Normy kompletizácie - záložka Detail

Záložka zobrazí a umožňuje meniť detailné informácie o aktuálnej norme zo záložky Zoznam. Položky zadávané k normám sú rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Strom Pracovný postup Foto

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Výrobok Kód a názov skladovej karty, na ktorú je norma viazaná.
Hmotnosti
  Hmotnosť jednotky

Informácie o hmotnostiach sa zobrazujú iba vtedy, ak má použitá jednotka výrobku (zadaná v položke Jednotka) uvedenú hmotnosť v definícii jednotiek príslušnej skladovej karty. Táto hmotnosť sa potom berie ako požadovaná (cieľová) hmotnosť a zobrazuje sa tu spolu so súčtom hmotností materiálov a rozdielom medzi týmito hmotnosťami a to ako pre jednu vyrábanú jednotku, tak celkovo pre požadovaný počet vyrábaných jednotiek. Rozdiel slúži na kontrolu, či hmotnosti materiálov naplnia celkovú hmotnosť výrobku a či teda v norme nie je nejaká chyba.

Ďalej viď možnosti zadávania požadovaného množstva materiálu.

  Hmotnosť jednotky vypočítaná
  Rozdiel hmotnostnej jednotky

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Skladová karta

Skladová karta, ku ktorej je norma viazaná. K jednej skladovej karte môže byť priradená iba jedna norma. Norma ďalej môže byť viazaná iba na skladové karty s položkou Výrobok nastavenou na "Áno". Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa sklad. karty s príznakom Výrobok.

Ako hlavičkovú skladovú kartu normy-výrobku nie je možné použiť kartu triedy makrokarta, ktorá slúži len na združenie iných skladových kariet a nie je na ňu možné uskutočniť príjem, pričom príjem na skladovú kartu výrobku je finálna funkčnosť kompletizačného listu, kedy vzniká doklad typu Príjem hotových výrobkov (PHV).

Počet

Spolu s Jednotkou určujú množstvo, pre ktoré je norma zostavená. Povolený iba kladný nenulový počet.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Počet tu môže byť zadaný bez ohľadu na nedeliteľnosť jednotky. Nedeliteľnosť použitej jednotky sa uplatní až pri vkladaní normy (resp. skladovej karty) do kompletizačného listu - tam už zadať zlomok nedeliteľnej jednotky nie je možné.

Počet tu nemá žiadnu väzbu na počet jednotiek, ktoré sa budú niekedy v budúcnosti podľa tejto normy vyrábať. Použite taký počet, pre ktorý sa bude norma najjednoduchšie zostavovať a kontrolovať. Väčšinou sa používa 1 alebo 10, je ale možné zadať ľubovoľné číslo. (Napríklad 27 ks, pretože v rámci kompletizácie sa do zapekacej pece zmestí práve 27 ks a kompletizácia po takýchto dávkach je preto výhodná.)

Jednotka Viď Počet.
Kalkulačný sklad materiálu

Sklad, pre ktorý sa vykonáva kalkulácia, resp. z ktorého sa berie cena materiálu na zistenie kalkulačnej ceny výrobku. Viď práca so skladmi v kompletizácii a kalkulácia cien. Povinná položka. Predvypĺňa sa obsahom rovnomennej položky z Nastavenia kompletizácie.

Z Nastavenia kompletizácie sa ďalej berie príznak, či sa má pre kalkuláciu použiť prednostne posledná obstarávacia cena alebo skladová cena z poslednej uzávierky.

Kalkulačný sklad z hlavičky sa neberie do úvahy, ak je zadaný sklad na riadku materiálu.

Ako kalkulačný sa obvykle volí sklad, z ktorého sa vydáva materiál pri samotnom spracovaní kompletizácie v rámci kompletizačných listov, aby sa cena vypočítaná na norme čo najviac približovala reálnej cene pri výrobe.

Poznámka Dopĺňajúci popis danej normy. Nepovinná položka. Položka nemá žiadny ďalší význam, slúži iba ako dopĺňajúce info.
Cena jednotky Cena výrobku vypočítaná z obsahu normy za použitia materiálu z kalkulačného skladu. Je to cena materiálu potrebného na kompletizáciu jednej jednotky výrobku.
Celková cena

Celková cena zadaného množstva (položka Počet) výrobku. Je to celková cena materiálu potrebného na kompletizáciu normy, resp. celková cena materiálu zadaného v obsahu normy.

Podrobný postup, podľa ktorého kalkulácia cien prebieha a kedy prebieha, viď Kalkulácia cien.

Dátum kalkulácie ceny Pri vytvorení novej normy sa automaticky vyplní aktuálny systémový dátum platný v dobe jeho vytvorenia. Pri oprave normy sa automaticky vyplní aktuálny systémové dátum platný v dobe opravy, tzn. položka obsahuje dátum poslednej aktualizácie normy.
Vytvoril Pri vytvorení novej normy sa automaticky vyplní menom aktuálneho užívateľa, ktorý normu vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý danú normu opravil/aktualizoval, pokiaľ bola norma aktualizovaná.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov normy, tzn. materiálov, z ktorých sa norma skladá.

Možnosti zadávania požadovaného množstva materiálu:

Požadované množstvo materiálu je možné zadávať prostredníctvom Počtu, Jednotky či Hmotnosti. Platí:

 • Pri zadaní skladovej karty a jej jednotky, viď položky ďalej, sa do riadka načíta aj hmotnosť a hmotnostná jednotka zadaná pre danú skladovú jednotku v definícii skladovej karty. Pri zmene skladovej jednotky v riadku sa zmení aj k nej prislúchajúca hmotnostná jednotka, hmotnostnú jednotku nie je možné editovať, je vždy daná skladovou jednotkou.
 • Pri editácii riadka prebiehajú nasledujúce prepočty:
  • keď sa zmení počet, dopočíta sa hmotnosť
  • keď sa zmení jednotka, počet sa nezmení, nastaví sa hmot. jednotka a dopočíta sa hmotnosť
  • keď sa zmení hmotnosť, dopočíta sa počet
  • keď sa zmení skl.karta, prepočíta sa počet skladových jednotiek podľa pomeru hmotností pôvodnej a novej skladovej jednotky

Ďalej platí:

 • Pri zmene jednotky sa NEKONTROLUJE, či sú hmotnosti jednotiek v rovnakom pomere ako ich vzťahy.
 • Ak nie je zadaná hmotnosť zvolenej skl.jednotky, prepočty sa nevykonávajú.
 • Hmotnosť výrobku:
 • Skl. karty-polotovary:
  • Pri vložení normy do normy - čo sa týka hmotnosti, správa sa ako normálny materiál, ktorý sa nevyrába, tzn. jej hmotnosť sa zoberie z použitej jednotky polotovaru.

Predpokladom správneho fungovania a plného využitia je zadanie hmotností pre jednotky skladových kariet používané v Kompletizácii.

Subzáložka obsahuje nasledujúce ovládacie prvky:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov.

Názov Popis
Kód skl. karty

Skladová karta materiálu. Položka, ktorou je skladová karta identifikovaná, sa zobrazuje podľa nastavenia položky Zadávať pod zoznamom materiálov.

Materiálom môže byť aj iný výrobok - viď ďalej položku Rozpad. Zmenou skladovej karty sa prepočíta cena, ostatné údaje sa nemenia.

Zadanie viacerých riadkov naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi. Podrobnejšie pozri popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Z obsahu makrokarty sa samozrejme vložia len riadky skladového typu 3. Samotnú kartu triedy makrokarta tu nie je možné použiť ako skladovú kartu výrobku. Makrokarta slúži len na združenie iných skladových kariet a nie je na ňu možné uskutočniť príjem, pričom príjem na skladovú kartu výrobku je finálna funkčnosť kompletizačného listu a vzniká doklad typu Príjem hotových výrobkov (PHV).

Názov skl. karty Názov skladovej karty.
Popis

Nepovinný dopĺňajúci popis skladovej karty, ktorý sa použije na bližšiu špecifikáciu použitého materiálu. V popise sa môžu zadať vlastnosti, ktoré má materiál na danom riadku mať.

Použití (z truhlářské dílny):
Sklad obsahuje 2 rôzne druhy materiálu Skrutka 50x6, ktoré odlišuje povrchová úprava (oceľový/kadmiovaný). Z hľadiska inventarizácie stačí ich sledovanie na spoločnej skladovej karte Skrutka 50x6. V rámci jednej normy môže byť predpísané použitie skrutiek danej veľkosti oboch povrchových úprav a pri oboch je požadovaný úplne konkrétny počet. Spoločná skladová karta Skrutka 50x6 sa zadá do obsahu normy v dvoch riadkoch v príslušných množstvách – napr. raz ako 5 ks skrutiek oceľových a druhý raz 10 ks skrutiek kadmiovaných. Ku každému riadku sa potom pripojí popis – označenie povrchovej úpravy. Tento údaj sa potom z normy prenesie do riadka materiálu v kompletizačnom liste, kde slúži ako informácia pre výrobcu (truhlára) pri kompletizácii konkrétneho výrobku.

Počet

Počet jednotiek materiálu (hrubý) potrebný na kompletizáciu výrobku, resp. na kompletizáciu množstva výrobkov, ktoré je zadané na hlavičke normy. Je potrebné zadať množstvo, ktoré sa má odpísať zo skladu, tzn. napríklad určitú dĺžku elektrického vodiča vrátane rezervy na zapojenie.

Jedna z možností, ako zadať požadované množstvo suroviny. Čo pre neho platí, viď vyššie možnosti zadávania požadovaného množstva materiálu.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jedn.

Jednotka skladovej karty, v ktorej je zadaný počet-množstvo materiálu v norme. Počet tu môže byť zadaný bez ohľadu na nedeliteľnosť jednotky. Kritériom pre výber tejto jednotky je len jej vhodnosť v súvislosti s počtom. Jedna z možností, ako zadať požadované množstvo suroviny. Čo pre neho platí, viď vyššie možnosti zadávania požadovaného množstva materiálu.

Ak má karta jednotky zadané, predvyplní sa automaticky tá, ktorá je zadaná ako hlavná. Je ale samozrejme možné vybrať i inú.

Prev.j. Prevodová jednotka - jednotka skladovej karty pre prevod materiálu zo skladu materiálu do prevádzkového skladu. Táto jednotka sa uplatní až v kompletizačnom liste - v okamihu výpočtu materiálu pri vkladaní výrobku do kompletizačného listu sa použije ako predpísaná jednotka v riadku materiálu pre jeho prevod a pokiaľ nie je ručne zmenená, je použitá na dokladoch PRV (prevodka výdaj) a PRP (prevodka príjem).
Hmotnosť Hmotnosť a hmotnostná jednotka suroviny vzhľadom k zadanému počtu a jednotke. Jedna z možností, ako zadať požadované množstvo suroviny. Čo pre neho platí, viď vyššie možnosti zadávania požadovaného množstva materiálu.
Hmot.j.
Straty %

Straty (odpad) v percentách, desatinné číslo v intervale 0 až 100%. Straty vyjadrujú mieru zníženia hmotnosti/rozmerov materiálu vo výrobku pri spracovaní v rámci kompletizácie.

Položka je len informatívna, nemá v dátach ďalšie nadväznosti.

Cena

Skladová karta materiálu. Počíta sa z počtu jednotiek a ceny jednotky v kalkulačnom sklade. Ak na riadku nie je položka Sklad vyplnená, použije sa cena z kalkulačného skladu uvedeného na hlavičke. Pre kalkuláciu sa použije cena podľa príznaku z Nastavenia kompletizácie.

Podrobný postup, podľa ktorého kalkulácia cien prebieha a kedy prebieha, viď Kalkulácia cien.

Prev. skl.

Nastavenie, či sa má pre daný materiál použiť prevádzkový sklad. Položka môže nadobúdať hodnoty:

 • Áno - prevádzkový sklad sa použije. Materiál sa najskôr prevedie do prevádzkového skladu prevodkou (ak ho nie je pre danú výrobu na prevádzkovom sklade dostatok) a až potom sa použije doklad výdaja materiálu do výroby (VMV).
 • Nie - prevádzkový sklad sa nepoužije. Materiál sa bude spotrebovávať priamo zo skladu materiálu, priamo dokladom výdaja materiálu do výroby.

Aby sa prevádzkový sklad pre materiál v riadku materiálov KL automaticky použil (predvyplnil), musí byť prevádzkový sklad na KL zadaný (viď položka Prevádzkový sklad v subzáložke Hlavička KL).

Ovplyvňuje predvyplnenie položky Sklad v riadkoch materiálu v subzáložke Strom kompletizačného listu (KL). Podrobnejšie viď Práca so skladmi v Kompletizácii.

Sklad

Sklad, z ktorého sa majú brať ceny pre kalkuláciu.

Je to nepovinný údaj, ktorý slúži na vytvorenie výnimky v čerpaní materiálu pre kompletizáciu.
Ak nie je zadaný, cena sa pri kalkulácii berie z kalkulačného skladu uvedeného na hlavičke. Ak je zadaný, kalkulácia bude brať cenu materiálu vždy zo zadaného skladu.

Tu zadaný sklad sa prenáša aj do riadka materiálu v kompletizačnom liste. Podrobnejšie viď Práca so skladmi v Kompletizácii.

Náhrady

Možnosti náhrad materiálu pri kompletizácii v Kompletizačnom liste - sú tri:

 • Nie – materiál nie je možné nahradiť žiadnym iným materiálom
 • Čís. (číselník) – materiál je možné nahrádzať, náhrady sa vyberajú z pripraveného číselníka, resp. sa podľa neho kontrolujú
 • Áno – materiál je možné nahradiť ľubovoľným iným materiálom/skladovou kartou, správnosť náhrady záleží len na užívateľovi - táto možnosť je prednastavená
Rozpad

Táto vlastnosť má význam len, keď je materiálom výrobok (polotovar) s vlastnou normou. Určuje, či sa tento výrobok–materiál pri kompletizácii (konkrétne pri vykonaní výpočtu) rozpadne na vlastné materiály podľa svojej normy.

 • Áno - polotovar sa rozpadne. Pri kompletizácii finálneho výrobku sa bude tiež kompletizovať zo svojich materiálov.
 • Nie - polotovar sa použije "vcelku". Použije sa priamo ako skompletizovaný výrobok z vlastnej zásoby. Bol už skompletizovaný skôr alebo bol pre túto kompletizáciu nakúpený od dodávateľa, i keď zvyčajne sa kompletizuje.

V normách je možné Rozpad=Áno nastaviť iba pre skladovú kartu s príznakom Výrobok=Áno (pretože iba taká môže mať zavedenú vlastnú normu). Nie je rozhodujúce, či v danom okamihu táto norma už existuje alebo nie. Hodnota Áno sa tiež pre takéto skl. karty (s príznakom Výrobok=Áno) predvypĺňa.

Ak norma neexistuje, bude sa v KL k takejto položke pristupovať ako k nevyrábanému materiálu. Viď Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Kompletizácie.

Nastavenie rozpadu z noriem bude možné v kompletizačnom liste upraviť pomocou tlačidiel Rozpad -, Rozpad +. Nastavenie Rozpadu v norme tiež ovplyvňuje, ako sa bude daná položka zobrazovať v strome normy a v strome KL. Viď Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Kompletizácie. Ďalej viď tiež príklad Kedy použijeme Rozpad=Nie a zmenu rozpadu a Vyrábať=Nie.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá a výber položky pre zadávanie skladovej karty do aktuálneho riadka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok označený kurzorom.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka označeného kurzorom.
 • Importovať - na import obsahu vybraných noriem do práve editovanej normy. Po stlačení tohto tlačidla sa "cez" agendu noriem otvorí dočasne znovu agenda Normy, v ktorej je možné označiť vybrané normy, ktoré chcete naimportovať. V tomto prípade sa agenda noriem síce otvára s tzv. červeným obmedzením "Normy na výber", ale toto obmedzenie je prázdne, tzn. nijako agendu neobmedzuje. Takže na výber sa ponúkajú všetky existujúce normy (vrát. tej, do ktorej sa importuje). K dispozícii sú všetky funkcie agendy Normy. Po výbere noriem a stlačení tlačidla OK sa systém vráti do rozeditovanej normy a zároveň do nej pridá riadky označených noriem. Ak nebola žiadna norma označená, naimportujú sa riadky normy, ktorá je aktuálne zaostrená v zozname noriem (na ktorej stojí kurzor).
 • Zadávať - Na nastavenie zadávaného údaja o skladovej karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta v zozname riadkov.

Subzáložka Strom

Subzáložka zobrazí zloženie práve spracovávanej normy v stromovej štruktúre. Pokiaľ výrobok obsahuje aj polotovary, je aj u nich možné zistiť, z akých materiálov sa skladajú a aký vplyv tieto materiály majú na celkovú cenu výrobku.

Strom slúži len na prehliadanie štruktúry normy, neslúži na editáciu.

Ovládanie stromu je popísané v kap. Špecifické ovládacie prvky a vlastnosti Kompletizácie.

Názov Popis
Ovládacie prvky stromu Grafické prvky na rozbalenie/zbalenie vetvy a grafické znázornenie, či ide o výrobok s vlastnou normou alebo len o materiál, viď kapitolu Ovládacie prvky kompletizácie.
Skladová karta Kód a názov skladovej karty výrobku alebo materiálu.

Význam ďalších zobrazovaných položiek je zrejmý z ich názvov a je uvedený v popise zoznamu riadkov v subzáložke Obsah.

V tejto subzáložke je aktívna funkcia Polotovar.

Subzáložka Pracovný postup

Textový popis pracovného postupu. Využije sa ako informatívna položka napr. pre niektoré reporty.

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k norme obrázok - následne ho je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V spodnej časti záložky potom môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Kalkulovať - - Funkcia je podrobne popísaná v kapitole Normy kompletizácie - záložka Zoznam.
Polotovar - -

Funkcia je aktívna len v subzáložke Strom. Otvorí agendu Normy, pokiaľ je v aktuálnom riadku polotovar - teda výrobok, použitý ako zložka práve spracovávanej normy. Agenda Normy sa otvorí s obmedzením na jedinú normu z aktuálneho riadka.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.