Doklady Zaradenia do evidencie - záložka Zoznam

Seznam dokladů zařazení do evidence omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých položiek je zrejmý z názvu alebo popisu v kap. Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavenia nového ZM:

Do agendy dokladov zaradenia do evidencie nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Ako bolo povedané v úvodnej kap., generujú sa nasledovne:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je ich tu možné ani opravovať . Keď je potrebné doklad zaradenia z nejakého dôvodu zmeniť, je jedinou možnosťou doklad zmazať a vystaviť znovu. Ako je možné doklad zaradenia zmazať a za akých podmienok, viď ďalej popis pri funkcii Vymazať.
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Akcie spojené so zmazaním dokladu závisia od toho, aký doklad sa maže (pri primárnom doklade zaradenia ide o jednu z možností, ako vrátiť kartu späť do obstarania):

 • Mazanie primárneho dokladu zaradenia
  • Zmazaním primárneho dokladu zaradenia sa zmení stav karty a karta sa vráti späť do obstarania, ďalej viď položka Stav majetku a kap. Vecný obsah - zmena stavu karty. Keď sa maže primárny doklad zaradenia v súbore hnuteľných vecí, tak jeho zmazaním sa prvky zarazené daným dokladom nijako nemažú, len sa vynuluje dátum ich zaradenia.
  • Doklad zaradenia je možné zmazať jedine vtedy, keď je možné danú kartu ešte vrátiť do obstarania, ďalej viď podmienky uvedené v kap. Vecný obsah - zmena stavu karty.
 • Mazaním sekundárneho dokladu zaradenia
  • Zmazaním sekundárneho dokladu zaradenia sa stav karty nemení, len sa vymažú prvky ním zaradené,
  • Mazaný doklad samozrejme nesmie byť zahrnutý do už zaúčtovaných odpisov

Vymazaním dokladu zaradenia sa prepočítajú napočítané odpisy, viď Vecný obsah - prepočet odpisov.


Zmazať doklad primárneho zaradenia a vrátiť kartu do obstarania je možné navyše ešte ďalším spôsobom:

 • vrátením do obstarania funkciou Do obstarania v agende Dlhodobého majetku

Sekundárny doklad zaradenia už iným spôsobom mazať nie je možné.

Skopírovať F9 Podobne ako tu nie je možné pridávať nové záznamy, nie je možné ich ani kopírovať.
Občerstviť F11
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia Nastavenia po uložení záznamu po editácii nemá pre túto agendu význam, keďže sa tu záznamy needitujú.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.