Kniha jázd - popis

Ide o špeciálny typ agendy. Obsahuje záložky podobne ako iné agendy, spôsob zadávania a ovládania je však uspôsobený tak, aby agenda predovšetkým umožnila rýchle získanie knihy jázd a údajov s tým súvisiacich. Aby si užívateľ mohol nastaviť vzhľad záložky Kniha jázd tak, aby čo najlepšie vyhovoval jeho potrebám, je k dispozícii Definícia východiskových hodnôt, ktorá okrem iného umožňuje zvoliť, aké údaje a na koľkých riadkoch sa budú k jednotlivým jazdám zobrazovať.

Položky zadávané a zobrazované v knihe jázd sú tu rozdelené do nasledujúcich záložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Kniha jázd Detail

Agenda neobsahuje štandardnú záložku Obmedzenie, ako tomu je pri iných dokladových agendách, ale definíciu obmedzenia obsahuje priamo nad zoznamom zobrazených záznamov. Agenda obsahuje editovateľný zoznam jázd, ktorý je po vstupe do agendy prázdny. Musíte najskôr zadať obdobie a vozidlo, pre ktoré chcete knihu jázd zobraziť. Na to slúži obmedzovacia lišta v hornej časti pracovnej plochy okna tejto agendy.

Voľba aktuálneho obmedzenia - lišta obmedzenia knihy jázd:

Nakoľko ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od aktuálne zvoleného obdobia, je nad zoznamom tejto agendy k dispozícii panel (obmedzovacia lišta) na voľbu zobrazeného obdobia a voľbu ďalšieho obmedzenia:

Panel na obmedzenie zobrazovaných záznamov v knihe jázd

Obmedzovacia lišta tu obsahuje nasledujúce prvky:

Názov Popis
Obdobie Obdobie, za ktoré sa má kniha jázd zobraziť. Zadáte skratku obdobia z klávesnice alebo vyberiete z číselníka období. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Vozidlo

Vozidlo, pre ktoré sa má kniha jázd zobraziť. Zadáte RZ vozidla z klávesnice alebo vyberiete z číselníka vozidiel. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom v tejto agende.

Keďže RZ vozidla je položka s históriou, pri výbere vozidla podľa RZ je potrebné zadávať aktuálne platnú RZ daného vozidla. Podrobnejšie viď RZ vozidla.

Posledná uzávierka k

Informácia, či je zobrazovaný mesiac pre dané vozidlo uzavretý (teda či sú uzavreté všetky dni daného mesiaca, tzn. uzávierka bola vykonaná k poslednému dňu v mesiaci či k dátumu neskoršiemu), a ak nie je uzavretý celý, tak k akému dátumu je v danom mesiaci uzavretý.

Ak uzávierka zatiaľ nebola vykonaná, zobrazuje sa text Žiadna uzávierka. Pokiaľ v položke Vozidlo nie je vybrané žiadne vozidlo, údaje o uzávierke sa nezobrazujú.

Rozsah mesiacov

Obdobie zvolené v položke Obdobie si môžete nechať zobraziť len za jeden mesiac a to voľbou jedného z ponúkaných mesiacov. Ponúkaný výber mesiacov je aktualizovaný podľa definície vybraného fiškálneho obdobia (počiatku a konca daného obdobia). Pri jeho zmene dôjde vždy k opätovnému načítaniu dát.

Možnosť zobraziť si celé obdobie (všetky mesiace) tu nie je k dispozícii, nakoľko v tejto agende nemá význam (modeluje sa kniha jázd za daný mesiac). Pokiaľ si potrebujete zobraziť výpis jázd za celé obdobie alebo naraz za viacero mesiacov, môžete tak urobiť v agende Jazdy voľbou vhodného obmedzenia.

Definícia východiskových hodnôt

Agenda ďalej umožňuje nadefinovať východiskové hodnoty pre novú jazdu, zobrazenie voliteľných stĺpcov a počet zobrazených riadkov v zozname jázd a ďalšie nastavenia prostredníctvom voľby Definícia východiskových hodnôt v menu Nastavenie:

Príklad Definície východiskových hodnôt v menu Nastavenie agendy Kniha jázd.

Zvolené definície sa pamätajú na zadané vozidlo a prihláseného užívateľa, tzn. pre každé vozidlo je možné vyplniť iné údaje. Položky, ktoré je možné nadefinovať v Definícii východiskových hodnôt:

Názov Popis
Východiskové hodnoty pre novú jazdu
  Vodič

Vodič, ktorý sa bude predvypĺňať do príslušnej položky k novým jazdám zadávaným v agende Kniha jázd pre dané vozidlo. Zadáte osobné číslo vodiča alebo vyberiete z číselníka vodičov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ak tu vodič nie je vyplnený, predvyplní sa vodič uvedený v položke Vodič v agende Vozidlá.

  Účel jazdy Účel jazdy, ktorý sa bude predvypĺňať do príslušnej položky k novým jazdám zadávaným v agende Kniha jázd pre dané vozidlo. Zadáte kód účelu jazdy alebo ho vyberiete z číselníka Účely jázd. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
  Stredisko

Stredisko, ktoré sa bude predvypĺňať do príslušnej položky k novým jazdám zadávaným v agende Kniha jázd pre dané vozidlo. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ak tu stredisko nie je vyplnené, predvyplní sa strediskom, ktoré je uvedené v položke Stredisko v číselníku Vodiči pre vodiča patriaceho k danej jazde. Pokiaľ stredisko nie je vyplnené ani pre vodiča, predvyplní sa strediskom uvedeným v údajoch vozidla v číselníku Vozidlá.

  Zákazka

Zákazka, ktorá sa bude predvypĺňať do príslušnej položky k novým jazdám zadávaným v agende Kniha jázd pre dané vozidlo. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch, kategórie Všeobecné nastavenia.

  Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
  Čas odjazdu Čas, ktorý sa bude predvypĺňať do príslušnej položky k novým jazdám zadávaným v agende Kniha jázd pre dané vozidlo. Položka je k dispozícii len, ak má parameter Zadávanie a zobrazenie časových údajov je povolené hodnotu Áno. Povinná položka.
  Pri kontrole opraviť nadväznosť času

Ak je začiarknuté, tak sa pri spustení funkcie Kontrola a pri ukladaní záznamov jázd v agende Kniha jázd automaticky upravia hodnoty v položke Čas odjazdu a Čas príjazdu jednotlivých jázd tak, aby sa časové intervaly jednotlivých jázd neprekrývali.

Začiark. políčko je k dispozícii len, ak má parameter Zadávanie a zobrazenie časových údajov je povolené hodnotu Áno.

Ostatné nastavenia
  Pri ukladaní jázd vykonávať automaticky prepočet stavu tachometra

Ak je položka začiarknutá, tak sa pomocou funkcie Prepočítať v rámci ukladania jázd v agende Kniha jázd automaticky prepočítava stav tachometra a stav nádrže pre všetky jazdy, ktoré ešte neboli uzavreté Uzávierkou knihy jázd, tzn. nielen pre jazdy zadané v aktuálnom mesiaci. Zohľadnia sa tak i dodatočne zadané jazdy alebo čerpania pohonných hmôt do celej knihy jázd.

Ak položka začiarknutá nie je, môže sa stať, že napr. počiatočný stav nádrže v nasledujúcom mesiaci nezodpovedá aktuálnemu stavu nádrže na konci predchádzajúceho mesiaca. Náprava je možná pomocou funkcie Prepočítať.

Zobrazenie v knihe jázd
  Zobraziť voliteľné stĺpce

Začiarknutím príslušných začiark. políčok zvolíte, aké voliteľné údaje sa budú zobrazovať pre jednotlivé jazdy v záložke Kniha jázd. V kombinácii s nasledujúcou voľbou počtu riadkov určených na zobrazenie jednej jazdy si tak môžete nadefinovať optimálny vzhľad záložky Kniha jázd. K dispozícii sú tieto voliteľné stĺpce:

 • Firma
 • Prevádzkareň
 • Prejazdové miesta
 • Počiatok tachometra
 • Koniec tachometra
  Počet riadkov Pomocou prepínača nastavíte, či sa jedna jazda v záložke Kniha jázd zobrazí na jednom riadku alebo na dvoch riadkoch.

Záložka Kniha jázd

Záložka Kniha jázd slúži na zobrazenie a prípadné rýchle zadanie nových jázd a s nimi súvisiacich údajov v danom mesiaci.

Po zvolení obdobia a vozidla sa vytvorí zoznam dní v aktuálnom mesiaci, doplnia sa príslušné existujúce jazdy z agendy Jazdy a do Zoznamu výdajov sa doplnia záznamy z agendy Výdaje vozidiel spadajúce do zadaného mesiaca a patriace k vybranému vozidlu. Pre zaradenie jazdy do konkrétneho mesiaca je rozhodujúci Dátum odjazdu, tzn. ak jazda začína 30.6. a končí 2.7., zahrnie sa do zoznamu jázd za mesiac jún a v zozname za júl sa neobjavuje.

Do tohto zoznamu je možné rýchlo zadávať nové jazdy s prihliadnutím k výdajom zadaným v agende Výdaje vozidiel. Záložka obsahuje:

Informačný panel zoznamu jázd

Nad zoznamom jázd je k dispozícii informačný panel. Oproti prvkom, ktoré tento panel štandardne obsahuje, sú tu navyše niektoré ďalšie:

Príklad informačného panela v agende Kniha jázd, kde je aktuálne 7 záznamov, kurzor stojí na 5-tom, označené sú 4 a aktuálne sú v zozname jázd skryté prázdne riadky.

Tu obsahuje navyše nasledujúce prvky a informácie:

 • Tlačidlo na skrytie prázdnych riadkov - Je k dispozícii iba mimo editačného režimu. Umožňuje skryť/zobraziť tie riadky zoznamu jázd, ktoré neobsahujú jazdu. Túto funkciu je možné vyvolať tiež klávesovou skratkou Alt+F11. V editačnom režime sú k dispozícii všetky riadky zoznamu jázd bez ohľadu na stav tohto tlačidla.
 • Informácie o stave tachometra a nádrže - Ide o zobrazenie stavu tachometra a stavu nádrže na začiatku aktuálneho mesiaca.

Zoznam jázd

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných záznamov jázd, ktoré spĺňajú aktuálne zvolené obmedzenie pre zobrazenú knihu jázd. Či sa mimo editačného režimu zobrazujú všetky riadky alebo iba riadky, ktoré obsahujú už existujúce zadané jazdy, závisí od nastavenia v informačnom paneli zoznamu jázd, viď vyššie. V editačnom režime je možné do zoznamu jázd priamo dopĺňať nové jazdy, ide teda o jednu z možností tvorby novej jazdy.

Zoznam jázd nepodporuje triedenie pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov, viď triedení v rámci memory datasetov. Radenie je napevno nastavené prostredníctvom stĺpcov:

 • Dátum odjazdu
 • Čas odjazdu

Špeciálne zobrazenie niektorých jázd

V zozname jázd môžu byť niektoré položky alebo niektoré záznamy jázd:

 • Graficky zvýrazněny a to:
 • Zobrazené bez niektorých položiek - Ak užívateľ nemá právo Zobraziť stredisko, ktoré je zadané v zázname jazdy, riadok tejto jazdy sa v zozname jázd zobrazí bez dôležitých identifikačných údajov, tzn. nezobrazujú sa položky Firma, Prevádzkareň, Východiskové miesto, Cieľové miesto, Prejazdové miesta, Vzdialenosť, Späť, Účel jazdy, Služobne, Čerpanie, na ich mieste sa objaví položka Popis s textom "Nemáte dostatočné práva na zobrazenie tejto jazdy.". Viditeľné zostanú teda len údaje o dátume a čase odjazdu, stave nádrže a tachometra a koľko zostáva prejsť, ktoré užívateľovi umožnia orientovať sa v knihe jázd, i keď nemá právo niektoré jazdy vidieť. Zároveň k tomuto záznamu jazdy nie sú k dispozícii záložka Detail, funkcia Vybrať vzor, Vytvoriť vzor, Na mape, Zobraziť a Vymazať.

  Ak má užívateľ právo Zobraziť, ale nemá právo Použiť stredisko zadané v zázname jazdy, záznam jazdy po uskutočnenej zmene sčervenie, viď červené zvýraznenie údajov v Knihe jázd.

Pre každý záznam sú uvedené základné údaje o ňom. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z popisu v záložke Detail agendy Jazdy, s tým rozdielom, že tu sú v zozname jázd niektoré položky predvyplnené alebo zobrazené v závislosti od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu, vozidlo a prihláseného užívateľa, viď voľba Definícia východiskových hodnôt. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Čas Čas odjazdu. Položka je k dispozícii len, ak má parameter Zadávanie a zobrazenie časových údajov je povolené hodnotu Áno. Predvypĺňa sa hodnotou zadanou v položke Čas odjazdu zadanou v rámci Definície východiskových hodnôt.
Čerpanie

Informácia o čerpaní pohonných hmôt počas jazdy. Udáva sa v litroch. Ide o súčet všetkých čerpaní pohonných hmôt zadaných v agende Výdaje vozidiel a súčasne pripojených k aktuálnej jazde, pričom dátum jazdy a dátum výdaja vozidla nemusia súhlasiť.

Existuje-li k jízdě nepřipojený výdaj vozidla na čerpání PHM s datem spadajícím do aktuálně zobrazeného měsíce, vytvoří se v seznamu jízd nový řádek s datem shodným s datem výdaje, který má v položce Čerpání hodnotu z položky Množství graficky zvýrazněnou červenou barvou. Užívateľ je tak upozornený na zadané výdaje čerpania PHM, ktoré nie sú zviazané so žiadnou jazdou. V editačnom režime, tzn. po vyvolaní funkcie Úpravy, je možné vytvoriť novú jazdu v zozname jázd, ku ktorej bude priamo pripojený výdaj vozidla, a to jednoduchým doplnením príslušných údajov (východiskové a cieľové miesto, účel jazdy a pod.) na riadku s červenou zvýraznenou hodnotou v položke Čerpanie. Ide o jednu z možností pripojenia výdaja k jazde.

Doplnenie údajov na riadku s červenou zvýraznenou hodnotou v položke Čerpanie nie je umožnené užívateľovi, ktorý nemá právo Opraviť výdaj vozidla. Pre takého užívateľa nie sú položky na príslušnom riadku editovateľné.

Stav nádrže

Stav pohonných hmôt po skončení jazdy. Bližšie viď popis položky Stav nádrže v záložke Zoznam agendy Jazdy.

Na rozdiel od iných agend a funkcie Prepočítať, kde sa na výdaje vozidiel nepripojené k jazde neberie ohľad, tu v zozname jázd v agende Kniha jázd sa do stavu nádrže zohľadňujú i tie výdaje vozidiel typu čerpanie pohonných hmôt, ktoré nie sú pripojené k žiadnej jazde.

Zostáva prejsť Koľko kilometrov je ešte možné prejsť s aktuálnym množstvom pohonných hmôt v nádrži. Zohľadňujú sa i čerpania pohonných hmôt, ktoré nie sú pripojené k jazde, viď popis v predchádzajúcej položke. Výpočet je podobný ako v položke Dojazd.
Počiatok TM

Stav tachometra na začiatku jazdy. Zodpovedá hodnote položky Počiatočný stav TM v agende Jazdy. Či sa stĺpec zobrazuje v záložke Kniha jázd, záleží od nastavenia v Definícii východiskových hodnôt.

Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud počáteční stav tachometru aktuální jízdy neodpovídá koncovému stavu tachometru předcházející jízdy.

Koniec TM Stav tachometra na konci jazdy. Zodpovedá hodnote položky Koncový stav TM v agende Jazdy. Či sa stĺpec zobrazuje v záložke Kniha jázd, záleží od nastavenia v Definícii východiskových hodnôt.

Príklad zoznamu jázd a zobrazených výdajov:

Červenou zvýraznené položky prípadne riadky v zozname jázd užívateľa upozorňujú na situácie, ktoré je potrebné riešiť, bližšie viď Červené zvýraznenie údajov v Knihe jázd.

Pod zoznamom jázd môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Lišta navigátora zoznamu jázd a informácia o termínoch TK a servisné prehliadky

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Tlačidlá na zmenu poradia riadkov nie sú k dispozícii pre jazdy uzavreté Uzávierkou knihy jázd a tam, kde nie sú zmysluplné, napr. šípka dole nie je použiteľná na poslednom riadku zoznamu a pod. Ďalej nie sú k dispozícii, pokiaľ užívateľ nemá právo Pridať, Vymazať, prípadne Opraviť jazdu. V prípadoch, keď je zmysluplné tlačidlá využívať, sú k dispozícii len v editačnom režime. Tato tlačítka mají v agendě Kniha jízd rozšířenou funkci v porovnání s obvyklým chováním v ABRA Gen. Okrem zmeny poradia aktuálneho riadka totiž ešte:
  • Upravia hodnotu v položke Dátum a čas odjazdu:
   • V prípade dátumovo unikátnej jazdy - Ak sa presúva jazda, ktorá je dátumovo unikátna, tzn. len jedna s daným dátumom odjazdu pre zobrazené vozidlo, dátum odjazdu jazdy, cez ktorú sa aktuálna jazda presúva, sa prepíše dátumom odjazdu aktuálnej jazdy a aktuálna jazda získa dátum odjazdu jazdy, cez ktorú sa presúvalo.
   • V prípade viacerých jázd s rovnakým dátumom odjazdu - Pri presúvaní jazdy, ktorá má dátum odjazdu zhodný s dátumami odjazdu ďalších jázd, sa dátum odjazdu presúvanej jazdy vyplní dátumom odjazdu tej jazdy, cez ktorú sa presúvaná jazda presúva. Dátum odjazdu jazdy, cez ktorú sa presúva, sa v tomto prípade nemení.
  • Prepočíta zodpovedajúcim spôsobom hodnoty v položkách Stav nádrže, Zostáva prejsť, Počiatok TM a Koniec TM.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor). Vložený riadok má rovnaký dátum odjazdu ako riadok, na ktorom stál pôvodne kurzor. Funkcia nie je k dispozícii pre jazdy uzavreté Uzávierkou knihy jázd. Funkcia je k dispozícii iba v editačnom režime. Ide o jednu z možností tvorby novej jazdy.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka za aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor). Pridaný riadok má rovnaký dátum odjazdu ako riadok, na ktorom stál pôvodne kurzor. Funkcia nie je k dispozícii pre jazdy uzavreté Uzávierkou knihy jázd. Funkcia je k dispozícii iba v editačnom režime. Ide o jednu z možností tvorby novej jazdy.

  Nový řádek se tedy nepřidá pod poslední záznam v seznamu, jak je v ABRA Gen obvyklé, protože v agendě Kniha jízd je smysluplnější přidat nový řádek pod aktuální záznam.

 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Funkcia nie je k dispozícii pre jazdy uzavreté Uzávierkou knihy jázd a ďalej pre jazdy, ku ktorým je pripojený výdaj vozidla. Pred vymazaním jazdy je potrebné výdaj vozidla najskôr odpojiť, viď možnosti odpojenia výdaja od jazdy. Funkcia je k dispozícii iba v editačnom režime.
 • Chyby - Funkcia informuje o probléme na aktuálnom riadku, ktorý by mohol brániť uloženiu editovanej knihy jázd za daný mesiac, preto je vhodné si chyby prehliadnuť a príp. vykonať príslušné opravy. Ak je problémov na aktuálnom riadku niekoľko, funkcia informuje o prvom nájdenom. Niektoré problémy sa označia hneď po uložení, iné odhalí funkcia Kontrola alebo Uložiť. Funkce je k dispozici pouze pro jízdy s chybou, tj. pro řádky zvýrazněné červenou barvou.

Vedľa navigátora je uvedená informácia o termínoch TK a servisnej prehliadky (s prípadným upozornením na blížiaci sa termín). Pokiaľ v položke Vozidlo nie je vybrané žiadne vozidlo, údaje o termínoch sa nezobrazujú. Uvedené položky:

Názov Popis
Platnosť TK do Obsah položky Platnosť TK do z údajov vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud je technická kontrola prošlá resp. pokud se blíží ukončení platnosti TK a to s předstihem nastaveným v parametru Varovat na prošlou platnost TK a ME s předstihem dní.
Platnosť ME do Obsah položky Platnosť ME do z údajov vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud je měření emisí prošlé resp. pokud se blíží ukončení platnosti ME a to s předstihem nastaveným v parametru Varovat na prošlou platnost TK a ME s předstihem dní.
Dátum najbližšej servisnej prehliadky

Obsah položky Dátum najbližšej servisnej prehliadky z údajov vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud se blíží datum prohlídky a to s předstihem nastaveným v parametru Varovat na blížící se servisní prohlídku s předstihem dní. Nezvýrazňuje sa pre vozidlá so zadaným dátumom vyradenia.

Servisnú prehliadku by ste mali absolvovať, hneď ako je táto alebo nasledujúca položka zvýraznená.

Stav tachometra pre najbližšiu servisnú prehliadku

Obsah položky Stav tachometra pre najbližšiu servisnú prehliadku z údajov vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud nejvyšší stav tachometru zjišťovaný ze zadaných jízd daného vozidla, dosáhl hodnoty zadané ve zmíněné položce. Nezvýrazňuje sa pre vozidlá so zadaným dátumom vyradenia.

Servisnú prehliadku by ste mali absolvovať, hneď ako je táto alebo predchádzajúca položka zvýraznená.

Zoznam výdajov

V spodnej časti záložky môže byť zobrazený zoznam výdajov, ktoré sa vzťahujú k danému vozidlu a sú evidované v agende Výdaje vozidiel s dátumom výdaja spadajúcim do aktuálne zobrazovaného mesiaca. Zoznam je možné voliteľne zobraziť či skryť pomocou funkcie Zobraziť výdaje/Skryť výdaje.

V zozname výdajov je možné zobraziť všetky záznamy výdajov pre dané vozidlo a mesiac alebo si ich zobrazenie obmedziť len na niektoré:

Obmedzenie podľa pripojenia k jazde

Zobrazené výdaje vozidla je možné filtrovať podľa pripojenia k jazde. Je si možné nechať zobraziť všetky výdaje vozidla s dátumom výdaja z aktuálne zobrazeného mesiaca bez ohľadu na ich pripojenie k jazde alebo si ich obmedziť len na výdaje priradené k aktuálnej jazde alebo naopak za výdaje, ktoré zatiaľ k žiadnej jazde pripojené nie sú (a z nich potom vyberať výdaje na pripojenie k aktuálnej jazde). Slúži na to ďalšia časť obmedzovacieho panela v hornej časti zoznamu výdajov:

Príklad obmedzenia len na výdaje ešte nepripojené k žiadnej jazde

Tu síce nejde o číselník, ale o "pohľad" do dokladovej agendy, tzn. o obmedzenie záznamov z dokladovej agendy, avšak vzhľadovo ide o variant obmedzovacieho panela v číselníkoch (tzn. nie o výber z definícií obmedzení nadefinovaných v agende Výdaje vozidiel).

Význam jednotlivých položiek zobrazených v zozname výdajov vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Výdaje vozidiel. Bližšie tu objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Dojazd

Informácia o vzdialenosti, ktorú je možné prejsť so zakúpeným množstvom pohonných hmôt. Udáva sa v kilometroch. Vypočíta sa podľa stavu políčka Pre výpočet spotreby PHM v Knihe jázd stanoviť spotrebu z Normy PHM (na type vozidla) platnej k zadanému dátumu odjazdu buď ako stonásobok podielu Množstva a Spotreby PHM podľa TP, alebo ako stonásobok podielu Množstva a Spotreby podľa normy PHM. Objasníme na príklade:

Majme vozidlo, ktorého priemerná spotreba uvedená v technickom preukaze (Spotreba PHM podľa TP) je 7 l/100km a spotreba podľa normy pohonných hmôt (Spotreba podľa normy PHM) je pre obdobie, v ktorom sa uskutočnila jazda, 5 l/100km. Počas jazdy sme načerpali 35 litrov benzínu a toto čerpanie sme zadali ako výdaj do agendy Výdaje vozidiel.
Ak je začiarknuté tlačidlo Pre výpočet spotreby PHM v Knihe jázd stanoviť spotrebu z Normy PHM (na type vozidla) platnej k zadanému dátumu odjazdu, Dojazd = 100 *(35/5) = 700 km.
Ak nie je začiarknuté tlačidlo Pre výpočet spotreby PHM v Knihe jázd stanoviť spotrebu z Normy PHM (na type vozidla) platnej k zadanému dátumu odjazdu, Dojazd = 100 *(35/7) = 500 km.

Ak nie je vyplnená spotreba PHM podľa technického preukazu alebo podľa normy, tzn. položka Spotreba PHM podľa TP=0 a príznak Pre výpočet spotreby PHM v Knihe jázd stanoviť spotrebu z Normy PHM (na type vozidla) platnej k zadanému dátumu odjazdu nie je začiarknutý alebo nie je zadaná spotreba podľa normy PHM a príznak Pre výpočet spotreby PHM v Knihe jázd stanoviť spotrebu z Normy PHM (na type vozidla) platnej k zadanému dátumu odjazdu je začiarknutý, tak sa vzdialenosť, ktorú je možné prejsť, nevypočíta a Dojazd=0.

Miesto výdaja/Popis výdaja Miesto výdaja sa zobrazuje v prípade záznamov s Typom výdaja = Čerpanie PHM. Ak má Typ výdaja aktuálneho záznamu hodnotu Ostatný výdaj, zobrazuje sa v tomto stĺpci údaj z položky Popis výdaja.
Jazda

Informácia o jazde vozidla, s ktorou je výdaj zviazaný, tzn. RZ a názov vozidla, dátum a čas jazdy, východiskové a cieľové miesto. Pokiaľ výdaj nie je pripojený k žiadnej jazde, zobrazí sa v tomto stĺpci text Nepripojené.

V agende Výdaje vozidiel tejto položke zodpovedá položka K jazde.

Lišta navigátora zoznamu výdajov

V dolnej časti panela je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor pod zoznamom výdajov k jazde

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pripojiť - Na pripojenie aktuálneho výdaja (na ktorom stojí v zozname výdajov kurzor) k aktuálnej jazde (na ktorej stojí kurzor v zozname jázd). Ide o jednu z možností pripojenia výdaja k jazde. Funkcia je k dispozícii len pre záznamy výdajov, ktoré ešte nie sú pripojené k žiadnej jazde, a to len vtedy, keď kurzor v zozname jázd stojí na existujúcej jazde, ktorá nie je uzavretá Uzávierkou knihy jázd. Funkcia nie je k dispozícii v editačnom režime. Po pripojení výdaja k jazde sa automaticky zodpovedajúcim spôsobom prepočíta hodnota položky Stav nádrže a položky Zostáva prejsť v zozname jázd. Ak je pre aktuálne vozidlo v agende vozidlá políčko Vyžadovať stav tachometra pri čerpaní PHM začiarknuté, výdaj nie je možné pripojiť, kým nie je vyplnená položka Stav tachometra.
 • Odpojiť - Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Odpojiť výdaj od jazdy je možné i v prípade, že kurzor v zozname jázd nestojí na jazde, ku ktorej je výdaj vozidla pripojený. Ide o jednu z možností odpojenia výdaja od jazdy.
 • Jízda - Funkce dohledá v seznamu jízd v daném měsíci jízdu, k níž je výdaj připojen, a postaví na ni kurzor. Ak výdaj nie je pripojený k žiadnej jazde a súčasne ide o výdaj typu čerpanie PHM, funkcia vyhľadá riadok v zozname jázd, ktorý má dátum zhodný s dátumom výdaja a postaví naň kurzor, bližšie viď popis v položke Čerpanie. Pre zatiaľ nepripojené výdaje typu ostatný výdaj funkcia nemá význam.

Vedľa navigátora pod zoznamom výdajov je uvedená informácia o načerpanom množstve pohonných hmôt a dojazde, ktorý umožní. Uvedené položky:

Názov Popis
Celkom čerpané množstvo (l) Súčet hodnôt uvedených v položke Množstvo všetkých výdajov vozidiel aktuálne zobrazených v zozname výdajov, tzn. koľko litrov pohonných hmôt bolo podľa zobrazených výdajov načerpaných. Započítavajú sa všetky zobrazené výdaje vozidiel, tzn. i tie, ktoré nie sú pripojené k žiadnej jazde.
Predpokladaný dojazd (km) Predpokladaná vzdialenosť, ktorú je možné prejsť s načerpanými pohonnými hmotami uvedenými v predchádzajúcej položke. Udáva sa v kilometroch. Výpočet je podobný ako v položke Dojazd.

Záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej jazde zo záložky Kniha jázd. Položky zadávané a zobrazované k záznamom jázd sú tu rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Jazda Prejazdové miesta Poznámka

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
RZ vozidla RZ vozidla, ku ktorému daná jazda patrí.
Deň odjazdu Obsah položiek Dátum a čas odjazdu z údajov danej jazdy.
Celkové výdaje Súčet čiastok za čerpanie PHM (výdaje typu Čerpanie PHM) a ďalších výdajov (výdaje typu Ostatný výdaj) zo záložky Čerpania a výdaje pripojených k danej jazde.
Cena PHM Súčet čiastok iba za výdaje typu Čerpanie PHM zo záložky Čerpania a výdaje pripojených k danej jazde.
Uzavreté Informácia o tom, či daná jazda už bola spracovaná uzávierkou knihy jázd.
Počiatok TM Informácia o stave tachometra na začiatku jazdy.
Koniec TM Informácia o stave tachometra na konci jazdy.

Subzáložka Jazda

Subzáložka obsahuje rovnaké údaje ako subzáložka Jazda v záložke Detail agendy Jazdy vo všetkých položkách okrem položky Vozidlo, ktorá tu nie je k dispozícii, pretože v agende Kniha jázd je vozidlo potrebné zvoliť už pri voľbe aktuálneho obmedzenia. Položky nie je možné editovať, ak je záznam jazdy uzavretý Uzávierkou knihy jázd. Jednotlivé položky zadávané v tejto agende môžu byť na rozdiel od predvyplnení popísaných v agende Jazdy predvyplnené hodnotami z Definície východiskových hodnôt.

Subzáložka Prejazdové miesta

Obsah tejto subzáložky je rovnaký ako obsah subzáložky Prejazdové miesta v záložke Detail agendy Jazdy. Položky nie je možné editovať, ak je záznam jazdy uzavretý Uzávierkou knihy jázd.

Subzáložka Poznámka

Obsah tejto subzáložky sa zhoduje s obsahom subzáložky Poznámka v záložke Detail agendy Jazdy. Položky nie je možné editovať, ak je záznam jazdy uzavretý Uzávierkou knihy jázd.

Funkcie k tejto agende:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Ide o výpis jázd evidovaných v agende Jazdy. Nie je tu možné pridávať záznamy jázd samostatne pomocou funkcie Nový. Záznamy sa tu pridávajú v rámci modelovania knihy jázd pre celý daný mesiac pomocou funkcie Úpravy.

Záznamy sa tu pridajú tiež automaticky a to:
Detail / Zoznam F3

 

Opraviť F4

Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy jázd samostatne, nie je ich tu možné ani samostatne opravovať . Ak potrebujete niektorý záznam opraviť, musíte to urobiť buď prostredníctvom opravy daného záznamu jazdy buď v agende Jazdy alebo tu v rámci editácie celého mesiaca pomocou funkcie Úpravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Pozor! Funkcia tlač z peňažného denníku pracuje podobne ako štandardná funkcia Tlač zo záložky Zoznam  iných agend - viď Tlač z dokladových/číselníkových agend - Štandardná funkcia Tlač (F5) - Tlač zo záložky Zoznam. Tu iba s nasledujúcimi odchýlkami:

Po vyvolaní funkcie Tlač sa objaví dialógové okno s nasledujúcimi voľbami:

Príklad volieb tlače v tejto agende

Takže:

 • Neponúka sa tu možnosť Len označené záznamy a to ani vtedy, pokiaľ sú nejaké záznamy (riadky so záznamami jázd) označené. Dôvod je technické obmedzenie.
 • Možnosť Všetko podľa definície obmedzenia (s občerstvením) - pracuje podobne ako voľba Všetko podľa definície obmedzenia (s občerstvením) pri funkcii Tlač zo záložiek Zoznam. Tu len s tým rozdielom, že obmedzenie sa nečerpá zo záložky Obmedzenie, ale z aktuálneho nastavenia lišty obmedzenia knihy jázd.
 • Možnosť Aktuálny záznam sa neponúka v prípade, že v danom mesiaci nie je zadaná žiadna jazda.

Obdobné odchýlky platia pre funkciu Export.

Vymazať F8 Podobne ako tu nie je možné opravovať záznamy, nie je ich tu možné ani mazať. Ak potrebujete niektorý záznam vymazať, musíte to urobiť buď v agende Jazdy alebo tu v rámci editácie celého mesiaca pomocou funkcie Úpravy.
Skopírovať F9 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy samostatne, nie je ich tu možné ani kopírovať.
Občerstviť F11 Jazdy znovu načíta.
Nájsť doklad F7 - Pre túto agendu nemá význam.
Označiť všetko - - Pre túto agendu nemá význam.
Nájsť Ctrl +F7 Pre túto agendu nemá význam.
Nájsť ďalší Shift +F7 Pre túto agendu nemá význam.
Nastavenie tlače po uložení - - Pre túto agendu nemá význam. (Záznamy sa tu needitujú).
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien Ctrl +S - Sledovanie zmien záznamov jázd zobrazených v agende Kniha jázd prebieha v rámci agendy Jazdy.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Úpravy F4

Funkcia nastaví editačný režim, ktorý umožní zadávať, opravovať a mazať údaje ako v záložke Kniha jázd (rýchle zadanie jázd), tak v záložke Detail. Funkcia nie je k dispozícii, ak je aktuálny mesiac uzavretý Uzávierkou knihy jázd.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností nastavenia editačného režimu knihy jázd:

 • Úpravy - Funkcia automaticky občerství zoznam jázd a následne nastaví editačný režim.
 • Úpravy (bez občerstvenia) - Funkcia nastaví editačný režim bez občerstvenia zoznamu jázd.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom pri ukladaní záznamov jázd prebiehajú navyše ďalšie kontroly a akcie:

Akcie prebiehajúce pri uložení záznamov jázd

Vzhľadom k tomu, že užívateľ môže v rámci jednej editácie v agende Kniha jázd zadať naraz jazdy za celý mesiac, pripojiť k nim výdaje z agendy Výdaje vozidiel, prípadne niektoré jazdy vymazať, tak pri ukladaní zmien je potrebné vykonať nielen množstvo obvyklých kontrol správnosti zadaných hodnôt a kontrol oproti databáze, či nedochádza k nejakej kolízii, ale i ďalšie akcie. Každý zadaný riadok v Zozname jázd v záložke Kniha jázd vytvára pri ukladaní jeden záznam v agende Jazdy. Ak sa pri ukladaní riadka nájde chyba, riadok nie je možné uložiť. Aby v takom prípade nedošlo k prípadnej stráte všetkých zmien zadaných počas editácie, zobrazí sa po vyvolaní funkcie Uložiť dialóg Nastavenie spôsobu transakcií pre uloženie knihy jázd, v ktorom užívateľ zvolí spôsob ukladania jednotlivých jázd (rozdiel medzi jednotlivými spôsobmi ukladania je popísaný v kapitole Nastavenie počtu transakcií pre niektoré operácie):

 • Všetko v jednej transakcii - Všetky jazdy sa ukladajú naraz. Při nalezení prvního nedostatku při ukládání jízd je ukládání přerušeno, chybný záznam je občerstven, uživatel je informován, o jaký problém se jedná (např. není vyplněn účel jízdy, není doplněna ujetá vzdálenost apod.), a v případě ukládání nové jízdy je celý řádek zvýrazněn červenou barvou. Ak ide o ukladanie opravovanej jazdy, tzn. jazdy, ktorá existovala už pred práve ukladanou editáciou, riadok nie je zvýraznený červenou farbou, pretože chybná hodnota, ktorú nebolo možné uložiť, sa pri občerstvení nahradila pôvodnou hodnotou, takže riadok jazdy nie je v chybovom stave. V oboch prípadoch sa kurzor postaví na prvý riadok s chybou. Žiadna z ukladaných jázd, tzn. ani záznamy jázd bez chýb, sa neuloží. Chybné údaje je potrebné opraviť a vyvolať znovu funkciu Uložiť.
 • Pre každý záznam sa založí nová transakcia - Každá jazda sa ukladá v samostatnej transakcii, tzn. záznamy jázd, ktoré sú v poriadku a spracovali sa pred objavením chyby, sa uložia. Či sa uložia aj bezchybné záznamy jázd prípadne spracovávané po nájdení záznamu s chybou, závisí od ďalšej voľby:
  • Prerušiť ukladanie - Ukladanie sa po nájdení prvého záznamu jazdy s chybou ukončí, tzn. žiadne ďalšie záznamy jázd nebudú uložené. Pre záznam jazdy s chybou platí to isté, čo v predchádzajúcom bode. Chybné údaje je potrebné opraviť a vyvolať znovu funkciu Uložiť.
  • Jazdu neuložiť a pokračovať v ukladaní - Ukladanie sa po nájdení prvého záznamu jazdy s chybou neukončí, záznam jazdy s chybou sa neuloží, no ukladanie ďalších jázd pokračuje. Tzn. uložia sa všetky záznamy jázd, ktoré sú v poriadku. Chybné záznamy sa občerstvia, tzn. záznamy nových jázd s chybou sa stratia, chybné údaje v záznamoch opravovaných jázd sa nahradia pôvodnou hodnotou. Po skončení ukladania sa zobrazí zoznam jázd, ktoré sa nepodarilo uložiť.

Následne dôjde k samotnému ukladaniu zadaných záznamov jázd, pričom platí:

 • Ukladajú sa všetky jazdy, ktoré existovali už pred aktuálnou editáciou.
 • Neukladajú sa tie novo zadané jazdy, ktoré nemají vyplnené Východiskové miesto alebo Cieľové miesto.
 • Ak je pri editácii nová jazda doplnená na riadok, na ktorom bolo pred editáciou uvedené len čerpanie pohonných hmôt zadané v agende Výdaje vozidiel, pri uložení sa tento výdaj vozidla automaticky pripojí k záznamu jazdy.
 • Je-li při ukládání jízdy objeven nějaký nedostatek, záznam o jízdě se neuloží, uživatel je informován, o jaký problém se jedná (např. není vyplněn účel jízdy, není doplněna ujetá vzdálenost apod.), a v případě ukládání nové jízdy je celý řádek zvýrazněn červenou barvou. Ak ide o ukladanie opravovanej jazdy, tzn. jazdy, ktorá existovala už pred ukladanou editáciou, riadok nie je zvýraznený červenou, pretože chybná hodnota, ktorú nebolo možné uložiť, sa nahradí pôvodnou hodnotou, takže riadok jazdy nie je v chybovom stave. V oboch prípadoch sa kurzor postaví na prvý riadok s chybou.
 • Ak je začiarknuté políčko Pri ukladaní jázd vykonávať automaticky prepočet stavu tachometra, vyvolá sa v rámci ukladania jázd ešte funkcia Prepočítať, ktorá prepočíta stav tachometra a stav nádrže jednotlivých jázd.
Vybrať vzor Ctrl

Funkcia nie je k dispozícii, ak je aktuálny mesiac uzavretý Uzávierkou knihy jázd. Je k dispozícii iba v editačnom režime.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Vybrať vzor

Funkcia umožní zadať jazdu na aktuálnom riadku podľa vybraného vzoru z číselníka Vzory jázd a vytvoriť tak väzbu medzi vzorom jazdy a jazdou. Ide o jednu z možností tvorby novej jazdy a ďalej o jednu z možností zadania trasy, pričom ako bolo uvedené v popise možností, zadanie trasy výberom nejakého vzoru jazdy má ďalšie výhody. Či je vybranie vzoru povinné, závisí od stavu parametra Vzory jázd len z číselníka vo Firemných údajoch.

Podle zvoleného vzoru jízdy se předvyplní některé další údaje, jako např. firma, provozovna, výchozí, cílové a průjezdná místa, účel jízdy, příznak Zpáteční jízda, předvyplní se vzdálenost a datum a čas příjezdu včetně uplatnění případné vzdálenostní a časové odchylky.

Odpojiť od vzoru

Funkcia umožní odpojiť od záznamu jazdy na aktuálnom riadku vzor z číselníka Vzory jázd a odstrániť tak väzbu medzi vzorom jazdy a jazdou. Po odpojení vzoru jazdy sa predvyplnené údaje v jednotlivých položkách jazdy nemenia, je ich však možné upraviť podľa potreby. Ak má parameter Vzory jázd len z číselníka hodnotu Áno, vzor jazdy nie je možné jednoducho odpojiť, ale musí byť nahradený iným vzorom.
Vytvoriť vzor Ctrl +R

Funkcia umožňuje vytvoriť z údajov zadaných v zázname aktuálnej jazdy nový vzor jázd do agendy Vzory jázd a následne nový vzor po súhlase užívateľa pripojiť k aktuálnej jazde. Ide o jednu z možností vytvorenia nového vzoru jazdy.

Funkcia po kontrolnej otázke vyvolá agendu Vzory jázd, otvorí ju "cez" agendu Kniha jázd a prejde priamo do zadania nového vzoru jazdy s predvyplnenými údajmi podľa aktuálnej jazdy. Pozor, v tomto prípade je agenda vzorov jázd vyvolaná priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového vzoru. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového vzoru jazdy) sa takto otvorená agenda automaticky zavrie a systém sa vráti späť do miesta, z ktorého bola funkcia vyvolaná.

Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

Ak je funkcia vyvolaná mimo editačného režimu alebo ak je už jazda uzavretá Uzávierkou knihy jázd, je podľa nej možné vytvoriť nový vzor jazdy, nie je však možné k danej jazde vzor pripojiť.

Funkcia nie je k dispozícii pre záznamy jázd, ku ktorým je už nejaký vzor pripojený.

Kontrola Ctrl +K

Uskutoční formálnu kontrolu správnosti zapísaných údajov. Pokud nalezne nějakou chybu, řádek graficky zvýrazní červenou barvou. Nájdené nezrovnalosti si je možné pre jednotlivé riadky zobraziť pomocou funkcie Chyby v lište navigátora, pričom pre každý riadok je uvedená prvá nájdená chyba.

Funkcia nie je k dispozícii, ak je aktuálny mesiac uzavretý Uzávierkou knihy jázd. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Nie je k dispozícii v záložke Detail.

Funkcia kontroluje:

 • Vyplnenie povinných položiek (účel jazdy, vodič) - Ak nie je vyplnená povinná položka, systém nahlási chybu.
 • Časovú nadväznosť jázd - Vyhľadá jazdy, ktorých časové intervaly sa prekrývajú, a v závislosti od stavu políčka Pri kontrole opraviť nadväznosť času buď priamo automaticky opraví časy odjazdu a príjazdu jázd tak, aby sa jazdy neprekrývali, alebo len červenou farbou zvýrazní riadky s problematickými jazdami.
Zobraziť Ctrl +J

Zobrazí aktuálnu jazdu. Funkcia nie je k dispozícii, ak je aktuálny mesiac uzavretý Uzávierkou knihy jázd a ďalej, ak fókus stojí na riadku, ku ktorému zatiaľ neexistuje záznam jazdy. Je k dispozícii len mimo editačného režimu.

Funkcia vyvolá agendu Jazdy a otvorí ju na záložke Detail "cez" agendu Kniha jázd. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Jazdy.Takto odtiaľ vyvolaná agenda Jázd sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za aktuálnu jazdu vozidla z agendy Kniha jázd.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich jázd k všetkým vozidlám a pod.).

Priem. spotreba Ctrl +S

Funkcia vypočíta a zobrazí informácie o priemernej spotrebe pohonných hmôt za aktuálny mesiac. Vychádza zo stavu nádrže na začiatku a na konci mesiaca, prihliada na uskutočnené čerpania pohonných hmôt a na prejdenú vzdialenosť. Tzn. priemerná spotreba sa vypočíta ako (stav nádrže na začiatku mesiaca + čerpania - stav nádrže na konci mesiaca) * 100 / prejdená vzdialenosť.

Funkcia nie je k dispozícii v záložke Detail.

Na mape Ctrl +G

Zobrazí aktuálne trasu pomocou definície v agende Zobrazenie máp.

Prepočítať Ctrl +P

Funkcia prepočíta stav tachometra a stav nádrže od dátumu poslednej Uzávierky knihy jázd (tzn. nielen v aktuálnom mesiaci) a po dokončení prepočtu vyvolá občerstvenie agendy. Bližšie viď popis položky Stav nádrže a Počiatočný stav TM.

V prípade jázd, ktoré majú začiarknuté Nastaviť nový stav tachometra, nedôjde pri nenadväzujúcom stave tachometra vzhľadom k stavu tachometra predchádzajúcej alebo nasledujúcej jazdy k prepočtu stavu tachometra. Predpokladá sa, že v tomto prípade užívateľ zmenil stav tachometra úmyselne, napríklad v súvislosti s výmenou alebo opravou tachometra.

Funkcia je k dispozícii iba mimo editačného režimu. Nie je k dispozícii v záložke Detail.

Využijete typicky v prípadoch, keď ste robili opravy spätne do už existujúcich záznamov jázd a menili údaje podstatné pre celkovú najazdenú vzdialenosť a pre výpočet spotreby či dodatočne pripájali k jazdám výdaje typu čerpanie PHM. Pozor, na výdaje vozidiel nepripojené k žiadnej jazde sa pri prepočítaní neberie ohľad, tzn. nepripojené čerpania pohonných hmôt sa nezahŕňajú do stavu nádrže.

Funkce provádí kontrolu na logickou a časovou návaznost jízd (datum, čas odjezdu a příjezdu, počáteční a koncový stav tachometru) pro aktuální vozidlo. Ak zistí nekonzistenciu, prepočíta stav tachometra a nádrže. Prepočet sa pre aktuálne vozidlo rieši nasledujúcim algoritmom:

 • Jazdy vozidla sa chronologicky zoradia podľa dátumu a času odjazdu.
 • Prvá jazda v chronologickom rade sa porovná s poslednou uzavretou jazdou (pokiaľ existuje), ďalšia jazda sa potom vždy porovnáva so svojou predchádzajúcou jazdou.
 • Ak jazda svojím stavom tachometra zasahuje do predchádzajúcej jazdy ("prienik", "prekryv"), posunie sa jej počiatočný stav tachometra na hodnotu rovnajúcu sa koncovému stavu tachometra predchádzajúcej jazdy. Koncový stav tachometru přepočítávané jízdy je změněn o stejnou hodnotu jako její počáteční stav, tj. nemění se počet najetých kilometrů v jízdě.
 • Iba pre služobné vozidlo - Ak jazda nenadväzuje bez prerušenia na koncový stav tachometra predchádzajúcej jazdy ("diera"), posunie sa jej počiatočný stav tachometra na hodnotu rovnajúcu sa koncovému stavu tachometra predchádzajúcej jazdy. Koncový stav tachometru přepočítávané jízdy je rovněž změněn o stejnou hodnotu jako její počáteční stav, tj. nemění se počet najetých kilometrů v jízdě.
 • Pokud se stav tachometru při čerpání PHM zadaný na výdaji vozidla dostane díky předchozím přepočtům mimo počáteční a koncový stav tachometru jízdy, je nastaven na koncový stav tachometru jízdy.
Výdaje vozidiel

Ctrl +D

alebo

Shift +Ctrl +D

Je k dispozícii len mimo editačného režimu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Výdaje vozidla za aktuálny mesiac - Funkcia vyvolá agendu Výdaje vozidiel a otvorí ju "cez" agendu Kniha jázd. Zobrazí výdaje vozidla, ktorých Dátum výdaja spadá do aktuálneho mesiaca.
 • Výdaje vozidla za aktuální měsíc otevřít samostatně - Funkce vyvolá agendu Výdaje vozidel a otevře ji samostatně. Zobrazí výdaje vozidla, ktorých Dátum výdaja spadá do aktuálneho mesiaca.
 • Výdaje vozidla k aktuálnej jazde - Funkcia vyvolá agendu Výdaje vozidiel a otvorí ju "cez" agendu Kniha jázd. Zobrazí výdaje vozidla pripojené k aktuálnej jazde.
 • Výdaje vozidla k aktuálnej jazde otvoriť samostatne - Funkcia vyvolá agendu Výdaje vozidiel a otvorí ju samostatne. Zobrazí výdaje vozidla pripojené k aktuálnej jazde.

Na základe tejto voľby funkcia vyvolá agendu Výdaje vozidiel a otvorí ju buď "cez" agendu Kniha jázd alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Výdaje vozidiel. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to buď za výdaje vozidla za aktuálny mesiac, alebo za výdaje vozidla pripojené k aktuálnej jazde.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy Výdajov vozidiel štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.)

Zobrazit výdaje/
Skrýt výdaje
Ctrl +E Umožňuje skryť alebo naopak zobraziť panel so zoznamom výdajov. Nie je k dispozícii v záložke Detail.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.