Dlhodobý majetok - záložka Zoznam

Seznam zadaných karet dlouhodobého majetku (DM) omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pre každú kartu majetku uvedené základné údaje o ňom. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z názvu alebo popisu v kap. Detail, tu bližšie objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Dátum zaradenia Vyplnené dátumom zaradenia karty do evidencie v ABRA Gen, viď položka Dátum zaradenia v subzáložke Zaradenie. Pri prípadnom zrušení zaradenia a vrátení karty do obstarania sa dátum zaradenia opäť vynuluje.
Akt. daň. zost. cena Zobrazuje aktuálnu zostatkovú cenu daňovú pre danú kartu, viď popis položky Aktuálna zostatková cena daňová v subzáložke Ceny - prehľad.
Akt. účt. zost. cena Zobrazuje aktuálnu zostatkovú cenu účtovnú pre danú kartu, viď popis položky Aktuálna zostatková cena účtovná v subzáložke Ceny - prehľad.
Dátum vyradenia Vyplnený dátumom vyradenia, pokiaľ bol majetok úplne vyradený (viď popis položky Úplné vyradenie v subzáložke Vyradenie), v opačnom prípade je nevyplnený. Pri zadaní čiastočného vyradenia zostane dátum nevyplnený. Pri prípadnom zrušení úplného vyradenia a vrátení karty do evidencie sa dátum vyradenia opäť vynuluje.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy niektorých položiek môžu byť zakázané a to v prípade, že s kartou sa už vykonali také úkony, ktoré opravy týchto položiek vylučujú. Napr. zaúčtovanie odpisov, vykonanie precenenia, čiastočné vyradenie apod.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Kartu je možné všeobecne vymazať aj v prípade, že k nej existujú súvisiace doklady, tzn. napr. doklad obstarania, doklad zaradenia do evidencie, zaúčtovaný odpis, doklad zmeny ceny, doklad čiastočného alebo úplného vyradenia alebo záznam súvisiaceho výdaja. V takom prípade sa spolu s kartou vymažú aj tieto doklady. Keď sa niektorý z dokladov ku karte vymazať nedá (napr. je blokovaný alebo je už zaúčtovaný a auditovaný), nie je povolené zmazať ani kartu. Kartu ďalej nie je možné zmazať, pokiaľ k nej už existuje zaúčtovaný odpis.

Skopírovať F9

Pri kopírovaní sa samozrejme preberajú len tie položky, ktorých kopírovanie má zmysel (napr. stav karty sa nekopíruje apod.). Pri kópii karty sa inventárne číslo karty DM nekopíruje zo zdrojovej karty DM, pričom pokiaľ je nastavené automatické predvypĺňanie, predvypĺňa sa inventárnym číslom ďalším v poradí podľa definovanej štruktúry inventárneho čísla.

Keď sa kopíruje súbor hnuteľných vecí, platí, že východiskové daň. a účt. vstupné ceny sa predvypĺňajú podľa aktuálnych daň. a účt. vstupných cien pôvodnej karty, no je ich možné ešte pred uložením karty upraviť podľa potreby.

Občerstviť F11

Ide o občerstvenie záznamov kariet a ich odpisov.

Ide len čisto o ich nové načítanie z databázy, k žiadnemu novému výpočtu (prepočtu odpisov) pri tom nedochádza. Na prepočet odpisov je určená funkcia Prepočítať.

Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Zaradiť do ev. Ctrl +Z -

Umožní zaradiť kartu do evidencie a vygenerovať doklad Zaradenia do evidencie, pokiaľ sa tento má generovať. Platí:

 • Funkcia je k dispozícii len pre karty majetku, ktoré sú zatiaľ v obstaraní, teda ich stav = v obstaraní, ďalej viď podmienky uvedené v kap. Vecný obsah - zmena stavu karty.
 • Funkcia je k dispozícii na zaradenie pre všetky typy kariet, teda jednoduché, karty s neocenenými prvkami aj súbor hnuteľných vecí.

  V rámci súboru hnuteľných vecí ide len o tzv. primárny doklad zaradenia. Sekundárne doklady zaradenia prvkov sa generujú po pridaní prvku(ov) funkciou Pridať v subzáložke Súbor prvkov.

Po vyvolaní funkcie sa vyvolá editačný režim karty majetku (podobne, ako po vyvolaní funkcie Opraviť), pričom sa navyše sprístupní subzáložka Zaradenie, kde zadáte ďalšie údaje podstatné pre vykonanie zaradenia a vygenerovanie dokladu zaradenia. Keďže ide súčasne o editačný režim karty majetku, môžete ešte prípadne niektoré údaje opraviť alebo doplniť (napr. údaje v záložke Údaje pre odpisy potrebné na zaradenie a následný výpočet odpisov a pod.).

Zadanie týchto údajov tu nie je riešené formou modálneho okna, ako je to inde v ABRA Gen v častiach, kde sa po vyvolaní funkcie zadávajú ďalšie údaje potrebné na jej dokončenie, ale práve formou subzáložky Zaradenie a vyvolaním editácie karty majetku. Tu je to tak preto, že pri pokuse o uloženie údajov zadaných pre zaradenie sa vykonávajú rôzne kontroly, či je možné zaradenie vykonať a môže sa stať, že si program vyžiada doplnenie nejakého nezadaného alebo chybne zadaného údaja potrebného napr. na napočítanie odpisov po zaradení karty do evidencie. Tieto údaje sa zadávajú na zvyšných subzáložkách a z modálneho okna by nebolo možné sa na tieto subzáložky vrátiť bez toho, aby užívateľ neprišiel o údaje v modálnom okne už doplnené.

Na druhej strane drobnou nevýhodou súčasného riešenia môže byť to, že po vyvolaní funkcie Do evidencie už nie je možné vyvolanú akciu stornovať inak ako Zrušením editácie celej karty majetku (teda aj zrušením prípadných iných uskutočnených zmien.)

Zaradením do evidencie dôjde k napočítaniu odpisov (netýka sa kariet neodpisovaných), teda v záložke Odpisy budú k dispozícii napočítané odpisy až do úplného odpísania daného majetku. Viac viď Napočítanie odpisov a ich prepočet.

Ak je karta daňovo odpisovaná zrýchlene (podľa §32) a nie je začiarknutý parameter Zachovať dĺžku daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní, systém na túto skutočnosť pri zaraďovaní do evidencie užívateľa upozorní.

Do obstarania Ctrl +D -

Ide o jednu z možností, ako vrátiť kartu späť do obstarania. Vráti kartu v evidencii späť do obstarania a príslušný doklad Zaradenia do evidencie zmaže. Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Platí:

 • Funkcia je k dispozícii len pre karty majetku, ktoré sú v evidencii, teda ich stav = v evidencii a súčasne ich je možné vrátiť do obstarania a doklad Zaradenia je možné zmazať, ďalej viď podmienky uvedené v kap. Vecný obsah - zmena stavu karty.
 • Funkcia je k dispozícii na vrátenie do obstarania pre všetky typy kariet, teda jednoduché, karty s neocenenými prvkami aj súbor hnuteľných vecí.

Vrátením karty do obstarania sa vymažú napočítané odpisy.


Vrátiť kartu do obstarania je možné navyše ešte ďalším spôsobom:

Vyradiť Ctrl +Y -

Vykoná čiastočné alebo úplné vyradenie karty a vygeneruje doklad vyradenia. Platí:

 • Funkcia je k dispozícii len pre karty majetku, ktoré sú v evidencii, ďalej viď podmienky uvedené v kap. Vecný obsah - zmena stavu karty.
 • Funkcia je k dispozícii na vyradenie len pre karty jednoduché a s neocenenými prvkami!

  Pri súbore hmotných vecí sa vyradenie čiastočné alebo úplné a vygenerovanie dokladu Vyradenie uskutočňuje vybratím prvku(ov) funkciou Vybrať v subzáložke Súbor prvkov.

  Ak je potrebné vykonať čiastočné vyradenie karty, je nutné v editácii karty na záložke Súbor prvkov presunúť kurzor na požadovaný prvok a vykonať vyradenie tlačidlom Vyňať.
  Ak je potrebné vykonať celkové vyradenie karty, je nutné v editácii karty na záložke Súbor prvkov označiť všetky zatiaľ nevyradené prvky naraz a vykonať ich vyradenie tlačidlom Vyňať.

Po vyvolaní funkcie sa sprístupní subzáložka Vyradenie, kde zadáte ďalšie údaje podstatné pre vykonanie vyradenia a vygenerovanie dokladu vyradenia.

Vyradením karty sa prepočítajú napočítané odpisy, aby sa v nich zohľadnilo uskutočnené vyradenie.

Späť do evid. Ctrl +E -

Ide o jednu z možností, ako vrátiť kartu späť do evidencie. Vráti vyradenú kartu späť do evidencie, pokiaľ je to možné, a doklad vyradenia zmaže. Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Platí:

 • Funkcia je k dispozícii len pre karty majetku, ktoré sú úplne vyradené, teda ich stav = vyradený, a súčasne ich je možné vrátiť do evidencie a doklad Vyradenia je možné zmazať, ďalej viď podmienky uvedené v kap. Vecný obsah - zmena stavu karty.
 • Funkcia je k dispozícii na vrátenie do evidencie len pre karty jednoduché a s neocenenými prvkami!

  Pri súbore hnuteľných vecí je možné vrátenie do evidencie vykonať len zmazaním príslušného dokladu Vyradenia.

Vrátením karty do obstarania sa prepočítajú napočítané odpisy.

Vrátiť do evidencie nie je možné kartu majetku v prípade, že už boli zaúčtované všetky odpisy vrátane odpisu v mesiaci úplného vyradenia (pretože by potom nebolo možné vo všetkých prípadoch korektne odpisy po vrátení do evidencie prepočítať). V prípade potreby vrátiť takúto kartu do evidencie si zrušte zaúčtovanie posledného odpisu.


Vrátiť kartu do evidencie je možné navyše ešte ďalším spôsobom:

Hr. operácia

Ctrl +R

alebo

Shift +Ctrl +R

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende:

Hromadný prepočet odpisov

Vykoná prepočet odpisov na všetkých označených kartách. Tzn. zatiaľ nezaúčtované odpisy zmaže a vypočíta ich znovu podľa aktuálnych údajov. Využijete vtedy, keď ste menili nejaké zásadné údaje podstatné pre ich vyčíslenie (napr. ste menili dĺžku obdobia, alebo ste na kartách majetku menili percento odpisu platného pre skrátené obdobia) príp. dôležité pre ich zaúčtovanie (napr. v oprave karty zmenu strediska, zákazky apod.) a chcete mať istotu, že prehliadané odpisy ku kartám sú napočítané podľa aktuálneho stavu.

Prepočet je možné ručne vyvolať aj zo záložky Odpisy danej karty majetku, potom je ale vyvolaný samozrejme len pre aktuálnu kartu.

Po niektorých akciách sa prepočet odpisov vyvolá automaticky.

Pri prepočte odpisov nedochádza len k prepočítaniu súm odpisov, ale aj k zmenám údajov samotnej karty majetku (zostatkovej ceny zapísanej na karte majetku apod.). Odpisy, ktoré už boli zaúčtované, samozrejme prepočtu nepodliehajú.

Hromadné prerušenie odpisov

Vykoná hromadne prerušenie odpisov na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam), tzn. pribudne záznam prerušenia v záložke Odpisy, subzáložke Prerušenie pre dané karty.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, kde zadáte obdobie, pre ktoré chcete prerušenie zadať a ďalej začiarknete, či sa majú prerušiť príp. aj účtovné odpisy (má význam samozrejme len pre karty, ktoré majú vlastné účtovné odpisy).

Prerušenie sa vytvorí pre kartu len vtedy, keď je v stave v evidencii, dátum (obdobie) prerušenia je po všetkých stránkach korektný (vyšší ako dátum zaradenia, nižší ako dátum vyradenia, vyšší ako posledný zaúčtovaný odpis, atď...) a keď pre toto obdobie ešte prerušenie neexistuje.

Hromadné zrušenie prerušenia odpisov

Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Uskutoční hromadne zrušenie prerušenia odpisov na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).


Zrušenie prerušenia sa vykoná, pokiaľ v zadanom období nejaké existuje, karta je v evidencii a pokiaľ zrušeniu prerušenia nič nebráni (napr. zaúčtované odpisy).

Hromadná zmena odpisových skupín

Vykoná hromadne zmenu odpisových skupín na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam), tzn. pribudne záznam v záložke Odpisy, subzáložke Zmena odpis. skupín pre dané karty.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, kde zadáte obdobie, od ktorého chcete zmenu odpisovej skupiny vykonať a potom novú odpis. skupinu účtovnú resp. daňovú.

Funkcia je ideálna pre prípady, keď niektoré karty zaradené do nejakej odpis. skupiny daňovej majú byť naďalej zaradené do inej. Ak by sa zmena mala týkať všetkých kariet z jednej odpis. skupiny daňovej, bola by pohodlnejšia funkcia Hromadné preradenie do inej daňovej odpisovej skupiny.

Pozor, nakoľko ide o hromadnú akciu pre označené karty, ktoré môžu mať rôzne nastavený spôsob účtovného a daňového odpisovania, zadáva sa tu účtovná aj daňová skupina naraz, bez ohľadu na to, či niektoré označené karty majú len jeden typ odpisovania podľa odpisovej skupiny. Keď je medzi označenými kartami nejaká, ktorá nemá jeden z odpisov podľa odpisovej skupiny, vykoná sa príslušná zmena len pre druhý typ odpisu (daňový/účtovný), ktorý sa podľa odpisovej skupiny odpisuje. Ak zmenu odpisovej skupiny nie je možné z nejakého dôvodu pre nejakú kartu vykonať alebo pri vykonávaní dôjde k nejakému problému, program to oznámi.

Hromadné preradenie do inej daňovej odpisovej skupiny

Podobný význam ako predchádzajúca funkcia. Líši sa len tým, že je špecializovaná na zmenu jednej odpisovej skupiny daňovej na inú z dôvodu legislatívnych zmien.

Vykoná hromadne zmenu odpisových skupín na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam), tzn. pribudne záznam v záložke Odpisy, subzáložke Zmena odpis. skupín pre dané karty. Ale na rozdiel od predchádzajúcej funkcie, vykoná zmenu len pri daň. odpisovej skupine a len na tých kartách majetku, ktoré majú odpisovú skupinu zadanú v úvodnom dialógu funkcie.

Funkcia je ideálna pre prípady, keď jedna odpis. skupina daňová prestáva platiť a všetky karty do nej predtým zaradené, sa prevedú do novej. Užívateľ pomocou nej uskutoční zmenu pohodlne bez toho, aby sa musel zaoberať vyberaním a označovaním kariet, ktorých sa zmena má týkať.

Ak zmenu odpisovej skupiny nie je možné z nejakého dôvodu pre nejakú kartu vykonať alebo pri vykonávaní dôjde k nejakému problému, program to oznámi.

Hromadné doplnenie období na karty s ručne editovanými odpismi

Uskutoční prepočítanie virtuálnych období po doplnení novo zadaných období k odpisom na všetkých označených kartách s ručne editovanými odpismi (ak nie je žiadna karta označená, spracuje aktuálny záznam). Objasníme na príklade:

Odpisy boli napočítané pre zadané obdobia 2006 a 2007 a pre virtuálne obdobia posl.+1, posl.+2, posl.+3, atď. Potom sme zadali nové obdobie 2008.
Virtuálne obdobie posl.+1 sa automaticky nahradí novým obdobím 2008 (je to vlastnosť programu: ak sa obdobie nájde, doplní sa v module Majetok automaticky jeho názov). Takže teraz sú pri odpisoch uvedené obdobia 2006, 2007, 2008, posl.+2, posl.+3, atď.

Funkcia Hromadné doplnenie období na karty s ručne editovanými odpismi prepočíta virtuálne obdobie tak, aby boli v rámci odpisov uvedené obdobia 2006, 2007, 2008, posl.+1, posl.+2, posl.+3, atď. Tzn. druhé virtuálne obdobie posl.+2 je nahradené virtuálnym obdobím posl.+1, tretie virtuálne obdobie posl.+3 je nahradené virtuálnym obdobím posl.+2, atď.

Doplnenie chýbajúcich období na zaúčtované odpisy

Funkciu môže spustiť iba užívateľ, ktorý má nastavené prístupové právo Doplnenie chýbajúcich období na zaúčtované odpisy.

Funkcia najskôr skontroluje, či existujú karty so zaúčtovanými odpismi, na ktorých je potrebné prepočítať virtuálne obdobie. Pokiaľ áno, zobrazí zoznam týchto kariet. Užívateľ sa potom rozhodne, či opravu kariet vykoná alebo nie.

Funkcia rieši situáciu, keď neboli prepočítané odpisy po založení nového obdobia a neprepočítaný odpis bol napriek tomu zaúčtovaný, čo malo za následok, že položka Identifikácia obdobia (VirtualPeriod_ID) pre novo založené obdobie zostala prázdna. Z tohto dôvodu sa môže pre novo založené obdobie chybne napočítať suma odpisov v zostave "Odpisový plán - po obdobiach". Pokiaľ odpisy ešte nie sú zaúčtované, položka Identifikácia obdobia sa naplní správne po vyvolaní funkcie Prepočítať zo záložky Odpisy.

Nastavenie zachovania dĺžky daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní

Funkciou je možné hromadne nastaviť začiarknutie alebo odčiarknutie parametra Zachovať dĺžku daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní. Je prístupná len užívateľom, ktorí majú pridelené právo Povolenie editácie príznaku o zachovaní dĺžky daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní i po vykonanej zmene ceny bez ohľadu na zaúč.odpisov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.