Zmena vstupnej ceny - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu zmeny vstupnej ceny zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Výdaje zmeny vstupnej ceny Súbor prvkov Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Karta majetku Identifikácia karty majetku, ku ktorej doklad zmeny ceny patrí. Obsah položky Názov z kmeňových údajov karty majetku DM.
Inventárne číslo Identifikácia karty majetku, ku ktorej doklad zmeny ceny patrí. Obsah položky Inventárne číslo z kmeňových údajov karty majetku DM.
Kód CPA Identifikácia karty majetku, ku ktorej doklad zmeny ceny patrí. Obsah položky Kód CPA z kmeňových údajov karty majetku DM.
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Dátum

Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Ako bolo spomenuté v popise funkcie F2 = Nový, nie je možné zadať doklad zmeny ceny skorší, ako je dátum zaradenia danej karty a rovnako ho nie je možné zadať do mesiaca, v ktorom už má karta zaúčtovaný odpis.

Pozor, zo zadaného dátumu sa odvodí i obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. Obdobie sa v tejto agende priamo nezadáva ako samostatná položka. Obdobie nijako neovplyvňuje, do akých mesiacov sa precenenie premietne. V zásade je možné zadať dátum precenenia (a tým i obdobie preceňovacieho dokladu) trebárs i do minulého obdobia. Či sa precenenie v príslušných mesiacoch prejaví alebo nie, závisí od toho, či už sú alebo nie sú zaúčtované. Ďalej viď Vecný obsah - Precenenie - Zvýšenie ceny (zmena ceny, technické zhodnotenie).

Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam a pod. Nepovinná položka.
Karta DM

Doklad zmeny ceny je zviazaný s kartou majetku DM, ktorej identifikácia je uvedená v tejto položke.

Keď ide o vystavovanie nového dokladu, môže byť k dispozícii funkčné tlačidlo , pomocou ktorého môžete doklad naviazať na príslušnú kartu majetku. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

 • Odkaz na kartu DM
 • Odpojenie naviazanej karty

Po stlačení tlačidla Odkaz zvolíte, či si doklad obstarania želáte zviazať s kartou DM, príp. či si želáte súčasnú väzbu zrušiť (potom je potrebné nahradiť ju inou, pretože odkaz na kartu majetku je povinný). Na dohľadanie danej karty majetku sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu.

Tu síce nejde o doklady, no agenda Dlhodobého majetku je poňatá ako dokladová agenda.

Pokiaľ je odkaz na kartu majetku v okamihu tvorby nového dokladu už známy (záleží na tom, ako bola agenda vyvolaná, viď popis funkcie F2 = Nový), je odkaz na kartu už predvyplnený a tlačidlo Odkaz nie je k dispozícii.

Suma

Celková suma dokladu zmeny ceny. Ak je v subzáložke Výdaje zmeny vstupnej ceny zadaný aspoň jeden doklad, položka Suma nie je editovateľná a aktualizuje sa automaticky, viď popis ďalej.

Na dokladoch zmeny ceny je možné zadávať i zápornú sumu. Použije sa, pokiaľ potrebujete znížiť vstupnú cenu majetku z iného dôvodu, ako je čiastočné vyradenie. Napríklad v prípade, keď je potrebné zohľadniť dobropis, ktorý znižuje vstupnú cenu majetku. Ďalej viď Vecný obsah - zníženie ceny majetku vplyvom dobropisu.

Pozor! Pokud chcete zadat snížení vstupní ceny z důvodů částečného vyřazení majetku, učiňte tak v agendě Dlouhodobý majetek u jednoduchých karet funkcí Vyřadit nebo u souboru movitých věcí funkcí Vyjmout v subzáložce Soubor prvků. Ďalej viď Vecný obsah - zníženie vstupnej ceny.

Pokiaľ je zadaná záporná suma, nie je možné začiarknuť, že ide o technické zhodnotenie.

Ako bolo povedané v úvodnej kap., sumu dokladu je možné zadať

 • buď ručne bez odkazu na existujúce nákupné doklady
 • alebo ju je možné zostavovať odkazom na už existujúce nákupné (výdajové) doklady. V tomto prípade sa zadávajú čerpania z existujúcich výdajových dokladov v subzáložke Výdaje zmeny vstupnej ceny (ďalej viď čerpanie súm z iných dokladov) s možnosťou importovať aj "predpripravené čerpania" z vopred zadaných Súvisiacich výdajov k danej karte a položka Suma sa aktualizuje automaticky po uskutočnení zmien v zadaných čerpaniach, no je ju možné editovať (neplatí pre doklad vystavovaný k súboru hnuteľných vecí). Ak je zadaný aspoň jeden záznam čerpania, tak musí platiť, že celková suma dokladu sa rovná súčtu čerpaných čiastok v subzáložke Výdaje obstarania.
 • resp. sa zostavuje ako suma súm zmien ceny jednotlivých prvkov, keď ide o doklad zmeny ceny k súboru hnuteľných vecí. Položka potom nie je editovateľná a nie je aktualizovaná sumou podľa prípadne zadaných čerpaní výdajových dokladov ako Výdajov zmien ceny, no aj tak musí platiť, že celková suma dokladu sa rovná súčtu čerpaných súm v subzáložke Výdaje zmeny vstupnej ceny.
Technické zhodnotenie

Políčko nie je možné začiarknuť, pokiaľ je zmena vstupnej ceny záporná. Položka určuje, či daná zmena vstupnej ceny má charakter technického zhodnotenia. Ako bolo povedané v úvodnej kap., ide potom buď len o zmenu vstupnej ceny (zmenená vstupná cena bez zmeny sadzby, resp. koeficientu odpisovania), alebo o zvýšenie vstupnej ceny (zvýšená vstupná cena so zmenou sadzby, resp. koeficientu odpisovania).

Zmena vstupnej ceny (nejde o tech. zhodnotenie) sa premietne do cien karty majetku a jej odpisov ihneď, naopak zvýšenie vstupnej ceny (ide o tech. zhodnotenie) sa premietne do cien karty až v okamihu, keď suma dokladov tech. zhodnotenia za dané obdobie prekročí nutný limit pre tech. zhodnotenie (premietne sa ako príslušná suma takýchto dokladov).

V záložke obmedzenia si je možné obmedziť len podľa dokladov, ktoré sa už premietli alebo zatiaľ nepremietli do karty majetku.

Táto problematika je pomerne zložitá a je detailne popísaná v kap. Vecný obsah - Precenenie-Zvýšenie ceny (zmena ceny, technické zhodnotenie).

Pretože sa doklady technického zhodnotenia môžu navzájom ovplyvňovať (môže byť viac dokladov TZ v jednom období), sú obmedzené povolené spätné opravy tohto prepínača.

 • Nie je možné meniť sumu a stav začiarkávacieho znamienka technického zhodnotenia na doklade, keď za editovaným dokladom ešte existujú ďalšie zmeny ceny.
 • Nie je možné spätne zadať doklad s dátumom pred už existujúce doklady zmeny ceny.

Užívateľ teda pri týchto dokladoch musí doklady zadávať v správnej časovej postupnosti a pri starších dokladoch má obmedzenú povolenú editáciu.

V prípade začiarknutia položky technické zhodnotenie sa sprístupnia na editáciu nasledujúce doplnkové údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Techn. zhodnotenie uplatniť v karte bez ohľadu na veľkosť sumy na doklade Položka je k dispozícii len, ak má zadávaný doklad charakter technického zhodnotenia (tzn. predchádzajúca položka je začiarknutá). Je potom pomocou nej možné nastaviť, že sa editovaný doklad zmeny ceny má premietnuť do karty majetku ako technické zhodnotenie bez ohľadu na to, či suma na ňom (príp. aj vrátane ďalších dokladov zmeny ceny) spĺňa limit pre technické zhodnotenie alebo nie. Táto problematika je pomerne zložitá a je detailne popísaná v kap. Vecný obsah - Precenenie-Zvýšenie ceny (zmena ceny, technické zhodnotenie).

Pretože sa doklady technického zhodnotenia môžu navzájom ovplyvňovať (môže byť viac dokladov TZ v jednom období), sú obmedzené povolené spätné opravy tohto prepínača.

 • Nie je možné meniť sumu a stav začiarkávacieho znamienka technické zhodnotenie uplatniť na karte bez ohľadu na veľkosť sumy na doklade, pokiaľ za editovaným dokladom ešte existujú ďalšie zmeny ceny.
 • Nie je možné spätne zadať doklad s dátumom pred už existujúce doklady zmeny ceny.

Užívateľ teda pri týchto dokladoch musí doklady zadávať v správnej časovej postupnosti a pri starších dokladoch má obmedzenú povolenú editáciu.

Dotácia Položka je k dispozícii len pri zápornej vstupnej cene a pripojenej karte majetku. Umožňuje znížiť účtovnú vstupnú cenu. Zároveň sa pri zaúčtovaných odpisoch spočíta automaticky korekcia. Ďalej viď Precenenie - zníženie ceny typu dotácie.
Dátum tech. zhodnotenia, na ktoré je poskytnutá dotácia.
Korekcia účtovného odpisu z dotácie (v 1. nezaúčt. obd.)  
Dátum konca úč. odpisov Dátum konca účtovných odpisov. Položka sa prenáša z položky Dátum konca odpisovania na karte dlhodobého majetku. Viac viď popis pri tejto položke.
Stredisko

Stredisko pre daný doklad. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk.

Povinná položka. Zo zadaného strediska zadaných je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Zo zákaziek zadaných na doklade je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a robiť tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Poznámka Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam a pod. Nepovinná položka.

Firma sa na majetkových dokladoch nezadáva.

Subzáložka Výdaje zmeny vstupnej ceny

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadávanie záznamov čerpania sumy zmeny ceny z rôznych výdajových dokladov.

Čerpanie z výdajových dokladov nie je povinné, ale pokiaľ sa použije, tak sa celková suma dokladu zmeny ceny zadaná v hlavičke dokladu zmeny ceny prepočíta tak, aby sa rovnala súčtu všetkých súm čerpaných z jednotlivých dokladov výdajov obstarania (nákupných dokladov) zadaných v tejto subzáložke.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Výdaje (obstaranie/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady - všeobecne.

V této agendě je v liště navigátoru kromě standardních funkcí Přidat, Vymazat, Otevřít atd. k dispozici navíc i funkce Import pro import ze Souvisejících výdajů, popis viz kap. Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

Aj pri importe zo súvisiacich výdajov systém ponúka vygenerovanie záznamu pre ručné spárovanie a ak áno, tak pridá väzbu na daný doklad v subzáložke Ručné párovania, teda rovnako, ako keby bolo čerpanie rovno zadané funkciou Pridať, viď Záložka Výdaje obstarania/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady - všeobecne.

Subzáložka Súbor prvkov

Subzáložka je k dispozícii len, keď karta majetku, ku ktorej patrí prehliadaný resp. editovaný doklad, je typu súbor hnuteľných vecí. Zobrazí zoznam prvkov obsiahnutých v aktuálnom doklade, teda prvkov, ktoré boli aktuálnym dokladom precenené.

Umožňuje nadefinovať a evidovať súbor prvkov, ktorých sa daný doklad precenenia týka a zadať pre každý z nich príslušnú sumu zmeny ceny.

Obsahuje zoznam prvkov. Ide o prvok needitovateľný zoznam, ktorý má ale povolenú editáciu niektorých vybraných položiek. Keď je tvorený nový doklad ku karte s prvkami, predvyplnia sa všetky prvky z karty okrem vyradených. Význam tu zobrazených položiek je rovnaký ako význam podobných položiek zobrazených v subzáložke Prvky agendy Dlhodobého majetku. Tu popíšeme iba nasledujúcu položku:

Názov Popis
Suma zmeny ceny Jediná editovateľná položka v zozname prvkov obsiahnutých v danom doklade, slúži na zadanie sumy zmeny ceny pre daný prvok. Po zadaní sa príslušne zaktualizuje celková suma v hlavičke dokladu.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Súbor prvkov v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • na posun kurzora po jednotlivých prvkoch a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho prvku. Keď vymažete prvok, aktualizuje sa celková suma dokladu zmeny ceny.
 • Pridať - Na pridanie nového prvku. Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom vyberiete, aký prvok si želáte pridať (ponúka sa len vtedy, keď ešte na karte majetku zostáva nejaký nevyradený prvok, ktorý zatiaľ nebol do daného dokladu precenenia pridaný). Pridá sa nový riadok pre daný prvok, kde zadáte zodpovedajúcu sumu zmeny ceny pre daný prvok. Pridaním riadka zmeny ceny s prvkom sa zaktualizuje celková suma zmeny ceny.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).