Drobný majetok - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej karte drobného majetku (DrM) zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku kartám sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Foto Rozpis Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Inventárne číslo Obsah položky Inventárne číslo z údajov karty drobného majetku.
Názov Obsah položky Názov z údajov karty drobného majetku.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Kód CPA Kód CPA. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec dlhý 1-20 znakov a je ho možné využiť aj pre ľubovoľné iné kódovanie položiek drobného majetku. Dá sa použiť na triedenie.
Inventárne číslo

Inventárne číslo karty drobného majetku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber karty majetku a pod., a keď zvolíte správny tvar inventárneho čísla, uľahčí vám to orientáciu v zozname kariet majetku. Inventárne číslo by malo byť unikátne a čo najvýstižnejšie.

Ako bolo povedané v kapitole Ako začať používať Majetok, je možné využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry inventárneho čísla. Ak je táto možnosť nastavená, inventárne číslo sa predvypĺňa na novo zadávaných kartách automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor inventárneho čísla na základe definovanej štruktúry inventárneho čísla, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa inventárne číslo, ktoré nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi inv. číslami), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor inventárneho čísla vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Názov Názov majetku. Zobrazuje sa vedľa číselníkových položiek so zadanou kartou majetku ako bližší, vysvetľujúci popis zvolenej karty, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší.
Umiestnenie Údaj o umiestnení majetku. Zadáte kód umiestnenia alebo vyberiete z číselníka umiestnení majetku. Pri drobnom majetku nepovinná položka. Ide o položku s históriou.
Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba za daný majetok. Zadáte kód osoby alebo vyberiete z číselníka zodpovedných osôb. Či je položka povinná, závisí od stavu zadania zodpovedajúceho parametra v Nastavení parametrov majetku. Ide o položku s históriou.

Pri kartách drobného majetku, ktoré majú zadaný počet kusov, je možné zodpovedné osoby priraďovať tiež priamo k jednotlivým kusom v subzáložke Rozpis.

Evidenčné str.

Stredisko, na ktorom je daný majetok evidovaný. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ide o položku s históriou.

Evidenčné stredisko zadané na kartách majetku má hlavne informačný charakter, je možné podľa neho karty obmedzovať, obstarávať za neho tlačové reporty apod.

Nákladové str.

Pri kartách dlhodobého majetku je nákladové stredisko to stredisko, do nákladov ktorého sa majú premietať odpisy majetku. Tu pri kartách drobného majetku nemá tento význam, no môžete si ho vyplniť napr. strediskom, do nákladov ktorého ste zaúčtovali spotrebu daného drobného majetku. Nákladové stredisko zadané na kartách drobného majetku má hlavne informačný charakter, je možné podľa neho karty obmedzovať, obstarávať za neho tlačové reporty a pod.

Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ide o položku s históriou.

Zákazka

Zákazka pre danú kartu majetku. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Zákazky zadané na kartách drobného majetku majú hlavne informačný charakter, je možné podľa nich karty obmedzovať, obstarávať za ne tlačové reporty a pod.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Stav majetku

Informačná položka o tom, v akom stave sa aktuálne nachádza daná karta majetku. Stav karty:

  • V evidencii
  • Vyradená

Needitovateľná položka, stav sa zmení po zadaní dátumu vyradenia. Vyradenie karty drobného majetku z evidencie teda vykonáte opravou karty a zadaním dátumu vyradenia (na rozdiel od kariet dlhodobého majetku-DM).

Dátum obstarania Dátum obstarania majetku, pri drobnom majetku ide o dátum jeho zaradenia do evidencie. Má informačný charakter.
Cena s DPH

Určuje, či zadávané ceny (všetky) obsahujú DPH (položka má len evidenčný význam a nemá vplyv na veľkosť vypočítaných odpisov).

Ďalej viď i kap. často kladené otázky, otázka Majetok - ako čerpať výdaj obstarania s DPH?

Obstarávacia cena Pořizovací cena k datu zařazení do evidence v ABRA Gen. V položke Obstarávacia cena je vždy celková čiastka (za všetky prípadné kusy v rozpise). Obstarávaciu cenu môžete zadať ručne alebo môžete obstarávacie ceny prevziať zo zadaných obstarávacích dokladov pomocou funkčného tlačidla . Po jeho stlačení sa položka predvyplní sumou obstarávacích cien z dokladov výdajov obstarania k danej karte majetku. Cena môže byť už podľa dokladov obstarania predvyplnená - keď máte doklady obstarania už zadané a keď ste ich zadávali s tým, že sa majú do obstarávacej ceny na karte premietnuť. Ďalej viď väzba ceny z dokladu obstarania a obstarávacej ceny na karte.
Výrobné číslo Výrobné číslo majetku. Nepovinná položka.
Rok výroby Rok výroby. Nepovinná položka.
Počet kusov Počet kusov evidovaných pre danú kartou drobného majetku. Ako bolo povedané v úvodnej kap., k jednej karte majetku je možné evidovať väčšie množstvo kusov ako jeden a pre jednotlivé kusy si potom v subzáložke Rozpis viesť evidenciu ich inventárnych subčísel a zodpovedných osôb. Keď je nejaký rozpis zadaný, musí platiť, že počet uvedený v rozpise sa rovná počtu zadanému v tejto položke.
Dátum vyradenia Dátum úplného vyradenia majetku z evidencie. Po jeho zadaní karta zmení stav na vyradenú, viď vyššie Stav majetku. A naopak pri jeho vynulovaní sa vyradená karta vráti späť do evidencie.
Dôvod vyradenia Dôvod, z akého bol drobný majetok vyradený.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k danej karte.

Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o karte drobného majetku aj obrázky ako obrazovú dokumentáciu - následne ich je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Rozpis

Subzáložka je k dispozícii jedine v prípade, že karta majetku je zadaná na väčší počet kusov ako jeden. Viď položka Počet kusov v subzáložke Hlavička. Ako bolo objasnené v úvodnej kap., slúži pre prípad, keď na jednej karte drobného majetku chceme sledovať väčší počet kusov majetku a zodpovedné osoby, ktorým boli jednotlivé kusy zverené.

V prípade, že na karte je zadaný počet 0 alebo 1, vnútorne sa vygeneruje pri uložení jeden fiktívny záznam do rozpisu, ktorý prevezme údaje z hlavičky karty (pre užívateľa nie je viditeľný, uvidí ho len v prípade, že na takejto karte opraví množstvo na viac ako jedna. Potom bude mať na zobrazenej záložke rozpisu tento záznam.) Výhodou tohto riešenia je jednotnosť tlač. zostáv, ktoré potom môžu jednotne čerpať údaje z rozpisu aj pre karty, ktoré majú zadaný počet 0 alebo 1.

Názov Popis
Inventárne číslo

Inventárne číslo pre jednotlivé kusy drobného majetku, prípadne skupinu kusov drobného majetku. Predvypĺňa sa inventárnym číslom karty, ktoré môžete ľubovoľne editovať, napr. pridať k nemu ďalšie rozšírenie a pod. Objasníme na príklade:

Majme ako drobný majetok 4 ks vŕtačiek. Môžeme si ich zaevidovať každú zvlášť, alebo si ich kvôli jednoduchosti zaviesť ako jednu kartu DrM napr. s inventárnym číslom DrM0003-2002. Pričom 1 ks vŕtačky dostane do správy Nováčik, 2ks Dedko a 1ks Blažková. Môžeme ich rozlíšiť napr. číslom za lomkou inventárneho čísla a pod. Potom môže rozpis vyzerať nasledovne:

Príklad rozpisu

Počet Počet kusov zahrnutý pod inventárne číslo z predchádzajúcej položky.
Zodpovedná osoba Zodpovedná osoba za daný kus, resp. daný počet kusov. Povinná položka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.