Definícia platieb - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii platby zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V hornej časti subzáložky sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Systémová

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície platieb sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sú automaticky aktualizované, ďalej viď Defaultné dáta a update mzdových agend a platí pre ne obmedzenie, čo sa týka mazania a užívateľských opráv, viď Možnosti zmien definícií platieb.

Kód

Kód označujúci danú definíciu platieb. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber definície platieb. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch definícií.

Názov Názov definície platby. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou definíciou platieb ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Základný druh platby miezd Možnosť nastaviť si, o aký druh platby ide. Hodnota sa prenesie do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného na základe tejto definície a využíva sa pre účtovné predkontácie bankových výpisov. Ďalej viď popis rovnomennej položky v doklade PPM.
Použiť výraz

Touto položkou je možné potlačiť uplatnenie výrazov zadaných ďalej v položke Štandardná definícia alebo Užívateľská definícia do výpočtu. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností:

  • Použiť oba - do výpočtu sa uplatní najskôr výraz zadaný v Štandardnej definícii, potom výraz zadaný v Užívateľskej definícii
  • Použiť systémový - potom sa do výpočtu uplatní len výraz zadaný v Štandardnej definícii, výraz v Užívateľskej definícii sa neuplatní
  • Použiť užívateľský - do výpočtu sa uplatní iba výraz zadaný v Užívateľskej definícii, výraz v Štandardnej definícii sa neuplatní
  • Nepoužiť výraz - do výpočtu sa neuplatní ani jeden z výrazov

Zvolená hodnota platí súčasne pre všetky typy výrazov, ktoré sa vo výpočtovej schéme môžu vyskytovať (tzn. výpočtový výraz, výraz pre podmienku, kontrolný výraz, vysvetlenie).

V spodnej časti je potom vlastná definícia platby, tzn. položky vzorca pre získanie jednotlivých položiek podkladu pre platobný príkaz. Význam jednotlivých položiek vyplýva z ich názvu alebo vyplýva z popisu obdobných položiek v žiadostiach platobných príkazov. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov Popis
Zdrojový účet je daný výrazom

Možnosť nastaviť, či bude zdrojový bankový účet pre plat. príkaz daný vyhodnotením výrazu alebo nie.

Týmto je možné riešiť napr. požiadavku, aby bolo možné napr. podľa strediska zamestnanca posielať peniaze z rôznych účtov. (Typicky tak fungujú rozpočtové organizácie, ktoré majú účty na rôzne granty a platia zamestnanca z toho účtu, na ktorého projekte pracoval).
 

Zdroj. účet

Podľa stavu začiarknutia predchádzajúcej položky je prístupná buď položka na zadanie zdrojového bank.účtu z číselníka bank. účtov alebo položka na zadanie výrazu (ktorý bude vracať interný ID bankového účtu).

ID bank.účtu je možné vo výraze získať napr. pomocou fcie NxGetIDFromRollByValue('tu doplnit cislo uctu','SPDAHWVT5ND133N4010DELDFKK','BankAccount').

Krajina banky

Krajina banky. Spoločne so SWIFT kódom je potrebné pre generovanie platby SEPA.

Líšia sa v závislosti od toho, či ide o platbu v tuzemskej alebo cudzej mene.

SWIFT kód

Swift kód. Spoločne s Krajinou banky je potrebné pre generovanie platby SEPA.

Líšia sa v závislosti od toho, či ide o platbu v tuzemskej (SwiftCode) alebo cudzej mene (CurrSwiftCode).

Firma

Možnosť zadať si výraz pre firmu. Hodnota sa prenesie do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného na základe tejto definície. Ďalej viď popis rovnomenných položiek v doklade PPM.

Firma je na doklade PPM povinná. Preto, ak v definícii nie je vyhodnotená platná firma, použije sa firma z Nastavenia parametrov miezd. Inak by nebolo možné uzávierku (s generovaním plat. príkazov) úspešne dokončiť. Ďalej viď generovanie PLP z miezd - Povinné údaje PPM.

Stredisko

Možnosť zadať si výraz pre stredisko. Hodnota sa prenesie do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného na základe tejto definície a využíva sa pre účtovné predkontácie bankových výpisov. Ďalej viď popis rovnomenných položiek v doklade PPM.

Stredisko je na doklade PPM povinné. Preto, ak v definícii nie je vyhodnotené platné stredisko, použije sa stredisko z Nastavenia parametrov miezd. Inak by nebolo možné uzávierku (s generovaním plat. príkazov) úspešne dokončiť. Ďalej viď generovanie PLP z miezd - Povinné údaje PPM.

Zákazka, Obchodný prípad, Projekt

To isté ako položka Stredisko, len tu ide o zákazku resp. obchodný prípad či projekt.

Položky sú tu k dispozícii vždy a sú nepovinné, ich prítomnosť a povinnosť vyplnenia tu nijako nepodlieha stavu parametra Používanie zákaziek resp. Používanie obchodných prípadov vo Firemných údajoch.

Rozlišovací reťazec Možnosť zadať si výrazom ľubovoľný rozlišovací reťazec, ktorý môže danú definíciu odlíšiť od inej podobnej, ale napr. pre inú skupinu zamestnancov. Hodnota sa prenesie do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného na základe tejto definície a využíva sa pre účtovné predkontácie bankových výpisov. Ďalej viď popis rovnomennej položky v doklade PPM.

Jednotlivé položky môžu mať ako systémovú, tak užívateľskú definíciu:

Systémové definície

Štandardné, tzn. výrobcom dodávané definície.

Ide o výraz, podľa ktorého sa hodnoty jednotlivých položiek definície platby vyčíslia.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Užívateľské definície

Podobne ako predchádzajúca položka Štandardné definície, len slúži pre definície dané užívateľom. Tzn. je úplne užívateľsky definovateľná.

Či sa pri výpočte Užívateľská definícia použije, závisí od nastavenia položky Použiť výraz (viď vyššie).

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.