Nastavenie parametrov majetku

Možnosť definovať hodnoty parametrov majetku a zadať ďalšie nastavenia, ktoré ovplyvňujú správanie modulu.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Majetok pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Majetok, ak je nastavené Usporiadanie klasické.