Správcovia doplnkového dôchodkového sporenia

Zoznam spoločností, ktoré sa zaoberajú správou doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), predtým doplnkového dôchodkového poistenia (DDP), nadefinovaných v systéme.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.