Dlhodobý majetok - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej karte majetku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku kartám sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Kmeňové údaje Foto Súbor prvkov Údaje - minulosť Údaje pre odpisy Editácia odpisov Zaradenie Vyradenie Ceny - prehľad Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Inventárne číslo Obsah položky Inventárne číslo z kmeňových údajov karty majetku.
Názov Obsah položky Názov z kmeňových údajov karty majetku.

Subzáložka Kmeňové údaje

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Názov
Name
Názov majetku. Zobrazuje sa vedľa číselníkových položiek so zadanou kartou majetku ako bližší, vysvetľujúci popis zvolenej karty, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší.
Kód CPA
Code
Kód CPA. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec dlhý 1-13 znakov a je ho možné využiť aj pre ľubovoľné iné kódovanie položiek majetku. Dá sa použiť na triedenie.
EAN
EAN
Čiarový kód na označenie danej karty majetku a manipuláciu pomocou čítačky čiarových kódov.
Inventární číslo
InventoryNr

Inventárne číslo karty majetku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber karty majetku a pod., a keď zvolíte správny tvar inventárneho čísla, uľahčí vám to orientáciu v zozname kariet majetku. Inventárne číslo by malo byť unikátne a čo najvýstižnejšie.

Ako bolo povedané v kapitole Ako začať používať Majetok, je možné využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry inventárneho čísla. Ak je táto možnosť nastavená, inventárne číslo sa predvypĺňa na novo zadávaných kartách automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor inventárneho čísla na základe definovanej štruktúry inventárneho čísla, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa inventárne číslo, ktoré nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi inv. číslami), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor inventárneho čísla vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či už karta so zadaným inv. číslom neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením.

Druh majetku
AssetType_ID

Položka určuje, o aký druh majetku ide. Zadáte kód druhu majetku alebo vyberiete z číselníka druhov majetku. Povinná položka.

Na dodávané druhy majetku sú naviazané definície v dodávaných predkontáciách pre majetkové doklady. Keď nemáte vlastné predkontácie, používate dodávané a chcete, aby sa pre danú kartu majetku správne predkontovali príslušné účty, venujte výberu druhu majetku patričnú pozornosť.

Vybranie druhu majetku môže ďalej spôsobiť predvyplnenie položky Predkontácie pre odpisy (viď ďalej). Keď položka Predkontácie zatiaľ nie je zadaná, predvyplní sa po vybraní druhu majetku kontáciou pre odpisy, pokiaľ je táto v číselníku druhov k danému druhu majetku priradená.

Vybraný druh majetku ďalej určuje, aké predkontácie sa budú predvypĺňať na doklady zaradenia, zmeny ceny a vyradenia majetku pre danú kartu, pokiaľ sú v číselníku druhov majetku k danému druhu majetku tieto kontácie priradené. Ďalej viď Pravidlá výberu predkontácie na doklad.

Ide o položku s históriou.

Pri zaradení karty do evidencie pre položky s históriou platí:

 • V historických hodnotách položky sa vyhľadá hodnota platná k dátumu zaradenia karty do evidencie.
 • Historické hodnoty zadané pred dátumom zaradenia sa zabudnú.
 • Pre hodnotu platnú v dobe zaradenia do evidencie sa nastaví, že platí od dátumu zaradenia karty do evidencie.
 • Pokiaľ v historických hodnotách hodnota platná k dátumu zaradenia nie je a zadanie položky je povinné, zoberie sa hodnota platná k najbližšiemu vyššiemu dátumu a nastaví sa, že táto hodnota platí už od dátumu zaradenia. Pokiaľ v takomto prípade zadanie položky nie je povinné, položka zostane prázdna.
 • Pre karty už skôr odpisovaného majetku sa ako dátum zaradenia počíta Pôvodný dátum zaradenia karty do evidencie.

Pokiaľ je dátum zaradenia karty do evidencie vyšší ako aktuálny dátum (systémový dátum v počítači), uložia sa do historických hodnôt dva riadky s rovnakou hodnotou položky: jeden riadok platí od aktuálneho dátumu do dátumu, ktorý je o jeden deň nižší, ako je dátum zaradenia do evidencie, druhý platí od dátumu zaradenia do evidencie. Táto skutočnosť nemá vplyv na výpis Kníh majetku spätne k dátumu, kde sa karta majetku zobrazuje ako karta v evidencii až po dátume zaradenia do evidencie.

Predkontácie

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie dokladov odpisov karty majetku do účtovníctva.

Kód predkontácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka predkontácií, vybrať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie všeobecne ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácia na doklady. Zrealizované predkontovanie daného dokladu je vidieť v záložke Rozúčtovanie dokladu odpisov, kde možno ešte vykonať prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Tu platí pri výbere predkontácie drobná odlišnosť: Pokiaľ je už zadaný na karte majetku rad dokladov pre odpisy (viď ďalej) a existujú nejaké predkontácie nadefinované priamo pre tento rad, číselník predkontácií sa otvorí priamo s predkontáciami len pre tento rad. Pokiaľ neexistujú žiadne predkontácie nadefinované pre zadaný rad odpisov, tak sa číselník predkontácií otvorí bez ohľadu na rad, tzn. ponúka len predkontácie, ktoré nie sú určené pre nejaký konkrétny rad. Podobne, ak rad zatiaľ nie je známy, tzn. nebol ešte zadaný. Nie je možné zadať a uložiť na kartu predkontáciu nadefinovanú pre iný rad ako ten, ktorý je zadaný na karte majetku.

Predkontácie, ktoré sa majú predvypĺňať do ďalších dokladov o majetku, sa môžu nastaviť v číselníku druhov majetku.

Umístění
AssetLocation_ID
Údaj o umiestnení majetku. Zadáte kód umiestnenia alebo vyberiete z číselníka umiestnení majetku. Povinná položka. Ide o položku s históriou, viď Pravidlá pre položky s históriou pri zaradení kariet majetku do evidence.
Odpovědná osoba
Responsible_ID
Zodpovedná osoba za daný majetok. Zadáte kód osoby alebo vyberiete z číselníka zodpovedných osôb. Či je položka povinná, závisí od stavu zadania zodpovedajúceho parametra v Nastavení parametrov majetku. Ide o položku s históriou, viď Pravidlá pre položky s históriou pri zaradení kariet majetku do evidence.
Výrobní číslo
ProductNr
Výrobné číslo majetku. Nepovinná položka.
Rok výroby
YearOfProduction, MonthOfProduction
Rok výroby. Nepovinná položka.
Evidenční stř.
EvidenceDivision_ID

Stredisko, na ktorom je daný majetok evidovaný. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ide o položku s históriou, viď Pravidlá pre položky s históriou pri zaradení kariet majetku do evidence.

Evidenčné stredisko zadané na kartách majetku má hlavne informačný charakter, je možné podľa neho karty obmedzovať, obstarávať za neho tlačové reporty apod. Do majetkových dokladov sa nepoužíva.

Nepoužíva sa ani v dodávaných predkontáciách (kde je použité stredisko nákladové). No v prípade potreby ho je samozrejme možné v definíciách kontácií použiť namiesto nákladového strediska a rozúčtovávať si tak podľa strediska evidenčného.

Nákladové stř.
ExpencesDivision_ID

Stredisko, do nákladov ktorého sa majú premietať odpisy majetku. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ide o položku s históriou, viď Pravidlá pre položky s históriou pri zaradení kariet majetku do evidence.

Pokiaľ boli v čase vykonané prípadné zmeny v zadaní príslušnosti k stredisku, tak sa rešpektujú pri generovaní odpisov a to tak, že do odpisu sa uloží také stredisko (na toto stredisko sa potom odpis účtuje), ktoré platilo väčšinu daného mesiaca (zlomový dátum je 14. alebo 15. podľa dĺžky mesiaca).

Nákladové strediská zadané na kartách majetku sú použité do dokladov týkajúcich sa danej karty majetku.

Je z nich možné čerpať do definícií účtovných predkontácií a realizovať tak automatizované rozúčtovanie dokladov podľa nákladového strediska.

Zákazka
BusOrder_ID

Zákazka pre danú kartu majetku. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Zákazky zadané na kartách majetku sa potom predvypĺňajú do všetkých dokladov s danou kartou majetku. Je z nich potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a realizovať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky.

Ako bolo objasnené v kap. Zákazky, zákazky je možné v prípade potreby priraďovať aj k jednotlivým strediskám a potom ich podľa stredísk na doklade môcť ponúkať a vyberať do dokladov a filtrovať podľa nich v zozname zákaziek (tieto možnosti závisia od stavu parametra Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa strediska). Pretože doklady typu Zaradenie majetku, Vyradenie a Odpisy sa ukladajú spolu s uložením karty a pretože strediská, zákazky a obchodné prípady sa na ne nezadávajú ručne, ale preberajú sa priamo z karty majetku, prebieha v prípade zapnutia spomenutého parametra kontrola, či vybraná zákazka zodpovedá vybranému stredisku, priamo pri uložení karty.

Kontrola nastaveného priradenia zákazky vzhľadom na firmu tu neprebieha, pretože na majetkových dokladoch sa firma nezadáva.

Obchodný prípad
BusTransaction_ID
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.Projekt
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Datum pořízení
PurchaseDate$Date

Dátum obstarania majetku. Má informačný charakter.

Nemusí byť rovnaký ako dátum zaradenia zadávaný až pri zaradení do evidencie (dátum zaradenia do evidencie je dátum, od ktorého sa začnú počítať odpisy).

Typ karty
IsCollection

Príznak, či majetok obsahuje zoznam prvkov alebo je dokonca súborom hnuteľných vecí alebo nie. Karta majetku môže byť typu:

 • jednoduchá karta DM
 • karta s neocenenými prvkami
 • karta typu súbor hnuteľných vecí, tzn. karta s ocenenými prvkami

Podrobne viď Typy kariet - Karty jednoduché a karty s prvkami.

Prepínač je možné nastaviť vždy pri zadaní novej karty, pri oprave len v prípade, že je karta ešte len v obstaraní. Jednotlivé prvky a údaje o nich sú k dispozícii na subzáložke Prvky.

Pri prepnutí Typu kartu z karty s neocenenými prvkami na kartu s ocenenými prvkami (je to samozrejme možné len, ak je karta v obstaraní) sa východisková vstupná cena prvkov predvyplní z cien obstarávacích. (Do zostatkových cien sa tieto potom prenesú štandardne automaticky až pri uložení karty (nakoľko ide o počítané položky)).

Původ majetku
AssetOrigin

Položka stanoví pôvod DM, ktorý má vplyv na výpočet odpisov. Môže ísť o majetok:

 • Nový majetok - potom sa odpisy budú kalkulovať normálne od dátumu zaradenia podľa zvoleného odpisového algoritmu
 • Už skôr odpisovaný - použijete napr. v prípade, že zaraďujete kartu majetku, ktorú ste predtým odpisovali v inom systéme. Odpisy potom naviažu a budú pokračovať v príslušnom odpisovom algoritme. Po začiarknutí tejto voľby sa sprístupní subzáložka Údaje-minulosť, kde zadáte údaje potrebné pre správne naviazanie výpočtu odpisov.
 • Prebraný od predchádzajúceho majiteľa - použijete v prípade, že zaraďujete majetok prevzatý od iného majiteľa, kedy je potrebné okrem údajov o predošlom odpisovaní zadať ešte dopĺňajúce údaje na správne napočítanie odpisov. Po začiarknutí tejto voľby sa sprístupní subzáložka Údaje-minulosť.

Voľby "Už skôr odpisovaný" a "Prebraný od predchádzajúceho majiteľa" nie je možné použiť v kombinácii s Typom karty = Súbor hnuteľných vecí (ocenené prvky), tzn. nie je možné zadať do systému kartu s ocenenými prvkami ako kartu s minulosťou. Dôvodom je to, že v takom prípade by bolo nutné údaje inak zadávané na záložke Údaje-minulosť zadávať pre každý prvok zvlášť a celá evidencia by sa tým stala neúmerne zložitejšou, a navyše, takéto údaje ani nemusia byť z pôvodnej evidencie k dispozícii. Taký majetok zadajte ako kartu s neocenenými prvkami.

Poznámka
Comment
Ľubovoľná poznámka k danej karte.
Stav majetku

Informačná položka o tom, v akom stave sa aktuálne nachádza daná karta majetku. Stav karty:

 • V obstaraní
 • V evidencii
 • Vyradená (úplne)

Needitovateľná položka. Aktualizuje sa automaticky pri zmenách stavu majetku.

Dátum zaradenia Datum zařazení majetku do evidence v ABRA Gen. Needitovateľná položka. Zadáva sa pri zaraďovaní majetku v subzáložke Zaradenie. Pri vrátení z evidencie do obstarania sa dátum zaradenia vynuluje. Pri karte v obstaraní je prázdny.
Dátum vyradenia Dátum úplného vyradenia majetku z evidencie. Needitovateľná položka. Zadáva sa pri vyraďovaní majetku v subzáložke Vyradenie. Pri vrátení vyradenej karty do evidencie sa dátum vyradenia vynuluje. Pri karte v obstaraní je prázdny.

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o karte majetku aj obrázky ako obrazovú dokumentáciu - následne ich je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Súbor prvkov

Subzáložka je k dispozícii len, keď aktuálna karta majetku zo záložky Zoznam, ktorú si prehliadame resp. editujeme, je typu Karta s neocenenými prvkami alebo Súbor hnuteľných vecí, viď popis položky Typ karty.

Umožňuje nadefinovať a evidovať súbor prvkov k danej karte DM, pri súbore hnuteľných vecí potom vrátane sledovania vstupných a zostatkových cien pre jednotlivé prvky.

V hornej časti subzáložky je Informačný panel. Pod ním sa nachádza needitovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už nadefinovaných prvkov danej karty, na začiatku prázdny. V needitovateľnom zozname sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov prvku Názov prvku zadaný v okne Editácia položiek prvkov.
Inventárne subčíslo Identifikácia prvku v rámci daného súboru zadaná v okne Editácia položiek prvkov.
Kód CPA Kód CPA daného prvku zadaný v okne Editácia položiek prvkov.
Vložený dňa Dátum vloženia prvku do súboru. Dátum zaradenia prvku do evidencie, viď popis rovnomennej položky v okne Editácia položiek prvkov.
Obstarávacia cena Obstarávacia cena prvku, viď popis rovnomennej položky v okne Editácia položiek prvkov.
Východisková daň. vstupná cena

Východisková daňová vstupná cena prvku.

 • Pri prvkoch pridaných do súboru pred jeho zaradením do evidencie ide o východiskovú daň. vstupnú cenu zadanú v okne Editácia položiek prvkov.
 • Pri prvkoch pridaných až po zaradení súboru do evidencie sa zobrazuje ako nulová.

Zobrazenie nulových východiskových vstupných cien takých prvkov signalizuje užívateľovi, že východiskové vstupné ceny týchto prvkov neimplikujú celkovú východiskovú vstupnú cenu daného súboru. Ďalej viď popis položky Vstupná cena v okne Editácia položiek prvkov.

Suma Východiskových daň. vstupných cien jednotlivých prvkov sa rovná Východiskovej daň. vstupnej cene celého súboru v záložke Údaje pre odpisy, resp. zobrazované v záložke Ceny-prehľad.

Východisková účt. vstupná cena Podobne ako Východisková daň. vstupná cena, len platí pre cenu účtovnú.
Východisková daň. zostat. cena

Východisková daňová zostatková cena prvku. Počítaná položka, nezadáva sa.

 • Pri prvkoch pridaných do súboru pred jeho zaradením do evidencie je vypočítaná nasledovne:
  • Pri novom majetku bez minulosti sa rovná Východiskovej daň. vstupnej cene
  • U majetku již dříve odepisovaného mimo systém ABRA Gen se vypočte z Výchozí daň. vstupní ceny daného prvku minus adekvátní část již v minulosti provedených daňových odpisů (suma již provedených odpisů je zadána v položce Již dříve uplatněné daňové odpisy v subzáložce Údaje-minulost pro celý soubor, na jednotlivé prvky je rozpočtena v poměru jejich výchozích vstupních cen).
 • Pri prvkoch pridaných až po zaradení súboru do evidencie sa zobrazuje ako nulová.

  Zobrazenie nulových východiskových zostatkových cien takých prvkov signalizuje užívateľovi, že východiskové zostatkové ceny týchto prvkov neimplikujú celkovú východiskovú zostatkovú cenu daného súboru.

Suma Východiskových daň. zostatkových cien jednotlivých prvkov sa rovná Východiskovej daň. zostatkovej cene celého súboru zobrazovanej v záložke Ceny-prehľad.

Východisková účt. zostat. cena Podobne ako Východisková daň. zostatková cena, len platí pre cenu účtovnú.
Aktuálna daň. vstupná cena

Aktuálna daň. vstupná cena daného prvku po aplikovaní zvýšenej vstupnej ceny, príp. vyňatí prvku. Teda je vypočítaná z Východiskovej daň. vstupnej ceny daného prvku po započítaní:

 • Pri prvkoch pridaných do súboru pred jeho zaradením do evidencie je vypočítaná nasledovne:
  • všetkých zadaných zvýšení ceny pre daný prvok (tzn. zmien ceny, ktoré nemajú charakter techn. zhodnotenia a ďalej zmien ceny, ktoré majú charakter techn. zhodnotenia a súčasne celkom spĺňajú limit pre techn. zhodnotenie, takže sa ako zvýšenie ceny do karty už premietajú a týkajú sa daného prvku)

   Teda tie, ktoré boli zadané s charakterom techn. zhodnotenia, ale zatiaľ sa s nimi ako s techn. zhodnotením nepracovalo, sa do cien karty samozrejme zatiaľ nepremietnu (ďalej viď kap. Precenenie - Zvýšenie ceny).

  • všetkých zadaných znížení ceny súboru (tzn. dokladov čiastočného vyradenia), tzn. vyňatí prvku

   Keď je prvok vyňatý, tak z vyššie uvedeného vyplýva, že aktuálna daňová zostatková cena daného prvku bude nulová.

 • Pri prvkoch pridaných až po zaradení súboru do evidencie ide o aktuálnu daň. vstupnú cenu zadanú v okne Editácia položiek prvkov.

Počítaná položka, nikde sa užívateľsky nezadáva, okrem pridania nového prvku k už zaradenému súboru. Aktualizuje sa po zadaní precenenia alebo vyňatí prvku (a samozrejme tiež po prípadnej oprave Východiskovej daň. ceny prvku).

Suma Východiskových daň. vstupných cien jednotlivých prvkov sa rovná Aktuálnej daň. vstupnej cene celého súboru zobrazovanej v záložke Ceny-prehľad. Viď aj Ceny - názorné schémy, časť Karty majetku.

Aktuálna účt. vstupná cena Podobne ako Aktuálna daň. vstupná cena, len platí pre cenu účtovnú.
Aktuálna daň. zostat. cena

Aktuálna daňová zostatková cena daného prvku po všetkých zaúčtovaných odpisoch a po aplikovaní zvýšenej vstupnej ceny, príp. vyňatí prvku. Tedy je vypočtená z Výchozí daň. zůstatkové ceny po započtení:

 • všetkých zadaných zvýšení ceny pre daný prvok (tzn. zmien ceny, ktoré nemajú charakter techn. zhodnotenia a ďalej zmien ceny, ktoré majú charakter techn. zhodnotenia a súčasne celkom spĺňajú limit pre techn. zhodnotenie, takže sa ako zvýšenie ceny do karty už premietajú)
 • všetkých zadaných znížení ceny súboru (tzn. dokladov čiastočného vyradenia), tzn. vyňatí prvku
 • všetkých zaúčtovaných odpisov

  Keď je prvok vyňatý a všetky odpisy sú zaúčtované, tak z vyššie uvedeného vyplýva, že aktuálna daňová zostatková cena daného prvku bude nulová.

Počítaná položka, nikde sa užívateľsky nezadáva. Aktualizuje sa po zadaní precenenia, zaúčtovaní odpisov alebo vyňatí prvku (a samozrejme tiež po prípadnej oprave Východiskovej daň. ceny prvku resp. sume už odpísanej v minulosti pri majetku už skôr odpisovanom).

Suma Východiskových daň. zostatkových cien jednotlivých prvkov sa rovná Aktuálnej daň. zostatkovej cene celého súboru zobrazovanej v záložke Ceny-prehľad. Viď aj Ceny - názorné schémy, časť Karty majetku.

Aktuálna účt. zostat. cena Podobne ako Aktuálna daňová zostatková cena, ale platí pre cenu účtovnú.
Vyňaté dňa Dátum vyňatia prvku zo súboru. Dátum vyňatia prvku zo súboru, viď popis rovnomennej položky v okne Editácia položiek prvkov.
EAN Čiarový kód EAN na identifikáciu daného prvku.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii možnosť zvoliť Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu
 • podľa názvu
 • podľa dátumu vloženia
 • podľa inventárneho subčísla

Označovanie v zozname prvkov:

V zozname prvkov je možné jednotlivé záznamy označovať a používať tak niektoré vybrané funkcie hromadne práve pre označené. Pre označovanie v zozname prvkov platia štandardné pravidlá označovania v needitovateľných paneloch. Navyše je tu možnosť označovania pomocou lokálneho menu nasledujúcou voľbou:

Názov Popis
Označ všetky vyraditeľné

Špeciálny prípad hromadného označovania, keď chceme označiť všetky záznamy spĺňajúce nejakú podmienku. Voľba označí všetky prvky, ktoré doteraz neboli vyňaté, resp. ktoré v rámci danej editácie ešte JE MOŽNÉ vyňať.

Pozor, tu platí, že za prvok, ktorý ešte je možné vyňať sa nepovažujú jednak prvky už skôr vyňaté, a jednak aj prvky, nad ktorými v rámci tej istej editácie karty majetku už bola vyvolaná funkcia Vyňať. Objasníme na príklade:

Majme kartu majetku s prvkami A, B, C, D a E. Prvok A, nech už bol vyňatý. Teraz chceme vyňať zvyšné prvky, tzn. vyradiť celý súbor. Vyvoláme opravu karty a vstúpime do subzáložky Prvky. Nad prvkom A už nie je možné vyvolať funkciu Vyňať, pretože je už vyradený. Označíme najskôr prvky B a C a vyvoláme nad nimi funkciu Vyňať (tzn. vyraďujeme prvky B a C). Kartu ale neuložíme a vrátime sa do subzáložky prvky. Nad prvkami B,C už nebude možné v rámci tej istej editácie znovu vyvolať funkciu Vyňať (akcia vyradenia je pre ne už zahájená).

Ak by sme označili napr. prvky C, D a E, tak by pre označené nebola aktuálne funkcia Vyňať k dispozícii, pretože nad prvkom C už v rámci tej istej editácie bola vyvolaná. Preto, pokiaľ chceme vyradiť všetky zostávajúce vyňateľné prvky, je najlepšie zvoliť hromadné označenie "Všetky nevyradené". Potom sa označia prvky D a E, nad ktorými následne vyvoláme tiež funkciu vyňať, v záložke Vyradenie doplníme chýbajúce údaje a kartu uložíme. Potom budú všetky zostávajúce prvky, tzn. B,C,D a E vyradené.

Keďže je tu podporované označovanie, je tu navyše ďalej aj informačný panel.

Ide o informačný panel nad needitovateľným gridom, takže jeho zobrazovanie nepodlieha aktuálnemu nastaveniu v menu Nastavenie a zobrazuje sa vždy.

Funkcie v tejto subzáložke:

V editačnom režime sú k dispozícii nasledujúce funkcie na zmeny v zozname prvkov:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Pridať - -

Umožní pridať ďalší prvok ku karte s neocenenými prvkami, resp. do súboru hnuteľných vecí a pokiaľ je karta majetku v evidencii, tak aj vygenerovať tzv. sekundárny doklad Zaradenia do evidencie. Platí:

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Editácia položiek prvku, kde zadáte údaje o pridávanom prvku:

Názov Popis
Kód CPA Kód CPA daného prvku.
Inventárne subčíslo Identifikácia prvku v rámci karty s neocenenými prvkami, resp. súboru hnuteľných vecí.
Názov prvku Názov prvku.
Vložený k dňu Dátum vloženia prvku ku karte s neocenenými prvkami, resp. do súboru hnuteľných vecí. Za dátum vloženia sa považuje dátum jeho zaradenia, teda dátum, ku ktorému je vygenerovaný doklad zaradenia do evidencie (primárny alebo sekundárny). Pri kartách s neocenenými prvkami je položka voľne k dispozícii na editáciu, pri súbore hnuteľných vecí nie je užívateľsky editovateľná a vypĺňa sa automaticky dátumom príslušného dokladu zaradenia. Keď je karta zatiaľ v obstaraní, tak je položka Vložený k dňu prázdna resp. vyplnená aktuálnym dátumom, po zaradení karty do evidencie sa zaktualizuje dátumom zaradenia.
EAN Čiarový kód k danému prvku.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k danému prvku.
Obstarávacia cena

Obstarávacia cena daného prvku.

Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami má význam len informačný. U karty typu soubor movitých věcí platí, že suma pořizovacích cen prvků zařazených do souboru před zařazením karty do evidence pak tvoří pořizovací cenu celého souboru a vyplňuje se do položky Pořizovací cena v subzáložce Údaje pro odpisy.

Obstarávacia cena prvku pridaného do súboru až po zaradení karty do evidencie sa už do pôvodnej obstarávacej ceny karty majetku nepremieta.

Východisková daň. vstupná cena

Východisková daňová vstupná cena daného prvku.

Je k dispozícii na editáciu len pre prvky pridávané ku karte s neocenenými prvkami, resp. do súboru hnuteľných vecí pred zaradením karty majetku do evidencie.

Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami má význam len informačný. Pre karty typu súbor hnuteľných vecí platí, že suma východiskových vstupných cien prvkov, ktoré sú súčasťou súboru do okamihu jeho zaradenia do evidencie, potom tvorí východiskovú daň. vstupnú cenu celého súboru a vypĺňa sa do položky Východisková daň. vstupná cena v subzáložke Údaje pre odpisy. Východisková daň. vstupná cena prvkov, ktoré boli do súboru pridané až po jeho zaradení do evidencie, položku Východisková daň. vstupná cena celého súboru už neovplyvňuje a nemení (do vstupnej ceny sa samozrejme premieta, ale ako zmena vstupnej ceny, východiskovú vstupnú cenu nemení).

Východisková účt. vstupná cena Podobne ako východisková daňová vstupná cena, len platí pre cenu účtovnú.
Aktuálna daň. vstupná cena

Aktuálna daňová vstupná cena daného prvku.

Je k dispozícii na editáciu len pre prvky pridávané ku karte s neocenenými prvkami, resp. do súboru hnuteľných vecí po zaradení karty majetku do evidencie.

Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami má význam len informačný. Pri karte typu súbor hnuteľných vecí platí, že suma aktuálnych daň. vstupných cien prvkov, sa rovná aktuálnej daň. vstupnej cene celého súboru v subzáložke Ceny - prehľad. Viď aj Ceny - názorné schémy.

Aktuálna účt. vstupná cena Podobne ako aktuálna daňová vstupná cena, len platí pre cenu účtovnú.
Aktuálna daň. zostatková cena

Aktuálna daňová zostatková cena daného prvku po všetkých zaúčtovaných odpisoch a po aplikovaní zvýšenia alebo zníženia vstupnej ceny. Tedy je vypočtená z Výchozí daňové zůstatkové ceny po započtení:

 • všetkých zadaných zvýšení ceny vzťahujúcich sa k danému prvku
 • všetkých zadaných znížení ceny (tzn. dokladov čiastočného vyradenia) vztiahnutých k danému prvku
 • všetkých zaúčtovaných odpisov vztiahnutých k danému prvku

Je to počítaná položka a nie je k dispozícii na editáciu. Aktualizuje sa po zadaní precenení, vyradení týkajúcich sa daného prvku alebo zaúčtovaní odpisov (a samozrejme tiež po prípadnej oprave Východiskovej daňovej vstupnej ceny prvku).

Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami má význam len informačný. Pri karte typu súbor hnuteľných vecí platí, že suma aktuálnych daňových zostatkových cien prvkov sa rovná aktuálnej daň. zostatkovej cene celého súboru v subzáložke Ceny - prehľad. Viď aj Ceny - názorné schémy.

Pri vyňatom prvku sa zobrazuje cena nulová.

Aktuálna účt. zostatková cena

Podobne ako aktuálna daňová zostatková cena, len platí pre cenu účtovnú.

Pri vyňatom prvku sa zobrazuje cena nulová.

Vyňať dňa Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami má význam len informačný a je k dispozícii kedykoľvek. Pri karte typu súbor hnuteľných vecí platí, že je k dispozícii až pri vyňatí prvku, viď ďalej popis funkcie Vyňať.
Dôvod vyňatia Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami má význam len informačný a je k dispozícii kedykoľvek. Pri karte typu súbor hnuteľných vecí platí, že je k dispozícii až pri vyňatí prvku, viď ďalej popis funkcie Vyňať.

Keď pridávate prvok ku karte s neocenenými prvkami alebo k súboru hnuteľných vecí, ktorý je už v evidencii, tak sa po pridaní prvku ďalej sprístupní subzáložka Zaradenie, kde zadáte ďalšie údaje podstatné pre realizáciu zaradenia novo pridaného prvku (resp. pridaných prvkov) a vygeneruje sa doklad zaradenia prvku(ov) do evidencie (sekundárny doklad zaradenia). Až po uložení celej karty majetku bude doklad vygenerovaný a nový prvok pridaný (nové prvky pridané).

Opraviť - -

Umožní opraviť údaje o danom prvku. Platí:

Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami je možné opravovať všetky údaje o danom prvku (okrem zostatkových cien, ktoré sa počítajú). Pri karte typu súbor hnuteľných vecí platí, že keď je karta ešte v obstaraní, tak je možné opravovať ľubovoľné z údajov prvku (okrem zostatkových cien, ktoré sa počítajú), keď už v obstaraní nie je, tak nie je možné editovať ceny (a to ani v prípade, že doteraz nebol žiadny odpis zaúčtovaný).

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Editácia položiek prvku, viď popis funkcie Pridať, kde môžete uskutočniť povolené opravy.

Vymazať - -

Umožní nenávratne vymazať prvok z karty s neocenenými prvkami alebo zo súboru hnuteľných vecí. Keď je aspoň jeden prvok označený, viď označovanie v zozname prvkov, tak spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny prvok.

Nejde o žiadne vyradenie, negeneruje sa žiadny doklad ani sa žiadny doklad nemaže, funkcia je určená výhradne na vymazanie napr. chybne pridaného prvku.

Pre majetok typu karta s neocenenými prvkami je možné vymazať prvok bez obmedzenia. Pre kartu typu súbor hnuteľných vecí platí:

 • Funkcia je k dispozícii jedine v editačnom režime karty majetku a to len takto:
  • pre karty majetku, ktoré sú zatiaľ v obstaraní, ďalej viď položka Stav majetku a kap. Vecný obsah - zmena stavu karty je k dispozícii pre všetky prvky,
  • pri kartách, ktoré sú už v evidencii, je k dispozícii len pre prvky práve pridané v rámci tej istej editácie
  • pri kartách vyradených nie je k dispozícii, pretože tu nemá význam (prvky už nie je možné pridávať)
 • Keď sú niektoré prvky označené, tak funkcia nie je k dispozícii, keď aspoň pre jeden z označených nie je dostupná. Viď príklad v popise označovania v zozname prvkov.

Keď je súbor už zaradený do evidencie a pridali ste prvok chybne, ale kartu majetku už uložili, tak ho už nenávratne nie je možné vymazať. Prvok môže byť len vyňatý (teda legálne vyradený), v zozname prvkov však v takom prípade zostáva.

Pokiaľ by ste chceli, aby v zozname prvkov nefiguroval, tak takýto prípad chybne zaradeného prvku je možné pri karte v evidencii riešiť jedine zmazaním dokladu Zaradenie do evidencie, ktorý daný prvok zaraďoval. Tedy pro prvek přidaný dodatečně až po zařazení souboru do evidence, to znamená smazání odpovídajícího sekundárního dokladu zařazení. Pre prvok, ktorý však bol zadaný do súboru pred zaradením súboru do evidencie, tzn. bol zaradený primárnym dokladom zaradenia, by to znamenalo jedine zmazanie tohto primárneho dokladu zaradenia alebo vrátenie súboru do stavu V obstaraní (potom už k danému prvku opäť bude k dispozícii funkcia Vymazať).

Vyňať - -

Umožní vyradiť prvok(prvky) zo súboru a vygenerovať doklad Vyradenie z evidencie. Keď je aspoň jeden prvok označený, viď označovanie v zozname prvkov, tak spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny prvok.

Je k dispozícii len pre majetok typu súbor hnuteľných vecí.

Pokiaľ chceme vykonať celkové vyradenie karty, je potrebné označiť všetky doteraz nevyradené prvky a následne vykonať ich vyradenie funkciou Vyňať.

Prvok vyňatý zo súboru nie je zo zoznamu prvkov vymazaný, len je pri ňom zobrazený dátum vyňatia a aktuálne vstupné a aktuálne zostatkové ceny sú vynulované. Platí:

 • Funkcia je k dispozícii len v editačnom režime karty majetku a len pre prvky, ktoré sú doteraz v evidencii (tzn. súbor hnuteľných vecí nie je v obstaraní a daný prvok nebol zatiaľ vyňatý) a nad ktorými doteraz nebola vyvolaná funkcia Vyňať v rámci tej istej editácie!
 • Keď sú niektoré prvky označené, tak funkcia nie je k dispozícii, keď aspoň pre jeden z označených nie je dostupná. Viď príklad v popise označovania v zozname prvkov.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno Editácia položiek prvku, viď popis funkcie Pridať, kde doplníte údaje o vyradení prvku.

Názov Popis
Vyňať dňa Dátum vyňatia prvku zo súboru. Za dátum vyňatia sa považuje dátum jeho vyradenia, teda dátum, ku ktorému je vygenerovaný doklad vyradenia prvku z evidencie. Položka nie je užívateľsky editovateľná, vypĺňa sa automaticky dátumom príslušného dokladu vyradenia následne generovaného. Keď je prvok zatiaľ v obstaraní resp. v evidencii, tak je položka Vyňať dňa prázdna.
Dôvod vyňatia

Dôvod vyňatia daného prvku. Ide o informáciu pamätanú priamo na karte majetku.

Okrem toho je možné ešte zadať ľubovoľnú poznámku o dôvode vyradenia priamo na doklad vyradenia.

Po vyvolaní funkcie Vyňať sa ďalej sprístupní subzáložka Vyradenie, kde zadáte ďalšie údaje podstatné pre vykonanie vyradenia vyňatého prvku (resp. vyňatých prvkov) a vygenerovanie dokladu vyradenia prvku(ov) z evidencie. Až po uložení celej karty majetku bude doklad vygenerovaný a prvok vyňatý (prvky vyňaté).

Vyňatie prvku (nie posledného) zo súboru znamená precenenie súboru - zníženie ceny, ide o čiastočné vyradenie. Vyňatie posledného prvku zo súboru znamená úplné vyradenie súboru z evidencie, tzn. vrátane uplatnenia percenta na uplatnenie ročnej sumy odpisov pri vyradení predvyplneného podľa nastavení v Nastavení parametra majetku, príp. zmeneného v záložke Vyradenie.

Vrátiť späť - -

Funkcia inverzná k funkcii Vyňať - teda umožní vrátiť späť práve omylom vyňatý prvok. Keď je aspoň jeden prvok označený, viď označovanie v zozname prvkov, tak spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny prvok.

Je k dispozícii len pre majetok typu súbor hnuteľných vecí. Platí:

 • Pozor, funkcia je však pre vyňatý prvok k dispozícii len v rámci editácie!, v rámci ktorej k vyňatiu došlo. V okamihu, keď je karta majetku po vyňatí prvku už uložená, je možné vyňatý prvok vrátiť späť jedine zmazaním celého dokladu Vyradenia, ktorým bol prvok zo súboru vyradený.
 • Keď sú niektoré prvky označené, tak funkcia nie je k dispozícii, keď aspoň pre jeden z označených nie je dostupná. Viď príklad v popise označovania v zozname prvkov.

Nejde teda o jednoduchú obdobu funkcie Späť do evidencie (zo záložky Zoznam), ktorá je k dispozícii pre karty jednoduché. Dôvodom je to, že na danom doklade vyradenia môže byť viac prvkov a vrátenie jedného z nich by potom znamenalo nutnosť opráv dokladu vyradenia (nie jeho zmazanie). Opravy majetkových dokladov však nie sú z praktických dôvodov podporované.

Subzáložka Údaje - minulosť

Zadanie doplnkových informácií pre evidenciu a výpočet odpisov majetku s históriou, teda majetku, ktorý nie je novo obstaraný, ale ktorý už bol určitú dobu odpisovaný v predchádzajúcom systéme alebo u predchádzajúceho majiteľa. Tento případ nastane např. při zavádění počítačové evidence v ABRA Gen pro již existující starší majetek nebo při převzetí majetku od dceřinné společnosti apod. Teda táto subzáložka je k dispozícii len pre majetok s pôvodom "už skôr odpisovaný" alebo "prevzatý od iného majiteľa", viď položka Pôvod majetku v subzáložke Kmeňové údaje, pre novo obstaraný majetok nemá význam.

Položky na tejto subzáložke nie sú k dispozícii na editáciu, keď je karta vyradená alebo má zaúčtovaný aspoň jeden odpis.

Názov Popis
Pôvodná účt. vstupná cena u predchádzajúceho majiteľa K dispozícii len pre majetok s pôvodom "prevzatý od iného majiteľa". Ide o účtovnú vstupnú cenu, ktorú mal majetok pri zaradení do evidencie u predchádzajúceho majiteľa. Suma tu zadaná sa použije na výpočet odpisov! (Na rozdiel od normálnych kariet, kde sa na výpočet odpisov použije suma zadaná v subzáložke Údaje pre odpisy.) Ďalej pre ňu platia podobné pravidlá ako pre Pôvodnú daňovú vstupnú cenu u predchádzajúceho majiteľa.
Pôvodná daň. vstupná cena u predchádzajúceho majiteľa

K dispozícii len pre majetok s pôvodom "prevzatý od iného majiteľa". Ide o daňovú vstupnú cenu, ktorú mal majetok pri zaradení do evidencie u predchádzajúceho majiteľa. Suma tu zadaná sa použije na výpočet odpisov! (Na rozdiel od normálnych kariet, kde sa na výpočet odpisov použije suma zadaná v subzáložke Údaje pre odpisy.) Oproti tomu na doklade ZIM a tiež v knihách majetku budú uvedené zadané sumy zo záložky Údaje pre odpisy (Východisková daňová vstupná cena)).

Způsob zadání takové karty do ABRA Gen je podrobně objasněn na příkladu v samostatné kapitole. Viď príklad Majetok prebraný od predchádzajúceho majiteľa - ako preň zadať vstupné ceny?

Pôvodná vstupná cena u predchádzajúceho majiteľa musí byť vyššia alebo rovnajúca sa položke východisková vstupná cena na subzáložke Údaje pre odpisy. Keď by napr. východisková vstupná cena bola zadaná 100000, ale položka Pôvodná vstupná cena u predchádzajúceho majiteľa zostala nezadaná (napr. omylom), spôsobilo by to, že odpisy by vychádzali nulové.

Uplatnenie daňového odpisu pri vklade do spoločnosti

K dispozícii len pre majetok s pôvodom "prevzatý od iného majiteľa". Pri majetku prebranom od pôvodného majiteľa sa touto položkou nastaví, kto uplatní aký odpis v roku prevzatia majetku. U majetku:

 • celý ročný odpis - nový majiteľ uplatní celý ročný odpis
 • 1/2 ročného odpisu uplatní pôvodný aj nový majiteľ - teda ten, kto majetok vkladá, aj ten, kto majetok preberá
 • 1/2 ročného odpisu - polovicu odpisu uplatní len ten, kto majetok preberá

  Podľa zákonnej úpravy pri majetku, u ktorého poplatník pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom a po splnení ďalších podmienok, môže nový vlastník uplatniť v roku prevodu odpis len vo výške 1/2 ročného odpisu. Rovnako poplatník, ktorý majetok previedol, môže po splnení ďalších podmienok uplatniť 1/2 ročného odpisu. No v predchádzajúcom systéme ABRA Gold bola na výslovnú žiadosť klientov k dispozícii aj možnosť uplatniť v roku prevodu odpis v plnej výške u nového majiteľa. Tato možnost byla zachována i v ABRA Gen.

Význam položky a jej jednotlivých volieb je podrobne objasnený na príklade v samostatnej kapitole. Viď príklad Majetok prebraný od prechádzajúceho majiteľa - zadanie 1/2 odpisu v roku prevodu.

Voľby 1/2 ročného odpisu v roku vloženia nie sú k dispozícii, pokiaľ je súčasne začiarknuté, že daný majetok už bol odpisovaný v inom systéme (pretože rok prevodu sa v takom prípade realizoval v nejakom inom systéme).

Pôvodný dátum zaradenia do evidencie

Jedná se o datum prvního zařazení majetku do evidence, tedy kdy byl majetek zařazen do evidence u společnosti, která majetek vložila v případě majetku přebraného od předchozího majitele, resp. o datum, kdy jsme majetek vložili do naší evidence pro majetek již dříve odpisovaný mimo systém ABRA Gen. Používa sa na evidenčné účely napr. pri položkách s históriou, nemá vplyv na algoritmus výpočtu odpisov.

Výpočet odpisů začíná od data zařazení do evidence v ABRA Gen, tedy datem zadaným při zařazení majetku funkcí Zařadit do evidence.

Počet období v evidencii

Počet období, po který je karta v evidenci před zařazením do ABRA Gen. Pokiaľ v tejto dobe nedošlo k prerušeniu odpisov, tak sa nelíši od nasledujúcej položky, ktorá sa však zadáva v mesiacoch. Tzn. že ak je napr. Počet období v evidencii 5 rokov, bude do nasledujúcej položky (ak nedošlo k prerušeniu odpisov) zadané 60.

Zadává se jak pro majetek odpisovaný v jiném systému, ale v naší evidenci, tak pro majetek odpisovaný v evidenci předchozího majitele a to proto, aby systém ABRA Gen mohl správně navázat na již zahájený algoritmus odpisování.

Majme majetok obstaraný v roku 1999 s tým, že boli vykonané odpisy za rok 1999 a 2001. V roku 2000 boli odpisy prerušené. Majetek zařazujeme do ABRA Gen v období 2002. V takom prípade je doba evidencie 3 roky (resp. počet období v evidencii je 3).

Počet už uskutočnených mesačných účtovných odpisov

Počet už uskutočnených mesačných účtovných odpisov, mesiace, keď boli odpisy prerušené, sa nepočítajú. Položku zadávate aj v prípade, že máte účtovné odpisy zhodné s daňovými!

Zadává se jak pro majetek odpisovaný v jiném systému, ale v naší evidenci, tak pro majetek odpisovaný v evidenci předchozího majitele a to proto, aby systém ABRA Gen mohl správně navázat na již zahájený algoritmus odpisování.

Počet už uskutočnených ročných daňových odpisov

Celkový počet už uskutočnených daňových ročných odpisov (resp. odpisov za obdobie, viď kap. Fiškálne obdobie), teda obdobia, kedy boli odpismi prerušené, sa nepočítajú.

Zadává se jak pro majetek odpisovaný v jiném systému, ale v naší evidenci, tak pro majetek odpisovaný v evidenci předchozího majitele a to proto, aby systém ABRA Gen mohl správně navázat na již zahájený algoritmus odpisování.

Už skôr uplatnené daňové odpisy k p.o.

Celková částka daňových odpisů majetku uplatněných před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen a to k počátku období, v němž došlo k zařazení. Viď príklad pri nasledujúcej položke.

Myslí sa suma odpisov uplatnených v našej evidencii, aj keď v inom systéme.

Tedy u karet přebraných od předchozího majitele, které byly rovnou zařazeny do ABRA Gen se nezadává, jelikož částka provedených odpisů je již zohledněna v zůstatkové ceně majetku v okamžiku přebrání, která se zadává jako vstupní cena, viz položka Výchozí vstupní cena v záložce Údaje pro odpisy.

U karet přebraných od předchozího majitele, které po přebrání nebyly rovnou zařazeny do ABRA Gen, ale byly od předchozího majitele přebrány již někdy dříve a již odpisovány v nějakém našem předchozím účetním systému a teprve nyní se zavádí do ABRA Gen se zadává a to částkou odpisů provedených již v naší evidenci v předchozím systému. Suma tu zadaná sa použije na vyčíslenie položky Počiatočná daňová zostatková cena pred odpisom (tzn. Východisková vstupná cena mínus už skôr uplatnené odpisy), teda ovplyvní zostatkové ceny, pri degresívnych odpisoch aj sumu odpisov, viď záložka Odpisy.

Způsob zadání takové karty do ABRA Gen je podrobně objasněn na příkladu v samostatné kapitole. Viď príklad Majetok prebraný od predchádzajúceho majiteľa - zadenie sumy už uplatnených odpisov

V roku prevodu už zaúčtovaný daňový odpis

Suma daňových odpisů, které byly v předchozím systému už zaúčtovány v roce převodu dat majetku do ABRA Gen. V ABRA Gen se tedy roční daňový odpis v roce přechodu poníží o tuto částku.

Majme kartu majetku v obstarávacej cene 100000,-, zaradenú 1.1.2000, odpisovanú lineárne na 4 roky a obdobia zhodné s kalendárnym rokom. Před zavedením do evidence ABRA Gen byla karta odepsána v období 2000 (ve výši 14200,-) a 2001 (ve výši 28600,-). V období 2002 boli zaúčtované odpisy za mesiac január 2002 (vo výške 2384,-) a február (vo výške 2384). V březnu 2002 ji zavedeme do evidence v ABRA Gen. Potom do položky "Už skôr uplatnené daňové odpisy" zadáme 42800,- a do položky "v roku prevodu už zaúčtovaný daňový odpis" zadáme 4768,- .
Odpisy tak budú napočítané od marca 2002, východisková zostatková cena bude 52432,- a ročný odpis za 2002 bude 23832,-.

Odložený daňový odpis pred zaradením

Hodnota odloženého odpisu z doby odpisování karty mimo ABRA Gen.

Využije se v případě odpisování karty majetku zařazené mimo ABRA Gen od 1.1.2012, kdy začal platit nový algoritmus odpisování.

Už skôr uplatnené účtovné odpisy celkom Celková částka účetních odpisů majetku v době před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen. Tu na rozdiel od daňových odpisov nie je potrebné rozlišovať odpisy na odpisy uplatnené k počiatku obdobia zaradenia a odpisy uplatnené za obdobie, ale zadáva sa suma všetkých zaúčtovaných účtovných odpisov do okamihu zaradenia.
Technické zhodnotenie vo výške

Celková částka, o kterou bylo přeceněno v době před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen z důvodu technického zhodnocení.

Nenulová suma technického zhodnotenia bude zadávaná typicky v prípade, kedy súčasne položka "z toho počet období zo zvýšenej ceny po poslednom tech. zhodnotení" bude nenulová. No z dôvodu prerušenia odpisov v minulosti môže nastať aj prípad, kedy bude nenulové technické zhodnotenie, aj keď položka "z toho počet období zo zvýšenej ceny po poslednom tech. zhodnotení" zostane nulová.

Iné zvýšenie ceny ako tech. zhodnotenie Celková částka, o kterou bylo přeceněno v době před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen z jiných důvodů než technického zhodnocení.
Zníženie vstupnej ceny Celková částka, o kterou byla snížena vstupní cena majetku v době před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen.
Zníženie účtovnej zostatkovej ceny Celková částka, o kterou byla snížena účetní zůstatková cena majetku v době před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen.
Zníženie daňovej zostatkovej ceny Celková částka, o kterou byla snížena daňová zůstatková cena majetku v době před zařazením majetku do evidence v ABRA Gen.

Subzáložka Údaje pre odpisy

Zadanie údajov týkajúcich sa odpisov, možného odpočtu majetku od daňového základu apod.

Názov Popis
Obstarávacia cena majetku

Pořizovací cena (bere se k datu zařazení do evidence v ABRA Gen). Spôsob zadania tejto ceny závisí od typu karty:

 • Karty jednoduché a karty s neocenenými prvkami

  V tomto prípade je možné cenu editovať vtedy:

  • keď je karta v stave V obstaraní
  • alebo keď je karta V evidencii, ale súčasne:
   • žiadny jej odpis nebol doteraz zaúčtovaný
   • a súčasne ku karte neexistuje nejaký doklad Vyradenie na čiastočne vyradenie

  Teda, keď je karta vyradená, alebo keď má zaúčtovaný aspoň jeden odpis, alebo keď k nej existuje aspoň jeden doklad zmeny ceny alebo čiastočného vyradenia, tak obstarávaciu cenu už editovať nie je možné.

  Pokiaľ je možné cenu editovať, môžete ju zadať ručne alebo môžete obstarávaciu cenu prevziať zo zadaných obstarávacích dokladov pomocou funkčného tlačidla . Po jeho stlačení sa položka predvyplní sumou obstarávacích cien z dokladov výdajov obstarania k danej karte majetku. Cena môže byť už podľa dokladov obstarania predvyplnená - keď máte doklady obstarania už zadané a keď ste ich zadávali s tým, že sa majú do obstarávacej ceny na karte premietnuť. Ďalej viď väzba ceny z dokladu obstarania a obstarávacej ceny na karte.

 • Súbor hnuteľných vecí

  V tomto prípade cenu editovať nie je možné za žiadnych okolností. Cena sa predvypĺňa automaticky sumou obstarávacích cien jednotlivých prvkov zahrnutých do súboru do okamihu zaradenia karty do evidencie (teda prvky, ktoré boli do súboru pridané až po jeho zaradení do evidencie, sa na tvorbe obstarávacej ceny nepodieľajú), ďalej viď položka Obstarávacia cena v editácii položiek prvkov.

  Do pořizovací ceny se zahrnují všechny výdaje na pořízení majetku v okamžiku jeho zařazení do evidence a nezohledňují se již následná vyřazení (ta se promítají jen do vstupní ceny). Ide však len o informačný údaj a nijako neovplyvňuje výpočet odpisov.

  V prípade, že karta vznikla zmenou typu karty z karty s neocenenými prvkami na kartu s ocenenými prvkami, vykoná sa súčet cien za prvky a dosadí sa do obstarávacej ceny na záložke "Údaje pre odpisy".

  Pri majetku prevzatom od predchádzajúceho majiteľa, sa ešte eviduje obstarávacia cena u predchádzajúceho majiteľa v subzáložke Údaje - minulosť.

Východisková účtovná vstupná cena Vstupná cena účtovná - základ pre výpočet účtovných odpisov. Pri bežnom obstaraní zhodná s daňovou, môže sa líšiť pri majetkoch prevzatých od predchádzajúcich majiteľov a ďalej tiež v prípade, že ide o majetok, na ktorý sa uplatňuje limit vstupnej ceny (potom aj pri nastavení účtovných odpisov zhodných s daňovými môže pri obmedzení daňovej vstupnej ceny limitom vychádzať iná). Platia pre ňu rovnaké pravidlá ako pre východiskovú daňovú vstupnú cenu.
Východisková daňová vstupná cena

Vstupná cena daňová. Cena, z ktorej sa začnú vyčíslovať daňové odpisy v prípade lineárnych odpisov, pokiaľ nie je zadaný limit vstupnej ceny. Keď ide o majetok, na ktorý sa uplatňuje limit vstupnej ceny a suma limitu je nižšia, tak sa na výpočet odpisov použije suma limitu.

Tu zdôrazňujeme "začnú", preto sa tiež nazýva "východisková". Nezahŕňa teda v sebe neskoršie zmeny cien (napr. pridaním prvku k súboru apod.).

Neplatí pre karty majetku s pôvodom "prebraný od predchádzajúceho majiteľa", pri ktorých sa na výpočet odpisov použije cena zadaná v položke Pôvodná daňová vstupná cena u predchádzajúceho majiteľa zo záložky Údaje - minulosť.

Spôsob zadania tejto ceny závisí od typu karty:

 • Karty jednoduché a karty s neocenenými prvkami

  V tomto prípade je možné východiskovú vstupnú cenu editovať za rovnakých okolností ako obstarávaciu cenu. Predvypĺňa sa obstarávacou cenou.

 • Súbor hnuteľných vecí

  V tomto prípade východiskovú vstupnú cenu editovať nie je možné za žiadnych okolností. Cena sa predvypĺňa automaticky sumou východiskových vstupných cien jednotlivých prvkov zahrnutých do súboru do okamihu zaradenia karty do evidencie (teda prvky, ktoré boli do súboru pridané až po jeho zaradení do evidencie, sa na tvorbe východiskovej vstupnej ceny nepodieľajú), viď položka Východisková daňová vstupná cena v editácii položiek prvkov.

  V prípade, že karta vznikla zmenou typu karty z karty s neocenenými prvkami na kartu s ocenenými prvkami, vykoná sa súčet cien za prvky a dosadí sa do východiskovej vstupnej ceny na záložke "Údaje pre odpisy".

Keď ide o lokálnu verziu určenú pre legislatívu vyžadujúcu sledovanie limitu pre vstupnú daňovú cenu (napr. pre Slovensko), tak sa pri zadaní nedovolí do východiskovej daňovej vstupnej ceny zadať vyššie číslo ako je limit zadaný v položke limit (viď ďalej). Keď je limit nula, tak cena nie je obmedzená.

Ceny zahŕňajú DPH

Určuje, či zadávané ceny (všetky) obsahujú DPH (položka má len evidenčný význam a nemá vplyv na veľkosť vypočítaných odpisov).

Ďalej viď i kap. často kladené otázky, otázka Majetok - ako čerpať výdaj obstarania s DPH?

Zvyšková hodnota

Umožňuje zadať a vypočítať zvyškovú účtovnú hodnotu majetku v percentách zo vstupnej ceny. Využijete vtedy, kedy je požadované (v praxi hlavne pri rôznych štátnych organizáciách), aby úplne (účtovne) odpísaný majetok bol vyradený a ak vyradený nie je, musí mať buď nejakú hodnotu, ktorá sa už neodpisuje, príp. mať odpisy rozvrhnuté na viacero období.

Východisková hodnota sa predvypĺňa z Nastavenia parametrov majetku z položky Zvyšková úč. hodnota majetku [%]. Položka je k dispozici pouze, pokud je zvolen Způsob účetního odepisování Podle účetní odpisové skupiny a pokud se jedná o účetní odpisovou skupinu s lineárním odpisem. V opačnom prípade položka k dispozícii nie je a so zvyškovou hodnotou sa nepracuje.

Při výpočtu zbytkové hodnoty ze vstupní ceny a zadaného procenta je použito defaultně aritmetické zaokrouhlování na celé eurocenty.

Pri výpočtoch prvkov (na karte so súbormi prvkov) sa prípadný zaokrúhľovací rozdiel pripočítava k poslednému prvku v kolekcii.

Mesačný účtovný odpis sa vyčísľuje štandardným spôsobom, ako keby zvyšková hodnota zadaná nebola (viď Spôsob vyčíslenia mesačných účtovných odpisov), len sa neodpisuje do nuly, ale len do výšky zadanej zvyškovej hodnoty. Výpočet reaguje na situácie, kedy dôjde k zvýšeniu vstupnej ceny alebo prerušeniu odpisovania, a to tak, že od mesiaca, kedy dôjde k zvýšeniu alebo k zníženiu vstupnej ceny, sa prepočíta aktuálna hodnota zvyškovej ceny (zvýšenie/zníženie sa pripočíta k pôvodnej vstupnej cene a vyčísli sa príslušné percento) a odpisuje sa do tejto novej výšky zvyškovej hodnoty.

Vstupná cena nech je 100000, majetok bol zaradený k 1.1.2013, odpisová skupina lineárna na 5 rokov, zadaná zvyšková cena nech je 5%, tzn. 5000. Majetok sa teda bude odpisovať podľa zvolenej odpisovej skupiny, ale len tak dlho, pokiaľ sa nedosiahne účtovná zostatková cena 5000. Nech potom k 1.5.2014 dôjde k zvýšeniu vstupnej ceny o 50000. Pri zvolenej zvyškovej hodnote 5% sa teda bude odpisovať do hranice účtovnej zostatkovej ceny 7500 (150000 * 0,05).

Limit vstupnej ceny

Suma limitu pre obmedzenie vstupnej ceny pre daňové odpisy. Oprávnenosť použitia tejto položky závisí od aktuálne platnej legislatívy a jej využitie pre danú kartu majetku je výhradne na užívateľovi.

Podľa aktuálnej legislatívy SR limity vstupnej ceny neplatia, takže nechajte položku nevyplnenú!!! No platili predtým, preto je položka aj agenda limitov k dispozícii aj v lokalizácii pre SR).

Limit nie je možné zadávať pre karty s ocenenými prvkami, tzn. karty typu súbor hnuteľných vecí. Ďalej je možné limit zadávať len pri karte v stave V obstaraní, inak ho už editovať nie je možné. Pokiaľ je možné limit editovať, môžete sumu limitu zadať ručne alebo ju môžete prevziať z číselníka limitov vyvolaného po stlačení funkčného tlačidla .

Keď je limit na karte zadaný a zadaná vstupná cena alebo vstupná cena po precenení je vyššia ako suma limitu, tak limit ovplyvňuje výpočet odpisov, resp. vyčíslenie vstupných a zostatkových cien na výpočet odpisov.

Spôsob účtovného odpisovania

Voľba spôsobu účtovného odpisovania. Položka nie je k dispozícii na editáciu, keď je už nejaký odpis zaúčtovaný. Rovnako nie je k dispozícii na editáciu, ak je začiarknutá Ručná editácia účtovných odpisov.

Je možné zvoliť z nasledujúcich hodnôt, podľa toho sa sprístupnia alebo zneprístupnia na editáciu ďalšie položky:

Podľa účtovnej odpisovej skupiny

V takom prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ odpisovania potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Účt. odpisová skupina

Účtovná odpisová skupina, na zadanie skupiny pre odpisovanie:

 • lineárne
 • nelineárny
Zadáte kód odpisovej skupiny alebo vyberiete z číselníka účtovných odpisových skupín. Povinná položka.

Pro rychlejší výběr si můžete číselník účetních odpisových skupin omezit jen za "skupiny s neukončenou platností" nebo "platné k zadanému datu", viz popis v číselníku účet. odpisových skupin.

Je možné mať aj kombináciu, že daňové odpisy nie sú žiadne (neodpisovaný majetok) a súčasne účtovné odpisy počítané podľa účtovnej odpisovej skupiny.

Zaokrúhlenie účtovných odpisov Pri založení novej karty sa položka predvyplní z nastavenia parametrov majetku Zaokrúhlenie mesačného účtovného odpisu.

Účtovné odpisy zhodné s daňovými

V tomto prípade sa sumy účtovných odpisov preberajú presne podľa súm odpisov daňových - teda samotný výpočet účtovných odpisov vôbec neprebieha. Túto voľbu nie je možné použiť, keď je súčasne nastavené Daňové odpisy podľa účtovných.

Zůstatkové ceny účetní se samozřejmě od daňových nepřebírají, vyčíslují se samostatně. Teda keď sú vstupné ceny daňové a účtovné zhodné, sú zhodné aj ceny zostatkové. Toto prestane platiť v prípade čiastočného vyradenia, pretože zníženie zostatkovej ceny sa pre daňové aj účtovné odpisy vyčísluje inak, teda po čiastočnom vyradení môžu byť daňové aj účtovné ceny rozdielne. Podrobnejšie viď Precenenie - čiastočné zníženie.

Dátum konca odpisovania

Položka umožňuje zadať dátum konca účtovného odpisovania. Využijete vtedy, kedy je požadované (v praxi hlavne pri rôznych štátnych organizáciách), aby úplne (účtovne) odpísaný majetok bol vyradený a ak vyradený nie je, musí mať buď nejakú hodnotu, ktorá sa už neodpisuje, príp. mať odpisy rozvrhnuté na viacero období.

Položka je k dispozici pouze, pokud je zvolen Způsob účetního odepisování Podle účetní odpisové skupiny a pokud se jedná o účetní odpisovou skupinu s lineárním odpisem. V opačnom prípade položka k dispozícii nie je a dátum konca účtovného odpisovania nie je možné zadaním ovplyvniť. Zadaný dátum je vždy vnútorne prepočítaný na posledný deň daného mesiaca, tzn. pokiaľ užívateľ zadá Dátum konca odpisovania napr. 15.6.2014, výpočet prebehne s dátumom 30.6.2014.

Tu zadaný dátum môže byť prepísaný dátumom zadaným na doklade Zmeny ceny v rovnomennej položke Dátum konca úč. odpisov, pokiaľ je na doklade zadané. Jeho zadaním na doklade je možné teda dátum ukončenia priebežne upravovať.

Pokiaľ existuje doklad zvýšenia ceny, ktorý má dátum vyšší ako zvolený Dátum konca odpisovania, tak sa účtovné odpisy spočítajú tak, ako by dátum nebol zadaný. Užívateľ je o tomto informovaný pri uložení dokladu.

Mesačný účtovný odpis sa v tomto prípade nevyčísľuje štandardným spôsobom podľa parametrov zvolenej odpisovej skupiny (sadzba, doba odpisovania), ale tak, že sa v každom mesiaci odpisu zistí počet mesiacov zostávajúcich do zadaného dátumu konca účtovného odpisovania a tými sa vydelí aktuálna zostatková hodnota majetku. Viac viď Postup vyčíslenia úč. odpisov, ak je zadaný Dátum konca úč.odpisovania.

Ručná editácia účtovných odpisov

Položka je k dispozícii jedine, pokiaľ je karta v evidencii. Keď je položka začiarknutá, sprístupní sa subzáložka Editácia odpisov a v nej subzáložka Účtovné odpisy, kde je potom možné zadávať údaje odpisov ručne.

V prípade, že bola vykonaná akákoľvek ručná editácia odpisov, tzn. došlo k nejakej ručnej zmene v účtovných odpisoch alebo cenách, nie je už povolené prepnúť späť na automatické generovanie odpisov, resp. len s podmienkou zmazania zaúčtovania odpisov.

Jakmile je na kartě nastavena ruční editace odpisů, karta již nepodléhá přepočtu odpisů prováděných jinak programem.

Začiatok účtovných odpisov

Umožňuje nastaviť, odkedy majú začať účtovné odpisy pri zaradenom majetku:

 • v mesiaci zaradenia
 • v mesiaci nasledujúcom po zaradení

Položka nie je k dispozícii na editáciu, keď je Spôsob účtovného odpisovania Účtovné odpisy zhodné s daňovými, pretože potom nemá význam.

Položka má vplyv len na výpočet účtovných odpisov len v prípade kariet, ktoré majú nastavený Pôvod majetku ako "Nový majetok" alebo "Prebraný od predchádzajúceho majiteľa". Pri kartách s pôvodom "Už skôr odpisovaný majetok" má prepínač len evidenčný význam. U karet s minulostí by totiž docházelo k tomu, že by se po zařazení odpis vygeneroval až v měsíci následujícím po zařazení, což je ale u karty s minulostí špatně, protože ta má pokračovat v odpisech, které začaly již mimo systém ABRA Gen. U karty s minulostí se proto účetní odpis vygeneruje v měsíci zařazení do systému ABRA Gen bez ohledu na hodnotu přepínače "Začátek účetních odpisů".

Spôsob daňového odpisovania

Voľba spôsobu daňového odpisovania. Podrobnejšie viď Účtovné a daň. odpisy - Možné spôsoby daňových odpisov.

Položka nie je k dispozícii na editáciu, keď je už nejaký odpis zaúčtovaný. Rovnako nie je k dispozícii na editáciu, keď je začiarknutá Ručná editácia daňových odpisov.

Je možné zvoliť z nasledujúcich hodnôt, podľa toho sa sprístupnia alebo zneprístupnia na editáciu ďalšie položky:

Podľa daňovej odpisovej skupiny

V takom prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ odpisovania potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Daň. odpisová skupina

Daňová odpisová skupina, na zadanie skupiny pre odpisovanie:

 • lineárne
 • nelineárne alebo zrýchlené
 • konštantné - percentom alebo zlomkom
Zadáte kód odpisovej skupiny alebo vyberiete z číselníka daňových odpisových skupín. Povinná položka.

Pro rychlejší výběr si můžete číselník daňových odpisových skupin omezit jen za "skupiny s neukončenou platností" nebo "platné k zadanému datu", viz popis v číselníku daň. odpisových skupin.

Zachovať dĺžku daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní

Parametr je k dispozici pro daňové odpisové skupiny se zrychleným algoritmem odpisování. Po začiarknutí sa zachová dĺžka daňového odpisovania po zvýšení vstupnej ceny (z iného dôvodu ako je technické zhodnotenie) pri zrýchlenom odpisovaní.

V lokalizaci pro SK je parametr ve výchozím stavu nezatržen, neboť formulace zákona o dani z příjmu § 26, odstavce 5 není zcela jasná. Odporúčame, aby užívateľ pri výskyte takejto situácie okamžite kontaktoval svojho daň. poradcu resp. daň. úrad a vyžiadal si odsúhlasenie správnosti postupu.

Pokiaľ by nedošlo k prepočtu odpisov na niektorých z kariet, je zobrazený zoznam týchto kariet a užívateľovi je odporúčaná ich kontrola. Napr. k tejto situácii môže dôjsť vtedy, pokiaľ pri karte existuje zmena ceny (ktorá nie je technickým zhodnotením) až v poslednom roku, kedy sú zaúčtované odpisy, a zároveň oplatí, že tento rok nie je úplne zaúčtovaný. Tento prípad môže užívateľ napraviť prostým prepočtom odpisov. Pokiaľ by bola zmena viacerých v minulosti, je nutné riešiť tento prípad servisným zásahom.

Popis algoritmu výpočtu je nasledujúci:

 • Ak nie je parameter začiarknutý - Ročný daňový odpis sa spočíta ako 2 * zvýšená zostatková cena / (koeficient odpisu pre ďalšie roky - počet rokov od poslednej zmeny ceny)
 • Ak je parameter začiarknutý - Ročný daňový odpis sa spočíta ako 2 * zvýšená zostatková cena / (koeficient odpisu pre ďalšie roky - počet rokov, počas ktorých sa už majetok odpisuje)

Ak nie je možné začiarknutie voľby zmeniť, znamená to, že už ku karte existuje zmena ceny v období zaúčtovaných odpisov. Ak aj napriek tomu chcete začiarknutie zmeniť, musíte buď odpisy odúčtovať alebo nastaviť právo Povoliť editáciu príznaku o zachovaní dĺžky daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní i po realizovanej zmene ceny. Ak máte nastavené právo, použite pre zmenu funkciu Nastavenie zachovania dĺžky daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní v Hr. operáciách.

Zmenu príznaku na základe nastaveného práva by ste mali vykonať len vtedy, ak začiarknutie príznaku nezodpovedá stavu, v ktorom boli odpisy na niektorých kartách napočítané. Tzn. napríklad odpisy po zmene ceny boli napočítané tak, že sa dĺžka odpisovania predĺžila, ale prepínač je teraz začiarknutý. K takému stavu mohlo dôjsť tak, že skôr pred zavedením daného príznaku sa správanie odpisovania po zmene ceny riadilo záznamom (ktorý mohol byť vložený do databázy len servisne) v tabuľke CompanyParameters s hodnotou stĺpca GUID = "DX311BNCHJM4P3KZKQRZZ02Q00" a hodnotou stĺpca NumValue = 1. Ak bol tento záznam do databázy vložený, zachovala sa po zmene ceny majetku dĺžka odpisovania majetku podľa novej odpisovej sadzby. Ak sa zmena ceny uskutočnila po úplnom odpísaní majetku, premietla sa táto zmena ceny do odpisov celá ihneď v roku uskutočnenia zmeny ceny. Ak bol parameter s identifikátorom 'DX311BNCHJM4P3KZKQRZZ02Q00' nastavený na hodnotu 0 alebo ak parameter neexistoval, vykonával sa výpočet daňových zrýchlených odpisov pôvodným starým spôsobom. Stav tohto záznamu bol teda spoločný pre všetky karty majetku, ale bolo možné ho servisne meniť, a tak zmena ceny mohla v niektorých prípadoch dobu odpisovania karty predĺžiť a v iných zachovať. Podrobnosti ohľadom zavedenia prepínača a zrušenie funkčnosti na základe záznamu v tabuľke CompanyParameters nájdete tiež v servisnej knižke.

Ak sa pri realizovaní update databázy zistí, že v tabuľke CompanyParameters existuje záznam s hodnotou stĺpca GUID 'DX311BNCHJM4P3KZKQRZZ02Q00' a hodnotou stĺpca NumValue = 1, začiarkne sa hodnota parametra v globálnom nastavení. Ak existujú karty v evidencii alebo v obstaraní, ktoré majú nastavené zrýchlené daňové odpisovanie, začiarkne sa uvedený parameter i na nich. Ďalej sa zapíše do servisnej knižky, že bol daný parameter nastavený v parametroch majetku a ak bol nastavený i na kartách, zapíše sa zoznam ich inventárnych čísel.

Neodpisovaný majetok alebo majetok vylúčený z odpisovania

V takom prípade sa žiadne odpisy generovať samozrejme nebudú a nevyžaduje sa zadanie žiadnych dopĺňajúcich údajov pre odpisovanie.

Časový odpis podľa životnosti

Pro majetek s časovým odpisem podle doby použitelnosti. V takom prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ odpisovania potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Životnosť Životnosť majetku udaná v mesiacoch. Položka je k dispozícii len, keď je v predchádzajúcej položke Spôsob daňového odpisovania nastavené podľa životnosti. Povinná položka.

Pri stanovení výšky odpisu sa vychádza zo vstupnej ceny a zo zadanej doby životnosti. Odpis sa stanovuje jednoducho ich podielom.

V prípade daňového odpisovania podľa životnosti sa v prípade novej karty majetku začne odpisovať až od mesiaca nasledujúceho po zaradení. Jedná-li se však o kartu s minulostí, tj. kartu, která má Původ majetku=Již dříve odepisovaný majetek, první daňový odpis se vygeneruje již v měsíci zařazení karty do evidence.

Podľa účtovných odpisov

V tomto prípade sa sumy daňových odpisov preberajú presne podľa súm odpisov účtovných - teda samotný výpočet daňových odpisov vôbec neprebieha. Túto voľbu nie je možné použiť, keď je súčasne nastavené Účtovné odpisy zhodne s daňovými.

Zůstatkové ceny daňové se samozřejmě od účetních nepřebírají, vyčíslují se samostatně. Teda keď sú vstupné ceny daňové a účtovné zhodné, sú zhodné aj ceny zostatkové. Toto prestane platiť v prípade čiastočného vyradenia, pretože zníženie zostatkovej ceny sa pre daňové aj účtovné odpisy vyčísluje inak, teda po čiastočnom vyradení môžu byť daňové aj účtovné ceny rozdielne. Podrobnejšie viď Precenenie - čiastočné zníženie.

Rovnomerný mesačný odpis (DNM)

Pre majetok, pre ktorý je zákonom stanovený tento spôsob odpisovania, rovnakou mesačnou čiastkou počas stanovenej doby. Podrobnejšie viď Účtovné a daň. odpisy - Možné spôsoby daňových odpisov.

V takom prípade sa sprístupnia na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je pre tento typ odpisovania potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Dĺžka odpisu Umožňuje zadať dĺžku rovnomerného odpisovania v mesiacoch
Začiatok rovnomerných odpisov

Umožňuje nastaviť, odkedy majú začať rovnomerné daňové odpisy pri danom majetku:

 • v mesiaci zaradenia
 • v mesiaci nasledujúcom po zaradení
Ručná editácia daňových odpisov

Položka je k dispozícii jedine, pokiaľ je karta v evidencii. Ak je položka začiarknutá, sprístupní sa subzáložka Editácia odpisov a v nej subzáložka Daňové odpisy, kde je potom možné zadávať údaje odpisov ručne. Keď má karta nastavené pri daňových odpisoch voľbu "Neodpisovaný", tak nie je začiarkavacie políčko na ručnú editáciu odpisov prístupné.

V prípade, že bola vykonaná akákoľvek ručná editácia odpisov, tzn. došlo k nejakej ručnej zmene v daňových odpisoch alebo cenách, a aspoň jeden z mesačných odpisov bol zaúčtovaný, nie je už povolené prepnúť späť na automatické generovanie odpisov, resp. len s podmienkou zmazania zaúčtovania odpisov.

Filozofia ručnej editácie odpisov je taká, že ide o editáciu existujúcich odpisov. Prioritné je, aby si užívateľ vždy nechal odpisy spočítať automaticky a ručnú editáciu používal výnimočne až v prípade, že mu automatika nevyhovuje. Je nežiaduce už pri založení karty hneď ručne zadávať všetky odpisy. Teda kým karta nie je v evidencii (a to úplne - uložená s napočítanými odpismi), tak začiarkavacie políčka na ručnú editáciu odpisov nie sú prístupné.

Jakmile je na kartě nastavena ruční editace odpisů, karta již nepodléhá přepočtu odpisů prováděných jinak programem.

Zaokrúhlenie daňového odpisu

Položka určuje vo všetkých prípadoch okrem nižšie uvedených zaokrúhlenie ročného daňového odpisu. Pri založení novej karty sa predvyplní z nastavenia parametrov majetku parametrom Zaokrúhlenie ročného daňového odpisu.

V prípade odpisovania podľa životnosti ide o zaokrúhlenie mesačného daňového odpisu a pri založení novej karty sa pri zvolení odpisov životnosti alebo DNM položka predvyplní na zaokrúhlenie nahor na 1 EUR.

V prípade odpisovania DNM ide o zaokrúhlenie mesačného daňového odpisu a pri založení novej karty sa pri zvolení odpisov životnosti alebo DNM položka predvyplní na zaokrúhlenie na 0,01 EUR nahor.

Možný odpočet od DZP v 1. roku

resp.

Percento navýšenia odpisu v 1. roku

Či je položka k dispozícii, s akým popisom a s akým významom, závisí od dátumu obstarania resp. zaradenia karty, zvoleného spôsobu odpisovania a typu odpisov (rovnomerný alebo zrýchlený), fiškálnych období a dátumu v parametri Aplikovať zmenu algoritmu - zvýšenie odpisu v prvom roku od dátumu. Pravidlá viď popis daného parametra.

Umožňuje zadať buď percento obstarávacej ceny k odpočtu z dane z príjmu pri nových investíciách (prehľad kariet majetku, na ktorý si je možné odpočet v prvom roku uplatniť vr. informácie o možnej sume odpočtu z DZP celkom, si je možné obstarať v agende reportov z majetku) alebo percento zvýšenia odpisu v prvom roku. (Platí len pre zrýchlené odpisovanie, pre lineárne je riešené výberom inej odpisovej skupiny).

V praxi môže dôjsť k situácii, kedy potrebujete percento upraviť až spätne, napr. až pri zostavovaní daňového priznania. Je potrebné počítať s tým, že zmeny tu vykonané vyvolajú štandardný prepočet odpisov, tzn. zmena sa premietne len do doposiaľ nezaúčtovaných odpisov. Pokiaľ by ste potrebovali zmeniť percento dodatočne tak, aby došlo k prepočítaniu daňových odpisov i v prípade, že odpisy za dané mesiace už boli zaúčtované, môžete tak učiniť v rámci funkcie Opravy v záložke Zmeny odpisových skupín, kde je uvedené, za akých podmienok je možné toto vykonať.

V lokalizácii pre SR nemá položka význam a mala by zostať nevyplnená!

Percento ročného odpisu v skrát. období

Tento parameter dovoľuje nastaviť, aké veľké percento daňového ročného odpisu sa uplatní v skrátenom období (tzn. období kratšom ako 12 mesiacov). Predvypĺňa sa prednastavenou hodnotou v Nastavení parametrov modulu Majetok, no je ho možné nastaviť na každej karte majetku individuálne.

Změna tohoto parametru má v případě použitého zkráceného období vliv na velikost vypočtených odpisů. Po zmene sa vyvolá prepočet odpisov, ale keď sú v niektorom skrátenom období na daných kartách majetku všetky odpisy už zaúčtované, tak sa zmena tohto percenta na ne samozrejme nepremietne!!!

Rad dokladov pre odpisy

Rad dokladov, ktorý sa použije pre doklady odpisov pri ich Zaúčtovaní.

Subzáložka Editácia odpisov

Subzáložka umožňuje zadať si odpisy k danej karte majetku ľubovoľne ručne. Táto subzáložka je k dispozícii len pre majetok s nastavenou ručnou editáciou daňových alebo účtovných odpisov, viď položky Ručná editácia účt. odpisov resp. Ručná editácia daň. odpisov v subzáložke Údaje pre odpisy. Obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz napočítaných alebo ručne zadaných odpisov k danej karte.

Ruční editaci odpisů volte opravdu jen ve velmi výjimečných případech! Pokiaľ ju použijete, tak za sumy odpisov preberáte sami plnú zodpovednosť!!!

Význam jednotlivých položiek je zrejmý z názvu alebo popisu v záložke Odpisy k danej karte majetku alebo v záložke Zoznam v agende Odpisy. Bližšie tu objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Pôvod Informácia o tom, či suma daného mesačného odpisu vznikla automatickým výpočtom alebo bola zadaná ručne. Hodnota sa zmení v okamihu, len čo sumu odpisu oeditujete.
Zaúčtovaný Informácia o tom, či bol daný mesačný odpis už zaúčtovaný do účtovníctva.

Editovať je možné sumu odpisov, vstupné a zostatkové ceny a tiež sumy zvýšenia a zníženia ceny, príp. aj položky Stredisko, Zákazka a Obchodný prípad, pričom ich editácia je povolená, keď:

 • sa editujú oba druhy odpisov
 • sa editujú daňové odpisy a účtovné sú zhodné s daňovými
 • sa editujú účtovné a daňové sú zhodné s účtovnými

Pričom ďalej platí, že:

 • Úprava sumy v položke Počiatočná daňová resp. účtovná vstupná cena na jednom zázname odpisu sa premietne aj do všetkých nasledujúcich záznamov odpisov.
 • Zmena sumy v položke Daňový odpis resp. Účtovný odpis na jednom zázname odpisu spôsobí zodpovedajúcu zmenu údajov v položke Koncová daňová resp. účtovná zostatková cena na tom istom i na nasledujúcich záznamoch odpisov a v položke Počiatočná daňová resp. účtovná zostatková cena na nasledujúcich záznamoch odpisov.
 • Úprava sumy v položke Zvýšenie ceny na jednom zázname odpisu spôsobí zodpovedajúcu zmenu údajov v položkách Koncová daňová resp. účtovná zostatková cena a Počiatočná daňová resp. účtovná zostatková cena na tom istom i na nasledujúcich záznamoch odpisov.
 • Úprava sumy v položke Zníženie daňovej resp. účtovnej zostatkovej ceny na jednom zázname odpisu spôsobí zodpovedajúcu zmenu údajov v položkách Koncová daňová resp. účtovná zostatková cena a Počiatočná daňová resp. účtovná zostatková cena na tom istom i na nasledujúcich záznamoch odpisov.

Pre Stredisko, Zákazku a Obchodný prípad je možné vykonávať kontrolu použitia obchodných prípadov resp. zákaziek podľa priradenia k stredisku (závisí od stavu parametra Ponúkanie a kontrola zákaziek na dokladoch podľa strediska), podrobnejšie viď popis položiek Zákazka a Obchodný prípad v údajoch karty majetku. Pre kontrolu ich použitia pri ručnom zadávaní odpisov navyše platí nasledujúce:

 • Kontrola sa vykonáva len v prípade, že sa stredisko, zákazka a obchodný pr. na odpise dajú zadávať. To je možné len vtedy, keď sa editujú oba druhy odpisov, viď vyššie. Keď sa stredisko nedá editovať, kontrola sa nevykonáva, pretože pri uložení karty sa aj tak na odpisy uloží nákladové stredisko karty majetku.
 • Keď sa kontrola vykonáva, môžu byť zobrazené dva typy hlásenia:
  • Pokiaľ sa edituje zákazka a obchodný pr. na odpise, tak sa v prípade chyby zobrazí na akom konkrétnom odpise k chybe došlo.
  • Pokiaľ sa ukladá celá karta a zistí sa daný problém na niektorom odpise, zobrazí sa hlásenie v tom zmysle, že na nejakom odpise je problém so strediskom. Nevypisujú sa všetky odpisy, na ktorých je problém, pretože ich môže byť všeobecne veľké množstvo a vypisovať tu ich zoznam by nebolo zmysluplné.

Účtovné aj daňové odpisy sú uložené v jedinom zázname, na ktorom je uvedené jedno stredisko, jedna zákazka a jeden obchodný prípad. Preto zmena na jednej záložke účtovných alebo daňových odpisov sa automaticky premietne aj na druhú. Účtovanie účtovného odpisu a daňového odpisu na iné stredisko, zákazku resp. obch. prípad nie je zmysluplné, preto je tiež povolené tieto položky editovať len v prípade, že je začiarknutá ručná editácia oboch odpisov alebo sú účt. odpisy zhodné s daňovými, alebo naopak.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Editácia odpisov v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Zmazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Jakmile je na kartě nastavena ruční editace odpisů, karta již nepodléhá žádnému přepočtu odpisů prováděných jinak programem a žádné částky program nijak nemění (s výjimkou vyřazení, viz dále).

Keď je karta s ručnou editáciou odpisov vyradená, dôjde k vymazaniu odpisov za vyradením. Pri čiastočnom vyradení sa žiadne odpisy nijako nemažú.

Subzáložka Zaradenie

Subzáložka je k dispozícii len po vyvolaní funkcie Zaradiť do evidencie. Slúži na zadanie dopĺňajúcich údajov nutných na vykonanie zaradenia do evidencie a na prípadné generovanie dokladu zaradenia.

Doklad zaradenia sa negeneruje, keď ide o kartu majetku s pôvodom "Už skôr odpisovaný", pretože v takom prípade už karta do našej evidencie bola zaradená skôr a doklad zaradenia už preto musí existovať.

Názov Popis
Dátum zaradenia

Datum zařazení majetku do evidence v ABRA Gen. Tento dátum zároveň určuje, odkedy sa majetok začne odpisovať (keď ide o odpisovaný majetok).

Pokiaľ sa karta zaradí k dátumu vyššiemu ako je aktuálny dátum, bude platnosť historických položiek na karte majetku nastavená od dátumu zaradenia karty. Tzn. pokiaľ bude aktuálny dátum v počítači nižší ako dátum zaradenia karty, budú sa historické položky zobrazovať prázdne.

Rad dokladov

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. Povinná položka.

Nie je k dispozícii pre majetok s pôvodom "Už skôr odpisovaný", pretože pri takom sa doklad zaradenia negeneruje, viď vyššie.

Predkontácie

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Vykonané zaúčtovanie daného dokladu bude viditeľné po uložení dokladu v agende dokladov zaradenia v jeho záložke Zaúčtovanie.

Keď už karta bola v minulosti raz zaradená do evidencie a potom vrátená do obstarania, tak sa na karte naposledy použitá predkontácia pre doklad zaradenia pamätá a táto sa prednostne predvyplní.

Nie je k dispozícii pre majetok s pôvodom "Už skôr odpisovaný", pretože pri takom sa doklad zaradenia negeneruje, viď vyššie.

Popis

Stručný popis daného zaradenia. Po uložení a vystavení dokladu zaradenia sa bude zobrazovať v položke Popis ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr aj ako popis (alebo jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku apod. Nepovinná položka.

Nie je k dispozícii pre majetok s pôvodom "Už skôr odpisovaný", pretože pri takom sa doklad zaradenia negeneruje, viď vyššie.

Tlač dokladu Zaradenie do evidencie

Pomocou tejto predvoľby je možné nastaviť, ako sa má program zachovať po zaradení karty do evidencie:

 • Podľa nastavenia tlače po uložení - v tomto prípade sa program zachová podľa toho, čo je v tejto agende nastavené vo funkcii Nastavenie tlače po uložení pre "bod" Doklady zaradenia
 • Netlačiť vôbec - v tomto prípade doklad zaradenia nebude tlačiť, bez ohľadu na to, čo je nastavené vo funkcii Nastavenie tlače po uložení pre "bod" Doklady zaradenia

Prepínač nie je k dispozícii pre majetok s pôvodom "Už skôr odpisovaný", pretože pri takom sa doklad zaradenia vôbec negeneruje, čiže nastavovanie jeho tlače nemá význam.

Subzáložka Vyradenie

Subzáložka je k dispozícii len po vyvolaní funkcie Vyradiť kartu majetku resp. funkcie Vyňať prvok. Slúži na zadanie dopĺňajúcich údajov nutných na vykonanie vyradenia (čiastočného vyradenia alebo úplného vyradenia z evidencie) a na generovanie príslušného dokladu vyradenia/vyrovnania oprávok.

V prípade, že k vyňatiu z nejakého dôvodu nedôjde, napr. nie je splnená niektorá validačná podmienka zisťovaná až v priebehu ukladania, záložka "Vyradenie" sa skryje a užívateľ musí akciu zopakovať (napr. v záložke s prvkami zopakovať akciu vyňatia).

Názov Popis
Dátum vyradenia Dátum vyradenia majetku z evidencie. Tento dátum zároveň určuje, dokedy sa majetok bude odpisovať (keď ide o odpisovaný majetok).
Rad dokladov Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Predkontácie

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Vykonané zaúčtovanie daného dokladu bude viditeľné po uložení dokladu v agende dokladov zaradenia v jeho záložke Zaúčtovanie.

Keď už karta bola v minulosti raz vyradená a potom vrátená do evidencie, tak sa na karte naposledy použitá predkontácia pre doklad vyradenia pamätá a táto sa prednostne predvyplní.

Úplné vyradenie celého majetku

Nastavenie, či ide o úplné vyradenie majetku alebo len o vyradenie čiastočné (resp. zníženie vstupnej ceny). Keď ide o úplné vyradenie, zmení sa stav karty, súčasne v údajoch karty bude vyplnená položka Dátum vyradenia.

Položka nie je k dispozícii pri kartách typu Súbor prvkov, pretože pri nich sa rozhoduje o tom, či ide o úplné vyradenie, automaticky a to podľa toho, či sú vyraďované všetky zostávajúce prvky súboru alebo nie.

Vyradenie vo výške sumy

Položka je k dispozícii jedine vtedy, keď je predchádzajúca položka "Úplné vyradenie celého majetku" nezačiarknutá, teda nejde o úplné vyradenie.

Položka nie je k dispozícii pri kartách typu Súbor prvkov, pretože pri nich je suma vyradenia daná jednoznačne vyraďovanými prvkami.

Percento daňového odpisu, ktoré sa uplatní v roku vyradenia

Položka je k dispozici jedině tehdy, pokud je předchozí položka "Úplné vyřazení celého majetku" zatržena, tedy jedná se o úplné vyřazení.

Podiel (percento), koľko z ročného daňového odpisu sa má uplatniť v období vyradenia majetku. Predvypĺňa sa hodnotou zadanou v Nastavení parametrov majetku. Neuplatní sa jedine vtedy, keď je celkový ročný odpis nulový (vyradenie v roku zaradenia), viď Vplyv vyradenia na daňové odpisy.

Pri kartách typu Súbor prvkov je k dispozícii jedine vtedy, keď sú vyraďované všetky zostávajúce prvky súboru. Pri čiastočnom odobraní len niektorých prvkov sa percento nezadáva.

Dôvod vyradenia majetku Stručný popis daného vyradenia. Po uložení a vystavení dokladu vyradenia sa bude zobrazovať v hlavičke dokladu vyradenia ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr aj ako popis (alebo jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku apod. Nepovinná položka.
Tlač dokladu o vyradení

Pomocou tejto predvoľby je možné nastaviť, ako sa má program zachovať po vyradení karty z evidencie:

 • Podľa nastavenia tlače po uložení - v tomto prípade sa program zachová podľa toho, čo je v tejto agende nastavené vo funkcii Nastavenie tlače po uložení pre "bod" Doklady vyradenia
 • Netlačiť vôbec - v tomto prípade doklad vyradenia nebude tlačiť, bez ohľadu na to, čo je nastavené vo funkcii Nastavenie tlače po uložení pre "bod" Doklady vyradenia

Subzáložka Ceny - prehľad

Subzáložka poskytuje prehľad o cenách majetku. Položky tu zobrazené sa tu needitujú, len zobrazujú aktuálny stav.

Aktualizujú sa po zmene príslušných editačných položiek v iných subzáložkách, príp. po uskutočnení takých zmien s kartou majetku, ktoré ovplyvňujú ceny (napr. zadanie zmeny ceny, čiastočné vyradenie, zaúčtovanie odpisov (viď funkcia Zaúčtovať) a pod.).

Položky, ktoré sú tu k dispozícii:

Názov Popis
Obstarávacia cena

Obsah položky Obstarávacia cena zo subzáložky Údaje pre odpisy.

Obstarávacia cena je jedna a tá istá pre daňové aj účtovné odpisy, preto je v prehľade cien ku karte uvedená len raz.

Východisková účtovná vstupná cena Obsah položky Východisková účtovná vstupná cena zo subzáložky Údaje pre odpisy.
Východisková daňová vstupná cena Obsah položky Východisková daňová vstupná cena zo subzáložky Údaje pre odpisy.
Východisková účtovná zostatková cena

Výchozí účetní zůstatková cena při zadání karty do evidence v ABRA Gen. Počítaná položka, nikde sa nezadáva. Vypočíta sa nasledovne:

 • Pri novom majetku sa rovná Východiskovej účt. vstupnej cene
 • U majetku již dříve odepisovaného mimo systém ABRA Gen se vypočte z Výchozí účet. vstupní ceny (viz položka Výchozí účet. vstupní cena ze subzáložky Údaje pro odpisy) minus suma již provedených účetních odpisů (viz položka Již dříve uplatněné účetní odpisy v subzáložce Údaje-minulost).
Východisková daňová zostatková cena

Výchozí daňová zůstatková cena při zadání karty do evidence v ABRA Gen. Počítaná položka, nikde sa nezadáva. Vypočíta sa nasledovne:

 • Pri novom majetku sa rovná Východiskovej daň. vstupnej cene
 • U majetku již dříve odepisovaného mimo systém ABRA Gen se vypočte z Výchozí daň. vstupní ceny (viz položka Výchozí vstupní cena daňová ze subzáložky Údaje pro odpisy) minus suma již provedených daňových odpisů (viz položka Již dříve uplatněné daňové odpisy v subzáložce Údaje-minulost).

Východisková daň. zostatková cena nezahŕňa prípadné precenenia ani čiastočné vyradenia zadané ako údaj z minulosti. Přecenění nebo částečná vyřazení provedená u staršího majetku dříve mimo systém ABRA Gen jsou již zohledněna přímo v částce zadávané vstupní ceny. Zadat přecenění nebo částečné vyřazení ke kartě v pořízení nebo je zadat s datem nižším než datum zařazení v ABRA Gen ani nejde. Precenenia alebo čiastočné vyradenia zadané po dátume zaradenia sú tak zahrnuté až do aktuálnej vstupnej resp. zostatkovej ceny.

Aktuálna účtovná vstupná cena

Aktuálna účtovná vstupná cena po aplikovaní zvýšenia alebo zníženia vstupnej ceny. Teda je vypočítaná z Východiskovej účt. vstupnej ceny (viď predchádzajúce položky) po započítaní:

 • všetkých zadaných zvýšení ceny (tzn. zmien ceny, ktoré nemajú charakter techn. zhodnotenia a ďalej zmien ceny, ktoré majú charakter techn. zhodnotenia a súčasne celkom spĺňajú limit pre techn. zhodnotenie, takže sa ako zvýšenie ceny do karty už premietajú)

  Teda tie, ktoré boli zadané s charakterom techn. zhodnotenia, ale zatiaľ sa s nimi ako s techn. zhodnotením nepracovalo, sa do cien karty samozrejme zatiaľ nepremietnu (ďalej viď kap. Precenenie - Zvýšenie ceny).

 • všech zadaných snížení ceny (tj. dokladů částečného vyřazení) nebo úplného vyřazení

Počítaná položka, nikde sa užívateľsky nezadáva. Aktualizuje sa po zadaní precenenia, vyradenia (a samozrejme aj po prípadnej oprave Východiskovej účt. vstupnej ceny na karte).

Keď je karta úplne vyradená, tak z vyššie uvedeného vyplýva, že aktuálna účtovná vstupná cena bude nulová.

Ďalej viď Ceny - názorné schémy, časť Karty majetku.

Aktuálna daňová vstupná cena

Aktuálna daňová vstupná cena po aplikovaní zvýšenia alebo zníženia vstupnej ceny, navyše so zohľadnením prípadného limitu vstupnej ceny. Teda je vypočítaná z Východiskovej daň. vstupnej ceny (viď predchádzajúce položky) po započítaní:

 • všetkých zadaných zvýšení ceny (tzn. zmien ceny, ktoré nemajú charakter techn. zhodnotenia a ďalej zmien ceny, ktoré majú charakter techn. zhodnotenia a súčasne celkom spĺňajú limit pre techn. zhodnotenie, takže sa ako zvýšenie ceny do karty už premietajú)

  Teda tie, ktoré boli zadané s charakterom techn. zhodnotenia, ale zatiaľ sa s nimi ako s techn. zhodnotením nepracovalo, sa do cien karty samozrejme zatiaľ nepremietnu (ďalej viď kap. Precenenie - Zvýšenie ceny).

 • všech zadaných snížení ceny (tj. dokladů částečného vyřazení) nebo úplného vyřazení

maximálne však do výšky limitu vstupnej ceny. Tzn. keď je na karte zadaný limit vstupnej ceny, ktorý je nižší, ako by bola aktuálna daň. vstupná cena po započítaní všetkých zvýšení a znížení, tak sa aktuálna daň. vstupná cena rovná práve danému limitu.

Počítaná položka, nikde sa užívateľsky nezadáva. Aktualizuje sa po zadaní precenenia, vyradenia (a samozrejme aj po prípadnej oprave Východiskovej daňovej vstupnej ceny na karte resp. limitu vstupnej ceny, pokiaľ ich ešte je možné opravovať).

Keď je karta úplne vyradená, tak z vyššie uvedeného vyplýva, že aktuálna daňová vstupná cena bude nulová.

Ďalej viď Ceny - názorné schémy, časť Karty majetku.

Limit vstupnej ceny Obsah položky Limit vstupnej ceny majetku zo subzáložky Údaje pre odpisy.
Aktuálna účtovná zostatková cena

Aktuálna účtovná zostatková cena po všetkých zaúčtovaných odpisoch a po aplikovaní zvýšenia alebo zníženia vstupnej ceny. Tedy je vypočtená z Výchozí účetní zůstatkové ceny po započtení:

 • všetkých zadaných zvýšení ceny (tzn. zmien ceny, ktoré nemajú charakter techn. zhodnotenia a ďalej zmien ceny, ktoré majú charakter techn. zhodnotenia a súčasne celkom spĺňajú limit pre techn. zhodnotenie, takže sa ako zvýšenie ceny do karty už premietajú)

  Teda tie, ktoré boli zadané s charakterom techn. zhodnotenia, ale zatiaľ sa s nimi ako s techn. zhodnotením nepracovalo, sa do cien karty samozrejme zatiaľ nepremietnu (ďalej viď kap. Precenenie - Zvýšenie ceny).

 • všech zadaných snížení ceny (tj. dokladů částečného vyřazení) nebo úplného vyřazení
 • všetkých zaúčtovaných odpisov

Počítaná položka, nikde sa nezadáva. Aktualizuje sa po zadaní precenenia, vyradenia alebo zaúčtovaní odpisov (a samozrejme aj po prípadnej oprave Východiskovej účtovnej ceny na karte resp. sume už odpísanej v minulosti pri majetku už skôr odpisovanom).

Táto cena sa rovná položke Počiatočná účtovná zostatková cena v agende odpisov v mesiaci nasledujúcom po poslednom zaúčtovanom odpise.

Keď sú všetky majetkové doklady zadané k danej karte zaúčtované, tak by sa mala táto cena rovnať zostatkovej účtovnej cene, ktorú máte pre danú kartu aktuálne evidovanú v účtovníctve.

Pozor, tu zobrazená Aktuálna zostatková cena môže byť dočasne aj vyššia ako Aktuálna vstupná cena! Viď popis a príklad pri Aktuálnej daňovej zostat. cene.

Z vyššie uvedeného ale naopak tiež vyplýva, že pokiaľ nedošlo k žiadnemu čiastočnému vyradeniu s rozdielnou sumou zníženia vstupnej a zostatkovej ceny a pokiaľ nie je žiadny odpis doteraz zaúčtovaný, tak sa Aktuálna zostatková cena rovná položke Aktuálna vstupná cena (pri kartách s minulosťou potom Aktuálna daň. vstupná cena znížená o už uskutočnené odpisy).

Keď je karta úplne vyradená a všetky odpisy sú zaúčtované, tak z vyššie uvedeného vyplýva, že aktuálna účtovná zostatková cena bude nulová.

Ďalej viď Ceny - názorné schémy.

Aktuálna daňová zostatková cena

Aktuálna daňová zostatková cena po všetkých zaúčtovaných odpisoch a po aplikovaní zvýšenia alebo zníženia vstupnej ceny. Tedy je vypočtená z Výchozí daň. zůstatkové ceny po započtení:

 • všetkých zadaných zvýšení ceny (tzn. zmien ceny, ktoré nemajú charakter techn. zhodnotenia a ďalej zmien ceny, ktoré majú charakter techn. zhodnotenia a súčasne celkom spĺňajú limit pre techn. zhodnotenie, takže sa ako zvýšenie ceny do karty už premietajú)

  Teda tie, ktoré boli zadané s charakterom techn. zhodnotenia, ale zatiaľ sa s nimi ako s techn. zhodnotením nepracovalo, sa do cien karty samozrejme zatiaľ nepremietnu (ďalej viď kap. Precenenie - Zvýšenie ceny).

 • všech zadaných snížení ceny (tj. dokladů částečného vyřazení) nebo úplného vyřazení
 • všetkých zaúčtovaných odpisov

  maximálne však do výšky limitu vstupnej ceny. Tzn. keď je na karte zadaný limit vstupnej ceny, ktorý je nižší, ako by bola aktuálna daň. zostatková cena po započítaní všetkých zvýšení, znížení a odpisov, tak sa aktuálna daň. vstupná cena rovná práve danému limitu.

Počítaná položka, nikde sa nezadáva. Aktualizuje sa po zadaní precenenia, vyradenia alebo zaúčtovaní odpisov (a samozrejme aj po prípadnej oprave Východiskovej daň. ceny na karte resp. sume už odpísanej v minulosti pri majetku už skôr odpisovanom).

Keď sú všetky majetkové doklady zadané k danej karte zaúčtované, tak by sa mala táto cena rovnať zostatkovej daňovej cene, ktorú máte pre danú kartu aktuálne evidovanú v účtovníctve.

Táto cena sa rovná položke Počiatočná daňová zostatková cena v agende odpisov v mesiaci nasledujúcom po poslednom zaúčtovanom odpise.

Pozor, tu zobrazená Aktuálna zostatková cena môže byť dočasne aj vyššia ako Aktuálna vstupná cena! Taká situácia typicky nastane vtedy, keď došlo napr. k čiastočnému vyradeniu, ale ešte nie sú zaúčtované všetky odpisy do dátumu tohto čiastočného vyradenia. Je to dôsledok toho, že doklad vyradenia sa počíta, ako keby odpisy k danému dátumu už boli zaúčtované (v žiadostiach alebo denníku), ale v skutočnosti ešte zaúčtované nie sú. Je to ale správne, pretože tieto rovnaké čísla v danom okamihu ukazuje aj účtovníctvo, kde doklad vyradenia je už zaúčtovaný (v žiadostiach alebo denníku), ale odpisy ešte nie (pretože tie sa vysielajú do žiadostí resp. denníka až okamihu uskutočnenia zaúčtovania odpisov užívateľom funkciou Zaúčtovať). Objasníme na príklade:

Majme súbor hnuteľných vecí s prvkom A za 9000,- a prvkom B za 8000,- =>celkom za 17000,-. Zaradený 1.1.2002, lineárne odpis L1, účtovný L6. Odpis žiadny nezaúčtovaný. Potom v máji 2002 vyňatý prvok B. Teda za 8000,-. Takže:
Zníženie daňovej vstupnej ceny je 8000.
Zníženie daňovej zost. ceny je 8000 (rovnaké, pretože bol vyradený v roku zaradenia).
Zníženie účtovnej vstupnej ceny je 8000.
Zníženie účtovnej zost. ceny je 7664.

Na záložke Detail/Ceny prehľad je zobrazené:
Aktuálna vstupná cena daňová 9000.
Aktuálna zostatková cena daňová 9000.
Aktuálna vstupná cena účtovná 9000,00.
Aktuálna zostatková cena účtovná 9336 (17000 - 7664), rozdiel 336 predstavuje nezaúčtované odpisy.

Ak by vyradenie nastalo až po roku zaradenia, tak by sa uplatnili aj nejaké daňové odpisy, takže by zníž. daň. zostat.ceny bolo iné ako zníženie daň. vstupnej ceny a na subzáložke ceny by pri nezaúčtovaných odpisoch bola aj daň. zost.cena vyššia ako daň. vstupná cena.

Z vyššie uvedeného ale naopak tiež vyplýva, že pokiaľ nedošlo k žiadnemu čiastočnému vyradeniu s rozdielnou sumou zníženia vstupnej a zostatkovej ceny a pokiaľ nie je žiadny odpis doteraz zaúčtovaný, tak sa Aktuálna zostatková cena rovná položke Aktuálna vstupná cena (pri kartách s minulosťou potom Aktuálna daň. vstupná cena znížená o už uskutočnené odpisy).

Keď je karta úplne vyradená a všetky odpisy sú zaúčtované, tak z vyššie uvedeného vyplýva, že aktuálna daňová zostatková cena bude nulová.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: v ABRA Gold na vyradenej karte vstupná a zostatková cena zostáva. V ABRA Gen po úplném vyřazení jsou obě nulové, což odpovídá skutečnosti.

Ďalej viď Ceny - názorné schémy.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.