Jazdy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k záznamom jázd sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Jazda Prejazdové miesta Poznámka Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
RZ vozidla RZ vozidla, ku ktorému daná jazda patrí.
Deň odjazdu Obsah položiek Dátum a čas odjazdu z údajov danej jazdy.
Celkové výdaje Súčet čiastok za čerpanie PHM (výdaje typu Čerpanie PHM) a ďalších výdajov (výdaje typu Ostatný výdaj) zo záložky Čerpania a výdaje pripojených k danej jazde.
Cena PHM Súčet čiastok iba za výdaje typu Čerpanie PHM zo záložky Čerpania a výdaje pripojených k danej jazde.
Uzavreté Informácia o tom, či daná jazda už bola spracovaná Uzávierkou knihy jázd.

Subzáložka Jazda

Názov Popis
Vodič Vodič, ktorý vykonal danú jazdu. Zadáte osobné číslo vodiča alebo vyberiete z číselníka vodičov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Predvypĺňa sa prvým vodičom uvedeným pre vozidlo v agende Vozidlá zvolené v predchádzajúcej položke Vozidlo. Predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť. Povinná položka.
Dátum a čas odjazdu

Povinná položka. Predvyplnia sa hodnotami z poslednej jazdy vozidla, tzn. jazdy s najvyšším dátumom príjazdu, a to nasledovne:

 • Dátum - Dátum nasledujúceho pracovného dňa po dni príjazdu poslednej jazdy.
 • Čas - Čas odjazdu poslednej jazdy.

Či sa okrem dátumu odjazdu zobrazuje a zadáva aj čas odjazdu, závisí od hodnoty parametra Zadávanie a zobrazenie časových údajov je povolené.

V jednom dni je možné zaevidovať viacero jázd. Ak je však parametrom povolené zadávanie a zobrazenie časových údajov, nie je možné zadať dve jazdy s rovnakým dátumom i časom odjazdu. Ak sú dátum a čas odjazdu jazdy zadané tak, že jazdy sa prekrývajú, užívateľ je na vzniknutú situáciu upozornený a takáto jazda sa uloží len so súhlasom užívateľa. Užívateľ je tiež upozornený, že dochádza k prekrytiu koncových a počiatočných stavov tachometra jednotlivých jázd. Prípadné nekonzistencie časov a stavov tachometra rieši funkcia Prepočítať v agende Kniha jázd.

Vzor jazdy

Jazdu je možné zviazať s nejakým vzorom z číselníka Vzory jázd. Ide o jednu z možností zadania trasy, pričom ako bolo uvedené v popise možností, zadanie trasy výberom nejakého vzoru jazdy má ďalšie výhody. Či je vybranie vzoru povinné, závisí od stavu parametra Vzory jázd len z číselníka vo Firemných údajoch:

 • Ak má parameter hodnotu Áno - voľba vzoru trasy je povinná, trasu nie je možné zadať iným spôsobom ako výberom vzoru (pokiaľ nie je vybraný, záznam nie je možné uložiť). Po výbere vzoru už východiskové miesto, cieľové miesto a prejazdové miesta nie je možné editovať.
 • Ak má parameter hodnotu Nie - voľba vzoru trasy je nepovinná, východiskové, cieľové i prejazdové miesta je v tomto prípade možné editovať ľubovoľne.

K dispozícii je funkčné tlačidlo , pomocou ktorého môžete jazdu naviazať na príslušný vzor jazdy. Ak je k jazde vzor jazdy pripojený, zobrazuje sa vedľa tlačidla identifikácia jazdy (východiskové a cieľové miesto, firma, prevádzkareň). Ak vzor pripojený nie je, je uvedený text Nevybraný. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

 • Vybrať vzor
 • Odpojiť odkaz na vzor

Po stlačení tlačidla Vybrať vzor zvolíte, či chcete do jazdy prevziať nejaký vzor, príp. či chcete aktuálnu väzbu na vzor zrušiť (v takom prípade ho je potrebné nahradiť iným, ak je odkaz na vzor povinný, tzn. hodnota parametra Vzory jázd len z číselníka je Áno). Na základe zvoleného vzoru jazdy sa predvyplnia niektoré ďalšie položky, ako napr. firma, prevádzkareň, východiskové, cieľové a prejazdové miesta, účel jazdy, príznak spiatočná jazda, predvyplní sa vzdialenosť a dátum a čas príjazdu vrátane uplatnenia prípadnej vzdialenostnej a časovej odchýlky. Ak sa odpojí odkaz na skôr vybraný vzor, položky na zadanie miest sa sprístupnia opäť na editáciu (ich doterajší obsah sa ponechá).

Pre urýchlenie zadania platí:

 • Pri editácii záznamu, na ktorom zatiaľ nebol zadaný odkaz na vzor - Funkcia vyvolá agendu Vzory jázd a otvorí ju ako malý číselník. Malý číselník je možné štandardne prepnúť na veľký a mať tak k dispozícii všetky funkcie agendy Vzory jázd. Ak je pri vyvolaní funkcie už niečo zadané v položkách Východiskové miesto, Cieľové miesto alebo Firma resp. Prevádzkareň, Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na tie trasy, ktoré zodpovedajú týmto doteraz zadaným údajom.

  Ak chcete v danom okamihu vybrať iný vzor, ako sa ponúka vďaka defaultnému obmedzeniu podľa už zadaných údajov, je potrebné zadané údaje zo spomenutých položiek najskôr vymazať a následne číselník vzorov jázd vyvolať znovu. Pozor, niekteré zo spomenutých položiek sa predvypĺňajú podľa údajov z iných agend - napr. Východiskové miesto podľa položky Východiskové miesto jazdy v údajoch Vozidla. Pokiaľ to pri zadávaní jázd nevyhovuje (zadávate častejšie iné jazdy a potrebujete voliť iné východiskové miesto), upravte si definíciu vozidla.

 • Pri editácii záznamu, na ktorom bol už predtým zadaný odkaz na vzor - Číselník sa defaultne ponúka neobmedzený, pričom sa otvorí priamo s kurzorom nastaveným na vzor, ktorý bol doteraz na jazde použitý. Užívateľ môže zvoliť iný.

  V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

  Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom, a nie dokladovej agendy, preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s červeným obmedzením, ako pri vyvolaní dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Firma

Firma z Adresára firiem, ku ktorej sa jazda vzťahuje (napr. sa v nej uskutočnilo jednanie a pod.). Nepovinná položka. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ak je jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa z vybraného vzoru. V prípade potreby ju je možné zmeniť, dôjde však len k zmene názvu firmy v tejto položke, cieľové miesto zostane vyplnené podľa vybraného vzoru jazdy, a to i v prípade, že novo zadaná firma alebo jej prevádzkareň v cieľovom mieste nesídli.

Prevádzkareň

Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní.

Ak je jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa z vybraného vzoru. Je ju ale možné v prípade potreby zmeniť.

Východiskové miesto

Miesto z číselníka Miest a vzdialeností, z ktorého sa vychádza. Povinná položka. Zadáte údaj pre výber miesta buď priamo z klávesnice alebo môžete miesto vybrať z vyvolaného číselníka miest. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Pokiaľ tam dané miesto ešte nie je zadaná, je potrebné ho najprv zadať.

To môžete priamo odtiaľto zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu miesta.

Predvypĺňa sa údajom z položky Východiskové miesto jazdy v agende Vozidlá a v prípade potreby ho je možné zmeniť. Ak je však jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa z vybraného vzoru a nie je k dispozícii na editáciu.

Cieľové miesto

Miesto, kam sa ide. Pre jeho zadanie platí to isté, čo pre Východiskové miesto.

Ak je zadaná Firma resp. Prevádzkareň, predvypĺňa sa Cieľové miesto názvom mesta z adresy prevádzkarne za predpokladu, že toto mesto je uvedené v číselníku Miesta a vzdialenosti, a v prípade potreby ho je možné zmeniť. Ak je však jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa z vybraného vzoru a nie je k dispozícii na editáciu.

Cez

Zoznam zadaných prejazdových miest oddelených čiarkami v dĺžke 100 znakov. Ak je zoznam dlhší, automaticky sa skráti a bude zakončený tromi bodkami. Nie je k dispozícii na editáciu, prejazdové miesta sa zadávajú na subzáložke Prejazdové miesta.

Ak je jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa z vybraného vzoru.

Vzdialenosť

Vzdialenosť v kilometroch. Povinná položka.

Predvyplní sa buď súčtom vzdialeností z východiskového miesta cez priebežné miesta až do cieľového miesta, alebo dvojnásobkom súčtu týchto vzdialeností v prípade, že je začiarknuté políčko Spiatočná jazda, pokiaľ všetky potrebné vzdialenosti nájde v číselníku Miesta a vzdialenosti. Ak niektorá z potrebných vzdialeností nie je v systéme uvedená, zobrazí sa vedľa položky Vzdialenosť informácia, že niektorá zo vzdialeností medzi miestami nie je známa, vzdialenosť sa nepredvyplní a je ju potrebné zadať ručne.

Ak je jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, vzdialenosť v tejto položke sa navyše upraví o Možnú odchýlku vzdialenosti uvedenú pri vybranom vzore.

Spiatočná jazda

Začiarknutie začiark. políčka spôsobí:

Naopak odčiarknutie začiark. políčka spôsobí:

Pri zadaní novej jazdy je začiark. políčko defaultne začiarknuté.

Účel jazdy

Účel jazdy z číselníka Účely jázd. Povinná položka. Kód účelu jazdy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Účely jázd. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ide o dôležitý údaj požadovaný v knihách jázd (z hľadiska legislatívy).

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom zázname jazdy z tejto agendy.

Služobne

Príznak, či ide o služobnú alebo súkromnú jazdu.

Defaultne sa vždy predvypĺňa Služobne, pretože v knihe jázd sa pre súkromné vozidlá evidujú len služobné jazdy. Predvyplnenú hodnotu je možné v prípade potreby zmeniť.

Dátum a čas príjazdu

Povinná položka. Predvypĺňa sa tak, že k hodnotám zadaným v položke Dátum a čas odjazdu sa pripočíta doba jazdy, ktorá sa vypočíta ako súčin vzdialenosti uvedenej v položke Vzdialenosť a rýchlosti 90 km/hod, tzn. pripočíta sa 1 hodina a 7 minút za každých 100 km.

Ak je však jazda zadána s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa tak, že k hodnotám zadaným v položke Dátum a čas odjazdu sa pripočíta doba jazdy uvedená v položke Doba jazdy pre vybraný vzor. (Pokiaľ doba jazdy v položke Doba jazdy pre vybraný vzor nie je uvedená, vypočíta sa ako súčin vzdialenosti uvedenej v položke Vzdialenosť a rýchlosti 90 km/hod.) Ak je navyše začiakrnuté políčko Spiatočná jazda, pripočíta sa k hodnotám zadaným v položke Dátum a čas odjazdu dvojnásobok Doby jazdy a ešte hodnota položky Súhrnná doba čakania v jednotlivých miestach trasy zadaná pre vybraný vzor.

Či sa okrem dátumu odjazdu zobrazuje a zadáva aj čas odjazdu, závisí od hodnoty parametra Zadávanie a zobrazenie časových údajov je povolené.

Ak má parameter Zadávanie a zobrazenie časových údajov je povolené hodnotu NIE, do položky Dátum príjazdu sa predvyplní hodnota z položky Dátum odjazdu, ktorá sa nijako neupravuje v súvislosti s hodnotou zadanou v položke Vzdialenosť. Užívateľ má možnosť túto hodnotu upraviť. Prípadné nezrovnalosti odhalí kontrola údajov v agendách Kniha jázd prípadne Uzávierka knihy jázd.

Nastaviť nový stav tachometra

Začiarkavacie políčko umožňuje prenastaviť stav tachometra - napríklad pri výmene alebo oprave tachometra. Ak je začiarknuté, položka Počiatočný stav TM je editovateľná.

Počiatočný stav tachometra pred zadaním prvej jazdy vozidla je možné zadať v položke Počiatočný stav tachometra v číselníku Vozidlá.

Počiatočný stav TM

Počiatočný stav tachometra Povinná položka.

Predvypĺňa sa koncovým stavom tachometra časovo najbližšej predchádzajúcej jazdy. Pri zadaní prvej jazdy vozidla sa predvyplní hodnotou položky Počiatočný stav tachometra z číselníka Vozidlá.

Položka je editovateľná len v prípade, že je začiarknuté začiark. políčko Nastaviť nový stav tachometra.

Koncový stav TM

Koncový stav tachometra. Povinná needitovateľná položka.

Predvypĺňa sa súčtom hodnôt v položkách Počiatočný stav TM a Vzdialenosť.

Korekcia stavu nádrže Umožňuje užívateľovi zadať korekciu stavu nádrže v litroch. Je možné zadať kladné i záporné číslo. Hodnota zadaná v tejto položke sa pripočíta k celkovému stavu nádrže po uložení zadávanej jazdy. Bližšie viď popis položky Stav nádrže.
Spolujazdec Ľubovoľný text. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-70 znakov dlhý.
Stredisko Stredisko pre daný záznam jazdy. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Povinná položka. Predvypĺňa sa strediskom uvedeným v údajoch vodiča zvoleného v položke Vodič. Ak daný vodič nemá stredisko vyplnené alebo užívateľ nemá právo Použiť stredisko uvedené pre vodiča, predvyplní sa strediskom uvedeným v údajoch vozidla zvoleného v položke Vozidlo. V agende Kniha jázd navyše platí, že ak nie je vyplnené stredisko ani v rámci vozidla alebo užívateľ nemá právo Použiť stredisko uvedené pre vozidlo, predvyplní sa strediskom uvedeným v Definícii východiskových hodnôt v menu Nastavenie v agende Kniha jázd.
Zákazka

Zákazka pre daný doklad. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch, kategórie Všeobecné nastavenia.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.

Subzáložka Prejazdové miesta

Subzáložka slúži na zadanie miest prejazdu. Obsahuje prvok editovateľný zoznam s riadkami so zadanými miestami.

Ak je jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, predvypĺňa sa z vybraného vzoru. Nie je potom k dispozícii na editáciu.

Zadávané položky:

Názov Popis
Miesto

Miesto z číselníka Miest a vzdialeností, kade sa ide. Zadáte údaj pre výber miesta buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka miest. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Pokiaľ tam dané miesto ešte nie je zadaná, je potrebné ho najprv zadať.

To môžete urobiť priamo odtiaľ z vyvolaného malého výberového číselníka pomocou tlačidla Nový (F2) alebo zväčšením číselníka na veľký a pridaním nového záznamu.

Je možné pridať i niekoľko miest naraz. A to tak, že ich do položky nebudete zadávať priamo z klávesnice, ale budete ich zadávať výberom z číselníka. Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pridať naraz.

Číselník sa tu defaultne neponúka obmedzený len na tie miesta, ktorá zatiaľ v zozname prejazdových miest uvedené nie sú, keďže prejazdové miesta umožňuje použiť (tzn. prechádzať cez ne) opakovane.

Nie je k dispozícii na editáciu, ak je trasa jazdy zadaná výberom z číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

  Ak je jazda zadaná s odkazom do číselníka Vzorov jázd, viď položka Vzor jazdy, tak funkcie nie sú k dispozícii.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka Poznámka slúži na zadanie poznámky vzťahujúcej sa k jazde.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.