stáva spravodajskou jednotkou, a tým je povinná poskytovať informácie pre výkaz INTRASTAT.

Prah špecifický - Finančný objem odoslaného alebo prijatého tovaru, podľa ktorého sa určuje, či je spravodajská jednotka povinná vypĺňať do výkazu INTRASTAT všetky údaje alebo len niektoré.

Transakcia - Akákoľvek obchodná operácia, ktorá vedie k pohybu tovaru zahŕňaného do INTRASTATu.

Třetí země - Země nebo státy, které nejsou členy EU.

Vnitrounijní obchod (intrakomunitární) - Přijetí a odeslání zboží, které má status EU a zboží v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem, které je dočasně odesíláno resp. přijímáno jiným členským státem, než ve kterém bylo do těchto režimů propuštěno.

Vývoz - výstup tovaru z colného územia EÚ, tzn. vývoz do tretej krajiny.

Zvláštne pohyby tovaru - zvláštne prípady odoslania alebo prijatia tovaru, pri ktorých sa údaje do výkazu pre INTRASTAT uvádzajú s určitými výnimkami a označujú sa príslušnými kódmi. Nemusia byť legislatívou danej krajiny vyžadované.

Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba, ktorá má povinnosť poskytovať do INTRASTATu údaje o tovare odoslanom alebo prijatom v rámci vnútroúnijného obchodu a ktorá je osobou registrovanou k DPH.