Jazdy

Agenda vlastných jázd.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Čerpania a výdaje Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Kniha jízd při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Kniha jízd, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na evidenciu záznamov jázd služobných i súkromných vozidiel vrátane ďalších údajov, ktoré s tým súvisia, pričom pre oba typy vozidiel je možné rozlišovať služobné a súkromné jazdy. Nový záznam jazdy je možné vystaviť i tu, no na vytváranie záznamov jázd je určená predovšetkým priamo agenda Kniha jázd, ktorá umožňuje rýchle zadanie knihy jázd na daný mesiac s automatickým dogenerovaním príslušných záznamov jázd na základe zadaných údajov.

Jazdy uvádzané v Knihe jázd musia mať uvedené vozidlo, ktoré je evidované v číselníku Vozidiel. Pri zakladaní jazdy je podporované automatické predvypĺňanie dátumov a časov jazdy a stavu tachometra na základe údajov predchádzajúcej jazdy, príp. podľa definícií podporných číselníkov napr. Vzory jázd. Jednotlivé jazdy by sa mali do evidencie zakladať tak, aby pre dané vozidlo bola splnená ich logická a časová nadväznosť (hodnoty stavu tachometra, dátumy odjazdov a príjazdov). Pri ukladaní jazdy preto prebiehajú kontroly logickej a časovej nadväznosti ukladanej jazdy vzhľadom na už uložené jazdy toho istého vozidla (časy odjazdov a príjazdov, počiatočné a koncové stavy tachometra). Pri porušení nadväznosti sa zobrazí varovanie, no je umožnené jazdu uložiť. V prípade nedodržania tohto pravidla je možné jednotlivé jazdy následne opraviť buď individuálne alebo prepočítať hromadne (stav nádrže, tachometra) pomocou funkcie Prepočítať v agende Kniha jázd.

V záložke Čerpania a výdaje je možné k jednotlivým jazdám prehliadať príp. zadávať výdaje súvisiace s jazdou: nákup PHM a iného materiálu (olej a pod.). Výdaje sa evidujú v agende Výdaje vozidiel, pričom je ich tam možné zadávať i dopredu (napr. importom z CCS) a k jednotlivým jazdám ich pripájať až dodatočne. Výdaje je k jazdám možné zadávať resp. pripájať i v agende Kniha jázd.

Záznamy jázd vozidiel je možné uzavierať pomocou agendy Uzávierka knihy jázd, pričom uzavreté záznamy už nie je možné meniť.

Záznamy Knihy jázd môžu mať väzbu na iné záznamy v systéme, ku ktorým sa nejakým spôsobom môžu viazať, ako sú napr. strediská, zákazky, obchodné prípady, vodiči, pričom podľa týchto záznamov je možné záznamy jázd obmedzovať, triediť a. i. Z agendy je možné obstarávať rôzne prehľady a štatistiky.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy - Kniha jázd a Ako začať používať skupinu Kniha jázd.