Odpisy majetku - záložka Zoznam

Zoznam vygenerovaných záznamov odpisov k odpisovanému majetku obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Odpisy sa vyčíslia ku karte, ktorá sa má odpisovať, okamihom jej zaradenia, viď kap. Napočítanie odpisov a ich prepočet. Kým nie je odpis zaúčtovaný, ide len o vypočítanú sumu odpisu za dané obdobie, ktorá zatiaľ nie je premietnutá nijako do účtovníctva ani zostatkových cien majetku a neexistuje k nej doklad typu Odpis majetku, do ktorého by bola zahrnutá.Odpisy ku karte je možné sledovať daňové aj účtovné, pri súbore hnuteľných vecí potom odpisy po jednotlivých prvkoch.

Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., odpisy k jednotlivých kartám je možné sledovať aj v záložke Odpisy v agende Dlhodobý majetok. Tam ich je možné sledovať aj sumárne po obdobiach alebo rokoch, je tam možné zadávať prerušenie odpisov a je si tam možné zobrazovať aj ich priebeh vo forme mnohých grafov rôznych typov.

V zozname môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené, a to:

  • inou farbou - tie odpisy, ktoré sú zaúčtované (vyslané) do účtovníctva, viď funkcia Zaúčtovať.

Príklad farebného odlíšenia zaúčtovanýchzamknutých odpisov

V needitovateľnom zozname odpisov sa zobrazujú základné údaje o každom zobrazenom zázname odpisu. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Číslo dokladu Číslo zdrojového dokladu odpisu majetku. Zdrojové doklady odpisov vznikajú pri zaúčtovaní odpisov do účtovníctva. Pokiaľ záznam daného mesačného odpisu zatiaľ nebol do účtovníctva zaúčtovaný, je tu uvedené Nezaúčtované + identifikácia mesiaca a roku odpisu.
Účtované

Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný a či už daný doklad bol zaúčtovaný, tzn. vyslaný do účtovníctva, a pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov. Pretože v zozname odpisov môžu byť aj záznamy, ktoré zatiaľ nie sú zdrojovými dokladmi (keďže zdrojové doklady odpisov sa generujú až pri účtovaní záznamu odpisu a informácia o spôsobe účtovania sa preberá zo zdrojového dokladu), je pri takýchto záznamoch uvedené, že ešte účtované neboli.

Účtovanie prebieha hromadne, funkciou Zaúčtovať.

Zvyšková hodnota [%] Zadaná Zvyšková hodnota v % na karte dlhodobého majetku.
Dátum konca odpisovania Zadaný Dátum konca odpisovania na karte dlhodobého majetku.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Záznamy odpisov nie je možné pridávať priamo, ale odpisy sa pridávajú automaticky a to zaevidovaním karty majetku, ktorý sa odpisuje, ďalej viď kap. Napočítanie odpisov a ich prepočet.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4 Záznamy odpisov nie je možné v tejto agende ručne opravovať, sú tu len súhrnne zobrazované odpisy z agend majetku. Keď sa majú odpisy z nejakého dôvodu zmeniť, je potrebné príslušné zmeny uskutočniť inak, či už priamo v karte majetku (napr. zadanie prerušenia odpisovania príp. až ručnej editácie odpisov) alebo prostredníctvom iných agend (napr. zadanie zmeny vstupnej ceny) apod., pričom sa automatický prepočet vyvolá automaticky alebo sa musí vyvolať ručne. Ďalej viď kap. Napočítanie odpisov a ich prepočet.
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Aby sa správne napočítala suma odpisov v tlačovej zostave "Odpisový plán - po obdobiach", je potrebné, aby ste mali vyplnenú položku Identifikácia obdobia, čo umožňuje funkcia Doplnenie chýbajúcich období na zaúčtované odpisy.

Vymazať F8

Odpisy nie je možné mazať, pretože záznam odpisu je dôsledkom nastaveného odpisovania karty majetku.

Odpis "zmizne" zo zoznamu jedine tak, že sa zmenia podmienky tak, že daná karta pre dané obdobie nebude odpisovaná. (Napr. karta majetku bola vrátená do obstarania, bolo zadané prerušenie odpisov, karta bola predčasne vyradená, príp. na nej bola vykonaná taká oprava, ktorá spôsobí, že odpis pre dané obdobie je nulový apod.)

Skopírovať F9 Do zoznamu odpisov nie je možné pridávať priamo, viď popis funkcie Nový, preto odpisy nie je možné ani kopírovať.
Občerstviť F11

Ide o občerstvenie záznamov odpisov.

Ide len čisto o ich nové načítanie z databázy, k žiadnemu novému výpočtu (prepočtu odpisov) pri tom nedochádza. Na prepočet odpisov je určená funkcia Prepočítať.

Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne
  • Pripojiť k existujúcej aktivite
  • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia Nastavenia po uložení záznamu po editácii nemá pre túto agendu význam, keďže sa tu záznamy needitujú.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

- Funkcia Sledovania zmien nemá pre túto agendu význam.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Stĺpce

F6

alebo

Shift +F6

-

Funkčné tlačidlo s voľbou, ktoré umožňuje nastaviť, ktoré údaje chcete v zozname sledovať:

  • všetky stĺpce
  • len pre daňové odpisy
  • len pre účtovné odpisy
  • len sumy odpisov

Defaultná hodnota je Všetky stĺpce, no údajov týkajúcich sa odpisov je pomerne veľa, preto si touto funkciou môžete počet aktuálne zobrazených stĺpcov obmedziť. Naposledy použité nastavenie sa pamätá na užívateľa.

Použitím tejto funkcie vznikne (pokiaľ už neexistuje) pomenovaná definícia.

Zaúčtovať Ctrl + Enter -

Funkcia umožňuje premietnuť napočítaný odpis do účtovníctva. Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., okamihom zaradenia karty do evidencie sa napočítajú jej odpisy a to až do jej úplného odpísania. Viac viď Napočítanie odpisov a ich prepočet. Funkcia Zaúčtovať z daného záznamu odpisu jednak vygeneruje zodpovedajúci zdrojový a účtovný doklad typu Odpis majetku a jednak účtovný doklad príslušne zaúčtuje do účtovníctva (vyšle do žiadostí alebo denníka).

Zdrojový doklad odpisov vznikne v rade zadanom v subzáložke Údajov pre odpisy danej karty majetku. Stredisko a príp. zákazka, obchodný prípad či projekt sa doplnia podľa kmeňových údajov danej karty majetku. Je vygenerovaný k poslednému dňu mesiaca, za ktorý je daný odpis napočítaný.

Záznamy odpisov je možné účtovať hromadne. Ak sú v zozname nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Pričom pre hromadné spracovanie odpisov platia podobné pravidlá ako pre hromadné zaúčtovanie v ľubovoľných iných agendách s tým rozdielom, že dialógové okno na výber spôsobu zaúčtovania ponúka v závislosti od nastavenia parametra Odpisy účtovať vždy súhrnne.

Pokiaľ by medzi označenými boli aj už zaúčtované odpisy, tak na tie sa akcia zaúčtovania nevztiahne, čiže žiadne "preúčtovanie" pre ne neprebieha. (Porovnajte s možnosťou "preúčtovania" vyvolaním funkcie Zaúčtovať nad už zaúčtovaným dokladom napr. pokladničných dokladoch).

Zaúčtovaním odpisu sa aktualizujú zostatkové ceny na kartách majetku (viď tiež záložka Ceny - prehľad) a ďalej sa blokujú niektoré akcie s kartou majetku (opravy niektorých položiek na karte majetku, pridávanie nových dokladov typu zmeny ceny, čiastočného vyradenia a pod. do predošlých mesiacov a pod.).

Zaúčtovať nie je možné odpisy k danej karte, ak nebol zaúčtovaný odpis predchádzajúci.

Zruš zaúčt. Shift + Enter - Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Zruší doklady odpisov a obnoví pôvodné hodnoty zostatkových cien. Nie je možné zrušiť doklad odpisu, pokiaľ k danej karte existuje nejaký nasledujúci, teda doklady odpisov ku karte a ich zaúčtovanie je možné rušiť jedine postupne od posledného.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.