Odpisy majetku - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu odpisu majetku zo záložky Zoznam. Informácie o odpise sú kvôli prehľadnosti rozdelené do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Účtovný odpis Daňový odpis

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Odpis pre kartu majetku Identifikácia karty majetku, ku ktorej odpis patrí. Obsah položky Názov z kmeňových údajov karty majetku.
Inventárne číslo Identifikácia karty majetku, ku ktorej odpis patrí. Obsah položky Inventárne číslo z kmeňových údajov karty majetku.
Kód CPA Identifikácia karty majetku, ku ktorej odpis patrí. Obsah položky Kód CPA z kmeňových údajov karty majetku.

Ďalej sú v hornej časti hlavičkové údaje pre doklad odpisu:

Názov Popis
Mesiac a rok Mesiac a rok, pre ktorý bol odpis vyčíslený.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný odpis vytvoril. Pretože odpisy sa napočítavajú pri zaradení majetku do evidencie, ide o užívateľa, ktorý danú kartu majetku zaradil.
Zaúčtovanie Informácia o tom, či bol daný odpis už zaúčtovaný do účtovníctva a číslo zdrojového dokladu. Pre doklady odpisov platí, že číslo je dokladu pridelené po jeho zaúčtovaní. Keď odpis zatiaľ nebol zaúčtovaný, má uvedené Nezaúčtované. Nejde zatiaľ o doklad, dokladom odpisu sa stane v okamihu, keď bude zaúčtovaný funkciou Zaúčtovať.
Stredisko

Stredisko pre daný doklad.

Stredisko sa na záznamy a neskôr doklady odpisov nijako užívateľsky nezadáva, dopĺňa sa automaticky nákladovým strediskom z kmeňových údajov karty majetku. Podľa stredísk si je potom možné obstarávať rôzne reporty apod.

Údaj o stredisku sa pri prepočítaní odpisov aktualizuje údajmi z karty majetku, v prípade, že je povolená editácie strediska v ručnej editácii odpisov, tak údajmi zo záložky Editácia odpisov v karte majetku.

Zákazka

Zákazka pre daný doklad.

Zákazka sa na záznamy a neskôr doklady odpisov nijako užívateľsky nezadáva, dopĺňa sa automaticky nákladovým strediskom z kmeňových údajov karty majetku. Podľa zákaziek si je potom možné obstarávať rôzne reporty a pod. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Údaj o zákazke sa pri prepočítaní odpisov aktualizuje údajmi z karty majetku. Samozrejme len na odpisoch, ktoré sa prepočítavajú, tzn. na nezaúčtovaných. v prípade, že je povolená editácia strediska v ručnej editácii odpisov, aktualizuje sa údajom zo záložky Editácia odpisov v karte majetku.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Subzáložka Účtovný odpis

Názov Popis
Vstupná cena pred odpisom Vstupná cena účtovná pred odpisom. Zobrazuje sa cena už po aplikácii zvýšenia a zníženia v danom mesiaci.
Zvýšenie vstupnej ceny Zvýšenie účtovnej vstupnej ceny. Suma všetkých zvýšení vstupnej ceny v danom mesiaci. Ďalej viď kap. Vecný obsah - Precenenie - zvýšenie ceny.
Zníženie vstupnej ceny Suma všetkých znížení vstupnej ceny účtovnej čiastočným vyradením v danom mesiaci, viď kap. Vecný obsah - Precenenie - zníženie ceny.
Zostatková cena pred odpisom Zostatková cena účtovná na počiatku mesiaca, teda pred odpisom. Tzn. východisková vstupná cena plus prípadné zvýšenia alebo zníženia zostatkovej ceny v danom mesiaci.
Zníženie zostatkovej ceny Zníženie zostatkovej ceny účtovnej čiastočným vyradením, viď Premietnutie zníženia ceny do zostatkových cien.
Mesačný odpis Suma mesačného účtovného odpisu. Je buď vyčíslená automaticky programom podľa spôsobu odpisovania, alebo môže byť zadaná aj ručne užívateľom v subzáložke Editácia odpisov.
Korekcia odpisu (dotácia) Korekcia účtovných odpisov pri zmene vstupnej ceny z dôvodu Dotácia.
Zostatková cena po odpise Zostatková účtovná cena po odpise v danom mesiaci.
Použitá odpisová skupina Použitá odpisová skupina účtovná.

Subzáložka Daňový odpis

Názov Popis
Vstupná cena pred odpisom Vstupná cena daňová pred odpisom. Zobrazuje sa cena už po aplikácii zvýšenia a zníženia v danom mesiaci.
Zvýšenie vstupnej ceny Zvýšenie daňovej vstupnej ceny. Suma všetkých zvýšení vstupnej ceny v danom mesiaci. Ďalej viď kap. Vecný obsah - Precenenie - zvýšenie ceny.
Zníženie vstupnej ceny Suma všetkých znížení vstupnej ceny daňovej čiastočným vyradením v danom mesiaci, viď kap. Vecný obsah - Precenenie - zníženie ceny.
Zostatková cena pred odpisom Zostatková cena daňová na počiatku mesiaca, teda pred odpisom. Tzn. východisková vstupná cena plus prípadné zvýšenia alebo zníženia zostatkovej ceny v danom mesiaci.
Zníženie zostatkovej ceny Zníženie zostatkovej ceny daňovej čiastočným vyradením, viď Premietnutie zníženia ceny do zostatkových cien.
Mesačný odpis Suma mesačného daňového odpisu. Je buď vyčíslená automaticky programom podľa spôsobu odpisovania, alebo môže byť zadaná aj ručne užívateľom v subzáložke Editácia odpisov.
Zostatková cena po odpise Zostatková daňová cena po odpise v danom mesiaci.
Použitá odpisová skupina Použitá odpisová skupina daňová.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.