Obstarania majetku - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu obstarania majetku zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Výdaje za obstaranie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Karta majetku Identifikácia karty majetku, ku ktorej obstarávací doklad patrí. Obsah položky Názov z kmeňových údajov karty majetku DM alebo z hlavičky karty majetku DrM.
Inventárne číslo Identifikácia karty majetku, ku ktorej obstarávací doklad patrí. Obsah položky Inventárne číslo z kmeňových údajov karty majetku DM alebo z hlavičky karty majetku DrM.
Kód CPA Identifikácia karty majetku, ku ktorej obstarávací doklad patrí. Obsah položky Kód CPA z kmeňových údajov karty majetku DM alebo z hlavičky karty majetku DrM.
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Karta DM

Doklad obstarania je nutné zviazať s kartou majetku DM alebo kartou DrM.

K dispozícii môže byť funkčné tlačidlo , pomocou ktorého môžete doklad naviazať na zodpovedajúcu kartu majetku. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

 • Odkaz na kartu dlhodobého majetku (DM)
 • Odkaz na kartu drobného majetku (DrM)
 • Odpojenie naviazanej karty

Po stlačení tlačidla Odkaz zvolíte, či si doklad obstarania želáte zviazať s kartou DM alebo DrM, príp. či si želáte súčasnú väzbu zrušiť (potom je potrebné nahradiť ju inou, pretože odkaz na kartu majetku je povinný). Na dohľadanie danej karty majetku sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu.

Tu síce nejde o doklady, no agendy Dlhodobého majetku a Drobného majetku sú poňaté ako dokladové agendy.

Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadované karty dle různých kritérií, a pokud je vyvolán odtud, má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Keď ju použijete, ponúkne sa zoznam obmedzený len podľa kariet dlhodobého majetku "v obstaraní" (význam tohto obmedzenia viď Dlhodobý majetok - záložka Obmedzenie, obmedzenie podľa stavu karty) resp. karty drobného majetku "v evidencii" (význam tohto obmedzenia viď Drobný majetok - záložka Obmedzenie, obmedzenie podľa stavu karty).

Pokiaľ je odkaz na kartu majetku v okamihu tvorby nového dokladu už známy (záleží na tom, ako bola agenda vyvolaná, viď popis funkcie F2 = Nový), je odkaz na kartu už predvyplnený a tlačidlo Odkaz nie je k dispozícii.

Pretože odkaz na kartu majetku je na doklade Obstaranie majetku povinný, je potrebné mať najskôr zadanú kartu majetku, resp. minimálne jej kmeňové údaje a až potom je možné doklad obstarania vystaviť. Ďalšie údaje karty (ako napr. obstarávacia cena) sa potom môžu prevziať automaticky práve z vystavených dokladov obstarania. Ďalej viď kap. Ako začať používať agendy skupiny Majetok.

Suma

Celková suma dokladu obstarania. Ak je v subzáložke Výdaje obstarania zadaný aspoň jeden doklad, položka Suma nie je editovateľná a aktualizuje sa automaticky, viď popis ďalej. Ako bolo povedané v úvodnej kap., sumu dokladu je možné zadať:

 • buď ručne bez odkazu na existujúce nákupné doklady
 • alebo ju je možné zostavovať odkazom na už existujúce nákupné (výdajové) doklady. V tomto prípade sa zadávajú čerpania z existujúcich výdajových dokladov v subzáložke Výdaje obstarania (ďalej viď čerpanie súm z iných dokladov) a položka Suma sa aktualizuje automaticky po vykonaní zmien v zadaných čerpaniach. Ak je zadaný aspoň jeden záznam čerpania, musí platiť, že celková suma dokladu sa rovná súčtu čerpaných súm v subzáložke Výdaje obstarania, viď väzba ceny z dokladu obstarania a obstarávacej ceny na karte.
Stredisko

Stredisko pre daný doklad. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk.

Povinná položka. O dokladoch obstarania sa síce neúčtuje, no údaj o stredisku je všeobecne na dokladoch povinný. Podľa stredísk si je potom možné obstarávať rôzne reporty apod.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

O dokladoch obstarania sa síce neúčtuje, no údaj o zákazke je tu možné zadávať. Podľa zákaziek si je potom možné obstarávať rôzne reporty a pod.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam a pod. Nepovinná položka.
Pri uložení premietnuť súčet dokladov obstarania do obstarávacej ceny na karte majetku

Položka typu predvoľba. Touto položkou je teda možné nastaviť, čo sa má stať pri uložení editovaného dokladu. Z toho vyplýva, že položka je zmysluplná len v editačnom režime, v závislosti od stavu karty majetku však už nemusí byť dostupná na editáciu, viď ďalej.

Väzba ceny z dokladu obstarania a obstarávacej ceny na karte závisí od typu karty:

 • Karty jednoduché a karty s neocenenými prvkami

  Suma zo zadaných dokladov obstarania k danej karte majetku sa môže premietnuť do položky Obstarávacia cena na karte DM v jeho záložke Údaje pre odpisy resp. v Detaile karty DrM a pre začiarknutie položky "Pri uložení premietnuť súčet dokladov obstarania do obstarávacej ceny na karte majetku" na editovanom doklade obstarania ku karte majetku platí:

  • Pokiaľ je daná karta v obstaraní, tak:
   • Pri editácii dokladu obstarania je možné položku začiarknuť:
    • Keď je začiarknutá, tak sa sumy zo všetkých dokladov obstarania vrátane sumy na ukladanom doklade premietnu do obstarávacej ceny na karte majetku, tzn. táto položka sa zaktualizuje sumou zo všetkých dokladov obstarania k danej karte (prípadná suma v danej položke už zadaná napr. ručne je prepísaná). Automaticky sa zmení aj daňová resp. účtovná cena vstupná.
    • keď nie je začiarknutá tak sa po uložení suma všetkých súm z vystavených dokladov vrátane ukladaného do karty premietať nebude. V tomto prípade je ale potrebné, aby suma všetkých súm na existujúcich dokladoch obstarania vrátane ukladaného nebola vyššia ako existujúca zadaná obstarávacia cena na karte majetku. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, program uloženie dokladu nepovolí.
  • Keď je karta v evidencii a súčasne:
   • Ak karta nemá zaúčtované žiadne odpisy a ďalej k nej zatiaľ neexistujú žiadne doklady zmeny vstupnej ceny alebo čiastočného vyradenia, tak pri editácii dokladu obstarania je možné položku začiarknuť:
    • Keď je začiarknutá, tak sa sumy zo všetkých dokladov obstarania vrátane sumy na ukladanom doklade premietnu do obstarávacej ceny na karte majetku, tzn. táto položka sa zaktualizuje sumou zo všetkých dokladov obstarania k danej karte (prípadná suma v danej položke už zadaná napr. ručne je prepísaná). V tomto prípade sa už daňová resp. účtovná cena vstupná automaticky nemení.
    • keď nie je začiarknutá tak sa po uložení suma všetkých súm z vystavených dokladov vrátane ukladaného do karty premietať nebude. V tomto prípade je ale potrebné, aby suma všetkých súm na existujúcich dokladoch obstarania vrátane ukladaného nebola vyššia ako existujúca zadaná obstarávacia cena na karte majetku. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, program uloženie dokladu nepovolí.
   • Ak má karta už zaúčtovaný nejaký odpis alebo k nej existuje nejaký doklad zmeny vstupnej ceny alebo čiastočného vyradenia, tak obstarávaciu cenu nie je možné meniť, teda na doklade obstarania nie je možné začiarknuť premietnutie cien. Užívateľ je na túto skutočnosť upozornený a program sa ho spýta, či si želá danú operáciu vykonať. Uloženie je mu opäť umožnené jedine za predpokladu, že je splnená podmienka, že suma cien z dokladov obstarania nie je vyššia ako zadaná obstarávacia cena na karte.
  • Keď je karta vyradená:
   • Na dokladu pořízení nelze zatrhnout promítnutí cen. Užívateľ je na túto skutočnosť upozornený a program sa ho spýta, či si želá danú operáciu vykonať. Uloženie je mu opäť umožnené jedine za predpokladu, že je splnená podmienka, že suma cien z dokladov obstarania nie je vyššia ako zadaná obstarávacia cena na karte.

  Doklady obstarania sa tiež nemusia zadávať vôbec, obstarávacia cena môže byť zadaná ručne na karte majetku bez väzby na doklady obstarania.

  Doklady obstarania je možné zadať aj spätne, cena obstarania na karte z nich potom môže byť aj spätne prevzatá do kariet majetku tlačidlom Prevziať v záložke Údaje pre odpisy kariet DM alebo v záložke Detail kariet DrM, prípadne môže byť zadaná ručne nezávisle na dokladoch obstarania. Tieto doklady potom pochopiteľne nebudú slúžiť na predvyplnenie obstarávacej ceny na karte majetku, ale len na informačné účely. V každom prípade by však malo platiť, že obstarávacia cena na karte majetku sa rovná súčtu cien zo zadaných obstarávacích dokladov alebo je maximálne vyššia. Nie je povolená situácia, aby bol úhrn cien z obstarávacích dokladov vyšší ako obstarávacia cena zadaná na karte majetku.

 • Súbor hnuteľných vecí

  V tomto prípade obstarávaciu cenu na karte editovať nie je možné za žiadnych okolností (obstarávacia cena sa predvypĺňa automaticky sumou obstarávacích cien jednotlivých prvkov, viď položka Obstarávacia cena v editácii položiek prvkov), takže ju ani nie je možné ovplyvňovať editáciou dokladov výdajov obstarania. Tzn. že v prípade súboru hnuteľných vecí sa suma zo zadaných dokladov obstarania do karty majetku nepremieta a položku "Pri uložení premietnuť súčet dokladov obstarania do obstarávacej ceny na karte majetku" nie je možné začiarknuť. Tieto doklady teda neslúžia na predvyplnenie obstarávacej ceny, ale len na informačné účely. Aj v tomto prípade by však malo platiť, že obstarávacia cena na karte majetku je vyššia alebo sa rovná súčtu cien zo zadaných obstarávacích dokladov.

  Na dokladoch obstarania sa žiadny rozpad na prvky neeviduje, pretože tu nie je nutný.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že keď je karta už zaradená do evidencie, teda v nejakej vstupnej cene, a užívateľ následne zistí a doplní ďalšie obstarávacie doklady, tieto môžu zvýšiť maximálne obstarávaciu cenu (pokiaľ to ešte je možné, viď vyššie). Vstupnú cenu musí užívateľ zvýšiť editáciou karty (pokiaľ to je ešte možné, viď vyššie) alebo zadaním dokladu "Zmeny vstupnej ceny majetku" (myslí sa bez technického zhodnotenia). Keď už ceny na karte nie je možné meniť, môže užívateľ dodatočne zvýšiť vstupnú cenu majetku len zadaním dokladu "Zmeny ceny majetku" (myslí sa bez technického zhodnotenia).

Do obstarávacej ceny karty sa môže premietnuť aj prípadné zmazanie dokladu obstarania, (ak je to na danej karte možné), viď funkcia Vymazať.

Firma sa na majetkových dokladoch nezadáva.

Subzáložka Výdaje obstarania

Subzáložka slúži na zobrazovanie a zadávanie záznamov čerpania sumy obstarania z rôznych výdajových dokladov.

Čerpanie z výdajových dokladov nie je povinné, ale pokiaľ sa použije, tak sa celková suma dokladu obstarania majetku zadaná v hlavičke dokladu obstarania majetku prepočíta tak, aby sa rovnala súčtu všetkých súm čerpaných z jednotlivých dokladov výdajov obstarania (nákupných dokladov) zadaných v tejto subzáložke.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Výdaje (obstaranie/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady - všeobecne.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).