Účtovné a daňové odpisy

V tejto kapitole rámcovo popíšeme:

1. Účtovné odpisy (pre karty jednoduché a karty s neocenenými prvkami)

Okrem daňových odpisov si môže firma stanoviť iný ľubovoľný spôsob účtovného odpisovania podľa vlastného uváženia a charakteru majetku. Tieto účtovné odpisy idú tiež do nákladov firmy, ale neovplyvňujú nijako veľkosť daňového základu pre daň z príjmu. Ovplyvňujú len účtovný hospodársky výsledok, teda vlastnú bilanciu podniku.

S účetními odpisy odlišnými od daňových odpisů nejčastěji pracují akciové společnosti (kvůli stanovení odpovídajících dividend akcionářů), příp. společnosti se zahraniční účastí, nicméně v zásadě je může použít kdokoliv. Naproti tomu u většiny běžných firem typu s.r.o. se účetní odpisy rovnají odpisům daňovým. V takovém případě říkáme, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými, pak ovlivnění účetního i daňového HV prostřednictvím odpisů je stejné.

1.1 Možné spôsoby účtovných odpisov

Způsob účetního odpisu si definuje účetní jednotka sama. Není tedy nikde v zákoně stanoveno, jak. V praxi se používá několik způsobů:

 • Konstantní lineární odpis na daný počet let (resp. měsíců) - v tomto případě k definici stačí roční procento odpisu, resp. jen počet let/měsíců odpisování (stanoví se v definici účetní odpis. skupiny), variantou je případ, kdy je zadáno Datum konce odepisování účetních odpisů
 • Obecně nějaký nelineární odpis - v tomto případě se musí v definici zadat procento odpisu pro každý rok (stanoví se v definici účetní odpis. skupiny)
 • Možné také je, že účetní jednotka se účetními odpisy nezabývá, pak účetní odpisy jsou totožné s daňovými. V takovém případě se účetní odpisy vůbec nevyčíslují a používají se částky odpisů podle odpisů daňových.

Způsob odpisování se volí v položce Způsob účetního odpisování v subzáložce Údaje pro odpisy karty majetku.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

1.2 Spôsob vyčíslenia mesačných účtovných odpisov

1.2.1 Postup vyčíslenia úč. odpisov pre väčšinu spôsobov odpisovania

Neplatí pro případ, kdy je zadáno účetní odpisy podle daňových a dále pro případ, kdy je zadáno Datum konce odepisování účetních odpisů, kdy se postupuje jiným způsobem (viz dále Postup vyčíslení úč. odpisů, je-li zadáno Datum konce úč.odpisování).

Účetní odpisy se vždy vyčíslují měsíčně. Jak bylo řečeno v kap. Napočtení odpisů a jejich přepočet, systém po zařazení majetku do evidence k odpisovanému majetku napočítá odpisy dle metody odpisování a to až do úplného odepsání (tj. do nuly) příp. do zůstatkové hodnoty platné v okamžiku úplného vyřazení. Výjimkou je případ, kdy je zadána Zbytková hodnota účetních odpisů, více viz popis dané položky.

Možnost jejich účtování jednou ročně je nadbytečná, protože pokud účetní jednotka vede účetní odpisy (odlišně od daňových), pak ji rozpad do měsíců bezesporu bude zajímat.

Doba účetního odepisování plyne z definice zvolené účetní odpisové skupiny, ze zadaných ročních sazeb a délky odpisování. Doba úč. odpisů je v praxi zpravidla určována v letech, ale v některých případech je požadavek také na měsíce (např. lisovací formy). Proto je v definici účetní odpisové skupiny jednak zadání počtu let odpisování a jednak zadání počtu měsíců účetního odepisování (s tím, že se paralelně zobrazuje přepočet na roky vyjádřený desetinným číslem). U účetních odpisů se zadané roční sazby vztahují vždy na příslušných 12 měsíců od zařazení (resp. od uplatnění prvního účetního odpisu, v závislosti na nastavení položky Začátek účetních odpisů) a počtem let odpisování se myslí počet roků (po 12-ti měsících, přičemž 12 měsíců se nemusí přesně krýt s kalendářními roky) od zařazení (resp. od uplatnění prvního účetního odpisu). Tedy účetně se celkem odepisuje počet měsíců stanovený z definice odp. skupiny bez ohledu na to, jakým způsobem jsou definovaná období.

Pokud došlo k přecenění, může se samozřejmě počet měsíců odpisování příslušně zvýšit nebo snížit.

Měsíční účetní odpisy (v případě vlastních účetních odpisů) se vyčíslují následovně:

 • Výpočet se provádí postupně pro jednotlivé měsíce, po které se majetek odepisuje. Výpočet začíná buďto od okamžiku, kdy karta byla zařazena do evidence (pokud žádné odpisy nebyly dosud zaúčtovány) a nebo měsícem následujícím za posledním zaúčtovaným odpisem.
 • Při výpočtu každého měsíce se nejprve vypočítává roční odpis (odpis za 12 měsíců). Základem pro jeho výpočet je vstupní nebo zůstatková cena na počátku daného měsíce, který se počítá, plus případné změny cen, které právě v tomto měsíci nastaly. Roční odpis se pak spočte podle přiřazeného algoritmu na dané kartě majetku (např. účetní odpisové skupiny).
 • Částka ročního odpisu se nijak nezaokrouhluje.
 • Z částky ročního odpisu se odvodí částka měsíčního odpisu pro právě počítaný měsíc a to jako 1/12 (jedna dvanáctina) ročního odpisu (tj. odpisu za příslušných 12 měsíců). Výsledná částka je měsíčním účetním odpisem pro tento počítaný měsíc. (Tedy na rozdíl od výpočtu daňových odpisů se do výpočtu měsíčního odpisu nijak nezohledňují částky odpisů za předchozí měsíce).
 • Částka měsíčního odpisu se zaokrouhluje tak, jak je nastaveno v Nastavení parametrů majetku v položce Zaokrouhlení měsíčního účetního odpisu , resp. na kartě majetku v položce Zaokrouhlení účetních odpisů. Díky tomu může dojít k rozdílu v sumě všech měsíčních odpisů za celé období v porovnání s vypočtenou částkou ročního odpisu. Tento (haléřový) rozdíl se u účetních odpisů karet jednoduchých a karet s neoceněnými prvky nijak nevyrovnává, ale vzhledem k tomu, že jde v podstatě o haléřové částky, je tento rozdíl zanedbatelný. Viď aj zaokrúhlenie pri účtovných odpisoch.

  Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

  Tento postup se opakuje pro další měsíce a další období až do konce odpisování, kdy je odepsáno do nuly nebo výše zbytkové hodnoty účetních odpisů, případně do úplného vyřazení majetku. Odpisování může také být v určitém období přerušeno (viz vliv přerušení na účetní odpisy).

Toto samozřejmě platí jen pro případ vlastních účetních odpisů. Pokud je na kartě majetku nastaveno účetní odpisy podle daňových, pak se částky účetních odpisů přebírají od daňových a nijak se samostatně nevyčíslují.

Porovnajte s vyčíslením daňových mesačných odpisov, ktoré prebieha odlišne.

U souboru prvků se výpočet provádí zvlášť pro každý prvek, viz Účetní odpisy u prvků.

Objasníme na príklade:

Mějme účetní odpisovou skupinu nadefinovanou tak, že se má odepisovat 3 roky, tedy 36 měsíců odpisování. V prvním roce 50%, v druhém roce 30% a ve třetím roce 20%. Ďalej máme nadefinované obdobia 2001 a 2002 zhodné s kalendárnym rokom a obdobie 2003 ako skrátené, ktoré končí 30.6.2003. Kartu majetku vo vstupnej účtovnej cene 1000000,- zaradíme 1.3.2001 s tým, že mesačné odpisy sa majú uplatniť už v mesiaci zaradenia. Pak měsíční odpisy budou od března 2001 do února 2002 ve výši 4167 (50000:12), od března 2002 do února 2003 ve výši 2500 (30000:12), od března 2003 do ledna 2004 ve výši 1667 (20000:12), v únoru 2004 ve výši 1659, tj. ve výši zbývající zůstatkové ceny. Tedy celkem se účetně odpisuje přesně 36 měsíců, bez ohledu na to, jak jsou definovaná období.

 

1.2.2 Postup vyčíslenia úč. odpisov, ak je zadaný Dátum konca úč.odpisovania

Měsíční účetní odpis se v tomto případě nevyčísluje standardním způsobem, na parametry zvolené účetní odpis. skupiny (sazba a délka odpisování) se nehledí. Doba odpisování se odvodí ze zadaného Data konce odepisování a částka odpisu je v každém měsíci stejná po zadanou dobu odpisování (změní se jen, pokud došlo k přecenění, nicméně i poté je částka znovu konstantní až do úplného odepsání).

V každém měsíci se vyhodnotí, jaká je "zůstatková doba odpisování" a to jako počet měsíců zbývajících do zadaného data konce účetního odpisování. Těmi se vydělí aktuální zůstatková hodnota majetku. Měsíční odpis se tedy stanoví následovně:

odpis = aktuální zůstatková cena / počet měsíců odpisování

Při výpočtu je použito defaultně aritmetické zaokrouhlování na celé eurocenty. Zde se tedy neuplatňuje zaokrouhlení podle nastavení parametrů majetku. Viz též Zaokrouhlování u účetních odpisů.

Vstupní cena nechť je 100000, majetek byl zařazen k 1.1.2013, odpisová skupina lineární na 5 let, zadané Datum konce odepisování nechť je např. 1.5.2019. Karta se v tomto případě tedy bude odepisovat celkem 65 měsíců a měsíční odpis (pokud nedojde ke změně ceny apod.) bude vypočten zaokrouhlen dle popisu výše jako 100000/65=1538,46. Nech potom k 1.5.2014 dôjde k zvýšeniu vstupnej ceny o 20000. Od května 2014 bude tedy odpis vyčíslen jako aktuální zůst. úč. hodnota děleno zbývajícím počtem měsíců, tj. (120000 - 4*1538,46)/61.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

1.3 Vplyv prerušenia na účtovné odpisovanie

Systém umožňuje přerušit jak účetní tak i daňové odpisy. Pred zadaním účtovných odpisov však odporúčame, aby si užívateľ overil, či je prerušenie účtovných odpisov v súlade s platnými legislatívnymi normami a účtovnými pravidlami!

Pokud je zadáno přerušení odpisování pro nějaké období, pak to znamená, že účetní odpisy v měsících, které spadají do přerušeného období, jsou nulové a nepočítají se jako měsíce, ve kterých se odpis uplatnil, tedy nejsou započteny do 12-ti měsíců, pro které je definovaná daná sazba. Objasníme na príklade:

Majme obdobia definované podľa nasledujúcej tabuľky:

ObdobieDátum od-do
20011.1.2001-31.12.2001
20021.1.2002-30.6.2002
20031.7.2002-30.6.2003

Další období zatím definovaná nejsou, použijí se tedy virtuální. Dále účetní odpisovou skupinu s počtem let odpisování 3, tedy 36 měsíců:

RokSadzba
150%
230%
320%

Kartu majetku ve vstupní ceně 100000,- zařadíme 1.3.2001 s tím, že účetní odpis se má uplatnit od měsíce zařazení. Ďalej zadáme prerušenie odpisov vrátane účtovných pre obdobie 2002. Odpis pre prvých 12 mesiacov odpisovania, v ktorých sa má odpisovať, je 50% zo 100000,-, teda 50000. Odpis pre ďalších 12 mesiacov odpisovania, v ktorých sa má odpisovať, je 30000,- a odpis pre ďalších 12 mesiacov odpisovania, v ktorých sa má odpisovať, je 20000,-. Odpisy budou napočteny následovně:

MesiacObdobieOdpisMesiac ObdobieOdpisMesiac ObdobieOdpisMesiacObdobieOdpis
3/2001200141673/2002200203/2003200325003/2004posl+11667
4/2001200141674/2002200204/2003200325004/2004posl+11667
5/2001200141675/2002200205/2003200325005/2004posl+11667
6/2001200141676/2002200206/2003200325006/2004posl+11667
7/2001200141677/2002200341677/2003posl+125007/2004posl+21667
8/2001200141678/2002200341678/2003posl+125008/2004posl+21659
9/2001200141679/2002200325009/2003posl+11667
10/20012001416710/20022003250010/2003posl+11667
11/20012001416711/20022003250011/2003posl+11667
12/20012001416712/20022003250012/2003posl+11667
1/2002200201/2003200325001/2004posl+11667
2/2002200202/2003200325002/2004posl+11667

Tedy celkem se odpisuje 36 měsíců. Prvních 12 měsíců se odepisuje 4167 s tím, že měsíce 1/2002 až 6/2002 jsou přerušené a do prvních 12-ti měsíců se nepočítají. Druhých 12 mesiacov sa odpisuje 2500. Tretích 12 mesiacov sa odpisuje 1667, s výnimkou posledného mesiaca, kedy sa len doodpíše zvyšok účtovnej zostatkovej ceny.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

1.4 Zaokrúhľovanie pri účtovných odpisoch

Další rozdíl od daňových odpisů nastává ve způsobu vyrovnání zaokrouhlování měsíčních odpisů.

Na roční účetní odpis se zaokrouhlení neaplikuje. Jednotlivé měsíční odpisy spočtené dle předchozích odstavců se zaokrouhlují tak, jak je nastaveno v Nastavení parametrů majetku v položce Zaokrouhlení měsíčního účetního odpisu (defaultněnahoru na desetiny eura), resp. na kartě majetku v položce Zaokrouhlení účetních odpisů. Případný rozdíl mezi spočteným ročním odpisem a sumou jednotlivých měsíčních odpisů za příslušných 12 měsíců odpisování, který vznikne vlivem zaokrouhlování, je zanedbatelný a nijak se nedorovnává.

Výjimkou je případ, kdy je zadáno Datum konce odepisování účetních odpisů, více viz Postup vyčíslení úč. odpisů, je-li zadáno Datum konce úč.odpisování.

Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

Srovnejte s vyrovnáním zaokrouhlení u daňových odpisů, kde se provádí vždy v posledním měsíci období za všechny měsíce daného období (bez ohledu o jaký kalendářní měsíc se jedná a na to, kolik jich je celkem).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

1.5 Vplyv precenenia na účtovné odpisy

Dalším problémem, který se v problematice účetních odpisů vyskytuje, je okamžik po zvýšení vstupní ceny. Problém je v tom, že při zvýšení vstupní ceny se majetek neodepíše ve stanoveném počtu let (měsíců) a v odpisování zůstatkové ceny je třeba pokračovat i nadále.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: Systém ABRA Gold toto řešil tak, že zbývající zůstatkovou hodnotu odepsal jednorázově celou v nejbližším dalším roce.

Řešení jednorázového doodepsání zbývající zůstatkové ceny v následujícím období však není v praxi vždy zcela vyhovující. Proto se nenulová zůstatková cena odepisuje i nadále stanoveným algoritmem až do nuly nebo do výše zbytkové hodnoty účetních odpisů. U karet odpisovaných dle lineární účetní odpisové skupiny se použije příslušná roční sazba (výjimkou je případ, kdy je zadáno Datum konce odepisování účetních odpisů, kdy se postupuje jiným způsobem a na parametry účetní odpis. skupiny (sazba a délka odpisování) se nehledí, více viz popis dané položky). U nelineárních odpisových skupin je možno zadat procento odpisu pro další roky odpisování (myšleno procento ze vstupní ceny) v položce Roční sazba odpisu v dalších letech. Objasníme na príklade:

Účetní odpis je definován na 3 roky takto: 40% 30% 30%, sadzba pre ďalšie roky odpisovania je 10%, vstupná cena je 50 000 Sk (1 666 EUR).

 1. V prvním roce se odepíše 40% z 50 000 = 20 000,- Kč
 2. Následne dôjde k zvýšeniu ceny o 30 000,-, teda vstupná cena sa zvýši na 80 000 Sk (2 666 EUR). Odpis ve druhém roce tedy bude 30% z 80 000 = 24 000,- Kč
 3. V treťom roku sa odpíše 30% z 80 000 = 24 000 Sk (666 EUR). Teraz prebehol celý odpis v troch rokoch podľa definície odpisovej skupiny, zostatková cena však ešte nie je nulová, ale je 80 000 - 20 000 - 24 000 - 24 000 = 12 000 Sk (400 EUR).
 4. V štvrtom roku sa odpíše 10% z 80 000 = 8000,- Sk. Stále ještě zbude zůstatková cena 4 000,- a ta se odepíše až v pátém roce.

Dále je třeba zmínit, jak se zvýšení uplatní vzhledem k měsíci zvýšení. U účetních odpisů platí, že se účetní odpis pro každý měsíc vyčíslí tak, že se z aktuální vstupní ceny spočte procento určené pro daný měsíc (viz vyčíslení měsíčních účetních odpisů). Z toho plyne, že zvýšení ceny se promítne přesně do toho měsíce, v němž k němu došlo a velikost účetních odpisů v předchozích měsících nijak neovlivňuje. Objasníme na príklade:

Majme obdobia definované podľa nasledujúcej tabuľky:

Obdobie Dátum od-do
2001 1.1.2001-31.12.2001
2002 1.1.2002-30.6.2002

Další období zatím definovaná nejsou, použijí se tedy virtuální. Dále účetní odpisovou skupinu s počtem let odpisování 3, tedy 36 měsíců, v prvním roce je sazba 50%. Kartu majetku ve vstupní ceně 100000,- zařadíme 1.3.2001 s tím, že účetní odpis se má uplatnit od měsíce zařazení. V měsíci 8/2001 provedeme zvýšení vstupní ceny o 40000:

Mesiac Obdobie Odpis Mesiac Obdobie Odpis Mesiac Obdobie Odpis
3/2001 2001 4167 7/2001 2002 4167 11/2001 2001 5834
4/2001 2001 4167 8/2001 2002 5834 12/2001 2001 5834
5/2001 2001 4167 9/2001 2002 5834 1/2002 2002 5834
6/2001 2001 4167 10/2001 2002 5834 2/2002 2002 5834

Srovnejte s vlivem přecenění na daňové odpisy. Přecenění u daňových odpisů ovlivňuje velikost odpisu za celé období, tedy v podstatě i měsíční odpisy před měsícem přecenění. Pouze se potřebné zvýšení rozpustí do měsíců následujících (tj. celkový součet daňových odpisů za daný rok bude roven ročnímu odpisu spočtenému včetně zvýšení). Rovněž srovnejte s okamžikem uplatnění přecenění u daň. odpisů, zejména pro karty odpisované dle životnosti a odpisované rovnoměrně se začátkem odpisování v měsíci následujícím po zařazení nastavením.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

1.6 Zmena odpisovej skupiny

Způsob odpisování, resp. zadaná odpisová skupina jsou údaje, které na kartě majetku již nelze měnit, pokud je tato již v evidenci resp. již byly zaúčtovány nějaké odpisy. V průběhu odpisování karty však může dojít k situaci, kdy uživatel potřebuje odpisovou skupinu změnit (u účetních odpisů např. proto, že skutečné opotřebení majetku probíhá rychleji nebo pomaleji, než čekal, u daňových odpisů např. proto, že se změnil zákon, či přibyly další odpisové skupiny a změnila se pravidla pro zařazování do nich).

Proto je na kartách majetku k dispozici subzáložka Změny odpisových skupin. Přeřazení do jiné odpisové skupiny lze provést buď přímo v této subzáložce nebo funkcemi, které jsou pro tento účel k dispozici přímo v záložce Seznam.

Dále viz popis zmíněné subzáložky a funkcí. Zde jenom upozorníme na dopad změny odp. skupiny na délku odpisování: Změnou odpisové skupiny neočekáváme prodloužení odpisu, ale použití jiných sazeb odpisování.

Příklad, kdy po změně odpis. skupiny nedojde k prodloužení doby odpisování:

Majme kartu majetku za 60 000 zaradenú k 3.9.2001. Nech má účtovnú odpisovú skupinu 2 (= všeobecne nelineárne na 4 roky 40%, 30%, 20%, 10%). Období nechť jsou shodná s kalendářními roky. Účtovné odpisy sa vygenerujú až do obdobia 8/2005 a ročné účtovné odpisy teda vyzerajú takto:

2001 - 8000
2002 - 22000
2003 - 16000
2004 - 10000
2005 - 4000

Odpisy do konce roku 2003 nechť jsou zaúčtovány a od 2004 je provedena změna účetní odpisové skupiny na 3 (= obecně nelineární na 6 let: 17%, 17%, 17%, 17%, 17%, 15%).

Doba účtovného odpisovania sa tým nepredĺži, ale vzhľadom na už uskutočnené a zaúčtované odpisy sa celkovo skráti. Vygenerujú sa totiž len do 5/2005 takto:

2004 - 10200
2005 - 3800

Důvodem je to, že karta začala být odepisována podle odpis. skupiny na menší počet let, takže v okamžiku změny odpis. skupiny je již odepsáno více, než kdyby byla od začátku odepisována skupinou na 6 let. Z toho vyplýva, že po zmene odpis. skupiny na 4 roky zostáva doodpísať už menej, takže sa odpisovanie celkovo nepredĺži.

Užívateľ teda nemusí riešiť, ako dlho sa celkovo odpisuje, ale len to, že keď pre daný mesiac je odpisová sadzba 17%, tak bude mať sumu mesačného odpisu rovnajúcu sa práve jednej dvanástine vstupnej ceny krát 17%.

Příklad, kdy se po změně odpis. skupiny doodepíše celá zůstat. cena

Mějme kartu majetku se vstupní cenou 63829 zařazenou do účet. odpisové skupiny definované jako nelineární na 30 let s udanými koeficienty 29x 3,4% a 1x 1,4%. Ide o kartu s minulosťou, bolo už odpísaných 358 mesačných odpisov v celkovej sume 40529,20. Karta bola do systému zaradená k 1.11.2002 a prvné dva mesačné odpisy za november a december 2002 sú zaúčtováné.

Potom je pre obdobie 2003 zadaná zmena účtovnej odpisovej skupiny na skupinu tiež nelineárnu, ale s dobou odpisu na 15 rokov s udanými koeficientmi 14x 6,7% a 1x 6,2%. Skupina má v položke "Ročná sadzba odpisu v ďalších rokoch" zadané 50%. Odpisy pre rok 2003 potom vychádzajú veľmi veľké.

Dôvodom je to, že karta už bola odpisovaná 358 mesiacov, tzn. 29 rokov a 10 mesiacov resp. s ďalšími dvomi odpismi v systéme je to celkom práve 30 rokov. Keď je potom preradená do skupiny s dĺžkou odpisovania definovanou na 15 rokov, tak 30. rok je už mimo definovanej tabuľky, a preto sa pre toto obdobie použije sadzba pre ďalšie roky, takže v tomto prípade 50% vstupnej ceny. To způsobí, že se v roce 2003 odepíše celý zbytek zůstatkové ceny karty.

V takovém případě lze jako řešení doporučit v definici účetní odpisové skupiny upravit procento odpisu v dalších letech - nejlépe na 6,7%, aby měsíční odpisy pokračovaly přibližně ve stejné výši jako dosud. Posouzení, zda takovéto přeřazení do kratší odpisové skupiny má význam, je však zcela na odpovědnosti uživatele.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

2. Účetní odpisy prvků (pro soubory movitých věcí)

Tato část se týká karet majetku typu soubor movitých věcí (karta s oceněnými prvky). Zde jsou uvedeny postupy, které se v něčem liší od postupů popsaných výše pro karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky:

Ohľadne vyradenia viď sekcia Vplyv vyradenia na účtovné odpisy pri súbore hnuteľných vecí.

2.1 Spôsob vyčíslenia mesačných účtovných odpisov pri súbore hnuteľných vecí (Odpisy pri prvkoch)

U karet s oceněnými prvky je situace oproti kartám jednoduchým a kartám s neoceněnými prvky podstatně složitější. Pri výpočte odpisu pre celý súbor sa tiež používa postup vyčíslenia mesačných účtovných odpisov popísaný vyššie pre karty jednoduché a karty s neocenenými prvkami, ale tento algoritmus sa vykoná pre každý prvok zvlášť a mesačný odpis daného súboru sa potom získa súčtom súm odpisov jednotlivých prvkov.

Teda pri každom zázname mesačného odpisu súboru je potom možné sledovať jeho rozpad na jednotlivé prvky, ktoré sú v danom mesiaci v danom súbore evidované, a to v subzáložke Odpisy prvkov v záložke Odpisy k danej karte majetku. Pre každý prvok je teda možné presne sledovať jeho odpisy každý mesiac a jeho zostatkové ceny.

 • Pro daný měsíc, který se kalkuluje, se zjistí, které prvky jsou v tomto měsíci přítomny.
 • Výpočet se provádí postupně pro jednotlivé měsíce, po které se majetek odepisuje. Výpočet začíná buďto od okamžiku, kdy karta byla zařazena do evidence (pokud žádné odpisy nebyly dosud zaúčtovány) a nebo měsícem následujícím za posledním zaúčtovaným odpisem.
 • Při výpočtu každého měsíce se pro každý prvek nejprve vypočítává roční odpis (odpis za 12 měsíců). Základem pro jeho výpočet je vstupní nebo zůstatková cena platná pro daný prvekna počátku daného měsíce, který se počítá, plus případné změny cen, které právě v tomto měsíci a právě pro tento prvek nastaly. Tj. případné přecenění se promítne do výpočtu odpisu toho prvku, kterého se týká, a odpisy ostatních prvků neovlivní. Roční odpis se pak spočte podle přiřazeného algoritmu na dané kartě majetku (např. účetní odpisové skupiny).
 • Částka ročního odpisu se nijak nezaokrouhluje.
 • Z částky ročního odpisu pro daný prvek se odvodí částka měsíčního odpisu pro daný prvek pro právě počítaný měsíc a to jako 1/12 (jedna dvanáctina) ročního odpisu (tj. odpisu za příslušných 12 měsíců). Výsledná částka je měsíčním účetním odpisem pro tento počítaný měsíc. (Tedy na rozdíl od výpočtu daňových odpisů se do výpočtu měsíčního odpisu nijak nezohledňují částky odpisů za předchozí měsíce).
 • Je-li spočtený měsíční odpis prvku větší než jeho výchozí zůstatková cena v tomto měsíci, vezme se odpis jen ve výši této zůstatkové ceny.
 • Částka měsíčního odpisu daného prvku se zaokrouhluje dle platné legislativy. Kvôli tomu môže nastať rozdiel v sume všetkých mesačných odpisov za celé obdobie v porovnaní so sumou odpisu za 12 mesiacov.

  Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

 • Tak se vypočtou odpisy jednotlivých prvků. Ich súčtom vznikne celková suma mesačného odpisu za celý súbor pre daný mesiac.
 • Pokiaľ pri výpočte odpisov dochádza k zaokrúhľovaniu mesačných odpisov jednotlivých prvkov, tak sa vyrovnanie tohto zaokrúhlenia nepremieta na všetky prvky, centové rozdiely v odpisoch sa uplatňujú presne na tých prvkoch, na ktorých k nim došlo. Centové rozdiely sa pri účtovných odpisoch prvkov vyrovnávajú v cenách prvkov vždy každý dvanásty mesiac odpisovania. Tento (centový) rozdiel sa pripočíta k poslednému mesačnému odpisu daného prvku tak, aby sa súčet všetkých mesačných odpisov presne rovnal sume odpisu za 12 mesiacov.
 • Tento postup sa opakuje pre ďalšie mesiace a ďalšie obdobia až do konca odpisovania, prípadne do úplného vyradenia majetku. Odpisování může také být v určitém období přerušeno (viz vliv přerušení na účetní odpisy).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

2.2 Zaokrúhlenie pri účtovných odpisoch kariet s prvkami

U prvků je následující rozdíl: Centové rozdiely sa pri účtovných odpisoch prvkov vyrovnávajú v cenách prvkov vždy každý dvanásty mesiac odpisovania.

Výjimkou je případ, kdy je zadáno Datum konce odepisování účetních odpisů, více viz popis dané položky.

Porovnajte s vyrovnaním zaokrúhlenia pri účtovných odpisoch kariet jednoduchých a kariet s neocenenými prvkami, ktoré sa nijako nevyrovnávajú a ďalej pri daňových odpisoch, kde sa vykonáva vždy v poslednom mesiaci obdobia za všetky mesiace daného obdobia (bez ohľadu na to, o ktorý kalendárny mesiac ide a na to, koľko ich je celkom).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3. Daňové odpisy (pro karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky)

Daňové odpisy jsou částky, které si firma každoročně (resp. v každém účetním období) dává (resp. může dát) do nákladů a které jí snižují daňový základ pro výpočet daně z příjmu. Velikost těchto odpisů je dána ze zákona o dani z příjmu. Vedle daňových odpisů si může firma stanovit ještě účetní odpisování.

3.1 Možné spôsoby daňových odpisov (pri kartách jednoduchých a kartách s neocenenými prvky)

Způsob daňového odpisu si lze vybrat z následujících možností (v definici karty majetku v subzáložce Údaje pro odpisy):

 • dle tabulky daňových odpisových skupin
  • rovnoměrný neboli lineární odpis (viz § 27 Zákona o dani z příjmu SR)
  • zrychlený neboli nelineární odpis (viz § 28 Zákona o dani z příjmu SR)
  • konstantní odpis - roční procentní sazbou nebo poměrným dílem (zlomkem)

   Konstantní odpis může být využit např. pro odpis drobného majetku - např. jednorázově roční sazbou 100%.

   Konstantní odpis poměrným dílem (zlomkem) se využívá pro odpisování např. v legislativě Slovenské republiky, kdy se při rovnoměrném odpisování roční odpis určí jako podíl vstupní ceny a doby odpisování. Tedy roční odpis pro rovnoměrné odpisování dle legislativy Slovenské republiky není dán procentuálními sazbami (koeficienty) pro jednotlivé roky odpisování, ale podílem (1/4, 1/6, 1/12, atd. - podle délky odpisování stanovené pro danou odpisovou skupinu). Nelze tedy použít algoritmus "Rovnoměrný (lineární) odpis", ale algoritmus "Konstantní odpis podílem".

 • neodepisovaný majetek, resp. majetek vyloučený z odpisování
 • odpis dle životnosti
 • odpis dle účetních odpisů - daň. odpisy se pak nevyčíslují, ale použijí se částky vyčíslených účetních odpisů
 • rovnoměrný měsíční odpis daný počtem měsíců odpisování (určený především pro odpis nehmotného majetku)

Podľa Zákona o dani z príjmu SR sa daňové odpisy nehmotného majetku vytvárajú tiež podľa účtovných, no aj tak je voľba rovnomerného mesačného odpisovania k dispozícii.

Který odpisový algoritmus lze pro kartu majetku v dané lokalizaci použít, závisí na aktuálně platné legislativě a volba vhodného algoritmu je plně na odpovědnosti uživatele.

Pozor, nezaměňujte Rovnoměrný odpis a Konstantní odpis dle tabulky daň. odpisových skupin daný podílem (zlomkem). Na první pohled mohou vypadat, že při shodném zadání povedou ke shodným výsledkům (např. konstantní odpis daný podílem 1/4 (tj. stejnou sumou po 4 roky) a rovnoměrný odpis na 48 měsíců (tj. stejnou sumou na 4 roky). Rozdíl mezi nimi však je hlavně v tom, že rovnoměrný odpis začne v měsíci zařazení nebo v měsíci následujícím (podle nastavení u karty majetku) a pokračuje stejnou konstantní částkou po daný počet měsíců, např. právě 48, tedy každý měsíc je shodná suma (pokud nedochází k přecenění). Kdežto u konst. odpisu podílem 1/4 je dán roční odpis jako 1/4 vstupní ceny, tedy částka měsíčního odpisu závisí na měsíci zařazení (měsíční odpis je roční odpis děleno počet měsíců od zařazení do konce období). Suma měsíčního odpisu v prvním roce nemusí být tedy totožná se sumou měsíčního odpisu v dalším roce.

Dále viz položka Způsob daňového odpisování v subzáložce Údaje pro odpisy karty majetku.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.2 Spôsob vyčíslenia mesačných daňových odpisov

3.2.1 Roční odpisy versus fiskální rok a období v ABRA Gen

U daňových odpisů jsou stanoveny roční sazby. Naša legislatíva však zatiaľ príliš nepočíta s rozdielnym kalendárnym a fiškálnym rokom v oblasti odpisovania majetku. Nicméně po konzultacích s legislativními odborníky byly vyvozeny následující závěry a tyto uplatněny v ABRA Gen (viz též kap. Odpisy a fiskální období, výklad ze zákona):

 1. Pri zmenenom fiškálnom roku sa príslušný ročný odpis (daný zo zákona) rozpočítava do jednotlivých mesiacov tohto fiškálneho roku (teda výpočet sa nerobí za kalendárne roky, ale vždy za fiškálne obdobie), ročná sadzba je teda vztiahnutá k fiškálnemu obdobiu.
 2. Keď je fiškálny rok skrátený (pri prechode na posunutý hospodársky rok), teda kratší ako 12 mesiacov, tak sa v tomto skrátenom období môže uplatniť len časť odpisu, väčšinou vo výške 50%, no toto percento je ovplyvniteľné užívateľom v Nastavení parametrov majetku v parametri "V skrátenom účtovnom období uplatniť".
 3. Legislativa nijak neřeší, co se v případě B. bude dít se zbývající polovinou neuplatněného odpisu, tedy z logiky věci plyne, že zbude na konci odepisování a doodepíše se na konci.
 4. Keď je fiškálny rok skrátený (pri prechode na posunutý hospodársky rok), teda kratší ako 12 mesiacov, tak nie je úplne jednoznačne dané, ako sa má stanoviť koeficient v menovateľovi zrýchlených odpisov v nasledujúcom období. Preto je možné v Nastavení parametrov majetku definovať, či sa skrátené obdobie má alebo nemá považovať za zdaňovacie obdobie, s ohľadom na to sa zmení alebo nezmení koeficient v menovateľovi v nasledujúcom období. Viz příklady v popisu parametru "Považovat zkrácené účetní období za zdaňovací období".

Ďalšia problematika týkajúca sa výpočtu odpisov pri zmene obdobia a prechode na hospodárske obdobie, ktoré sa nekryje s rokom kalendárnym, je objasnená v kap. Odpisy a fiškálne obdobie, výklad zo zákona.

Z aplikácie týchto pravidiel vyplývajú ďalšie dôsledky:

 1. Prerušenie odpisov sa nemôže zadávať na kalendárne roky, ale na fiškálne obdobie.
 2. Zobrazení odpisů (např. na kartě) je k dispozici kromě detailního měsíčního rozpisu také sumovaně a to jednak sumovaně za kalendářní roky a jednak sumovaně za období.
 3. Jelikož odpisy se napočítávají dopředu na celou dobu odpisování, je třeba řešit situaci, kdy je třeba tyto napočítat a zobrazit za období, která ještě nejsou zadána (fiskální období nemusí být (a většinou nejsou) dopředu zadána), nicméně pro výpočet a zobrazení budoucích odpisů je potřeba, aby tato období existovala. Proto se zavádí tzv. virtuální období.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.2.2 Postup vyčíslenia daňových odpisov

3.2.2.1 Postup vyčíslenia daň. odpisov pre väčšinu spôsobov odpisovania

Jak bylo řečeno v kap. Napočtení odpisů a jejich přepočet, systém po zařazení majetku do evidence k odpisovanému majetku napočítá odpisy dle metody odpisování a to až do úplného odepsání (tj. do nuly) příp. do zůstatkové hodnoty platné v okamžiku úplného vyřazení.

 • Daňové odpisy se evidují měsíčně obdobně jako účetní odpisy a pro jednotlivé měsíce se vyčíslují z napočteného ročního odpisu, viz dále. Tzn. výpočet sa vykonáva postupne pre jednotlivé mesiace, počas ktorých sa majetok odpisuje. Výpočet začíná buďto od okamžiku, kdy karta byla zařazena do evidence (pokud žádné odpisy nebyly dosud zaúčtovány) a nebo měsícem následujícím za posledním zaúčtovaným odpisem (v případě přepočtů odpisů karty, která již byla dříve odpisována a má některé odpisy zaúčtované, tudíž tyto nelze měnit).
 • Pri výpočte každého mesiaca sa najskôr vypočíta ročný odpis (myslí sa odpis pre príslušné obdobie). Základem pro jeho výpočet je vstupní nebo zůstatková cena na počátku období zvýšená nebo snížená o případné změny cen, které v čase do tohoto počítaného měsíce (včetně) nastaly. (Tedy program postupně prochází jednotlivými měsíci počítaného období, pro daný měsíc zjistí, zda v něm nastala nějaká změna ceny a pokud ano, provede korekce aktuální vstupní a zůstatkové ceny). Do výpočtu môže namiesto vstupnej resp. zostatkovej ceny vstúpiť čiastka limitu vstupnej ceny, (viď vplyv limitov vstupnej ceny).
 • Roční odpis (odpis za období) se spočte podle přiřazeného algoritmu pro výpočet daňových odpisů na dané kartě majetku (daňové odpisové skupiny, časový odpis apod.)
 • Částka ročního odpisu (odpisu za období) se zaokrouhlí v závislosti na nastavení zaokrouhlování v agendě Nastavení parametrů majetku.
 • Z částky ročního odpisu se odvodí částka měsíčního odpisu pro právě počítaný měsíc a to tak, že od částky ročního odpisu se odečtou již vypočtené odpisy pro předchozí měsíce (od začátku období do právě počítaného měsíce). Tím se získá zbývající částka odpisu, kterou je třeba odepsat ve zbývajících měsících do konce daného období. Tato zbývající částka se vydělí počtem zbývajících měsíců, po které se ještě v tomto období bude odepisovat. Výsledná částka je měsíčním daňovým odpisem pro tento počítaný měsíc.
 • Suma mesačného odpisu sa zaokrúhli v závislosti od nastavenia zaokrúhľovania v agende Nastavenie parametrov majetku. Díky tomu může dojít k rozdílu v sumě všech měsíčních odpisů za celé období v porovnání s vypočtenou částkou ročního odpisu. Tento (haléřový) rozdíl se připočte k poslednímu měsíčnímu odpisu tak, aby se součet všech měsíčních odpisů přesně rovnal částce ročního odpisu. Viz též vliv zaokrouhlení u daňových odpisů.
 • Je-li spočtený měsíční odpis větší než výchozí zůstatková cena v tomto měsíci, vezme se odpis jen ve výši této zůstatkové ceny.
 • Tento postup sa opakuje pre ďalšie mesiace a ďalšie obdobia až do konca odpisovania, prípadne do úplného vyradenia majetku. Odpisovanie môže byť tiež v určitom období prerušené (viď vplyv prerušenia na daňové odpisy).
 • Je tiež potrebné brať do úvahy, že od 1.1.2012 nie je možné v prvom roku uplatniť odpisy v plnej výške, ale len v pomernej časti z ročného odpisu vypočítaného v závislosti na odpočtu mesiacov užívania bez ohľadu na metódu odpisovania. Inak povedané sa daňový odpis dlhodobého hmotného majetku v prvom roku vypočíta z alikvotnej časti zodpovedajúcej počtu mesiacov užívania majetku, a to počínajúc mesiacom jeho zaradenia do evidencie do konca zdaňovacieho obdobia. Zvyšná časť odpisov sa premietne do odpisov neskôr ako tzv. odložený odpis. Pokiaľ sa napr. zaradí karta majetku v 11/2012 v hodnote 24 000 € a bude sa odpisovať rovnomerne 4. roky, bude sa odpisovať presne 48 mesiacov, teda až do 11/2016. Výpočet odloženého odpisu prebieha nasledovne:

  • najprv prebehne výpočet neskráteného ročného daňového odpisu, pri ktorom sa nevykonáva zaokrúhlenie (DONekrátený)
  • poté se vypočte poměrná část z ročního odpisu, kterou lze v daném roce uplatnit a její zaokrouhlení na 1 nahoru (DOKrácený)
  • Odložený odpis = DONekrácený - DOKrácený

   Pre odložený odpis bola zavedená položka karty majetku PostponedTaxDeprec. Túto položku nie je možné užívateľsky editovať, ale je možné ju napr. zobraziť v zozname kariet majetku cez editor stĺpcov.

   V prípade, že dôjde v priebehu k technickému zhodnoteniu, záleží na spôsobe odpisovania. Viac viď Technické zhodnotenie v závislosti na spôsobe odpisovania.

   Ke krácení velikosti prvního ročního odpisu v závislosti na datu zařazení dochází jenom v případě, že v roce zařazení karty do evidence nedojde zároveň k přerušení odpisů.

   Pre karty s históriou bola zavedená položka Odložený odpis pred zaradením.

  Porovnajte s vyčíslením účtovných mesačných odpisov, ktoré sa vyčíslujú odlišne.

  U souboru prvků se výpočet provádí zvlášť pro každý prvek, viz Daňové a účetní odpisy u prvků.

Príklad 1: Majetek se vstupní cenou (dále VC) 25 000 €, odpisová skupina LD (rovnoměrný odpis na 4 roky), zařazený 1.10.2012. Demonstrujeme postup výpočtu pro první rok, ve kterém se odpisy uplatňují jen v poměrné části z ročního odpisu v závislosti na měsíci zařazení:

 • VC - vstupní cena majetku
 • PZC - počáteční zůstatková cena majetku
 • KZC - koncová zůstatková cena majetku
 • RO - roční odpis
 • MO - měsíční odpis
Říjen 2012:
 • VC = 25 000, PZC = 25 000
 • RO: 25 000 / 48 * 3 = 1 563 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • resp.
 • dosud v roce 2012 odepsáno: 0
 • zbývá: 1 563 - 0 = 1 563
 • MO 10/2012: 1 563 / 3 = 521
 • KZC = 25 000 - 521 = 24 479
Listopad 2012:
 • VC = 25 000, PZC = 24 479
 • RO: 25 000 / 48 * 3 = 1 563 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • dosud v roce 2012 odepsáno: 521
 • zbývá: 1 563 - 521 = 1 042
 • MO 11/2012: 1 042 / 2 = 521
 • KZC = 24 479 - 521 = 23 958
Prosinec 2012:
 • VC = 25 000, PZC = 23 958
 • RRO: 25 000 / 48 * 3 = 1 563 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • dosud v roce 2012 odepsáno: 521 + 521 = 1042
 • zbývá: 1563 - 1042 = 521
 • MO 12/2012: 521 / 1 = 521
 • KZC = 23 958 - 521 = 23 437

Príklad 2: V druhom roku dôjde na rovnakej karte majetku ako v predchádzajúcom prípade v mesiaci 3/2013 k zvýšeniu ceny majetku o 1 000 EUR (nejde o technické zhodnotenie):

 • VC - vstupní cena majetku
 • PZC - počáteční zůstatková cena majetku
 • KZC - koncová zůstatková cena majetku
 • RO - roční odpis
 • MO - měsíční odpis
Leden 2013:
 • VC = 25 000, PZC = 23 437
 • RO: 25 000 / 48 * 12 = 6 250 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • dosud v roce 2013 odepsáno: 0
 • zbývá: 6 250 - 0 = 6 250
 • MO 1/2013: 6 250 / 12 = 520,84 (zaokrouhleno na 0,01 € nahoru)

 • KZC
  = 23 437 - 520,84 = 22 916,16
Únor 2013:
 • VC = 25 000, PZC = 22 916,16
 • RO: 25 000 / 48 * 12 = 6 250 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • dosud v roce 2013 odepsáno: 520,84
 • zbývá: 6 250 - 520,84 = 5 729,16
 • MO 2/2013: 5 729,16 / 11 = 520,84
 • KZC = 22 916,16 - 520,84 = 22 395,32
Březen 2013:
 • VC = 25 000, PZC = 22 395,32
 • nalezen doklad zvýšení ceny o 1 000
 • VC = 26 000, PZC = 23 395,32
 • RO: 26 000 / 48 * 12 = 6 500 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • dosud v roce 2013 odepsáno: 520,84 + 520,84 = 1 041,68
 • zbývá: 6 500 - 1 041,68 = 5 458,32
 • MO 3/2013: 5 458,32 / 10 = 545,84
 • KZC = 23 395,32 - 545,84 = 22 849,48
Duben 2013:
 • VC = 26 000, PZC = 22 849,48
 • RO: 26 000 / 48 * 12 = 6 500 (zaokrouhleno na 1 € nahoru)
 • dosud v roce 2013 odepsáno: 520,84 + 520,84 + 545,84 = 1 587,52
 • zbývá: 6 500 - 1 587,52 = 4 912,48
 • MO 4/2013: 4 912,48 / 9 = 545,84
 • KZC = 22 849,48 - 545,84 = 22 303,64

A tak dále až do konce období...

Napočítané mesačné odpisy za jednotlivé mesiace sa potom premietnu do toho obdobia, do ktorého odpis spadá. Objasníme na príklade:

Nech sú definované obdobia podľa nasledujúcej tabuľky:

Obdobie Dátum od-do
2010 1.1.2010-31.12.2010
2011 1.1.2011-31.12.2011
2012 1.1.2012-31.5.2012
2013 1.6.2012-31.5.2013

Majme kartu s obstarávacou cenou 6 000 EUR odpisovanú podľa daňovej odpisovej skupiny LE rovnomerne na 6 rokov. Zaradíme majetok k dátumu 1.3.2010. Spočíta sa ročný odpis pre 1. rok (teda 1 000 EUR) a tento sa použije pre prvé obdobie 2010, teda rozpočíta sa do mesiacov 3/2010 až 12/2010 (prípadné centové dorovnanie sa vyrovná v mesiaci 12/2010). Ďalej sa spočíta ročný odpis pre 2. rok (teda 1 000 EUR) a tento sa použije pre druhé obdobie 2001, teda rozpočíta sa do všetkých jeho dvanástich mesiacov, teda 1 až 12/2011. Ďalej sa spočíta ročný odpis pre 3. rok odpisovania (tedy 1 000 EUR) a použije sa pre tretie obdobie 2012. Keďže obdobie 2012 je skrátené, aplikuje sa v ňom len taká časť ročného odpisu, aká je nastavená v Nastavení parametrov majetku. Nech v našom prípade je to 50%. Teda vypočíta sa 50% (500 EUR) ročného odpisu pre 3. rok a rozpočíta sa do mesiacov obdobia 2012, teda do mesiacov 1/2012 až 5/2012 (teda pre každý mesiac 100 EUR). Ďalej sa spočíta ročný odpis pre 4. rok (teda 1 000 EUR) a tento sa použije pre štvrté obdobie, teda rozpočíta sa do všetkých jeho dvanástich mesiacov, teda 7/2012 až 6/2013. Analogicky ďalej až do úplného odpísania, kedy sa v r. 2016 odpíše zvyšných 50% z r. 2012, tzn. 500 EUR).

Pokiaľ by sa majetok zaraďoval v rovnakom roku ako je prechod na fiškálne obdobie po 1.1.2012, a to v inom mesiaci, ako prvým (teda po legislatívnej zmene, ktorá mení algoritmus výpočtu pre 1. mesiac), výpočet by bol nasledujúci. Najprv by sa vypočítal ročný odpis pre prvý rok, ktorý by sa vydelil počtom mesiacov v tomto skrátenom roku. Následne by sa táto suma vynásobila počtom mesiacov, v ktorom bude majetok v tomto roku v užívaní. Na túto sumu by sa uplatnil počet percent z nastavenia majetku, ktoré sa majú uplatniť v skrátenom období (východiskové je 50%). A táto suma by sa rozpočítala medzi mesiace v užívaní.

Pokiaľ by bol teda majetok napr. zaradený 01.03.2012 podľa vyššie uvedenej tabuľky, obstarávacou cenou 6 000 EUR a skupinou LE rovnomerne na 6 rokov, počítalo by sa:

RO = roční odpis

RO: 6 000 / 6 = 1 000 €
RO pro první rok: 1 000 / 5 * 3 = 600 € (tedy zkrácený rok má pět měsíců z nich v užívání majetek bude ve třech)
RO pro první rok s uplatněním zkrácení 50 % z nastavení majetku: 300 €
Z částky 300 € by se pak standardně počítal daňový měsíční odpis.

Při zaúčtování odpisů se do dokladu odpisu interně doplní datum posledního kalendářního dne daného měsíce, tedy, pokud by období mělo počátek nebo konec v průběhu měsíce, byl by odpis zaúčtován v tom období, do něhož by spadal poslední den v měsíci (nicméně zákon takto definovaná období nepřipouští).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.2.2.2 Postup vyčíslenia daňových odpisov pri rovnomerných mesačných daň. odpisoch (DNM)

Daňové odpisy se u rovnoměrného odpisování vyčíslují obdobně jak bylo popsáno v části Postup vyčíslení daň. odpisů pro většinu způsobů odpisování. Rozdiel spočíva v tom, že suma je v každom mesiaci počas zadanej doby odpisovania rovnaká (zmení sa len, pokiaľ došlo k preceneniu, no aj potom je suma znovu konštantná až do úplného odpísania).

Měsíční odpis se stanoví následovně:

odpis = vstupní cena / počet měsíců odpisování

Ako sa prejaví prípadné precenenie pri tomto odpisovaní, viď Zvýšenie ceny pri majetku odpisovanom rovnomerným mesačným odpisom (DNM).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.2.3 Záporné mesačné odpisy

Použitá metoda výpočtu odpisů popsaná výše může mít za některých okolností za následek záporné měsíční odpisy. Pokud dojde k částečnému nebo dokonce úplnému vyřazení blízko konce období, může se stát, že vlivem náhlého snížení ročního odpisu těsně před koncem období už dosud vypočtené odpisy v součtu přesáhly částku ročního odpisu, na kterou je po snížení ceny resp. po úplném vyřazení nárok. Proto pro zkorigování součtu do správné výše ročního odpisu se vygenerují korekční záporné odpisy tak, aby suma odpisů za dané období byla odpovídající.

Príklady: Jak bylo řečeno v popisu vlivu přecenění na daňové odpisy, přecenění se uplatní až od měsíce, v němž k němuž došlo a k přepočtení částek měsíčních odpisů v období před přeceněním nedojde, ani kdyby nebyly zaúčtovány. Pak může nastat potřeba do měsíců po částečném vyřazení vygenerovat záporné korekční odpisy.

Velmi často bude k tomuto efektu docházet právě u úplného vyřazení, pokud nastane v druhé polovině období, protože jeho vlivem klesne roční odpis na 50% (resp. dle zadaného procenta při vyřazení) a pokud už jsou odpisy za předchozí měsíce zaúčtované, tak je nelze přepočítat (u úplného vyřazení se částky nezaúčtovaných odpisů v období vyřazení před měsícem vyřazení přepočtou) a opět může nastat potřeba vygenerovat záporné korekční odpisy, viz vliv úplného vyřazení na daňové odpisy. Jiné příklady mohou být přecenění po úplném odepsání či vyřazení po úplném odepsání a zaúčtování odpisů apod.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.3 Vplyv prerušenia na daňové odpisovanie (pri kartách jednoduchých a kartách s neocenenými prvkami)

Pokud je zadáno přerušení období, pak to znamená, že daňové odpisy se v daném období neuplatní. V následujícím období se uplatní odpisová sazba platná pro období, v němž bylo přerušeno a podle ní se vyčíslí příslušný odpis. (Částka odpisu za toto následující období však může být jiná, než by byla částka odpisu v přerušeném období, jelikož např. jedno z nich bylo zkrácené, a tudíž se v něm uplatňuje odpis jenom částečně.) Tedy přerušení u daňových odpisů nelze chápat jako pouhé posunutí dané částky "ročního" odpisu do následujícího "roku".

Pokud k přerušení odpisů dojde v roce zařazení karty do evidence nedochází ke krácení velikosti prvního ročního odpisu (tj. prvního ročního odpisu v následujícím roce, ten se vygeneruje nezkrácený).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.4 Zaokrúhľovanie pri daňových odpisoch (pri kartách jednoduchých a kartách s neocenenými prvky)

Jednotlivé měsíční odpisy spočtené dle předchozích odstavců se zaokrouhlují v závislosti na nastavení zaokrouhlování ročních daňových odpisů. Roční daňový odpis se zaokrouhluje tak, jak je nastaveno v Nastavení parametrů majetku v položce Zaokrouhlení ročního daňového odpisu, resp. na kartě majetku v položce Zaokrouhlení ročních odpisů.

Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

Příslušný rozdíl mezi spočteným ročním odpisem a sumou jednotlivých měsíčních odpisů, který vznikne vlivem zaokrouhlování, se postupně dorovnává výpočtem částky odpisu pro následující měsíc. Viz postup vyčíslení daňových odpisů. Z daného postupu plyne, že v posledním měsíci daného období vznikne maximálně odchylka daná zaokrouhlením jednoho měsíce.

V súbore prvkov sa zaokrúhlenie a jeho vyrovnanie uskutočňuje zvlášť pre každý prvok, viď Daňové a účtovné odpisy pri prvkoch.

Velikost částky, o kterou je třeba provést korekci, se zjišťuje jednoduše tak, že se porovná nezaokrouhlený odpis za dané období se sumou zaokrouhlených odpisů v jednotlivých měsících daného období.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.5 Vplyv precenenia na daňové odpisy (pri kartách jednoduchých a kartách s neocenenými prvkami)

3.5.1 Okamih, ku ktorému sa uplatní precenenie

Dalším problémem, který se v problematice daňových odpisů vyskytuje, je okamžik, ke kterému se má uplatnit do daňových odpisů provedené přecenění (ať už zvýšení ceny (změna ceny nebo technické zhodnocení) nebo snížení ceny).

Srovnejte s vlivem přecenění u účetních odpisů, kde se provedené přecenění uplatní vždy přesně v tom měsíci, v němž bylo provedeno (pokud v daném měsíci již byl odpis zaúčtován, pak není možné v něm přecenění provést).

Daňové odpisy jsou důležité z hlediska daně z příjmu za dané období, tedy podstatná je především celková částka daňového odpisu uplatněná za dané období. Tedy daňové odpisy mají být totiž podle zákona počítány za celé období a je jedno, zda k přecenění dojde na počátku nebo až na konci období. Zůstatková cena a odpisy musí být v obou případech stejné. Tedy není až tak rozhodující, zda se provedené přecenění uplatní v částce měsíčních odpisů od měsíce jeho provedení dále, nebo zda by se uplatnily zpětně i do předchozích měsíců od počátku období.

Zde samozřejmě za předpokladu, že v měsících předchozích provedenému přecenění ještě nebyly odpisy zaúčtovány. V opačném případě by je stejně nebylo možné měnit, a tudíž ani přecenění by se do nich nepromítlo.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gold se přecenění u daňových odpisů uplatňovalo od počátku daného období, tedy promítlo se do částek všech měsíčních odpisů, které ještě nebyly v daném období zaúčtovány.

V ABRA Gen se pracuje podrobně s prvky a aby se předešlo problémům s vyčíslováním zůstatkových cen prvků např. při vyřazování prvků apod., byla zvolena následující varianta:

 • pri majetku odpisovanom podľa daň. odpis. skupín sa pri daňových odpisoch prípadná zmena ceny alebo technické hodnotenie (keď sa premieta do karty) uplatňujú práve a presne v mesiaci, v ktorom nastali (podľa dátumu dokladu)
 • u majetku odpisovaného dle životnosti vždy až v následujícím měsíci, než ve kterém změna ceny/zhodnocení nastalo
 • u majetku odpisovaného rovnoměrnými měsíčními odpisy podle nastavení. Je-li u něj nastaveno Začátek daňového odepisování od měsíce následujícího po zařazení, pak vždy až v následujícím měsíci, než ve kterém změna ceny/zhodnocení nastalo.

Posunutí uplatnění přecenění do dalšího měsíce při tomto způsobu odpisování se provede pouze v daňových odpisech, v účetních nikoliv. Z toho ovšem plyne, že nastane situace, kdy totéž přecenění je v daňových a účetních odpisech uplatněno v jiném měsíci.

Tedy odpisy plynoucí z přecenění jsou promítnuty do odpovídajících částek odpisů v následujících měsících (tedy nikoliv zpětně do měsíců předchozích, i kdyby tyto zatím nebyly zaúčtovány) a to tak, aby celkové částky odpisů za období a zůstatková cena na konci období odpovídala. Celé je objasněno na příkladu u popisu výpočtu měsíčních odpisů.

Toto platí i pre prípad precenenia - zníženia ceny vplyvom čiastočného vyradenia, teda pri čiastočnom vyradení sa neprepočítavajú spätne odpisy za predchádzajúce mesiace, aj keby neboli doposiaľ zaúčtované, ale príp. sa len vygeneruje korekčný záporný mesačný odpis, je potrebné spomenúť, že vykonaním zvýšenia vstupnej ceny sa majetok neodpíše v stanovenom počte rokov (mesiacov) podľa odpisového algoritmu tak, ako by sa odpísal, keby k zmene ceny nedošlo. Príslušná nenulová zostatková cena sa dodatočne odpíše v nasledujúcich obdobiach.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.5.2 Precenenie po úplnom daňovom odpísaní majetku

Pokud už je majetek daňově úplně odepsán a poté dojde k přecenění - zvýšení ceny majetku (změna ceny nebo technické zhodnocení), tj. majetek je dosud v užívání, tj. dosud nebyl vyřazen, ale je již daňově (příp. i účetně) odepsán, pak se opět zahájí odpisování a to od měsíce přecenění podle odpovídajícího algoritmu pro zvýšení ceny resp. technické zhodnocení. Dále viz příklady v kap. Zvýšení ceny - zvýšení ceny po úplném odepsání.

Pokud už je majetek daňově úplně odepsán a poté dojde k přecenění - snížení ceny majetku (částečné vyřazení), tj. majetek je dosud v užívání, tj. dosud nebyl vyřazen, ale je již daňově (příp. i účetně) odepsán, pak se opět zahájí odpisování a to od měsíce přecenění podle odpovídajícího algoritmu pro snížení ceny, za předpokladu, že je třeba nějak korigovat dosud provedené odpisy v období tohoto částečného vyřazení. Dále viz příklady v kap. Snížení ceny - snížení ceny po úplném odepsání.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.5.3 Zvýšenie ceny pri majetku odpisovanom rovnomerným mesačným odpisom (DNM)

U tohoto typu odpisování není legislativou přesně dán postup v případě zvýšení ceny. V systému ABRA Gen se postupuje následovně:

Pri zadávaní TZ majetku s rovnomerným mesačným odpisovaním:

 • Měsíční odpis od měsíce, od kterého se má uplatnit TZ se stanoví následujícím způsobem:

  odpis = zůstatková cena po zvýšení / doba odpisování,

  kde zůstatková cena po zvýšení je zůstatková cena na počátku měsíce zvýšená o částku TZ. Doba odpisování je počet měsíců zadaných na kartě. Čili po zadání TZ se znovu spočte, kolik je nový měsíční odpis pro původně zadanou dobu odpisování a ten se odpisuje tak dlouho, dokud není karta odepsána do nuly. Z toho samozřejmě plyne, že celková doba odpisování bude delší než počet měsíců zadaných na kartě, ale to odpovídá reálnému stavu (zhodnocení životnost majetku prodlouží). Objasníme na príklade:

  Mějme kartu majetku se vstupní cenou 100000, zařazenou 1.1.2005 odpisovanou rovnoměrným měsíčním odpisováním se zadanou délkou odpisování 12 měsíců. Tedy měsíční odpis je 8334 (=100000/12). V máji uskutočníme zhodnotenie o 70000. Tzn. od mája bude odpis vyčíslený znovu ako 170000/12=14167 a táto suma sa odpisuje až do nuly, teda ešte 10 mesiacov (v poslednom mesiaci je odpis nižší, vo výške zvyšnej zostatkovej ceny). Celková doba odpisovania bude teda 14 mesiacov.

  Tento typ odpisování byl primárně určen pro dlouhodobý nehmotný majetek (DNM). Dle aktuální legislativy SR se však takový majetek odpisuje jiným způsobem. Nicméně tato možnost odpisování zůstala v systému rovněž k dispozici.

Pokud je nastaveno, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými, pak se TZ (pokud splní podmínky pro uplatnění do cen na kartě) promítne do vstupní účetní ceny ihned v měsíci, kdy bylo vystaveno.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.6 Vplyv vyradenia na daňové odpisy (pri kartách jednoduchých a kartách s neocenenými prvkami)

3.6.1 Vplyv vyradenia na odpisy všeobecne

Částečné vyřazení je v zásadě přecenění - snížení ceny, vliv přecenění na daňové odpisy viz výše.

U snížení ceny probíhá výpočet odpovídajícího snížení zůstatkových cen na základě vstupní ceny a výchozí zůstatkové ceny k počátku období opět z důvodu, že částka odpisů za období a koncová zůstatková cena musí být shodná bez ohledu na to, v jakém měsíci ke snížení došlo. Může být ale ovlivněno předchozím zvýšením ceny. Podrobněji viz přecenění - snížení ceny.

Úplné vyřazení způsobí přepočet odpisů tak, aby byly vyčísleny max. do měsíce vyřazení. Vlivem vyřazení se může změnit i částka ročního odpisu uplatněná v roce vyřazení a to podle zadaného procenta při vyřazení v záložce Vyřazení (předvyplňuje se procentem, které se má uplatnit při vyřazení nastaveným v Nastavení parametrů majetku).

Je-li karta vyřazena v období zařazení a není-li v evidenci poplatníka k prvnímu dni daného období, pak nárok na daňový odpis nevzniká a daňový odpis za dané období je nulový (bez ohledu na nastavené procento při vyřazení).

Jak bylo objasněno dříve, daňové odpisy se vyčíslují měsíčně pro každý měsíc zvlášť, přičemž se berou v potaz odpisy napočtené pro předchozí měsíce. Při vyřazení dojde k přepočtení nezaúčtovaných odpisů za období vyřazení s ohledem na roční sazbu odpisů sníženou vlivem vyřazení (přepočítat lze samozřejmě jen dosud nezaúčtované odpisy). Jejich částky se zkorigují tak, aby suma odpisů za období vyřazení byla odpovídající.

Přitom může dojít k tomu, že je třeba vygenerovat korekční záporné měsíční odpisy, aby celková suma odpisu za období vyřazení byla odpovídající. Taková situace nastane tehdy, pokud některé nebo všechny odpisy za měsíce předcházející měsíci vyřazení již byly zaúčtovány a celkem na nich bylo odepsáno více, než na co je v období vyřazení nárok. Vyčíslená příslušná záporná korekční částka odpisů se rozpustí do všech dosud nezaúčtovaných měsíců zbývajících do vyřazení.

Při úplném vyřazení majetku v období zařazení je daňový odpis za dané období nulový (bez ohledu na nastavené procento při vyřazení), viz poznámka výše. Pokud k takovému vyřazení dojde a pokud nejsou odpisy dosud zaúčtovány, částky u nich se vynulují. Pokud už jsou zaúčtovány, opět se generují korekční záporné měsíční odpisy tak, aby suma odpisů za období byla nulová.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.6.2 Vyradenie po úplnom daňovom odpísaní majetku

Speciální případ nastává v okamžiku, kdy k vyřazení dochází v období úplného odepsání majetku, ale až po jeho odepsání a současně poté, co už všechny odpisy byly zaúčtovány. Jelikož zaúčtované odpisy nelze přepočítat, pak bylo-li odepsáno více, než na co je v období vyřazení nárok, je třeba celkovou sumu odpisů za dané období zkorigovat a může tudíž rovněž dojít k vygenerování záporného měsíčního odpisu do měsíce vyřazení (tedy v odpisech se pokračuje). Dále viz příklady v kap. Vyřazení majetku - Vyřazení v období úplného odepsání.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.7 Vplyv limitov vstupnej ceny na daňové odpisovanie

Některé karty majetku mohou podléhat zákonem danému limitu vstupní ceny. Limit vstupní ceny lze u takových karet zadat v položce Limit vstupní ceny v subzáložce Údaje pro odpisy.

Limit vstupní ceny může ovlivňovat Aktuální daňovou vstupní cenu, resp. z ní dopočtenou Aktuální daňovou zůstatkovou cenu zobrazenou v záložce Detail v subzáložce Ceny - přehled dané karty majetku. Dále Daňovou vstupní cenu resp. dopočtenou Daňovou zůstatkovou cenu zobrazovanou v záložce Odpisy majetku na subzáložce Daňové odpisy resp. stejnojmenné položky přímo v agendě Odpisy majetku.

Limit má vliv i na použití koeficientů odpisování po provedeném přecenění, viz technické zhodnocení - Přecenění u karet s limitem vstupní ceny. Rovněž má vliv na daňové částky na dokladu vyřazení resp. vyrovnání oprávek, viz částečné vyřazení - Přecenění u karet s limitem vstupní ceny.

Je-li částka limitu vstupní ceny nižší než aktuální vstupní daňová cena, použije se místo vstupní daňové ceny.

Majme automobil za 1 500 000, obmedzený limitom vstupnej ceny 900 000. Je zaradený v roku 2004 do daň. odpisovej skupiny L1. Aktuálna vstupná cena takéhoto majetku je potom 900 000, tá je uvedená aj v záložke odpisy danej karty a odpisy sa počítajú z tejto sumy.

Uvedené platí nejen pro daňovou vstupní cenu výchozí zadanou při zařazení karty majetku do evidence, ale i pro zvýšenou vstupní cenu, tj. případ pozdějšího přecenění (zvýšení ceny). Dojde-li při zvýšení ceny k překročení limitu, použije se dále namísto vstupní ceny částka limitu. Tj. daňová vstupní cena se zvýší maximálně o takovou částku, aby vstupní cena nepřesáhla částku limitu. O tutéž částku se přitom zvýší i daňová cena zůstatková.

Majme automobil za 800 000 s nastaveným limitom 900 000 a druhý rok ho zhodnotíme o 150 000. Celková vstupná cena po zvýšení vychádza 950000, čo už je cez limit. To znamená, že zo zvýšenia sa použije len 100000 tak, aby sa celková vstupná cena po zvýšení maximálne rovnala limitu 900000. Zodpovedajúcim spôsobom sa zvýši aj cena zostatková. Tieto ceny sú potom uvedené aj v záložke odpisy danej karty a odpisy sa budú počítať z nich.

Majme automobil za 1 500 000, obmedzený limitom vstupnej ceny 900 000. Je zaradený v roku 2004 do daň. odpisovej skupiny L1. Aktuálna vstupná cena takého majetku je potom 900 000. Rok 2004 nech je zaúčtovaný a v januári 2005 je vykonané technické zhodnotenie za 50 000. Táto suma technického zhodnotenia sa samozrejme do celkovej výšky odpisov nepremietne, pretože limit je už vyčerpaný a daňová aktuálna vstupná cena stále 900 000.

Ak je potom vykonané precenenie stornované (tzn. doklad zmeny ceny následne zmazaný) zvýšená vstupná cena, resp. zostatková cena sa zníži samozrejme len o tú časť, o ktorú sa zvýšila. Tj. při vytvoření dokladu změny ceny (pro zvýšení ceny resp. technické zhodnocení) se interně zapamatuje částka, o kterou bylo z důvodu limitu zhodnocení oříznuto a tato se pak použije při případném smazání dokladu.

Pozor, na případné následné snížení. Pokud dojde po překročení limitu vstupní ceny k následnému snížení, po kterém se vstupní cena dostane opět pod limit vstupní ceny, provede se standardně snížení vstupní resp. zůstatkové ceny z ceny, na níž byl předtím aplikován limit.

Majme kartu majetku za 90000. Limit nech je 100000. Ak vykonáme zvýšenie ceny na 120000, uplatní sa limit na 100000. Ak potom vykonáme čiastočné zníženie o 30000, bude potom vstupná cena 70000 (100000-30000), nie 90000=120000-30000).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

3.8 Zmena odpisovej skupiny

Způsob odpisování, resp. zadaná odpisová skupina jsou údaje, které na kartě majetku již nelze měnit, pokud je tato již v evidenci resp. již byly zaúčtovány nějaké odpisy. V průběhu odpisování karty však může dojít k situaci, uživatel může potřebovat změnit odpisovou skupinu (u účetních odpisů např. proto, že skutečné opotřebení majetku probíhá rychleji nebo pomaleji, než čekal, nebo u daňových odpisů např. proto, že se změnil zákon, např. přibyly další odpisové skupiny a změnila se pravidla pro zařazování do nich).

Proto je na kartách majetku k dispozici subzáložka Změny odpisových skupin, kde lze změnu odpisové skupiny provést. Další popis viz zmíněná subzáložka.

Dále viz popis změn odpis. skupiny u účetních odpisů.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4. Daňové odpisy u prvků (pro soubory movitých věcí)

Tato část se týká karet majetku typu soubor movitých věcí (karta s oceněnými prvky). Zde jsou uvedeny postupy, které se v něčem liší od postupů popsaných výše pro karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky:

4.1 Možné spôsoby daňových odpisov v rámci súboru hnuteľných vecí

Způsoby daňového odpisu u souboru movitých věcí (volené v definici karty majetku v subzáložce Údaje pro odpisy) jsou shodné, jako je tomu pro karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky, viz Možné způsoby daňových odpisů v ABRA Gen.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.2 Spôsob vyčíslenia mesačných daňových odpisov v rámci súboru hnuteľných vecí (Odpisy pri prvkoch - automatický výpočet)

4.2.1 Ročné odpisy verzus fiškálny rok pri prvkoch

U souboru movitých věcí platí shodné předpoklady a pravidla pro uplatňování ročních sazeb odpisů versus fiskální období, jako je tomu pro karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky, viz Roční odpisy versus fiskální rok a období v ABRA Gen.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.2.2 Postup vyčíslenia mesačných daňových odpisov súborov prvkov

U karet s oceněnými prvky je situace oproti kartám jednoduchým a kartám s neoceněnými prvky podstatně složitější. Pri výpočte odpisu pre celý súbor sa tiež používa postup vyčíslenia mesačných daňových odpisov popísaný vyššie pre karty jednoduché a karty s neocenenými prvkami, ale tento algoritmus sa vykoná pre každý prvok zvlášť a mesačný odpis daného súboru sa potom získa súčtom súm odpisov jednotlivých prvkov.

Teda pri každom zázname mesačného odpisu súboru je potom možné sledovať jeho rozpad na jednotlivé prvky, ktoré sú v danom mesiaci v danom súbore evidované, a to v subzáložke Odpisy prvkov v záložke Odpisy k danej karte majetku. Pre každý prvok je teda možné presne sledovať jeho odpisy každý mesiac a jeho zostatkové ceny.

Výpočet odpisu souboru pro daný měsíc tedy probíhá následovně:

 • Vyčíslení částky měsíčního odpisu se provádí pro každý měsíc.
 • Pro daný měsíc, který se kalkuluje, se zjistí, které prvky jsou v tomto měsíci přítomny.
 • Při výpočtu každého měsíce pro každý prvek se nejprve vypočítává roční odpis (myšleno odpis pro příslušné období). Základem pro jeho výpočet je vstupní nebo zůstatková cena platná pro daný prvek na počátku období zvýšená nebo snížená o případné změny cen, které v čase do tohoto počítaného měsíce (včetně) nastaly. (Tedy program postupně prochází jednotlivými měsíci počítaného období, pro daný měsíc zjistí, zda v něm nastala nějaká změna ceny pro daný prvek a pokud ano, provede korekce jeho aktuální vstupní a zůstatkové ceny). Tj. případné přecenění se promítne do výpočtu odpisu toho prvku, kterého se týká, a odpisy ostatních prvků neovlivní. Podobne odložený odpis za 1. rok odpisovania (viď popis pri odpisovaní jednoduchých kariet majetku) za každý prvok sa ukladá na prvok (na položku PostponedTaxDeprec). Súčet odložených odpisov za všetky prvky sa potom uloží na kartu majetku.
 • Z aktuální vstupní a zůstatkové ceny pro daný měsíc se pak vyčíslí roční odpis jednotlivých prvků (dle roční odpisové sazby pro příslušný rok (resp.období)).
 • Částka ročního odpisu (odpisu za období) se zaokrouhlí v závislosti na nastavení zaokrouhlování v agendě Nastavení parametrů majetku.
 • Z částky ročního odpisu pro daný prvek se odvodí částka měsíčního odpisu pro daný prvek pro právě počítaný měsíc a to tak, že se od této částky ročního odpisu daného prvku odečtou již vypočtené měsíční odpisy tohoto prvku pro předchozí měsíce (od začátku období do právě počítaného měsíce). Tím se získá zbývající částka odpisu, kterou je třeba odepsat ve zbývajících měsících do konce daného období. Tato zbývající částka se vydělí počtem zbývajících měsíců v daném období, po které je prvek v evidenci. Výsledná částka je měsíčním daňovým odpisem pro daný prvek a počítaný měsíc.
 • Suma mesačného odpisu sa zaokrúhli v závislosti od nastavenia zaokrúhľovania ročných daňových odpisov v Nastavení parametrov majetku. Kvôli tomu môže nastať rozdiel v sume všetkých mesačných odpisov za celé obdobie v porovnaní s vypočítanou sumou ročného odpisu pre daný prvok. Tento (haléřový) rozdíl se připočte k poslednímu měsíčnímu odpisu tak, aby se součet všech měsíčních odpisů přesně rovnal částce ročního odpisu. Viz též vliv zaokrouhlení u daňových odpisů.

  Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

 • Je-li spočtený měsíční odpis prvku větší než jeho výchozí zůstatková cena v tomto měsíci, vezme se odpis jen ve výši této zůstatkové ceny.
 • Tak se vypočtou odpisy jednotlivých prvků, které se zaokrouhlují dle platné legislativy. Ich súčtom vznikne celková suma mesačného odpisu za celý súbor pre daný mesiac.

  Po prechode na novú lokálnu menu EUR sa v SR zmenilo zaokrúhľovanie z celých korún na desatiny eura, viď zaokrúhľovanie po konverzii.

 • Je-li prvek vyřazen, pak jeho odpis za období, v němž byl vyřazen, je nulový. Případné dosud provedené odpisy prvku se v měsíci vyřazení objeví v součtu záporným číslem tak, aby odpis za celé období tohoto prvku byl nulový.
 • Tento postup se opakuje pro další měsíce až do konce období a konce odpisování. Odpisovanie môže byť tiež v určitom období prerušené (viď vplyv prerušenia na daňové odpisy).
 • Pokiaľ pri výpočte odpisov dochádza k zaokrúhľovaniu mesačných odpisov jednotlivých prvkov, tak sa vyrovnanie tohto zaokrúhlenia nepremieta na všetky prvky, centové rozdiely v odpisoch sa uplatňujú presne na tých prvkoch, na ktorých k nim došlo. (Haléřové rozdíly u daňových odpisů se vyrovnávají v cenách prvků vždy k poslednímu měsíci daného období odpisování).

Ďalej platí:

 • Tedy u každého prvku se bere v úvahu časový aspekt, tedy to, kolik měsíců z daného období byl prvek přítomen v evidenci a to tak, aby se na prvek zařazený až v průběhu období, uplatnil daňový odpis za celé období. Tedy např. pokud karta byla v březnu rozšířena o nový prvek, pak z tohoto prvku, přestože v evidenci bude jenom část období, se z odepíše celý roční odpis, který na něj z celkového odpisu souboru připadá, jako kdyby byl prvek v evidenci celé období.
 • V případě, kdy je prvek do souboru v určitém období přidán, ale ještě v tomtéž období se ze souboru zase vyjme, se tento prvek daňově vůbec neodepisuje, tj. roční daňový odpis za tento prvek bude nulový. (Srovnejte s vlastními účetními odpisy, které nemusí být nulové, i když vyřazení nastane v roce zařazení).
 • V roku vyňatia určitého prvku sa už tento prvok tiež vôbec neodpisuje (keď ide o čiastočné vyňatie a nie o vyradenie celého súboru).

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.2.3 Záporné mesačné odpisy pri prvkoch

Použitá metoda výpočtu odpisů popsaná výše může mít za některých okolností za následek záporné měsíční odpisy.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.3 Odpisy pri prvkoch pri ručnej editácii

U karet s oceněnými prvky, u kterých se provádí ruční editace odpisů se uplatňuje odlišný výpočet, jelikož při ruční editaci se edituje částka měsíčního odpisu celého souboru, tudíž tuto je třeba rozpustit na jednotlivé prvky. Každá částka měsíčního odpisu souboru se rozpustí poměrným dílem na jednotlivé prvky, které jsou v daný měsíc v evidenci.

 • Rozpouštění se děje v poměru vstupních cen prvků k danému měsíci (tedy včetně zahrnutí do té doby existujících změn cen a vyřazení, jelikož ty jsou ve vstupní ceně v daném měsíci promítnuty).

  Pokud se měsíční odpis rozpočítává pouze jednoduše v poměru jejich vstupních cen na prvky, které jsou v daný měsíc v evidenci, je celkový roční odpis za prvek závislý na měsíci zařazení.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.4 Vplyv precenenia na daňové odpisy v rámci súboru hnuteľných vecí

4.4.1 Okamih, ku ktorému sa uplatní precenenie - pri prvkoch (súbore hnuteľ.vecí)

Jak bylo již zmíněno u popisu vlivu přecenění na daňové odpisy u karet jednoduchých a karet s neoceněnými prvky, tak, aby se předešlo problémům s vyčíslováním zůstatkových cen prvků např. při vyřazování prvků apod., byla v ABRA Gen zvolena varianta, kdy se u daňových odpisů uplatňují přecenění právě a přesně v měsíci, ve kterém nastaly (podle data dokladu), tedy jsou promítnuty do odpovídajících částek odpisů v následujících měsících (tedy nikoliv zpětně do měsíců předchozích, i kdyby tyto zatím nebyly zaúčtovány) a to tak, aby celkové částky odpisů za období a zůstatková cena na konci období odpovídala.

Súbor hnuteľných vecí je možné preceniť viacerými spôsobmi:

Pokud se jedná o zvýšení ceny souboru movitých věcí zadáním dokladu změny ceny na vybrané prvky, pak je příslušné přecenění standardním způsobem zohledněno do výpočtu odpisů těch prvků, kterých se doklad změny ceny týká, včetně zohlednění, zda byl či nebyl doklad zadán jako technické zhodnocení.

Pokud se jedná o zvýšení ceny souboru movitých věcí přidáním prvku do souboru, pak se pro příslušný prvek od měsíce jeho zařazení do souboru začnou počítat odpisy podle příslušného zvoleného způsobu odpisování.

Přestože se jedná o začátek odpisování nově přidaného prvku do souboru, použijí se při odpisování dle odpisových skupin koeficienty odpisu platné pro další roky. (Nikoliv koeficient pro první rok odpisování, jelikož se nejedná o zahájení odpisování souboru a ani nikoliv koeficient ze zvýšené vst. ceny, jelikož se nejedná o technické zhodnocení).

Jak bylo uvedeno v popisu Zvýšení ceny u souboru movitých věcí, přidání nového prvku k souboru, které by bylo technickým zhodnocením není v systému podporováno, což není na závadu, jelikož v drtivé většině případů se přidání prvku k souboru klasifikuje jako prosté zvýšení ceny.

Toto platí i pro případ snížení ceny vlivem částečného vyřazení, tedy při částečném vyřazení se nepřepočítávají zpětně odpisy za předchozí měsíce, i kdyby nebyly dosud zaúčtovány, ale příp. se jen vygeneruje korekční záporný měsíční odpis, je-li to potřeba.

Dále je třeba zmínit, že provedením zvýšení vstupní ceny se majetek neodepíše ve stanoveném počtu let (měsíců) podle odpisového algoritmu tak, jak by se odepsal, kdyby ke změně ceny nedošlo. Príslušná nenulová zostatková cena sa dodatočne odpíše v nasledujúcich obdobiach.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.4.2 Precenenie po úplnom daňovom odpísaní majetku - pri prvkoch (súbore hnuteľ.vecí)

Pokud už je majetek daňově úplně odepsán a poté dojde k přecenění - zvýšení ceny majetku (změna ceny nebo technické zhodnocení), tj. majetek je dosud v užívání, tj. dosud nebyl vyřazen, ale je již daňově (příp. i účetně) odepsán, pak se opět zahájí odpisování a to od měsíce přecenění podle odpovídajícího algoritmu pro změnu ceny resp. technické zhodnocení. Dále viz příklady v kap. Zvýšení ceny - zvýšení po úplném odepsání.

Pokud už je majetek daňově úplně odepsán a poté dojde k přecenění - snížení ceny majetku (částečné vyřazení), tj. majetek je dosud v užívání, tj. dosud nebyl vyřazen, ale je již daňově (příp. i účetně) odepsán, pak se opět zahájí odpisování a to od měsíce přecenění podle odpovídajícího algoritmu pro snížení ceny, a to za předpokladu, že je třeba nějak korigovat dosud provedené odpisy v období tohoto částečného vyřazení. Dále viz příklady v kap. Zvýšení ceny po úplném odepsání-zvýšení po úplném odepsání.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.4.3 Precenenie a aplikácia vzorca na nelineárne odpisovanie - pri prvkoch (súbore hnuteľ.vecí)

Pro aplikování vzorce pro nelineární odpisování při přecenění platí totéž, co bylo uvedeno pro karty jednoduché, viz Vliv přecenění na daňové odpisy pro karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.4.4. Zvýšenie ceny pri majetku odpisovanom rovnomerným mesačným odpisom - pri prvkoch (súbore hnuteľ.vecí)

Platí totéž, co bylo uvedeno pro karty jednoduché, viz Zvýšení ceny u majetku odepisovaného rovnoměrným měsíčním odpisem.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

4.5 Vplyv vyradenia na daňové odpisy v rámci súboru hnuteľných vecí

Je-li vyjmut (vyřazen) poslední prvek ze souboru, jedná se o vyřazení celého souboru, tedy úplné vyřazení karty. Platí obdobná pravidla jako při úplném vyřazení karty jednoduché. Teda uplatnenie príslušného percenta ročnej sadzby odpisu pri vyradení (nastaveného na karte majetku), prípadné generovanie korekčných mínusových odpisov (ak sa už odpísalo a zaúčtovalo viac, ako na čo je nárok pri vyradení a pod.)

Keď je vyňatý prvok(prvky) zo súboru, ale nejde o vyradenie celého súboru, tak z hľadiska súboru ide o čiastočné vyradenie. Daňový odpis vyradeného prvku je v období vyradenia nulový. Nakoľko z hľadiska celého súboru ide o precenenie a keďže sa precenenie uplatňuje presne až od mesiaca, v ktorom nastalo, odpisy daného prvku za predchádzajúce mesiace sa vplyvom jeho vyradenia nezmenia (nenulujú), aj keď nie sú zaúčtované, ale v mesiaci vyňatia prvku sa generuje zodpovedajúci korekčný mínusový odpis.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly

5. Zaúčtovanie odpisov

Jak bylo řečeno v kap. Napočtení odpisů a jejich přepočet, systém po zařazení majetku do evidence k odpisovanému majetku napočítá odpisy dle metody odpisování a to až do úplného odepsání (tj. do nuly) příp. do zůstatkové hodnoty platné v okamžiku úplného vyřazení. Výnimkou je prípad účtovných odpisov, kedy je zadaná Zostatková hodnota účtovných odpisov, viac viď popis danej položky. Tým však nie sú odpisy zatiaľ nijako premietnuté do účtovníctva. Aby sa odpisy za dané obdobie do účtovníctva premietli, musia sa z agendy odpisov zaúčtovať.

Pri zaúčtovaní odpisu sa najskôr vygeneruje tzv. zdrojový doklad typu Odpis majetku (pre každý účtovaný mesačný odpis jeden zdrojový doklad) a tento sa potom zaúčtuje v príslušnom účtovnom rade dokladu typu Odpisy majetku a to podľa nastavenia pri zaúčtovaní nesúhrnne alebo súhrnne, pričom účtovný doklad sa pošle do účtovných žiadostí alebo do denníka (podľa nastavenia daného radu dokladov).

V případě vlastních účetních odpisů (tedy v případě, že účetní odpisy nejsou shodné s daňovými) mluvíme o tzv. nadlimitní složce účetních odpisů, tj. rozdílu částky účetního a daňového odpisu.

V nastavení parametrů majetku se lze nastavit Způsob účtování buď dvěma zápisy nebo jen jedním zápisem:

 • Pokud je nastaveno dvěma zápisy, účtuje se zvlášť částka daňového odpisu za daný měsíc, což je daňová složka odpisu (na účet odpisů nastavený jako daňový) a zvlášť nadlimitní složka (na účet odpisů nastavený jako účetní). Součet pohybů na obou účtech se rovná částce účetního odpisu za daný měsíc. Toho lze s výhodou využít pro získání údaje o daňových odpisech i z účetnictví. Objasníme na príklade:

  Nech daňový odpis činí 25 000 a účtovný odpis za to isté obdobie 22 000. Nadlimitná zložka je teda -3 000. Ďalej majme nákladový účet odpisov rozdelený na dve analytiky:

  55110 (definován jako daňový účet) - pro účtování daňových odpisů
  55120 (definován jako nedaňový účet) - pro účtování nadlimitní složky účetních odpisů

  Tedy účtování odpisu za daný měsíc bude vypadat následovně:

  MD D Suma Popis
  55110 08110 25 000 odpis daňový DM
  55120 08120 -3 000 nadlimitní složka odpisu DM

  Z toho vyplýva, že vyčíslením daňového HV (= súčet všetkých daňových účtov triedy 6 mínus súčet všetkých daňových účtov triedy 5) sa do nákladov zahrnie len daňový odpis (25 000), kým pri vyčíslení účtovného HV sa započítajú obe sumy, tzn. účtovný odpis (25 000 - 3 000 = 22 000).

 • Pokud je nastaveno jedním zápisem, účtuje se pouze účetní odpis jako celek (na účet odpisů nastavený jako účetní). V tomto případě

  Mějme zadání jako v předchozím příkladu. Nákladový účet odpisů v tomto případě nemá smysl dělit analytikami na daňový a nedaňový účet. Mějme např. jen 55120 55120 (definován jako nedaňový účet) - pro účtování účetních odpisů. Za tohoto nastavení bude účtování odpisu za daný měsíc bude vypadat následovně:

  MD D Suma Popis
  55120 08120 22 000 účtovný odpis DM

  Z toho plyne, že vyčíslení účetního HV vrátí stejné číslo jako v předchozím případě, tj. 22 000. Vyčíslení daňového HV, ale nelze z účetnictví přesně provést, protože by v něm nebyly zohledněny náklady ve výši daňových odpisů.

Späť na obsah / Späť na začiatok kapitoly