Nastavenie parametrov majetku - popis

Vlastné nastavenie hodnôt parametrov týkajúcich sa agend majetku. Nastavované údaje:

Názov Popis
Spodný limit obstarávacej ceny pre hmotný majetok Povolená minimálna hranica obstarávacej ceny, aby ešte šlo o dlhodobý hmotný majetok. Pokiaľ pri zaradení majetku nie je limit splnený, program na túto skutočnosť upozorní.
Spodný limit obstarávacej ceny pre nehmotný majetok Povolená minimálna hranica obstarávacej ceny, aby ešte šlo o dlhodobý nehmotný majetok. Pokiaľ pri zaradení majetku nie je limit splnený, program na túto skutočnosť upozorní.
Cenový limit pre technické zhodnotenie

Limit pre technické zhodnotenie sa v systéme využíva na sledovanie, či doklady zmeny vstupnej ceny charakteru technického zhodnotenia môžu byť technickým zhodnotením za dané obdobie, viď Vecný obsah - precenenie - zvýšenie ceny.

Zaokrúhlenie mesačného účtovného odpisu

Tento parameter určuje, akým spôsobom sa budú s presnosťou na 2 desatinné miesta zaokrúhľovať mesačné účtovné odpisy. Ďalej viď zaokrúhlenie pri účtovných odpisoch.

Měsíční účetní odpisy jsou zaokrouhlovány defaultněnahoru na desetiny eura.

Zaokrúhľovanie je možné nastaviť i ako Žiadne. Táto voľba je však zachovaná len kvôli prípadom z predchádzajúcich verzií. Fakticky je odpisy nutné zaokrúhľovať vždy, takže aj keď užívateľ nastaví nezaokrúhľovať, systém bude odpisy zaokrúhľovať aritmeticky na 2 desatinné miesta (a na túto skutočnosť bude užívateľ pri uložení nastavenia upozornený).

Zaokrúhlenie ročného daňového odpisu

Môžete zvoliť, akým spôsobom zaokrúhľovať sumu ročného daňového odpisu s presnosťou na 2 desatinné miesta. Defaultně je nastaveno dle legislativy nahoru na eura.

Měsíční daňové odpisy jsou v případě odpisování podle daňové odpisové skupiny zaokrouhlovány natvrdo nahoru na 0,01 eura, v případě případě odpisování podle životnosti na 1 euro nahoru, v případě odpisování DNM na 0,01 euro nahoru. Ďalej viď zaokrúhlenie pri daňových odpisoch.

Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

Zaokrúhľovanie je možné nastaviť i ako Žiadne. Táto voľba je však zachovaná len kvôli prípadom z predchádzajúcich verzií. Fakticky je odpisy nutné zaokrúhľovať vždy, takže aj keď užívateľ nastaví nezaokrúhľovať, systém bude odpisy zaokrúhľovať aritmeticky na 2 desatinné miesta (a na túto skutočnosť bude užívateľ pri uložení nastavenia upozornený).

Percento daňového odpisu uplatnené v roku vyradenia Predvypĺňa sa pri úplnom vyradení majetku, no je ho ešte možné v prípade potreby zmeniť. Toto percento zadané pri vyradení sa potom ukladá na doklad vyradenia.
Účtovné odpisy uplatniť

Môžete zvoliť:

  • od mesiaca zaradenia majetku do evidencie
  • od mesiaca nasledujúceho po zaradení majetku do evidencie

Predvypĺňa sa pri zadaní karty majetku, ale nastavenie je možné na danej karte v prípade potreby samozrejme zmeniť.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen je vynechána možnost od 1. ledna, která v ABRA Gold byla, ale byla shledána přebytečnou.

V skrátenom účtovnom období uplatniť

Tento parameter dovoľuje nastaviť, ako veľké percento daňového ročného odpisu sa uplatní v skrátenom období (tzn. období kratšom ako 12 mesiacov, typicky pred prechodom na nový hospodársky rok). Defaultná hodnota je 50% (zodpovedá nášmu výkladu zákona), no, pretože v praxi nastali aj odlišné prípady, užívateľ si to môže ľubovoľne nastaviť (a uplatniť napr. aj v takom období plných 100%).

Predvypĺňa sa pri zadaní karty majetku, ale nastavenie je možné na danej karte v prípade potreby samozrejme zmeniť. Viz též Odpisy a fiskální období a Roční odpisy versus fiskální rok a období v ABRA Gen.

Štruktúra inventárneho čísla pre DM

Funkčné tlačidlo na vyvolanie formulára na nastavenie automatického generovania inventárneho čísla karty dlhodobého majetku a zadanie jeho štruktúry. Inventárne číslo nových kariet majetku môžete pre každú novú kartu zadávať buď sami, alebo môžete s výhodou využiť automatické vytváranie. Ak chcete využiť možnosť automatického generovania kódu, musíte najskôr zvoliť, akú bude mať štruktúru.

Spôsob definície štruktúry inventárneho čísla viď Definície štruktúry kódov.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor inventárneho čísla na základe definovanej štruktúry inventárneho čísla, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa inventárne číslo, ktoré nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi inv. číslami), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor inventárneho čísla vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Štruktúra inventárneho čísla pre drobný majetok (DrM) Podobne ako Štruktúra inventárneho čísla pre dlhodobý majetok, len platí pre drobný majetok.
Zadanie zodpovednej osoby na karte je povinné

Umožňuje nastaviť, či sa bude zadanie zodpovednej osoby na kartách dlhodobého majetku a kartách drobného majetku vyžadovať povinne alebo či bude zadanie zodpovednej osoby voliteľné.

Pri zmene tohto nastavenia z "voliteľne" na "povinne", tzn. pri začiarknutí začiarkávacieho políčka, prebieha kontrolný dopyt, či neexistuje nejaká karta s nevyplnenou osobou. Keď aspoň jedna taká existuje, zmena nastavenia sa nepovolí a užívateľ je informovaný o počte takýchto kariet (počíta sa súčet kariet v Dlhodobom majetku a kariet Drobného majetku, ktoré majú osobu nevyplnenú).

Považovať skrátené účtovné obdobie za zdaňovacie obdobie

Tento parameter dovoľuje nastaviť, ako sa bude postupovať pri výpočte odpisov podľa zrýchleného odpisovania pri prechode na hospodársky rok, tzn. či sa v období nasledujúcom za skráteným obdobím uplatní rovnaký alebo iný koeficient v menovateľovi:

  • Áno - potom sa aj skrátené obdobie považuje za zdaňovacie obdobie a koeficient v menovateľovi sa zmení
  • Nie - skrátené obdobie sa nepovažuje za zdaňovacie obdobie a koeficient v menovateľovi sa nezmení

Dôvodom je to, že zákon o dani z príjmu nedefinuje časť roku, predchádzajúcu hospodárskemu roku ako zdaňovacie obdobie. Pričom v správe ministerstva financií č.j.152/89 639/2001 je uvedené: "Za problematický je možné považovať postup pri výpočte odpisu zrýchleným spôsobom podľa §32, kedy je aj za prvý hospodársky rok nutné, z dôvodov vyššie uvedených, použiť rovnakého deliteľa, ako pri výpočte odpisov za predchádzajúce obdobie."

Defaultná hodnota je Áno, no, keďže v praxi nastali aj odlišné prípady, môže si to užívateľ ľubovoľne nastaviť podľa vlastnej potreby resp. požiadavky vlastného audítora alebo daňového poradcu. Viz též Odpisy a fiskální období a Roční odpisy versus fiskální rok a období v ABRA Gen.

Základný príklad jednoduchej karty bez technického zhodnotenia (v skrátenom období uplatňujeme 50% ročného odpisu) odpisovanej daň. odpisovou skupinou D1 na zrýchlený odpis s koeficientmi: 4 pre prvý rok, 5 pre ďalšie roky a 4 pre zvýšenú vstupnú cenu:

a) Normálny priebeh, kedy skrátené obdobie je považované za zdaňovacie ako iné bežné obdobie (prepínač na Áno)

ObdobieOdpisZost. cena
1100000/4=2500075000
2-skrátené2*75000/(5-1) /2=1875056250
32*56250/(5-2) = 37500 18750
42*18750/(5-3) = 18750 0


b) Upravený priebeh, kedy skrátené obdobie nie je považované za zdaňovacie (prepínač na Nie)

ObdobieOdpisZost. cena
1100000/4=2500075000
2-skrátené2*75000/(5-1) /2=1875056250
32*56250/(5-1) = 2812528125
42*28125/(5-2) = 187509375
52* 9375/(5-3) = 93750

Příklad jednoduché karty s technickým zhodnocením odpisovaný podle téže odpisové skupiny jako v předchozím příkladě:

a) Normální průběh (přepínač na Ano)

ObdobieTZHOdpisZost. cena
1100000/4=2500075000
2+500002*125000/(4-0) = 6250062500
3-skrátené2*62500/(4-1) /2 = 2083441666
42*41666/(4-2) = 416660


b) Upravený priebeh (prepínač na Nie)

ObdobieTZHOdpisZost. cena
1100000/4=2500075000
2+500002*125000/(4-0) = 6250062500
3-skrátené2*62500/(4-1) /2 = 2083441666
42*41666/(4-1) = 2777813888
52*13888/(4-2) = 138880

Odpisy účtovať vždy súhrnne (žiadny dialóg pri zaúčtovaní)

Keď je parameter začiarknutý, tak sa pri zaúčtovaní odpisov automaticky použije variant "účtovanie súhrnne" a nezobrazí sa dialóg na typ účtovania účtovaných odpisov.

Túto možnosť s výhodou využijete najmä v prípadoch, keď účtujete veľké množstvo odpisov a chcete akciu zaúčtovania spustiť napr na noc bez prítomnosti obsluhy. Aby akcia prebehla a nezastavila sa pri zobrazení dialógu ponúkajúceho výber spôsobu zaúčtovania, je potrebné mať nastavený tento parameter.

Aplikovať zmenu algoritmu - zvýšenie odpisu v prvom roku od dátumu

Ovplyvňuje, akým spôsobom sa bude realizovať možný odpočet pri novo obstaraných kartách majetku, tzn. či sa na karte majetku v subzáložke Údaje pre odpisy bude zadávať možný odpočet DZP alebo možné percento zvýšenia odpisov v prvom roku odpisovania pri degresívnych odpisoch alebo nič pri odpisoch lineárnych.

Či a ako je dátum zadaný, závisí od aktuálne platnej legislatívy.

V lokalizácii pre SR nemá položka význam a mala by zostať nevyplnená!

Zachovať dĺžku daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní

Ak je parameter začiarknutý, tak bude implicitne začiarknutý i parameter Zachovať dĺžku daň.odpisovania po zvýšení vstupnej ceny pri zrýchlenom odpisovaní na novo vytvorenej karte dlhodobého majetku. Podrobný popis viď daná položka na záložke detail karty majetku.

V lokalizaci pro SK je parametr ve výchozím stavu nezatržen, neboť formulace zákona o dani z příjmu § 26, odstavce 5 není zcela jasná. Odporúčame, aby užívateľ pri výskyte takejto situácie okamžite kontaktoval svojho daň. poradcu resp. daň. úrad a vyžiadal si odsúhlasenie správnosti postupu.

Zvyšková úč. hodnota majetku [%] Zadanie percenta pre predvyplnenie Zvyškovej hodnoty. Viac viď popis pri tejto položke.
Spôsob účtovania

Tu si nastavíte, akým spôsobom chcete účtovať odpisy majetku a z toho plynúce i ďalšie pohyby, ako je vyradenie, vyrovnanie oprávok atď. Nastavenie je veľmi dôležité, keďže ovplyvňuje, či budete mať v účtovníctve i daňovú zložku odpisov či nie.

Z toho plynie, či bude možné i spätne prepočítavať daňové odpisy z už zaúčtovaných mesiacov, či nie a vykonávať ďalšie neštandardné akcie, ako je napr. prerušenie odpisov v období s už zaúčtovanými odpismi, oprava percenta navýšenia v 1. roku s prepočtom odpisov z už zaúčtovaných mesiacov. Funkcionalita rieši situácie, kedy účtovná jednotka podľa svojich zvyklostí pravidelne účtuje predovšetkým o účtovných odpisoch (daň. odpisy v účtovníctve mať nepotrebuje a ani nechce), má všetko za dané obdobie už zaúčtované, vykonala uzávierku a audit účtovného obdobia a dodatočne by spätne potrebovala prepočítať odpisy, pretože napr. na radu daň. poradcu potrebuje zvýšiť percento navýšenia odpisu v prvom roku, zrušiť prerušenie odpisov a pod. Aby toto bolo možné dodatočne uskutočniť a pritom nemeniť účtovné zápisy, je potrebné o daňových odpisoch neúčtovať.

Hodnoty:

  • dvoma zápismi - potom sa každý mesačný odpis účtuje dvoma zápismi (daň. zložka odpisu (výška daňového odpisu pre daný mesiac) a nadlimitná zložka, pričom oba zápisy celkom predstavujú účtovný odpis za daný mesiac), a odpisy z už zaúčtovaných mesiacov meniť nie je možné, tzn. pri nejakej zmene vyvolávajúcej prepočet odpisov sa adekvátne prepočítajú sumy odpisov z doposiaľ nezaúčtovaných mesiacov (a príslušná zmena sa do nich adekvátne rozpustí).
  • jedným zápisom - potom sa účtuje jedným zápisom dohromady, tzn. len účtovný odpis (o daň.zložke sa neúčtuje)

    Ďalej viď vr. príkladu Zaúčtovanie odpisov.

    V tomto prípade bude daňová zložka odpisov vylúčená z účtovníctva a údaje o výške daňových odpisov musíte čerpať len z kníh majetku. Rovnako pozor na účtovné výkazy/reporty, pokiaľ v nich pracujete s daňovým odpisovým účtom. Je potrebné kalkulovať s tým, že stav daného účtu nebude zodpovedať skutočnosti.

K nastaveniu sa vzťahujú i dodávané predkontácie, príslušne nadefinované tak, aby nastavenie tohto parametra zohľadňovali.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Help F1
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Opraviť F4 - Oprava hodnôt parametrov nastavenia. Oprava niektorých nastavení môže mať vlpyv na veľkosť napočítaných odpisov, a je potrebné vyvolať ich prepočítanie.
Občerstviť F11 -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.