Definícia platieb

Zoznam definícií platieb pre generovanie podkladov pre požiadavky na platobné príkazy z miezd.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.