Sprievodca prevodom materiálu do prevádzkového skladu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Kompletizačné listy (KL) po vyvolaní funkcie Previesť v záložke Zoznam. Slúži na hromadné prevedenie materiálov potrebných pre výrobu do prevádzkového skladu. Pre viac informácií viď Základné pojmy, proces a doklady Kompletizácie - Prevod materiálu.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1.krok - Materiály

Tu sa zobrazí zoznam materiálu, ktorý je potrebné previesť do prevádzkového skladu v označených kompletizačných listoch, pre ktoré ste funkciu vyvolali. Do úvahy sa berú iba kompletizačné listy so zadaným prevádzkovým skladom. Množstvo určené na prevod sa predvyplní, pričom opakujúce sa materiály s rovnakými údajmi sa sčítajú do jedného záznamu. Musia mať rovnaký rad kompletizačných listov (pretože každý rad môže mať iné nastavenie radov kompletizácie), ďalej rovnaký východiskový a prevádzkový sklad v hlavičke KL a jednotku, v ktorej sa má prevod uskutočniť. Predvyplnené množstvo môžete upraviť.

Platí:

  • Zohľadňuje sa jednotka pre prevod, nastavená v záložke Strom kompletizačného listu v paneli na editáciu materiálu. (Ak nie je pre daný materiál prevodová jednotka uvedená, použije sa rovnaká jednotka ako pre doklad Výdaj materiálu do výroby (VMV) pri prevode KL do stavu Výdaj). Ak sú v rôznych výrobkoch stromu kompletizačného listu jednotky rôzne, každá znamená nový riadok zoznamu pre prevod a tým pádom aj do prevodky.
  • Zohľadňuje sa prípadne zadané nedeliteľné množstvo jednotky pre prevod a prebehne zaokrúhlenie smerom nahor na celé nedeliteľné množstvo.
  • Nekontroluje sa, či sa tento prevod spúšťa opakovane!
  • Nekontroluje sa, či už existujúca zásoba na prevádzkovom sklade je určená pre inú výrobu (to si zabezpečí užívateľ prevedením výroby do stavu Výdaj materiálu)!

2. krok - Potvrdenie prevodu materiálu

V druhom kroku sprievodcu máte možnosť začiarknuť, či sa majú k prevodkám výdaj vytvoriť priamo aj zodpovedajúce prevodky príjem. Význam tohto začiarkavacieho políčka je analogický ako význam políčka "Automaticky vytvoriť prevodku príjem" pri ručnej tvorbe prevodky výdaj. Ak voľba nie je začiakrnutá, vytvorí sa iba prevodka - výdaj, čo umožní jednoduchšiu prácu v okamihu, keď užívateľ potrebuje niektoré materiály zameniť za iné.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa spustí proces generovania prevodiek zo skladov materiálu (viď popis položky východiskový sklad v hlavičke KL) do prevádzkového skladu.

3. krok - Súhrn a dokončenie

V tomto kroku sa zobrazuje informácia o výsledku uskutočneného prevodu a zoznam vygenerovaných dokladov. Doklady sú dostupné na prehliadanie, opravy či tlač v agende Prevodky výdaj resp. Prevodky príjem.

Ak vygenerované doklady nie sú podľa vašich predstáv (v priebehu sprievodcu ste niečo zadali nechtiac chybne), môžete vygenerované doklady opraviť a to i hromadne alebo kompletne zmazať a vygenerovať znovu.