Pravidlá priradenia dát IoT - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname pravidla zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Poradie spracovania
PosIndex

Určuje pořadí, ve kterém se bude pravidlo zpracovávat.

Pořadí pravidel má význam při výběru pravidla, které se bude aplikovat při zpracování přicházejících dat. Vyhodnocují se postupně dle svého pořadí (a samozřejmě je určeno pro daný senzor nebo je bez určení, viz dále Identifikace senzoru) a aplikuje se to, které svými podmínkami zadanými v položce Podmínka, vyhovuje zpracovávaným datům jako první v pořadí. Příp. s ohledem na zatržení příznaku Zastavit zpracování dalších pravidel se bude hledat další vyhovující v pořadí.

Aktívne
IsActive
Možnost nastavit si dané pravidlo jako neaktivní (a tím jej třeba dočasně vyřadit z vyhodnocování bez nutnosti jej mazat).
Zastaviť spracovanie ďalších pravidiel
StopProcessingNextRules

Určuje, zda se po zpracování aktuálního pravidla má pokračovat v hledání dalšího vyhovujícího pravidla. Jinými slovy to znamená, že můžeme mít např. 5 vyhovujících pravidel pro přicházející data, ale pokud na některém z nich bude zatrženo Zastavit zpracování, nebude se pokračovat v dalším vyhodnocování a žádné další v pořadí se nepoužije.

Pozor, to platí pouze pro vyhovující pravidla. V případě, že podmínka aktuálního pravidla nevyhověla, bude následné pravidlo zpracováváno automaticky vždy, i kdyby na aktuálním pravidle bylo zpracování následných pravidel zastaveno.

Identifikácia senzoru
Sensor_ID

Identifikácia senzoru, ktorý dáta zasiela. Umožňuje přiřadit pravidlo pouze ke konkrétnímu senzoru. Pokud není položka vyplněna, platí pravidlo pro všechny senzory

Podmienka na použitie pravidla
Sensor_ID

Výraz, podľa ktorého sa vyhodnotí podmienka pre výber pravidla. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Příklad podmínky: Data.SensorQuantity='Temperature'. Pokud je pak vstupní údaj přicházející ze senzoru (a to v závislost na vyplnění položky Identifikace senzoru buď z libovolného senzoru nebo ze senzoru zadaného v dané položce), teplota, podmínka vyhoví a data se přijmou.

Podmínka je nepovinná, přičemž nezadané podmínky (podmínky, kde není zadána hodnota) se nebudou brát v potaz. Tzn. ako keby boli splnené. Pravidlo vždy vyhoví.

K dispozici je funkční tlačítko Test, pomocí něhož si můžete otestovat relevantnost zadaného výrazu.

Trieda objektu
Spôsob výberu triedy objektu
ObjectClassSelection

Zde můžete zvolit, jakým způsobem chcete definovat třídu Business objektů (BO), k níž se má pravidlo vztahovat. Podle zvolené hodnoty se zpřístupní jedna z následujících položek.

Ďalšie súvisiace položky:
Třída objektu
ObjectClass

Je-li v předchozí položce zvoleno Výběrem hodnoty, pak lze třídu vybrat ručně ze seznamu nabízeného v této položce.

Řetězec, pod kterým se jednotlivé třídy zobrazují, odpovídá položce "Popis" daného Business objektu a můžete podle ní i daný Business objekt dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

K vybrané třídě se zobrazuje i její CLSID, viz dále.

Výraz
ObjectClassExpresion

Je-li v předchozí položce zvoleno Zadáním výrazu, pak zde zadáte výraz, pomocí něhož se vyhodnotí třída daného objektu. Výstupem by mělo být pakované CLSID.

V dokumentaci GenDoc.chm jsou CLSIDBusiness objektů uvedeny jak v nekomprimovaném delším 36-ti znakovém tvaru (32 znaků vč. pomlček), resp. v 38-mi znakovém (vč. pomlček, závorek), tak v pakovaném 26-ti znakovém tvaru (viz PackedGUID), ve kterém se používají v programu (podle nich lze rovněž popis v dokumentaci GenDoc.chm rychle dohledat).

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Příklad výrazu: if(Data.SensorQuantity='Temperature', '1010000101', '2020000101')

K dispozici je funkční tlačítko Test, pomocí něhož si můžete otestovat relevantnost zadaného výrazu.

Identifikácia objektu
Spôsob výberu objektu
ObjectSelection

Zde můžete zvolit, jakým způsobem chcete definovat konkrétní objekt, k němuž se má pravidlo vztahovat. Podle zvolené hodnoty se zpřístupní jedna z následujících položek.

Ďalšie súvisiace položky:
Objekt
ObjectSelection

Je-li v předchozí položce zvoleno Výběrem hodnoty, pak lze daný objekt vybrat ručně v této položce.

K dispozici je funkční tlačítko , pomocí něhož si můžete vybrat daný objekt z příslušné agendy. K dohledání daného objektu se nabídne průvodce výběrem záznamu v tomto případě pouze s možností Otevřít agendu. Pokud je vybrán objekt, k němuž vizuální agenda není k dispozici, pak to program nahlásí a tento způsob zadání objektu není možný.

Výraz
ObjectIDExpresion

Je-li v předchozí položce zvoleno Zadáním výrazu, pak zde zadáte výraz, pomocí něhož se vyhodnotí konkrétní objekt. Výstupem by mělo být ID daného objektu.

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Příklad výrazu: if(Data.Sensor_ID.Code='HL', '1010000101', '2020000101'

K dispozici je funkční tlačítko Test, pomocí něhož si můžete otestovat relevantnost zadaného výrazu.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.