Dlhodobý majetok - záložka Odpisy

Zobrazí vyčíslené odpisy k aktuálnej karte majetku zo záložky Zoznam. Odpisy sa vyčíslia ku karte, ktorá sa má odpisovať, okamihom jej zaradenia, viď kap. Napočítanie odpisov a ich prepočet. Kým nie je odpis zaúčtovaný, ide len o vypočítanú sumu odpisu za dané obdobie, ktorá zatiaľ nie je premietnutá nijako do účtovníctva ani zostatkových cien majetku a neexistuje k nej doklad typu Odpis majetku, do ktorého by bola zahrnutá. Odpisy ku karte je možné sledovať daňové aj účtovné, pri súbore hnuteľných vecí potom odpisy po jednotlivých prvkoch, vrátane možnosti zobrazenia vo forme grafov. Ďalej je tu možné zadávať prerušenie odpisov.

Položky zobrazované k odpisom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Účtovné odpisy Daňové odpisy Odpisy prvkov Prerušenie odpisov Grafy Zmeny odpisových skupín

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Pre kartu Zobrazuje identifikáciu karty majetku (kód a názov), ku ktorej sú odpisy v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálnej karty majetku zo záložky Zoznam.

Subzáložka Účtovné odpisy

Subzáložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam účtovných odpisov k aktuálnej karte zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii Informačný panel s informáciou o počte zobrazených záznamov a ďalej položka na nastavenie spôsobu zobrazenia odpisov:

Názov Popis
Spôsob zobrazenia

Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, akým spôsobom si chcete odpisy nechať zobraziť:

 • Detail po mesiacoch
 • Sumácia za obdobie
 • Sumácia za roky

Odpisy ku kartám sa počítajú ako ročné (resp. za obdobie), rozpočítavajú sa do jednotlivých mesiacov a evidujú sa vždy ako mesačné. V subzáložke Odpisy v agende kariet je však možné si ich pre prehľad nechať zobraziť aj sumárne spočítané za kalendárne roky alebo za jednotlivé obdobia (vrátane virtuálnych období).

Pokiaľ má užívateľ fiškálne obdobia zhodné s kalendárnymi rokmi, tak druhý a tretí typ zobrazenia poskytuje rovnaké údaje.

V needitovateľnom zozname odpisov sa zobrazujú základné údaje o každom zobrazenom zázname odpisu. Odlišnou farbou sú označené tie odpisy, ktoré sú zaúčtované do účtovníctva.

Pri zvolenom zobrazení odpisov "Detailne po mesiacoch" je tu zobrazený výber položiek zo záložky Zoznam agendy Odpisy. Navyše sú len nasledujúce:

Názov Popis
Obdobie

Obdobie, do ktorého daný mesačný odpis spadá. V tejto položke sa môžu vyskytnúť aj virtuálne obdobia, pokiaľ napočítané odpisy nespadajú do niektorého z nadefinovaných období.

Pri pridaní nového obdobia sa môžu automaticky prepočítať tu uvedené obdobia a odpisy, viď príklad v kapitole Obdobie.

Účtovný rad Skratka účtovného radu, pod ktorým bol daný odpis zaúčtovaný. Ide o účtovný rad dokladov zavedený k zdrojovému radu dokladov typu odpisy majetku, ktorý sa používa pre doklady odpisov danej karty majetku, viď položka Rad dokladov pre odpisy v subzáložke Údaje pre odpisy.
Korekcia odpisu Korekcia účtovných odpisov pri zmene vstupnej ceny z dôvodu Dotácia.

Pri zvolenom zobrazení odpisov "Sumácia za obdobie", resp. "Sumácia za roky" sú k dispozícii podobné položky ako v subzáložke Daňové odpisy. Význam jednotlivých položiek je podobný ako v subzáložke Daňové odpisy, len s tým rozdielom, že ide o sumy účtovných odpisov a účtovných vstupných a zostatkových cien.

Subzáložka Daňové odpisy

Subzáložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam daňových odpisov k aktuálnej karte zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii Informačný panel s informáciou o počte zobrazených záznamov a ďalej položka na nastavenie spôsobu zobrazenia odpisov:

Názov Popis
Spôsob zobrazenia

Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, akým spôsobom si chcete odpisy nechať zobraziť:

 • Detail po mesiacoch
 • Sumácia za obdobie
 • Sumácia za roky

Odpisy ku kartám sa počítajú ako ročné (resp. za obdobie), rozpočítavajú sa do jednotlivých mesiacov a evidujú sa vždy ako mesačné. V subzáložke Odpisy v agende kariet je však možné si ich pre prehľad nechať zobraziť aj sumárne spočítané za kalendárne roky alebo za jednotlivé obdobia (vrátane virtuálnych období).

Pokiaľ má užívateľ fiškálne obdobia zhodné s kalendárnymi rokmi, tak druhý a tretí typ zobrazenia poskytuje rovnaké údaje.

V needitovateľnom zozname odpisov sa zobrazujú základné údaje o každom zobrazenom zázname odpisu. Odlišnou farbou sú označené tie odpisy, ktoré sú zaúčtované do účtovníctva.

Pri zvolenom zobrazení odpisov "Detailne po mesiacoch" je tu zobrazený výber položiek zo záložky Zoznam agendy Odpisy. Navyše sú len nasledujúce:

Názov Popis
Obdobie

Obdobie, do ktorého daný mesačný odpis spadá. V tejto položke sa môžu vyskytnúť aj virtuálne obdobia, pokiaľ napočítané odpisy nespadajú do niektorého z nadefinovaných období.

Pri pridaní nového obdobia sa môžu automaticky prepočítať tu uvedené obdobia a odpisy, viď príklad v kapitole Obdobie.

T

Informácia, či má uskutočnené zvýšenie charakter techn. zhodnotenia:

 • T - ide o techn. zhodnotenie
 • Z - nejde o techn. zhodnotenie, ale len o zmenu vstupnej ceny

Ďalej viď kap. Vecný obsah - Precenenie - zvýšenie ceny.

Účtovný rad Skratka účtovného radu, pod ktorým bol daný odpis zaúčtovaný. Ide o účtovný rad dokladov zavedený k zdrojovému radu dokladov typu odpisy majetku, ktorý sa používa pre doklady odpisov danej karty majetku, viď položka Rad dokladov pre odpisy v subzáložke Údaje pre odpisy.

Pri zvolenom zobrazení odpisov "Sumácia za obdobie", resp. "Sumácia za roky" sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Rok K dispozícii v prípade zobrazenia "Sumácia za roky". Kalendárny rok, za ktorý je zobrazená daná suma ročného odpisu.
Obdobie K dispozícii v prípade zobrazenia "Sumácia za obdobie". Obdobie, za ktoré je zobrazená daná suma ročného odpisu. V tejto položke sa môžu vyskytnúť aj virtuálne obdobia, pokiaľ napočítané odpisy nespadajú do niektorého z nadefinovaných období.
Poč. daň. vstupná cena Vstupná daňová cena. Zobrazuje sa cena už po aplikácii sumy všetkých zvýšení a znížení v danom roku, resp. období.
Zvýšenie ceny Suma všetkých zvýšení v danom roku resp. období.
Zníž. daň. vstup. ceny

Suma všetkých znížení daňovej vstupnej ceny za sumovaný rok resp. obdobie.

Tu sa premieta zníženie vykonané čiastočným vyradením. Oproti tomu úplné vyradenie sa tu samozrejme nepremieta.

Zníženie daň. zostat. ceny

Suma všetkých znížení daňovej zostatkovej ceny za sumovaný rok resp. obdobie.

Tu sa premieta zníženie vykonané čiastočným vyradením. Oproti tomu úplné vyradenie sa tu samozrejme nepremieta.

Počiat. daň. zostat. cena Počiatočná daňová zostatková cena platná k počiatku sumovaného roku resp. obdobia.
Ročný daňový odpis Celková suma odpisu za sumovaný rok, resp. obdobie.
Koncová daň. zostat. cena

Koncová daňová zostatková cena platná ku koncu sumovaného roku resp. obdobia.

Keď došlo k úplnému vyradeniu karty majetku ešte pred jej odpísaním do nuly, tak koncová daňová zostatková cena je tu zobrazená nenulová. Ide o sumu, na ktorú je vygenerovaný doklad vyrovnania oprávok (takže výsledná vstupná a zostatková cena vyradenej karty je samozrejme nulová).

Subzáložka Odpisy prvkov

Zobrazí zoznam prvkov obsiahnutých v aktuálnom zázname odpisu zo subzáložky Daňové odpisy, resp. Účtovné odpisy. Subzáložka je k dispozícii len v prípade, že ide o doklad ku karte typu súbor hnuteľných vecí. Umožňuje prehliadať si rozpad daného mesačného odpisu na jednotlivé prvky, tzn. výšku odpisov v danom mesiaci pre každý z prvkov a ich vstupné a zostatkové ceny.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Rozpis na prvky pre odpis Zobrazuje číslo aktuálneho dokladu odpisu zo záložky Zoznam resp. mesiac aktuálneho záznamu odpisu, ku ktorému sa vzťahuje zobrazený rozpis odpisov na prvky.

Ďalej záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam prvkov obsiahnutých v aktuálnom doklade zo záložky Zoznam.

Spôsob vyčíslenia rozpadu odpisov na jednotlivé prvky viď Vecný obsah - odpisy prvkov. K dispozícii sú tu nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov prvku Názov prvku zo subzáložky Prvky karty majetku.
Daň. vstupná cena Východisková daňová vstupná cena prvku zo subzáložky Prvky karty majetku.
Daň. zostat. cena počiatočná Daňová zostatková cena prvku pred odpisom v danom mesiaci.
Daň. odpis Daňový odpis
Daň. zostat. cena koncová Daňová zostatková cena prvku po odpise v danom mesiaci.
Účt. vstupná cena Podobne ako Daň. vstupná cena, len platí pre cenu účtovnú.
Účt. zostat. cena počiatočná Účtovná zostatková cena prvku pred odpisom v danom mesiaci.
Účt. odpis Účt. odpis
Korekcia odpisu Korekcia účtovných odpisov prvkov pri zmene vstupnej ceny z dôvodu Dotácia.
Účt. zostat. cena koncová Účtovná zostatková cena prvku po odpise v danom mesiaci.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu
 • podľa názvu
 • dátumu vloženia
 • inventárneho subčísla

V dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Odpisy prvkov v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • na pohyb kurzora po jednotlivých mesiacoch odpisu s aktualizáciou zobrazenia prvkov a hľadanie hodnoty v zozname. Nie je teda nutné kvôli posunu o mesiac preskakovať tam a späť medzi záložkami odpisov a odpismi prvkov. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Pro posun po měsících pro zobrazení rozpadu na prvky slouží jen zmíněný navigátor ve spodní části subzáložky. Bežný navigátor, ktorý je k dispozícii v paneli nástrojov (rovnako ako v iných agendách), spôsobí posun po záznamoch agendy (rovnako ako v iných agendách), teda tu posun na zobrazenie odpisov ďalšej karty majetku.

Subzáložka Prerušenie odpisov

Záložka Prerušenie odpisov obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam už zadaných prerušení odpisov k aktuálnej karte zo záložky Zoznam. Prerušenie odpisov tu je možné zadávať, opravovať alebo mazať a vykonávať tak prerušenie odpisov aktuálnej karty majetku.

Pre odpisovanie je možné zadávať požiadavky na prerušenie vždy len za jednotlivé účtovné obdobia. Obdobia musia byť existujúce zadané obdobia, nie je možné zadať prerušenie v zatiaľ neexistujúcom (virtuálnom) období. Prerušiť je možné samostatne daňový odpis alebo súčasne s ním aj odpis účtovný.

Akékoľvek pridanie, oprava alebo zmazanie prerušenia spôsobí automaticky uskutočnenie prepočítania odpisov (pokiaľ nejde o kartu s ručnou editáciou odpisov).

V needitovateľnom zozname sú uvedené nasledujúce položky k zadaným prerušeniam:

Názov Popis
Obdobie Obdobie, v ktorom majú byť odpisy prerušené.
Aj účtovné

Či sú prerušené súčasne daňové aj účtovné odpisy.

Systém umožňuje přerušit jak účetní tak i daňové odpisy. Pred zadaním účtovných odpisov však odporúčame, aby si užívateľ overil, či je prerušenie účtovných odpisov v súlade s platnými legislatívnymi normami a účtovnými pravidlami!

Dátum Dátum, kedy bolo prerušenie odpisov zadané.
Meno Užívateľ, ktorý dané prerušenie odpisov zadal.

Funkcie v tejto subzáložke:

V tejto subzáložke sú k dispozícii nasledujúce funkcie. Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto subzáložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Pridávanie a mazanie záznamov prerušení prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Pridať -

Pomocou tejto funkcie môžete zadať záznam prerušenia odpisov.

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, kde zadáte položky nutné na vykonanie prerušenia, tzn.

 • Obdobie prerušenia - Obdobie, v ktorom má byť prerušené.

  Platí:

  • Nie je možné pridať prerušenie, pokiaľ v zadanom období alebo neskôr existuje nejaký doklad (napr. doklad vyradenia, a to úplného alebo i čiastočného), ktorý by prerušením bol ovplyvnený (keďže by potom nebola zachovaná kontinuita v zaúčtovaní odpisov či prestali platiť sumy dokladu vyradenia), prípadne mimo dobu evidencie majetku, teda pred zaradením alebo po úplnom vyradení (tzn. karta musí mať stav "V evidencii").
  • Pokiaľ máte nastavený Spôsob účtovania dvoma zápismi, nie je možné pridať prerušenie, pokiaľ v zadanom období alebo neskôr sú už odpisy zaúčtované.
  • Pokiaľ máte nastavený Spôsob účtovania jedným zápisom, nie je možné pridať prerušenie, pokiaľ v zadanom období alebo neskôr sú už odpisy zaúčtované a pokiaľ nie je súčasne začiarknutá voľba Prerušiť daňové odpisy vrátane zaúčtovaných.
 • Či prerušiť aj účtovné odpisy - Pokiaľ má karta nastavené, že účtovné odpisy sú zhodné s daňovými, resp. naopak, tak sa jedny preberajú od druhých, takže ich nie je možné prerušovať zvlášť. Táto voľba je teda defaultne začiarknutá a jej začiarknutie nie je možné zrušiť.
 • Prerušiť daňové odpisy vrátane zaúčtovaných - je k dispozícii len vtedy, pokiaľ nejde o kartu, pri ktorej sú daňové odpisy zhodné s účtovnými, pokiaľ máte nastavený Spôsob účtovania jedným zápisom a pokiaľ v zadanom období alebo neskôr sú už odpisy zaúčtované. Tak sa predpokladá, že ide o neštandardnú spätnú zmenu daň. odpisov, ktorá sa nepremietne do účtovníctva. Je možné ku vykonať len vtedy, pokiaľ máte súčasne prístupové právo Povolenie prerušiť / zrušiť prerušenie daňových odpisov v prípade zaúčtovaných odpisov. Ak je začiarknutá, zneprístupní sa možnosť prerušiť i účtovné odpisy (pretože sú už v účtovníctve) a budú prepočítané i daňové odpisy zo zaúčtovaných mesiacov. Účtovné záznamy k odpisom sa nijak nemenia a ani to nie je nutné, pretože v tomto prípade sa o daňových odpisoch neúčtuje (čo je i podmienkou pre vykonanie tejto akcie), viď popis parametra Spôsob účtovania.

Po zadaní sa uskutoční prepočítanie odpisov.

Opraviť -

Oprava zadaného prerušenia. Obdobie prerušenia nie je možné opravovať, v prípade takejto potreby je potrebné zadané prerušenie vymazať a zadať znovu. Opraviť je možné len to, či sa majú súčasne prerušovať daňové aj účtovné odpisy (takže nemá význam pre karty, ktoré majú daňové odpisy zhodné s účtovnými). Opravovať nie je možné, pokiaľ v zadanom období prerušenia alebo neskôr existuje nejaký doklad (napr. doklad vyradenia), ktorý by opravou prerušenia bol ovplyvnený. Pokiaľ v zadanom období prerušenia sú už nejaké odpisy zaúčtované (v prípade, že daňové nie sú zhodné s účtovnými a neboli prerušené oboje), tak sa oprava ich prerušenia na už zaúčtované alebo do obdobia pred tieto zaúčtované nepremietne.

Pokiaľ prerušíte daňové i účtovné odpisy obdobia 2014, zaúčtuje odpis z obdobia 2014 napr. za mesiace I-X a potom v oprave prerušenia odčiarknete prerušenie účtovných, tieto sa za obdobie 2014 mesiaca I-X nevymažú. Musíte najprv zaúčtovanie zrušiť.

Pokiaľ prerušíte daňové i účtovné odpisy obdobia 2014, zaúčtuje odpis z obdobia 2015 a potom v oprave prerušenia odčiarknete prerušenie účtovných, tieto sa za obdobie 2014 nedogenerujú, musíte najprv zaúčtovanie nasledujúceho mesiaca zrušiť.

Pokiaľ ale bolo prerušenie zadané s požiadavkou na prerušenie daňových vrát. zaúčtovaných odpisov (tzn. zaúčtované odpisy existovali už pri zadaní prerušenia), nie je možné funkciu vykonať, pretože nemá zmysel (mali by byť prepočítané i zaúčtované účtovné odpisy s tým, že by sa mali prerušiť (zmazať), čo nie je možné (už sú v účtovníctve)).

Vymazať -

Zadané prerušenie odpisov vymaže. Nie je možné vymazať prerušenie, pokiaľ sú v zadanom období prerušenia alebo neskôr existuje nejaký doklad (napr. doklad vyradenia), ktorý by zmazaním prerušenia bol ovplyvnený. Pokiaľ v zadanom období prerušenia sú už nejaké odpisy zaúčtované (v prípade, že daňové nie sú zhodné s účtovnými a neboli prerušené oboje), tak sa vymazanie prerušenia na už zaúčtované nepremietne. Pokiaľ sú zaúčtované odpisy za celé obdobie, tak sa vymazanie prerušenia neuskutoční.

Pokiaľ ale bolo prerušenie zadané s požiadavkom na prerušenie daňových vrát. zaúčtovaných odpisov (tzn. zaúčtované odpisy existovali už pri zadaní prerušenia), prerušenie sa vykoná s tým, že budú prepočítané i zaúčtované daňové odpisy.

Subzáložka Grafy

Umožňuje zobraziť si grafický priebeh veľkosti odpisov a zost. cien v závislosti od času a to k aktuálnej karte zo záložky Zoznam.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa vyskytuje podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Graf - všeobecne.

Dátové série (zobrazované veličiny):

 • Počiatočná daňová zostatková cena
 • Počiatočná účtovná zostatková cena
 • Daňový odpis
 • Účtovný odpis

Subzáložka Zmeny odpisových skupín

Záložka Zmeny odpisových skupín obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam už zadaných záznamov zmien odpisových skupín k aktuálnej karte zo záložky Zoznam. Zmeny odpisových skupín tu je možné zadávať, opravovať alebo mazať (viď popis funkcií ďalej) a uskutočňovať tak zmeny odpisových skupín aktuálnej karty majetku. Za určitých špecifických okolností je možné v rámci opravy záznamu zmeny odp. skupín vykonať i zmenu Percenta navýšenia odpisu v prvom roku a prepočet daň. odpisov z už zaúčtovaných mesiacov, viď ďalej funkcia Opraviť.

Zmeny odpis. skupín je možné zadávať vždy len za jednotlivé účtovné obdobia. Obdobia musia byť existujúce zadané obdobia, nie je možné zadať zmenu v neexistujúcom (virtuálnom) období. Zmenu je možné uskutočniť samostatne len pre daňové odpisy alebo pre odpisy účtovné.

Akékoľvek pridanie, oprava alebo zmazanie záznamu zmeny odpisových skupín spôsobí automaticky uskutočnenie prepočítania odpisov (pokiaľ nejde o kartu s ručnou editáciou odpisov).

Změna odpis. skupiny může mít dopad na délku odpisování či velikost odpisů po provedené změně. Viď príklady v kap. Účtovné a daňové odpisy - Zmena odpisovej skupiny.

Každá karta majetku zde může mít první tzv. inicializační záznam (který se rovná první použité odpisové skupině, tj. odpis. skupině zadané přímo v údajích karty při jejím zařazení do evidence). Inicializačný záznam sa generuje automaticky. Pokiaľ na karte z nejakého dôvodu chýba (napr. ide o kartu prevedenú z predchádzajúcich systémov alebo evidovanú v systéme ešte pred zavedením možnosti zmien odpisových skupín) doplní sa automaticky vždy pri akomkoľvek uložení karty (teda napríklad po prepočte odpisov, alebo oprave akéhokoľvek údaja). Navyše, keď sa na karte bez inicializačného záznamu zadá priamo zmena odpisovej skupiny od neskoršieho obdobia, spolu s touto zmenou sa automaticky vyrobí aj inicializačný záznam.

V needitovateľnom zozname sú uvedené nasledujúce položky k zadaným zmenám odpisových skupín:

Názov Popis
Kód obdobia/ Názov obdobia Obdobie, v ktorom k zmene došlo.
Kód účt. odp. skupiny/ Názov účt. odp. skupiny Účtovná odpisová skupina, ktorá platí od obdobia zadaného v predchádzajúcej položke.
Kód daň. odp. skupiny/ Názov daň. odp. skupiny Daňová odpisová skupina, ktorá platí od obdobia zadaného v predchádzajúcej položke.
Poznámka Upresňujúca poznámka k zadanému záznamu.

Funkcie v tejto subzáložke:

V tejto subzáložke sú k dispozícii nasledujúce funkcie. Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto subzáložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Pridávanie a mazanie záznamov prerušení prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pridať - -

Pomocou tejto funkcie môžete zadať záznam zmeny odpisových skupín.

Funkce není k dispozici, pokud v zadávaném období změny odp. skupin nebo později již existuje nějaký doklad (např. doklad úplného vyřazení), který by opravou změny odp. skupin byl ovlivněn.

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, kde zadáte položky nutné na vykonanie zmeny odp. skupín, tzn.

 • Období změny - Nelze provést změnu odpisových skupin v období, kde už jsou nějaké odpisy zaúčtovány, případně mimo dobu evidence majetku, tedy před zařazením nebo po úplném vyřazení (tzn. karta musí mít stav "V evidenci"). Změna v odpisových skupinách se uskuteční vždy k prvnímu měsíci tohoto období (platí pro daňové i účetní odpisy).
   
 • Účtovná odp. skupina - Kód účtovnej odpisovej skupiny, ktorá má platiť od obdobia zadaného v predchádzajúcej položke. Keď má karta nastavené, že účtovné odpisy sú zhodné s daňovými, tak sa tieto preberajú od daňových, takže nie je možné meniť odp. skupinu zvlášť a položka sa neponúka.

  Keď je zadaná tá istá účtovná odp. skupina ako platila doteraz, tak k zmene v účtovnom odpisovaní nedochádza.

 • Daňová odp. skupina - Kód daňovej odpisovej skupiny, ktorá má platiť od obdobia zadaného v predchádzajúcej položke. Keď má karta nastavené, že daňové odpisy sú zhodné s účtovnými, tak sa tieto preberajú od účtovných, takže nie je možné meniť odp. skupinu zvlášť a položka sa neponúka. Podobne, keď ide o majetok neodpisovaný, odpisovaný podľa životnosti alebo s rovnomerným mesačným odpisom.

  Keď je zadaná tá istá daňová odp. skupina ako platila doteraz, tak k zmene v daňovom odpisovaní nedochádza.

Po zadaní sa uskutoční prepočítanie odpisov.

Opraviť - -

Oprava umožňuje vykonať opravu zadanej zmeny odp. skupín, tzn. daňovej i účtovnej odpisovej skupiny a príp. i percenta zvýšenia odpisu v prvom roku. Obdobie nie je možné opravovať, v prípade takejto potreby je potrebné zadanú zmenu odp. skupín vymazať a zadať znovu.

Platí:

 • Funkce není k dispozici, pokud v zadávaném období změny odp. skupin nebo později již existuje nějaký doklad (např. doklad úplného vyřazení), který by opravou změny odp. skupin byl ovlivněn.
 • Pre ponúkanie položiek Účtovná odp. skupina a Daňová odp. skupina s ohľadom na spôsob odpisovania danej karty platí to isté, čo bolo uvedené vyššie v popise funkcie Pridať.
 • Pokiaľ máte nastavený Spôsob účtovania dvoma zápismi a pokiaľ v zadávanom období zmeny odp. skupín:
  • nie sú odpisy zaúčtované - je možné opravovať daňovú a účtovnú odp. skupinu
  • sú už odpisy zaúčtované - opravovať nie je možné
 • Pokiaľ máte nastavený Spôsob účtovania jedným zápisom a pokiaľ v zadávanom období zmeny odp. skupín:
  • nie sú odpisy zaúčtované - je možné opravovať daňovú a účtovnú odp. skupinu
  • odpisy už sú zaúčtované - tak sa predpokladá, že ide o neštandardnú spätnú zmenu daň. odpisov, ktorá sa nepremietne do účtovníctva. Je možné ju vykonať len vtedy, ak nejde o kartu, pri ktorej sú daňové odpisy zhodné s účtovnými (pre ňu to nemá zmysel), pokiaľ ide o opravu prvého inicializačného záznamu a tento je v zozname zmien odpisových skupín jediný (pre ďalšie záznamy to nemá zmysel, keďže nejde predovšetkým o možnosť dodatočnej opravy daň. odpisu v prvom roku) a pokiaľ máte súčasne prístupové právo Povolenie zmeny daňovej odpisovej skupiny a percenta navýšenia odpisu v prvom roku v prípade zaúčtovaných odpisov. Potom je možné opravovať daňovú odp. skupinu a Percento navýšenia odpisu v prvom roku. Po oprave budú prepočítané i daňové odpisy zo zaúčtovaných mesiacov. Účtovné záznamy k odpisom sa nijak nemenia a ani to nie je nutné, pretože v tomto prípade sa o daňových odpisoch neúčtuje (čo je i podmienkou pre vykonanie tejto akcie), viď popis parametra Spôsob účtovania.

   Percento navýšenia odpisu v prvom roku je možné meniť/opraviť štandardným spôsobom priamo v položke Percento navýšenia v údajoch karty majetku. Tam len s tým rozdielom, že po jeho zmene sa prepočítajú len doposiaľ nezaúčtované odpisy. Vo väčšine prípadov je to úplne postačujúce.
   (Pokiaľ máte zaúčtované odpisy už z celého obdobia, úplne postačí zrušiť zaúčtovanie posledného mesiaca daného obdobia a prípadná zmena sumy daňových odpisov sa do tohto mesiaca premietne, čo je postačujúce. Pokiaľ ale z nejakého dôvodu nemôžete zrušiť zaúčtovanie ani posledného mesiaca ani obdobia, tak potom je nutné zmenu percenta vykonať tu v rámci zmien odpis. skupín vyššie popísaných spôsobom.)

Vymazať - -

Záznam zmeny odp. skupín vymaže. Funkce není k dispozici, pokud v zadávaném období změny odp. skupin nebo později již existuje nějaký doklad (např. doklad úplného vyřazení), který by opravou změny odp. skupin byl ovlivněn.

Nie je možné vymazať inicializačný záznam generovaný automaticky pri zaradení karty do evidencie. Ďalej nie je možné vymazať záznam zmeny odp. skupín, pokiaľ sú v zadávanom období zmeny alebo neskôr už odpisy zaúčtované.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Zobrazený seznam v této subzáložce může způsobit značné zpomalení při přecházení mezi kartami, jelikož se ke každé kartě vždy znovu načítají a sumují odpisy!

Funkcie v tejto záložke:

V tejto záložke sú k dispozícii nasledujúce funkcie. Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto subzáložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch sa tu neponúkajú. Pridávanie a mazanie záznamov prerušení prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Zo štandardizovaných funkcií sú k dispozícii len nasledujúce:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Detail / Zoznam F3
Občerstviť F11 Občerství zoznam kariet (spolu s tým sa občerství aj zoznam odpisov).

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Prepočítať Ctrl + Enter - Prepočítanie odpisov na aktuálnej karte.
Otvoriť

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí všetky záznamy odpisov, k aktuálnej karte majetku.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu odpisov "cez" agendu Dlhodobého majetku
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu odpisov a otvorí ju buď "cez" agendu Dlhodobý majetok alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky záznamy odpisov vygenerované k aktuálnej karte.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) odpisov a pod.).