Druhy majetku - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom druhu majetku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód druhu Kód označujúci daný druh majetku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber druhu majetku, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch druhov majetku.
Druh DM Názov druhu majetku. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným druhom majetku ako bližší, vysvetľujúci popis daného druhu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Predkontácia na zaradenie

Predkontácia na zaradenie majetku. Predvypĺňa sa do dokladu zaradenia majetku (ZM) pri zaradení majetku daného druhu. Pokiaľ nie je zadaná, predvypĺňa sa kontácia podľa štandardných pravidiel predvypĺňania platných pre celý systém, ďalej viď Pravidlá výberu predkontácie na doklad.

Kód predkontácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka predkontácií, vybrať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Pri výbere predkontácie sa tu ponúka predkontácia len Bez ohľadu na rad a nie je možné vybrať z predkontácií pre nejaký konkrétny rad, pretože by to tu nemalo význam (rad nie je známy).

Predkontácia pre odpisy

Predkontácia pre odpisy. Predvypĺňa sa pri zadaní novej karty majetku, keď je na nej zvolený daný druh majetku a keď je položka Predkontácia pre odpisy zatiaľ nevyplnená. Predkontácia pre odpisy zadaná v karte majetku sa potom použije na doklad odpisu (pokiaľ nie je pri súhrnnom účtovaní zadaná iná), ďalej viď Pravidlá výberu predkontácie na doklad.

Kód predkontácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka predkontácií, vybrať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Pri výbere predkontácie sa tu ponúka predkontácia len Bez ohľadu na rad a nie je možné vybrať z predkontácií pre nejaký konkrétny rad, pretože by to tu nemalo význam (rad nie je známy).

Predkontácia pre zmenu ceny

Predkontácia pre zmenu ceny majetku. Predvypĺňa sa do dokladu zmeny ceny majetku (ZMC), precenenia majetku daného druhu. Pokiaľ nie je zadaná, predvypĺňa sa kontácia podľa štandardných pravidiel predvypĺňania platných pre celý systém, ďalej viď Pravidlá výberu predkontácie na doklad.

Kód predkontácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka predkontácií, vybrať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Pri výbere predkontácie sa tu ponúka predkontácia len Bez ohľadu na rad a nie je možné vybrať z predkontácií pre nejaký konkrétny rad, pretože by to tu nemalo význam (rad nie je známy).

Predkontácia pre vyradenie

Predkontácia pre vyradenie. Predvypĺňa sa do dokladu vyradenia majetku (VYR) pri vyradení majetku daného druhu. Pokiaľ nie je zadaná, predvypĺňa sa kontácia podľa štandardných pravidiel predvypĺňania platných pre celý systém, ďalej viď Pravidlá výberu predkontácie na doklad.

Kód predkontácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka predkontácií, vybrať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Pri výbere predkontácie sa tu ponúka predkontácia len Bez ohľadu na rad a nie je možné vybrať z predkontácií pre nejaký konkrétny rad, pretože by to tu nemalo význam (rad nie je známy).

Typ z hľadiska odpisovania

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ majetku z hľadiska odpisovania ide. Teda každý nadefinovaný druh majetku je určitého typu, tieto typy majetku sú stanovené pevne z programu:

  • Odpisovaný DM
  • Neodpisovaný DM
  • Finančné investície
  • DrM (drobný majetok) (je tu k dispozícii hlavne z dôvodov spätnej kompatibility, pre skorší drobný dlhodobý majetok väčšinou jednorázovo odpisovaný)

Typ definuje základnú kategóriu majetku z hľadiska odpisovania, ide len o informačnú položku.

Typ podľa charakteru maj.

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ majetku podľa charakteru ide. Teda každý nadefinovaný druh majetku je určitého typu, tieto typy majetku sú stanovené pevne z programu:

  • Hmotný DM
  • Nehmotný DM
  • Ostatné

Pomocou tohto nastavenia je potom možné identifikovať, ktorý z limitov pre obstarávaciu cenu majetku (zadávaných v nastavení parametrov majetku) sa má použiť na kontrolu východiskovej daňovej vstupnej ceny s daným limitom pri ukladaní novej karty majetku. Keď je cena nižšia ako limit, zobrazí sa upozornenie.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.