Kompletizačné listy (KL)

Agenda záznamov kompletizačných listov.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Kompletizácia pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Kompletizácia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.